tong bi thu nguyen phu trong la lanh tu kiet xuat cua nhan dan viet nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.
toan van bai viet cua chu tich nuoc to lam ve tong bi thu nguyen phu trong

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nướcCộng hòa XHCN Việt Nam: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Theo Báo Chính Phủ, thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi. Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trên 55 năm hoạt động liên tục, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay.” Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác Đảng và xây dựng Đảng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ bản chất của Đảng, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh, trình độ trí tuệ, tính tiên phong, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội thực sự “là đạo đức, là văn minh.” Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn đau đáu với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045”(1). Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc,” “Văn hóa còn thì Dân tộc còn,” Nhà văn hóa Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng đã dành nhiều tâm huyết xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc lĩnh vực văn hóa; Hội nghị toàn quốc về văn hóa của Đảng sau hơn 70 năm là dấu mốc gắn kết tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát triển tư duy đối ngoại Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật “Ngoại giao cây tre”; xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam.” Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản sắc “Ngoại giao cây tre” được phát huy mạnh mẽ, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại hòa nhập sâu rộng như hiện nay vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại. Thời kỳ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chăm lo xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh, đoàn kết gắn bó. Đồng chí thường xuyên căn dặn lực lượng vũ trang phải thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất,” hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “dựa vào dân mà làm việc,” “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân,” gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng; lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người, lấy Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Về Đảng, đồng chí khẳng định “Đảng ta phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”(2); “đường lối của Đảng mà không phản ánh được lợi ích của Nhân dân, của đất nước, của dân tộc, không phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử, là đường lối sai lầm”(3), “liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng”(4). Phân tích sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa, đồng chí nêu rõ “Nhà nước pháp quyền XHCN về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ XHCN là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số Nhân dân”(5). Về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đồng chí khái quát “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”(6), “mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội…, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công, những người không may gặp khó khăn, cơ nhỡ.” Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Sáu vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoạch định mục tiêu, tầm nhìn, phương hướng, giải pháp nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thực hiện ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; khẳng định một nhân cách lớn, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất,” giữ vững nguyên tắc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, “chí công vô tư,” lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người..., được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.
truyen thong quoc te dong loat dua tin tong bi thu nguyen phu trong tu tran

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Những giờ qua, các hãng truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
gia cuoc van tai bien tang cao bo cong thuong khuyen cao gi

Giá cước vận tải biển tăng cao, Bộ Công Thương khuyến cáo gì?

Bộ Công Thương liên tiếp có các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi giá cước vận tải biển tăng cao.
hop tac thuc day phat trien cong nghiep nang luong khai khoang la diem sang trong quan he kinh te

Hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng, khai khoáng là điểm sáng trong quan hệ kinh tế

Tham tán Nguyễn Thị Hồng Thủy cho rằng, hợp tác trong phát triển công nghiệp, năng lượng, khai khoáng đang là điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt Nam - Séc.

Tiêu điểm

bao cong thuong la cau noi giua cac thuong vu viet nam tai nuoc ngoai voi bo nganh hiep hoi dia phuong

Báo Công Thương là ''cầu nối'' giữa các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh khẳng định Báo là 'cầu nối' giữa các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương, bạn đọc.
day manh hop tac logistics dua hang viet thang tien thi truong eu

Đẩy mạnh hợp tác logistics, đưa hàng Việt "thẳng tiến" thị trường EU

Thúc đẩy kết nối hợp tác trong lĩnh vực logistics sẽ giúp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá sang thị trường châu Âu trong bối cảnh hiện nay.
dang ky xet tuyen dai hoc thi sinh khong nen dang ky qua nhieu nguyen vong

Đăng ký xét tuyển đại học: Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng

Mặc dù không giới hạn, nhưng thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng dễ gây bối rối, lãng phí. Phải có những phương án phù hợp với điểm số của mình.
nghien cuu thanh lap san giao dich xang dau

Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thành lập sàn giao dịch xăng dầu.
lam gi de xuat khau hang hoa khong cai so lui

Làm gì để xuất khẩu hàng hóa không cài số lùi?

Đến giữa tháng 7/2024 kim ngạch xuất khẩu đạt 207,25 tỷ USD, tăng 15,19% so với cùng kỳ. Song vẫn còn những yếu tố thiếu bền vững ảnh hưởng đến mục tiêu đặt ra.
chien su nga ukraine sang 207 chi huy ukraine phan lenh ukraine pha huy can cu ven bien cua nga

Chiến sự Nga - Ukraine sáng 20/7: Chỉ huy Ukraine phản lệnh; Ukraine phá hủy căn cứ ven biển của Nga

Theo Military Chronicle, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang cố gắng giấu kín thông tin về vụ nổi loạn của binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 59.
10 nhiem vu day manh cong nghiep hoa hien dai hoa dat nuoc den nam 2030 tam nhin den nam 2045

10 nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính phủ vừa ban hành Danh mục nhiệm vụ triển khai đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
diem nong 24h ngay 197 dien bien moi vu an keo dai gan 1 thap ky

