Thúc đẩy kinh tế tập thể phi nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững

Kinh tế tập thể, hợp tác xã nói chung và trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng được Đảng và Nhà nước khẳng định đóng vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững của nền kinh tế. Đến nay, khu vực kinh tế này đã đạt được những thành tựu quan trọng, phát triển cả về số lượng và chất lưọng; quy mô hiệu quả hoạt động vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây.

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật HTX 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nhanh, bền vững
Tại Hội nghị, KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tiếp tục được khẳng định đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội đất nước

Khẳng định vai trò quan trọng

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh - cho biết, thể chế về KTTT, HTX không ngừng được cải thiện; bộ máy quản lý về khu vực kinh tế này từng bước được kiện toàn, nhờ đó KTTT, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô, hiệu quả hoạt động.

Cụ thể, đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên; KTTT, HTX phát triển đa dạng ngành nghề; chú trọng kinh doanh khép kín theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài ngoài nước. Qua đó, khu vực kinh tế này không ngừng đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Năm 2012, Luật HTX được ban hành, thực thi được coi là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển. Trong đó, đại diện Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, Luật HTX đã thể chế hóa rõ hơn về bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các HTX; Chính phủ, Bộ ngành, địa phương đã tích cực ban hành, sửa đổi bổ sung các chính sách hỗ trợ HTX theo Luật HTX 2012.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, sau 10 năm thực hiện Luật HTX đã có 1.618 lượt HTX phi nông nghiệp được hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; có 725 lượt HTX được hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Khả năng tiếp cận vốn và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thuận lợi hơn, qua đó đưa tỷ lệ tín dụng đối với HTX sau chuyển đổi, tổ chức lại có xu hướng tăng; từ năm 2013 - 2020 có 2.315 HTX được vay Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và địa phương với doanh số 1.281,9 tỷ đồng.

Đánh giá tác động của Luật HTX 2021 trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Liên minh HTX Việt Nam cho biết, việc thành lập, đăng ký HTX, liên hiệp HTX các quy định về thủ tục hành chính từng bước được hoàn thiện, tạo môi trường thuận lợi hơn cho khu vực kinh tế này phát triển; cơ cấu bộ máy HTX không ngừng được củng cố, kiện toàn; có khoảng 55-80% số HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả, doanh thu của các HTX ước đạt 74.669 tỷ đồng (tăng 16.173 tỷ đồng so với năm 2013); giai đoạn 2013-2021 tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm của một lao động đạt 6,41%; cung ứng dịch vụ cho thành viên với chi phí đầu vào giảm khoảng 20%-25%, giá bán sản phẩm tăng từ 10%-15%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Thịnh nhìn nhận, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật HTX 2012 còn một số hạn chế, tồn tại, bất cập đối với sự phát triển của khu vực KTTT, HTX, như: Số lượng HTX còn thấp so với nhu cầu và tiềm năng liên kết, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực phi nông nghiệp; phần lớn HTX có qui mô nhỏ, siêu nhỏ; nhiều HTX yếu về năng lực tài chính; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ hận cán bộ, thành viên HTX, liên hiệp HTX còn hạn chế; một số HTX có biểu hiện vi phạm pháp luật HTX và pháp luật liên quan; mức độ tiếp cận thị trường của HTX, liên hiệp HTX thấp; một số quy định của Luật HTX năm 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luât khác; một số quy định làm hạn chế khả năng huy động vốn, thu hút thành viên, gây khó khăn trong quản lý, điều hành của HTX, liên hiệp HTX.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể nhanh, bền vững
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Cần những đột phá mới

Ghi nhận những chuyển biến tích cực của KTTT, HTX nói chung và KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp nói riêng trong thời gian qua, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - khẳng định, khu vực kinh tế này phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội, phát triển chưa đều khắp giữa các địa phương, một bộ phận HTX tổ chức hoạt động chưa phù hợp với qui định của Luật HTX hoạt động chưa hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước và triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 còn nhiều bất cập…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn 2021 - 2030 và yêu cầu phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới phù hợp xu thế chung của nền sản xuất hàng hóa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX cần tổng hợp, phân tích kỹ thông tin, có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn để kiến nghị xác đáng với Chính phủ, Trung ương nghiên cứu ban hành nghị quyết mới; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012; tháo gỡ những nút thắt về vấn đề đất đai, vốn, đào tạo, quản lý, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường… để thúc đẩy sản xuất phát triển.

Đồng thời, phát triển KTTT, HTX phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường; phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 80% hộ cá thể ở địa bàn nông thôn là thành viên HTX, tổ hợp tác (THT); tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt 85%, hình thành một số tập đoàn kinh tế lớn hoạt động theo mô hình HTX và liên hiệp HTX…

Nhằm tận dụng các cơ hội và tháo gỡ các rào cản để phát huy vai trò của KTTT, HTX đối với nền kinh tế, Liên minh HTX Việt Nam cũng đề xuất, cần có chính sách đồng bộ, phù hợp đối với KTTT, HTX ở mỗi vùng miền; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị, tham gia mô hình KTTT, HTX lĩnh vực phi nông nghiệp; củng cố nâng cao hiệu quả các HTX đang hoạt động để tăng quy mô về vốn, thành viên, sản phẩm, nâng cao năng lực cảnh tranh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, kéo dài được dự báo sẽ có những tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất, kinh doanh của khu vực KTTT, HTX phi nông nghiệp, giải pháp đặt ra đó là sớm hoàn thiện khung khổ pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đối với khu vực này; tăng cường năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, phương án sản xuất kinh doanh đối với KTTT, HTX phi nông nghiệp.