Điểm nóng 24h ngày 19/7: Diễn biến mới vụ án kéo dài gần 1 thập kỷ

Diễn biến bất ngờ vụ án vi phạm quy định cho vay ở Cần Thơ kéo dài gần 1 thập kỷ Ngày 19/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử sơ thẩm (lần thứ hai) vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). Vụ án này gây thất thoát hơn 291 tỉ đồng đến nay gần thập kỷ vẫn chưa xét xử xong. Sáu bị can bị truy tố gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt. Tuy nhiên do luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân có đơn xin hoãn phiên tòa; vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đơn vị thẩm định giá nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên toà. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 12/8 tới. Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định 63/2010, bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã cùng với các cán bộ Agribank Cần Thơ là Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63. Cáo trạng nhận định Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện. Tuy nhiên, bị cáo Hải vẫn ký Hợp đồng tín dụng cho Công ty Tây Nam vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 63. Bị cáo Nhân cùng với Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của Công ty Tây Nam. Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận việc Nhân lập hồ sơ khống để Công ty Tây Nam được vay vốn hỗ trợ lãi suất, chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác... Đồng thời, các bị cáo là cán bộ ngân hàng này còn cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi. Tại lần giải ngân thứ nhất cho Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo thế chấp, các lần giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn hoặc cung cấp chứng từ khống nhưng vẫn được ký duyệt giải ngân. Ngoài ra, các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh không thực hiện kiểm tra nguồn vốn sau khi cho vay, nhưng vẫn lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Từ năm 2012-2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long; các cá nhân Phan Duy Phương và Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo thế chấp để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank Việt Nam tổng số tiền hơn 291 tỉ đồng. Các bị cáo Thi, Đạt là nhân viên của Nhân, thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Nhân, có vai trò giúp sức tích cực cho Nhân trong việc lập hồ sơ vay vốn, lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp vào hồ sơ vay. Viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị can thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tài sản đặc biệt nghiêm trọng cho Agribank Việt Nam, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn và an toàn của các tổ chức tín dụng trong nước. Người thoát ngạt khí trước vụ 3 công nhân tử vong trong hầm thủy điện kể về giây phút “cận kề cửa tử” Anh Hạng A Chứ là người may mắn thoát chết sau vụ ngạt khí xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1 vào ngày 9/7. Hai ngày sau đó, cũng chính tại hầm thủy điện này có 3 công nhân tử vong do ngạt khí. Trao đổi với PV VietNamNet, anh Hạng A Chứ (công nhân thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) cho biết, anh bắt đầu làm việc tại công trường từ ngày 11/6/2024. Công việc hàng ngày của anh là trực hệ thống đẩy khí oxy vào hầm và thoát nước ra ngoài. Vào lúc ngắt điện, anh có nhiệm vụ khởi động máy phát điện để duy trì hoạt động của hệ thống. Trước đây, máy phát điện được để bên ngoài cửa hầm, những lúc không có điện lưới thì việc kích hoạt máy phát điện rất dễ dàng. Từ ngày 7/5, máy phát điện được đưa vào trong hầm mỗi khi chuyển từ máy phát điện qua điện lưới và ngược lại. Hàng ngày, Hạng A Chứ đi xe máy vào trong hầm để kích hoạt máy phát điện. Khoảng 4h, ngày 9/7, khi đang ngủ, anh Chứ được công nhân cùng ca trực gọi dậy đi bật máy phát điện. Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi có điện lưới, anh Chứ và đồng nghiệp đi xe máy vào trong hầm để tắt máy nổ thì gặp sự cố bất ngờ. "Khi tắt máy phát điện, tôi nhận thấy điện lưới không hoạt động. Lúc này, khói từ máy phát điện xả ra cộng với việc máy đẩy khí oxy đang tạm dừng khiến chúng tôi không thở được. Thấy vậy, tôi nói với người đi cùng rằng phải chạy gấp ra ngoài", anh Chứ kể. Khi ra đến cửa hầm, anh Chứ không thấy anh bạn đi cùng nên đã gọi người đến cứu. "Sau đó, tôi ngất xỉu và không biết việc gì xảy ra sau đó", anh Chứ nhớ lại. Sau vụ ngạt khí, Hạng A Chứ được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến nay, sức khoẻ của anh đã ổn định và bệnh viện cho về theo dõi tại nhà ở huyện Sìn Hồ. Ngay sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về an toàn lao động”. Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu bắt tạm giam bị can Lê Văn Duẩn - Chỉ huy trưởng thi công công trình hầm dẫn nước của thủy điện Nậm Cuổi 1 với cáo buộc "Vi phạm quy định về an toàn lao động". Cùng tội danh với đối tượng Duẩn, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Trọng Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86 (đơn vị thi công hầm thủy điện). Phát hiện 'thuốc được niêm phong kỹ', xác định thủ phạm thực sự vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan Cảnh sát Thái Lan tối 18/7 cho biết đã hoàn tất khám xét 8 vali hành lý của 6 nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc xyanua tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok. Bằng chứng quan trọng được tìm thấy từ chiếc túi của 1 trong 6 thi thể, "có thể chỉ rõ ràng ai là thủ phạm thực sự của vụ đầu độc". Tờ Matichon dẫn lời trợ lý chỉ huy Sở cảnh sát Limpini, cho biết lực lượng chức năng phát hiện một số loại thuốc "được niêm phong rất kỹ" trong vali. Hiện phía cảnh sát đang chờ pháp y xác nhận bằng chứng chính thức một lần nữa. Chất độc được nghi có trong trà các nạn nhân sử dụng Ông Chanchai Sittipunt, Giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn, hôm qua cho biết bộ phận pháp y đã hoàn tất khám nghiệm tử thi 6 tử thi, song bệnh viện cần tham vấn tất cả các bên, bao gồm cả cảnh sát, trước khi công bố kết quả. Việc bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân cũng cần được sự đồng ý của cảnh sát. Tối 16/7, người dân ở Thái Lan và Việt Nam đều rúng động trước thông tin nhóm người Việt được phát hiện tử vong bên trong Grand Hyatt Erawan - một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm Bangkok. Sự việc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của truyền thông khi thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân đều chết vì ngộ độc. 4 nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Thanh Hong (49 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi). Hai nạn nhân mang quốc tịch Mỹ gồm Sherine Chong (56 tuổi) và Dang Van Hung (55 tuổi). 2 nạn nhân còn lại mang quốc tịch Mỹ là Sherine Chong (56 tuổi) và Dang Van Hung (55 tuổi). Cảnh sát đã phát hiện dấu vết chất độc xyanua trong ấm và các tách trà bên trong căn phòng cũng như trong máu nạn nhân. Cơ quan điều tra nhận định sự việc xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần giữa các nạn nhân.
quy dinh ve viec to chuc le quoc tang tai viet nam

Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang tại Việt Nam

Theo quy định, các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang trong thời gian Quốc tang.
bai 4 tu cach cua tin do phai dung sau nghia vu cong dan

Bài 4: Tư cách của tín đồ phải đứng sau nghĩa vụ công dân

Lợi dụng sự phong phú, bao dung của giới luật Phật giáo để thủ lợi...thì cần phải lên án và có sự điều chỉnh của pháp luật ở tư cách công dân của người tu hành.
Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Phiên chính thức của Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu vừa kết thúc tại Italia và ghi nhận những đóng góp tích cực của các Trưởng Thương vụ Việt Nam.
Hệ thống Thương vụ cần phát huy tốt hơn vai trò tiền tuyến, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Hệ thống Thương vụ cần phát huy tốt hơn vai trò tiền tuyến, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo, hệ thống Thương vụ Việt Nam phải phát huy tốt hơn vai trò tiền tuyến, thật sự trở thành cơ quan năng động thúc đẩy xuất khẩu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu

Ngày 18/7/2024, tại Italia, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại khu vực châu Âu. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Việt Nam cần tăng đầu tư cho khoa học để cải thiện năng suất lao động

.
Việt Nam cần tăng đầu tư cho khoa học để cải thiện năng suất lao động
PGS. TS Bùi Quang Tuấn - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
Bài 4: Tư cách của tín đồ phải đứng sau nghĩa vụ công dân

Bài 4: Tư cách của tín đồ phải đứng sau nghĩa vụ công dân

Lợi dụng sự phong phú, bao dung của giới luật Phật giáo để thủ lợi...thì cần phải lên án và có sự điều chỉnh của pháp luật ở tư cách công dân của người tu hành.
Bài 3: Quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Phật giáo

Bài 3: Quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Phật giáo

Nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã có chính sách đúng đắn về Phật giáo ở Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20/7, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban Lễ tang Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.
Ngân hàng nào đứng sau những gói bảo lãnh trái phiếu của hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ?

Ngân hàng nào đứng sau những gói bảo lãnh trái phiếu của hàng loạt doanh nghiệp thua lỗ?

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp thua lỗ nhưng vẫn được bảo lãnh thanh toán trái phiếu hàng ngàn tỷ đồng thu hút sự quan tâm của dư luận.
‘Người lính áo cam’ và những sáng kiến cải tiến công nghệ thông tin

‘Người lính áo cam’ và những sáng kiến cải tiến công nghệ thông tin

Bén duyên với ngành điện từ năm 2010, kỹ sư trẻ Nguyễn Thanh Hà thường được đồng nghiệp gọi với cái tên thân thương ‘người lính áo cam’ với công nghệ thông tin.
Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao giấy khen cho 3 người dũng cảm cứu người

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao giấy khen cho 3 người dũng cảm cứu người

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi vừa trao giấy khen cho 3 người ở Quảng Ninh. Trong đó có cán bộ Công an đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên biển.
70 năm Hiệp định Geneve: Mốc son chói lọi và những bài học trường tồn với thời gian

70 năm Hiệp định Geneve: Mốc son chói lọi và những bài học trường tồn với thời gian

70 năm sau ngày ký kết, Hiệp định Geneve giữ nguyên giá trị to lớn là minh chứng cho tinh thần quật cường, ý chí độc lập và bản lĩnh ngoại giao của Việt Nam.
Bộ Công Thương theo dõi sát điều tra phòng vệ thương mại tại Indonesia liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam

Bộ Công Thương theo dõi sát điều tra phòng vệ thương mại tại Indonesia liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát các cuộc điều tra phòng vệ thương mại tại Indonesia có liên quan đến doanh nghiệp Việt Nam.

Công Thương Media

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang Mai Dịch

Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang, để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

undefined
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h00 đến 22h00 ngày 25/7/2024 và từ 7h00 đến 13h00 ngày 26/7/2024.

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15h00 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài viết của Chủ tịch nước Tô Lâm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nướcCộng hòa XHCN Việt Nam:

undefined
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Báo Chính Phủ, thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 80 tuổi.

Báo Công Thương trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân" của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Trên 55 năm hoạt động liên tục, được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày hôm nay.”

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác Đảng và xây dựng Đảng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ bản chất của Đảng, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, về xây dựng Đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Từ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh, trình độ trí tuệ, tính tiên phong, phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội thực sự “là đạo đức, là văn minh.”

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn đau đáu với vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lần đầu tiên Đảng ta ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt mục tiêu “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045”(1).

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc,” “Văn hóa còn thì Dân tộc còn,” Nhà văn hóa Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng đã dành nhiều tâm huyết xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập toàn diện, sâu sắc lĩnh vực văn hóa; Hội nghị toàn quốc về văn hóa của Đảng sau hơn 70 năm là dấu mốc gắn kết tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát triển tư duy đối ngoại Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật “Ngoại giao cây tre”; xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam.”

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản sắc “Ngoại giao cây tre” được phát huy mạnh mẽ, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại hòa nhập sâu rộng như hiện nay vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Thời kỳ kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chăm lo xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh, đoàn kết gắn bó.

Đồng chí thường xuyên căn dặn lực lượng vũ trang phải thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất,” hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “dựa vào dân mà làm việc,” “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân,” gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin hơn, giúp đỡ nhiều hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng; lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là Nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người, lấy Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới.

Về Đảng, đồng chí khẳng định “Đảng ta phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”(2); “đường lối của Đảng mà không phản ánh được lợi ích của Nhân dân, của đất nước, của dân tộc, không phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử, là đường lối sai lầm”(3), “liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng”(4).

Phân tích sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền tư bản chủ nghĩa, đồng chí nêu rõ “Nhà nước pháp quyền XHCN về bản chất khác với nhà nước pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ XHCN là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số Nhân dân”(5).

Về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đồng chí khái quát “Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở nước ta là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”(6), “mỗi chính sách kinh tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội…, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người có công, những người không may gặp khó khăn, cơ nhỡ.”

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Sáu vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoạch định mục tiêu, tầm nhìn, phương hướng, giải pháp nhằm tạo sự phát triển mạnh mẽ, đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thực hiện ước vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; khẳng định một nhân cách lớn, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất,” giữ vững nguyên tắc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng trong sáng, “chí công vô tư,” lối sống giản dị, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, tôn trọng và yêu thương con người..., được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tín nhiệm cao, tin tưởng và yêu quý, được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Một trái tim lớn của dân tộc đã ngừng đập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến suốt 80 năm cuộc đời và 57 năm cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đã ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng mọi người. Ông là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, một nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, và là nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Cuộc đời ông là một chuỗi dài cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn đặt hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu.

undefined
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống và làm việc theo những phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông không chỉ kiên định trong quan điểm và tư tưởng của Bác Hồ mà còn hiện thực hóa những giá trị cao đẹp này trong cuộc sống và công việc. Với sự tận tâm và tận lực, ông đã cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Trong suốt sự nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Ông là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và sự hy sinh quên mình. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn lao không chỉ cho Đảng và Nhà nước mà còn cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

undefined
Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc

Nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta không chỉ tưởng nhớ một nhà lãnh đạo tài ba, mà còn tôn vinh một con người sống trọn vẹn vì sự nghiệp cách mạng và hạnh phúc của nhân dân. Những di sản mà ông để lại sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng, là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu, xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh và hạnh phúc. Trái tim của ông đã ngừng đập, nhưng tinh thần và những giá trị cao đẹp mà ông để lại sẽ mãi mãi sống trong lòng chúng ta.

Những phát ngôn nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những phát ngôn nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

undefined

Ngày 11/8/2021, tại phiên họp trực tuyến toàn quốc đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc bố trí người có đức, có tài, thật sự vì dân, vì nước. "Đừng "nhìn gà hoá cuốc", đừng "thấy đỏ tưởng là chín", đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn", Tổng Bí thư nêu rõ.

undefined

Trước đó, tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng 31/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. “Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”

undefined
Cũng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện cơ chế để "không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng". “Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”, Tổng Bí thư nói.

undefined
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 vào ngày 30/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược".
Long An: Khởi tố, điều tra 45 vụ liên quan đến buôn lậu, hàng cấm, kinh doanh hàng giả

Long An: Khởi tố, điều tra 45 vụ liên quan đến buôn lậu, hàng cấm, kinh doanh hàng giả

Lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 138 và 389 tỉnh Long An đã khởi tố điều tra 45 vụ/46 đối tượng liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng giả.
Kết quả thử nghiệm mẫu lô sản phẩm của Hân Korea

Kết quả thử nghiệm mẫu lô sản phẩm của Hân Korea

Cục An toàn thực phẩm vừa có thông báo kết quả thử nghiệm mẫu đối với một lô sản phẩm Brewer’s Yeast Biotin 1000 của Công ty TNHH Thương mại Hân Korea.
Lai Châu: Tuyên truyền quy định pháp luật về giá với hộ kinh doanh trong mùa mưa lũ

Lai Châu: Tuyên truyền quy định pháp luật về giá với hộ kinh doanh trong mùa mưa lũ

Cục Quản lý thị trường Lai Châu vừa triển khai tuyên truyền quy định của pháp luật về giá trong mùa mưa lũ đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Mường Tè
Lai Châu: Xử phạt hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm tại huyện Mường Tè

Lai Châu: Xử phạt hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm tại huyện Mường Tè

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lai Châu vừa xử phạt một cơ sở kinh doanh tại huyện Mường Tè vì vi phạm quy định về điều kiện an toàn thực phẩm.
Hậu Giang: Phát hiện vụ kinh doanh sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay

Hậu Giang: Phát hiện vụ kinh doanh sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ gần 80.000 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo trên địa bàn, trị giá hàng hóa gần 1,4 tỷ đồng.
Doanh nghiệp thích ứng với

Doanh nghiệp thích ứng với 'luật chơi' mới trong phân phối sản phẩm

Sự gia tăng của xu hướng tiêu dùng xanh đã thôi thúc các nhà sản xuất, bán lẻ nỗ lực đầu tư sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm có yếu tố xanh và sạch.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2024

Đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2024

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chia sẻ những định hướng và giải pháp trong việc thúc đẩy xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2024.
Báo Công Thương là

Báo Công Thương là ''cầu nối'' giữa các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh khẳng định Báo là 'cầu nối' giữa các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài với Bộ, ngành, hiệp hội, địa phương, bạn đọc.
Bộ Công Thương tổ chức Khoá đào tạo livestream thực chiến

Bộ Công Thương tổ chức Khoá đào tạo livestream thực chiến

Hỗ trợ kỹ năng bán hàng trên kênh thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương tổ chức các Khoá đào tạo livestream thực chiến.
Giá cước vận tải biển tăng cao, Bộ Công Thương khuyến cáo gì?

Giá cước vận tải biển tăng cao, Bộ Công Thương khuyến cáo gì?

Bộ Công Thương liên tiếp có các giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi giá cước vận tải biển tăng cao.
Ngành công nghiệp nào được Quảng Trị ưu tiên phát triển trong năm 2025?

Ngành công nghiệp nào được Quảng Trị ưu tiên phát triển trong năm 2025?

Chế biến gỗ, sản xuất hàng may mặc… vẫn được xác định là những ngành công nghiệp ưu tiên phát triển của Quảng Trị trong năm 2025.
Sức ép “xanh hóa” buộc ngành thép phải thay đổi

Sức ép “xanh hóa” buộc ngành thép phải thay đổi

Thách thức phải hoàn thành việc chuyển đổi xanh vào 2035 mà COP26 đặt ra đang đặt lên vai ngành thép khi có quá nhiều sức ép về thời gian và đầu tư công nghệ...
Thị trường phức tạp, doanh nghiệp ngành sợi có thành công ‘cắt lỗ’?

Thị trường phức tạp, doanh nghiệp ngành sợi có thành công ‘cắt lỗ’?

Giá bông, sợi trên thị trường thế giới từ đầu năm tới nay biến động bất thường khiến kỳ vọng “cắt lỗ” của doanh nghiệp ngành sợi khó thành hiện thực.
Làm thế nào để giảm khí thải carbon hướng tới sản xuất bền vững

Làm thế nào để giảm khí thải carbon hướng tới sản xuất bền vững

Giảm khí thải CO2 đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của nhiều doanh nghiệp.
Cần đưa cơ khí vào chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Cần đưa cơ khí vào chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về chính sách, nhân lực, chi phí sản xuất cũng như mối liên kết trong ngành.
TP. Hồ Chí Minh: Công ty Nobland Việt Nam bị phạt 170 triệu vì vi phạm qui định lao động

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Nobland Việt Nam bị phạt 170 triệu vì vi phạm qui định lao động

Công ty TNHH Nobland Việt Nam vừa xử phạt 170 triệu do trừ tiền lương không đúng quy định và huy động người lao động làm thêm vượt số giờ quy định.
Thanh niên Hải Phòng đến Quảng Ninh thuê trọ để lập đường dây cá độ bóng đá

Thanh niên Hải Phòng đến Quảng Ninh thuê trọ để lập đường dây cá độ bóng đá

Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá do thanh niên từ Hải Phòng đến Quảng Ninh thuê trọ tổ chức.
Bạc Liêu: Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 550 triệu đồng

Bạc Liêu: Bắt giam chủ hụi lừa đảo hơn 550 triệu đồng

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tống đạt quyết định bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh khai thác quá 10% được cấp phép

Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh khai thác quá 10% được cấp phép

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Tây Ninh khai thác quá 10% theo các chỉ số được cấp phép.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Phát triển nhà Đông Nam Bộ bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Phát triển nhà Đông Nam Bộ bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư phát triển nhà Đông Nam Bộ bị Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế hơn 2,4 tỷ đồng.
Dự báo giá tiêu ngày 21/7/2024: Vẫn chưa có thấy dấu hiệu tăng?

Dự báo giá tiêu ngày 21/7/2024: Vẫn chưa có thấy dấu hiệu tăng?

Dự báo giá tiêu ngày 21/7: Giá tiêu trực tuyến; giá tiêu Tây Nguyên, giá tiêu Đắk Lắk; giá tiêu Đông Nam Bộ; giá tiêu Đắk Nông; giá tiêu mới nhất ngày 21/7.
Hải Phòng tiếp tục đấu giá 2 nhẫn vàng chế tác loại vàng 14k và 18k

Hải Phòng tiếp tục đấu giá 2 nhẫn vàng chế tác loại vàng 14k và 18k

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo ngày 26/07/2024 sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá 2 nhẫn vàng chế tác loại vàng 14k và vàng 18k.
Giá nông sản hôm nay ngày 20/7/2024: Giá tiêu lao dốc; bưởi da xanh giảm mạnh

Giá nông sản hôm nay ngày 20/7/2024: Giá tiêu lao dốc; bưởi da xanh giảm mạnh

Giá nông sản hôm nay ngày 20/7: Giá tiêu giảm mạnh; sầu riêng Musang King rớt giá mạnh; roi trái vụ được giá, nhà vườn phấn khởi; giá bưởi da xanh giảm mạnh.
Giá vàng chiều nay 20/7/2024: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng “đua nhau” giảm mạnh

Giá vàng chiều nay 20/7/2024: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng “đua nhau” giảm mạnh

Giá vàng chiều nay 20/7/2024: Vàng SJC giảm tới 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào tại 1 số thương hiệu, vàng nhẫn cũng giảm nhiều nhất 400.000 đồng/lượng
Lý do xe sedan cho người giàu đang đánh mất vị thế ở Việt Nam

Lý do xe sedan cho người giàu đang đánh mất vị thế ở Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm ở Việt Nam, có tất cả 1.077 xe sedan cỡ D bán ra, giảm 56,9% so với doanh số nửa đầu 2023 và giảm tới 71,9% so với năm 2022.
Chủ cửa hàng Luca Charm thừa nhận bán hàng giả mạo thương hiệu

Chủ cửa hàng Luca Charm thừa nhận bán hàng giả mạo thương hiệu

Sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc, phóng viên Báo Công Thương đã xác minh và điều tra thực trạng bán hàng giả mạo thương hiệu tại cửa hàng Luca Charm.
Facebook Luca Charm – Vàng bạc phong thủy bán hàng giả mạo nhãn hiệu Cartier

Facebook Luca Charm – Vàng bạc phong thủy bán hàng giả mạo nhãn hiệu Cartier

Trang facebook Luca Charm – Vàng bạc phong thủy giới thiệu và rao bán sản phẩm vàng giả mạo nhãn hiệu Cartier, một số sản phẩm tem nhãn không đầy đủ nội dung.
Hà Nội: Sau 6 năm cưỡng chế, lại tái diễn kinh doanh trong dự án tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Hà Nội: Sau 6 năm cưỡng chế, lại tái diễn kinh doanh trong dự án tại đường Nguyễn Khánh Toàn

Sau một thời gian bị cưỡng chế, quây tôn, các cơ sở kinh doanh đã hoạt động trở lại tại khu vực dự án cống hoá mương thoát nước tại đường Nguyễn Khánh Toàn.
Ninh Giang - Hải Dương: Người dân băn khoăn trước những cây cầu dân sinh bị phá dỡ

Ninh Giang - Hải Dương: Người dân băn khoăn trước những cây cầu dân sinh bị phá dỡ

UBND huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) vừa tiến hành tổ chức cưỡng chế phá dỡ 4 cây cầu dân sinh vi phạm hành lang đê qua sông Đại Phú Giang.
Công ty Cổ phần thực phẩm Thái Bình

Công ty Cổ phần thực phẩm Thái Bình ''ôm đất vàng'', nợ thuế ''khủng'' suốt thời gian dài

Công ty Cổ phần thực phẩm Thái Bình liên tục nợ thuế suốt một thời gian dài, thất thu cho ngân sách... trong khi vẫn 'ôm' diện tích lớn ‘đất vàng’ gây lãng phí.
Thị trường chứng khoán Việt Nam: Làm gì để thu hút ‘

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Làm gì để thu hút ‘'đại bàng’’

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán muốn đạt chất lượng cao, phát triển bền vững thì nhà đầu tư tổ chức phải chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhà đầu tư.
Bức tranh lợi nhuận quý II ngành ngân hàng dần lộ diện

Bức tranh lợi nhuận quý II ngành ngân hàng dần lộ diện

Theo các chuyên gia tài chính, tín dụng tăng trưởng mạnh được cho là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý II cũng như nửa đầu năm 2024.
Lực bán chiếm ưu thế, chỉ số VN-Index giảm 9,66 điểm

Lực bán chiếm ưu thế, chỉ số VN-Index giảm 9,66 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/7, lực bán gia tăng khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá. Chỉ số VN-Index giảm 9,66 điểm.
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị bán tháo sau tin đồn về bà Nguyễn Thị Như Loan

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị bán tháo sau tin đồn về bà Nguyễn Thị Như Loan

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, mã cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai nằm "sàn" sau tin đồn về bà Nguyễn Thị Như Loan - CEO của doanh nghiệp này.
Công ty Hưng Thịnh Phát tiếp tục được bảo lãnh thanh toán trái phiếu

Công ty Hưng Thịnh Phát tiếp tục được bảo lãnh thanh toán trái phiếu

Công ty CP Phát triển tổng hợp Hưng Thịnh Phát tiếp tục được Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh bảo lãnh thanh toán trái phiếu
Quốc Cường Gia Lai của

Quốc Cường Gia Lai của 'nữ tướng' Nguyễn Thị Như Loan từng dính 'lùm xùm' tại những dự án nào?

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) của "nữ tướng" Nguyễn Thị Như Loan liên quan đến một số dự án bất động sản vướng lùm xùm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư 2 dự án Aurora và Dream Home Riverside bị đề nghị xử phạt 400 đến 600 triệu đồng

Chủ đầu tư 2 dự án Aurora và Dream Home Riverside bị đề nghị xử phạt 400 đến 600 triệu đồng

Dự án chung cư cao tầng Aurora và dự án Dream Home và Dream Home Riverside bị UBND quận 8 đề nghị xử phạt hành chính từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng.
Thị trường bất động sản Đà Nẵng những tháng cuối năm được dự báo ra sao?

Thị trường bất động sản Đà Nẵng những tháng cuối năm được dự báo ra sao?

Nguồn cung mới tại các phân khúc bất động sản TP. Đà Nẵng không nhiều; sức cầu được dự báo có thể tăng rất nhẹ và sẽ không có nhiều biến động về giá sơ cấp.
TP. Hồ Chí Minh:

TP. Hồ Chí Minh: 'Giải mã' sức hút nhà phố SOHO mặt tiền Đỗ Xuân Hợp

Các căn nhà phố SOHO (mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, TP. Thủ Đức) hàng hiếm này càng trở nên “hot” khi vừa qua Masterise Homes tung ra chính sách bán hàng hấp dẫn.
BIM Land dành riêng 4 chính sách ưu việt cho quỹ biệt thự giới hạn tại Hạ Long

BIM Land dành riêng 4 chính sách ưu việt cho quỹ biệt thự giới hạn tại Hạ Long

Giữa thời điểm thị trường “ấm” trở lại, Hạ Long đón thêm nguồn cung biệt thự giới hạn trên “đất vàng” kề vịnh di sản đi cùng loạt chính sách kích cầu ưu việt.
PC Đắk Lắk: Nỗ lực cấp điện phục vụ thi công cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

PC Đắk Lắk: Nỗ lực cấp điện phục vụ thi công cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

PC Đắk Lắk tạo điều kiện, đảm bảo việc cấp điện cho công tác thi công công trình Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được thuận lợi, đúng tiến độ.
Dự án đường dây, trạm biến áp 110kV hơn 153 tỷ đồng tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho nhà đầu tư nào?

Dự án đường dây, trạm biến áp 110kV hơn 153 tỷ đồng tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho nhà đầu tư nào?

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Hậu Lộc 2.
Quảng Ninh: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành than nhằm tăng hiệu quả sản xuất

Quảng Ninh: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành than nhằm tăng hiệu quả sản xuất

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng Công ty than Hạ Long trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước vững mạnh.
Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch xăng dầu

Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch xăng dầu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu thành lập sàn giao dịch xăng dầu.
Thủy sản Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác lớn thứ 5 tại Singapore trong 2 quý liên tiếp

Thủy sản Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác lớn thứ 5 tại Singapore trong 2 quý liên tiếp

Kim ngạch xuất khẩu của thủy sản Việt Nam vào Singapore trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 0,81% (giá trị xuất khẩu đạt gần 51,7 triệu SGD), chiếm thị phần 9,46%.
Trung Quốc: Tài xế taxi sợ

Trung Quốc: Tài xế taxi sợ 'mất nghề' bởi ô tô tự lái

Với công nghệ tân tiến, giá thành phải chăng, ô tô tự lái đang dần lấy đi thị phần kinh doanh của nhóm tài xế taxi. Nhưng dòng xe này cũng có hạn chế nhất định.
Khuyến nghị một loạt chính sách góp phần nâng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU

Khuyến nghị một loạt chính sách góp phần nâng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EU

Ông Trần Ngọc Quân - Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ đã thông tin về tình hình EU và những tác động đến phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã quyết định tổ chức quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo thông cáo do nhật báo Granma đăng ngày 19/7.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 20/7/2024: Ukraine đang dần bỏ phía Đông sông Oskol; Chasov Yar nguy ngập

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 20/7/2024: Ukraine đang dần bỏ phía Đông sông Oskol; Chasov Yar nguy ngập

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 20/7/2024: Ukraine đang dần bỏ phía Đông sông Oskol; Chasov Yar nguy ngập khi các thông tin ở chiến trường xác nhận việc này
‘Bắt trend’ với các chai nước hoa nữ hot nhất hè 2024

‘Bắt trend’ với các chai nước hoa nữ hot nhất hè 2024

Mùa hè sôi động đã đến, đây cũng là thời điểm hoàn hảo để bạn "tân trang" bản thân với những mùi hương mới mẻ và đầy sức hút từ cam chanh hay hoa trái tươi màu.
Co.opmart, Co.opXtra khuyến mãi khủng thực phẩm tại 800 điểm bán trên toàn quốc

Co.opmart, Co.opXtra khuyến mãi khủng thực phẩm tại 800 điểm bán trên toàn quốc

Từ ngày 18/7 – 31/7/2024, tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op bao gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food khuyến mãi sâu thực phẩm tại 800 điểm bán trên toàn quốc.
Đề xuất bổ sung mức thuế tuyệt đối với mặt hàng thuốc lá, tăng 5.000 đồng/bao

Đề xuất bổ sung mức thuế tuyệt đối với mặt hàng thuốc lá, tăng 5.000 đồng/bao

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế hỗn hợp, đồng thời bổ sung mức thuế tuyệt đối với mặt hàng thuốc lá, dự kiến tăng 5.000 đồng/bao từ năm 2026.
VIB khiến fan Anh Trai

VIB khiến fan Anh Trai 'Say Hi' nức lòng với bộ quà tặng phiên bản giới hạn

Sức hút từ chương trình Anh Trai “Say Hi” tiếp tục tăng nhiệt khi các tập mới nhất liên tục đạt Top Trending với hàng trăm nghìn người theo dõi .
Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung?

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung?

Nội dung trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải rõ ràng, dễ hiểu và phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chân dung ‘ông lớn’ Trung Quốc muốn đầu tư vào Nam Định

Chân dung ‘ông lớn’ Trung Quốc muốn đầu tư vào Nam Định

Tập đoàn Chung Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) xúc tiến hợp tác đầu tư tại Nam Định với dự án sản xuất linh kiện điện thoại trị giá 50 triệu USD (giai đoạn 1).
EVNFinance báo lãi 6 tháng đầu năm 2024 đạt 310,6 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023

EVNFinance báo lãi 6 tháng đầu năm 2024 đạt 310,6 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023

6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của EVNFinance đạt 310,6 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, hoàn thành 53% kế hoạch năm.
Công ty CP Sữa Quốc tế IDP đổi tên thành LOF: Cam kết tạo giá trị với tình yêu thương

Công ty CP Sữa Quốc tế IDP đổi tên thành LOF: Cam kết tạo giá trị với tình yêu thương

Với thông điệp “cam kết tạo giá trị với tình yêu thương”, Công ty CP Sữa Quốc tế IDP vừa công bố đổi tên thành LOF.
Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2024

Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2024

Công ty Điện lực Lâm Đồng luôn giữ nguồn điện ổn định, lưới điện vận hành với chỉ số độ tin cậy cao, chưa xảy ra tình trạng tiết giảm do thiếu nguồn.
Khai thác dữ liệu số:

Khai thác dữ liệu số: 'Đường ray' mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Dữ liệu số được coi là một trong các trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra giá trị mới.
Doanh nghiệp ô tô ‘lao đao’ vì lỗi chưa từng có của Windows

Doanh nghiệp ô tô ‘lao đao’ vì lỗi chưa từng có của Windows

Hãng xe Tesla đã phải tạm ngưng dây chuyền sản xuất bởi sự cố liên quan đến hệ điều hành Windows.
Cách khắc phục máy tính gặp lỗi

Cách khắc phục máy tính gặp lỗi 'màn hình xanh' ở hệ điều hành Microsoft

Về sự cố trên hệ điều hành của Microsoft ảnh hưởng toàn cầu, người dùng máy tính cá nhân có thể tìm cách khắc phục tạm thời bằng một số thao tác đơn giản.
Tạo động lực nghiên cứu, phát triển và tái đầu tư cho khoa học và công nghệ

Tạo động lực nghiên cứu, phát triển và tái đầu tư cho khoa học và công nghệ

Cần hoàn thiện hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ nhằm tạo động lực cho nghiên cứu, phát triển và tái đầu tư cho khoa học và công nghệ.
Vì sao người lao động vẫn muốn rút bảo hiểm xã hội một lần dù

Vì sao người lao động vẫn muốn rút bảo hiểm xã hội một lần dù 'mất nhiều hơn được'?

Dù “mất nhiều hơn được” nhưng nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn gia tăng, vì thế cần nhiều giải pháp để giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh.
Chính thức hoãn chương trình kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chính thức hoãn chương trình kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan vừa ký thông báo về việc hoãn tổ chức hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Công ty Thuỷ điện Đồng Nai làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lâm Đồng

Công ty Thuỷ điện Đồng Nai làm tốt công tác an sinh xã hội tại Lâm Đồng

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp với UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khánh thành và bàn giao 2 căn nhà tình thương trên địa bàn.
Phú Thọ: Cứu nữ du khách Mỹ rơi xuống hố sâu giữa trời mưa tầm tã

Phú Thọ: Cứu nữ du khách Mỹ rơi xuống hố sâu giữa trời mưa tầm tã

Nhận thông tin nữ du khách Mỹ rơi xuống hố sâu, Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cùng người dân đã đội mưa tìm nữ du khách dưới trời mưa tầm tã.
Đăng ký xét tuyển đại học: Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng

Đăng ký xét tuyển đại học: Thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng

Mặc dù không giới hạn, nhưng thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng dễ gây bối rối, lãng phí. Phải có những phương án phù hợp với điểm số của mình.
Nhu cầu thực phẩm Halal phục vụ khách du lịch Hồi giáo đang gia tăng

Nhu cầu thực phẩm Halal phục vụ khách du lịch Hồi giáo đang gia tăng

Hiện số người Hồi giáo đang sinh sống tại Hà Nội đạt khoảng 3.000-5.000 người, nên nhu cầu thực phẩm halal để phục vụ cho người Hồi giáo đang rất lớn.
Những bộ số nào đã đem lại may mắn cho người trúng độc đắc Vietlott?

Những bộ số nào đã đem lại may mắn cho người trúng độc đắc Vietlott?

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều khách hàng may mắn trúng Vietlott đã được Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam - Vietlott trao thưởng với giá trị rất lớn.
Thêm một hãng hàng không quốc tế mở đường bay thẳng đến Đà Nẵng

Thêm một hãng hàng không quốc tế mở đường bay thẳng đến Đà Nẵng

Hãng hàng không Hong Kong Airlines chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Hồng Kông – Đà Nẵng với tần suất 7 chuyến/tuần.
Đà Nẵng đón 1,5 triệu lượt khách trong hơn một tháng pháo hoa, tăng 60% so với năm 2023

Đà Nẵng đón 1,5 triệu lượt khách trong hơn một tháng pháo hoa, tăng 60% so với năm 2023

Tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF 2024) suốt hơn một tháng cùng chuỗi các sự kiện, show diễn đẳng cấp quốc tế, đó là cách để Đà Nẵng khẳng định thương hiệu.
Thị trường khách du lịch quốc tế còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Thị trường khách du lịch quốc tế còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Thị trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong điều kiện thuận lợi về thị thực, sản phẩm, chất lượng dịch vụ cải thiện.
Hằng Du Mục cùng loạt nhà sáng tạo nội dung chia sẻ “Bí mật hậu trường sau những phiên LIVE kỷ lục”

Hằng Du Mục cùng loạt nhà sáng tạo nội dung chia sẻ “Bí mật hậu trường sau những phiên LIVE kỷ lục”

Hằng Du Mục cùng loạt nhà sáng tạo nội dung chia sẻ “Bí mật hậu trường sau những phiên LIVE kỷ lục”, cũng như hành trình đưa nông sản Việt lên sóng livestream…
Hòa Bình: Có gì đặc biệt ở Di tích khảo cổ Hang xóm Trại vừa được xếp hạng di tích quốc gia?

Hòa Bình: Có gì đặc biệt ở Di tích khảo cổ Hang xóm Trại vừa được xếp hạng di tích quốc gia?

Cùng với hai di tích của Bạc Liêu, Tiền Giang, theo quyết định của Chính phủ, Di tích khảo cổ Hang xóm Trại (Hòa Bình) vừa được xếp hạng di tích quốc gia.
Longform | Nâng tầm giá trị trái bí xanh thơm Bắc Kạn

Longform | Nâng tầm giá trị trái bí xanh thơm Bắc Kạn

Là sản vật địa phương của vùng núi Bắc Kạn, sản phẩm bí xanh thơm đã được các hợp tác xã nơi đây sáng tạo ra các sản phẩm mới như trà bí thơm, mứt bí...
Infographic: Bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực

Infographic: Bức tranh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 với GDP tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024.
Infographic: CPI tháng 6/2024 tăng 0,17%

Infographic: CPI tháng 6/2024 tăng 0,17%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2024 tăng 0,17% so với tháng trước, trong đó, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.
Infographic: Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu

Infographic: Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu

Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hướng tới thúc đẩy cân bằng thương mại giữa hai nước.
Infographic: Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu

Infographic: Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc không ngừng mở rộng, đi vào chiều sâu

Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua.
Quảng Nam: Cano du lịch bị chìm, cứu nạn kịp thời 23 thuyền viên, hành khách

Quảng Nam: Cano du lịch bị chìm, cứu nạn kịp thời 23 thuyền viên, hành khách

Lực lượng chức năng và người dân tỉnh Quảng Nam đã kịp thời cứu hộ và đưa 23 thuyền viên, hành khách trên một cano du lịch gặp nạn vào bờ an toàn.
Lâm Đồng: Liên tiếp xảy ra sạt lở đất khiến nhiều người thương vong

Lâm Đồng: Liên tiếp xảy ra sạt lở đất khiến nhiều người thương vong

Những ngày qua, tại huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương rất nặng.
Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Khởi công xây dựng nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa chính thức khởi công xây dựng giai đoạn 1 tại Củ Chi, dự kiến sản lượng điện phát lên lưới hằng năm 365 triệu kWh/năm.
Bình Dương: Những cán bộ nữ công tận tâm với người lao động

Bình Dương: Những cán bộ nữ công tận tâm với người lao động

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều cán bộ nữ công đã có nhiều ý tưởng, kiến nghị có lợi cho người lao động, được doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng.
Thanh Hóa:

Thanh Hóa: 'Chợ phiên đêm' - điểm giao thương lý tưởng tại huyện miền núi Quan Hóa

Chợ phiên đêm được tổ chức nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá, giới thiệu hàng hóa cũng như góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Phú Thọ: 6 tháng đầu năm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 4.110 trường hợp

Phú Thọ: 6 tháng đầu năm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 4.110 trường hợp

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Phú Thọ đã xử lý vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 4.110 trường hợp.
Phú Thọ: Hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển

Phú Thọ: Hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phát triển

Xác định vai trò chủ lực của ngành công nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành.
Đặc sắc lễ hội văn hóa Cơ Tu tại Đà Nẵng

Đặc sắc lễ hội văn hóa Cơ Tu tại Đà Nẵng

Nhiều hoạt động đặc sắc, lễ hội văn hoá Cơ Tu năm 2024 góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá, đưa người dân, du khách hoà mình vào không gian văn hoá độc đáo.
Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên: Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt

Phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên: Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên luôn coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số.
Người phụ nữ đam mê

Người phụ nữ đam mê 'giữ lửa' cho văn hoá Thái

Đến với Chiềng Pằn, hỏi nghệ nhân Lò Thị Xuân, nhiều người sẽ kể cho bạn nghe về một người phụ nữ đam mê 'giữ lửa' cho văn hóa Thái.
Thừa Thiên Huế: Huyện A Lưới cần đẩy nhanh các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thừa Thiên Huế: Huyện A Lưới cần đẩy nhanh các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu huyện miền núi A Lưới đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2024: Thu hút đầu tư du lịch khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm 2024: Thu hút đầu tư du lịch khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 29/9, tại Ninh Thuận nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.
Tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024

Tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II nhằm mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò của những người có uy tín tiêu biểu ở vùng biên giới, hải đảo.
Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV

Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ IV năm 2024.
Để sản phẩm OCOP tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng

Để sản phẩm OCOP tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng

Nhờ đạt chứng nhận là sản phẩm OCOP, doanh thu của nhiều doanh nghiệp cải thiện đáng kể song để có đầu ra bền vững hơn, vẫn còn nhiều việc phải làm.
Sản phẩm OCOP rộng đường vào kênh bán lẻ, chuỗi siêu thị của Hà Nội

Sản phẩm OCOP rộng đường vào kênh bán lẻ, chuỗi siêu thị của Hà Nội

Đã có hơn 20 doanh nghiệp, chủ thể OCOP được ký kết biên bản ghi nhớ để đưa sản phẩm vào chuỗi siêu thị Goldfruit và một số kênh bán lẻ tại Hà Nội, chiều 2/7.
Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP khơi dậy tiềm năng, tạo sinh kế cho người nông dân

Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP khơi dậy tiềm năng, tạo sinh kế cho người nông dân

Chương trình OCOP được tỉnh Thanh Hóa triển khai hiệu quả đã từng bước khơi dậy tiềm năng, lợi thế kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP gặp khó trong quá trình gia hạn và nâng sao

Thanh Hóa: Sản phẩm OCOP gặp khó trong quá trình gia hạn và nâng sao

Nhiều chủ thể sản phẩm OCOP tại Thanh Hóa đang gặp khó khăn khi làm thủ tục xin chứng nhận lại sản phẩm OCOP hay hoàn thiện hồ sơ để nâng sao cho sản phẩm.

'Hành trình OCOP' thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt trong thời đại số

“Hành trình OCOP” được thực hiện với mục tiêu giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp chất lượng cao tăng doanh số bán hàng trong thời đại công nghệ số.
Bình Thuận có thêm 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP

Bình Thuận có thêm 10 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Thuận có 76 sản phẩm OCOP còn hiệu lực công nhận, trong đó có 66 sản phẩm OCOP 3 sao và 10 sản phẩm OCOP 4 sao.
Thanh Hóa: Xuất khẩu sản phẩm OCOP sang các thị trường khó tính

Thanh Hóa: Xuất khẩu sản phẩm OCOP sang các thị trường khó tính

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực xuất khẩu sản phẩm OCOP sang các thị trường khó tính, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn.
Khởi nghiệp với sản phẩm chả ống tre độc đáo, chàng trai thu về tiền tỷ mỗi năm

Khởi nghiệp với sản phẩm chả ống tre độc đáo, chàng trai thu về tiền tỷ mỗi năm

Sáng tạo thành công đưa chả vào ống tre, anh Trương Thanh Hiên tạo nên một sản phẩm chả độc đáo, gây ấn tượng mạnh mẽ với thị trường trong và ngoài nước.
MEGA US EXPO 2024 - kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

MEGA US EXPO 2024 - kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

MEGA US EXPO 2024 sẽ diễn ra từ 22-24/8/2024 tại Trung tâm hội nghị White Palace (TP. Hồ Chí Minh), là cơ hội kết nối cho doanh nghiệp khởi nghiệp Việt - Hàn.
Bình Phước: Khởi nghiệp với cốm gạo, cô gái 9x đoạt nhiều giải thưởng quốc tế

Bình Phước: Khởi nghiệp với cốm gạo, cô gái 9x đoạt nhiều giải thưởng quốc tế

Nhờ ý tưởng khởi nghiệp từ cốm gạo, cô gái 9x Trần Mạc Vân Anh (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Kawai Startup Fair 2024: Ấn tượng với các màn gọi vốn

Kawai Startup Fair 2024: Ấn tượng với các màn gọi vốn

Hội chợ Kết nối khởi nghiệp - Kawai Startup Fair trong khuôn khổ Cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai năm 2024 vừa diễn ra với nhiều ấn tượng trong các màn gọi vốn.
Startup Việt - Breezing.in tạo dấu ấn tại SaiGon Summit 2024

Startup Việt - Breezing.in tạo dấu ấn tại SaiGon Summit 2024

Tại sự kiện SaiGon Summit 2024 với chủ đề Charting Vietnam’s Tech Future diễn ra mới đây, Startup Việt - Breezing.in đã tạo ấn tượng mạnh.
Điểm danh 3 Startup Việt Nam toả sáng tại sân chơi công nghệ InnovFest

Điểm danh 3 Startup Việt Nam toả sáng tại sân chơi công nghệ InnovFest

InnovFest x Asia 2024, triển lãm công nghệ hàng đầu khu vực diễn ra từ 29-31/5 tại Singapore Expo, đã chào đón sự tham gia của 3 Startup từ Việt Nam.
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và câu chuyện khởi nghiệp của nhà khoa học trẻ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và câu chuyện khởi nghiệp của nhà khoa học trẻ

Nhà khoa học trẻ Trần Thị Hương Giang đã quyết định bảo hộ tên công ty Genatech và nhãn hiệu thương mại GenaCillus cho sản phẩm của mình trước khi thành lập DN.

Các ấn phẩm của Báo Công Thương

Mobile VerionPhiên bản di động