Đề cập đến sửa đổi Luật HTX 2021, Liên minh HTX Việt Nam khẳng định đây là vấn đề hết sức cần thiết. Theo đó, sửa đổi Luật HTX 2021 là nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT, HTX ở nước ta; tạo khung khổ pháp luật nhằm khuyễn khích các hộ cá thể, tổ chức và người dân tham gia HTX; là bước “đột phá”, tập trung khắc phục hạn chế, bất cập đối với sự phát triển của KTTT, HTX; hướng tới xóa bỏ “tiền kiểm” và tăng cường “hậu kiểm” HTX, liên hiệp HTX. Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để HTX phát triển nhanh, bền vững và bình đẳng với các thành phần kinh tế khác; gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bao trùm.

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp đến năm 2030: Số lượng các loại hình KTTT, HTX tăng trưởng từ 1-16%/năm; cả nước có khoảng 250.000 tổ hợp tác, 26.000 HTX; thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 5 triệu lao động thường xuyên…
Hoa Quỳnh

Tin mới nhất

Liên kết chuỗi sản xuất mía - đường: Lỏng lẻo, bất bình đẳng

Liên kết chuỗi sản xuất mía - đường: Lỏng lẻo, bất bình đẳng

Trong chuỗi liên kết sản xuất mía - đường tại Việt Nam hiện nay, chỉ có 11% lợi nhuận người nông dân được hưởng, 89% thuộc về các chủ thể khác (nhà máy, trung gian phân phối, thuế, phí). Đây là một tỷ lệ rất bất hợp lý, bất bình đẳng, thể hiện mối liên kết lỏng lẻo có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, nếu không có giải pháp phù hợp cho vấn đề này.
Phát triển ngành muối phải theo tín hiệu thị trường

Phát triển ngành muối phải theo tín hiệu thị trường

Nhu cầu tại thị trường trong nước và xuất khẩu về muối ngày càng tăng về số lượng, chất lượng, chủng loại. Để phát triển ngành muối, Việt Nam cần phải tìm hiểu kỹ về nhu cầu của thị trường, từ đó xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn từ đó hướng dẫn cho người nông dân cũng như tổ chức lại sản xuất.
Phát triển ngành nuôi trai lấy ngọc: Hướng đi rất tiềm năng

Phát triển ngành nuôi trai lấy ngọc: Hướng đi rất tiềm năng

Với điều kiện tự nhiên, nhất là bờ biển kéo dài, lại nằm trong vùng nền ấm, Việt Nam có tiềm năng lớn nuôi trồng trai lấy ngọc. Nếu phát triển tốt, đúng hướng, ngành nuôi trai không chỉ thỏa mãn được nhu cầu tiêu thụ trong nước, mà còn có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tạo thương hiệu riêng.
Lập quy hoạch bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản tầm nhìn đến năm 2050

Lập quy hoạch bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tập đoàn Dabaco đẩy nhanh sản xuất thương mại vaccine dịch tả lợn châu Phi

Tập đoàn Dabaco đẩy nhanh sản xuất thương mại vaccine dịch tả lợn châu Phi

Những thành công đạt được từ việc nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi của Tập đoàn Dabaco Việt Nam cùng sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị chức năng giúp cho vaccin dịch tả lợn châu Phi “made in Vietnam” đang đến gần với bà con chăn nuôi.

Tin cùng chuyên mục

Tiền Giang: Phát triển nông nghiệp hữu cơ và tăng cao chuỗi giá trị nông sản

Tiền Giang: Phát triển nông nghiệp hữu cơ và tăng cao chuỗi giá trị nông sản

Ngày 12/1/2022, tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện đã cùng Công ty CP công nghệ thực phẩm Thabico Tiền Giang (Thabico Tiền Giang) tổ chức hội nghị “Triển khai vùng trồng dừa hữu cơ”.
EVN khuyến nghị sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong 3 đợt đổ ải

EVN khuyến nghị sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong 3 đợt đổ ải

Để tránh lãng phí nước trong các đợt đổ ải phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Tâp đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mong muốn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Trà hoa vàng ngát hương Tây Yên Tử

Trà hoa vàng ngát hương Tây Yên Tử

Trà hoa vàng vốn là cây bản địa, mọc hoang dã trong núi rừng Tây Yên Tử. Nhờ bàn tay lao động, không ngừng chăm bón của người nông dân, giờ đây Trà hoa vàng đã hãnh diện bước lên sàn thương mại điện tử shopee, lazada để vươn ra thế giới, tỏa hương xa.
Phân Bón Cà Mau: Chủ động nguồn cung đa dạng cho vụ Đông Xuân 2021-2022

Phân Bón Cà Mau: Chủ động nguồn cung đa dạng cho vụ Đông Xuân 2021-2022

Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong năm của bà con cả nước nói chung và bà con khu vực Đông bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng. Với tổng diện tích canh tác dự kiến đạt hơn 3 triệu ha trên toàn quốc, vụ Đông Xuân 2021 – 2022 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, khi mà tình trạng nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động. Đứng trước tình hình đó, Phân Bón Cà Mau đã chủ động bám sát kế hoạch cung ứng nguồn sản phẩm đa dạng, tập trung đẩy mạnh nhịp độ sản xuất để tập trung đáp ứng kịp thời nhu cầu phân bón tại các địa phương.
Quảng Ninh xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quảng Ninh xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2263/QĐ-TTg thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh. Khu nông nghiệp có tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 106ha, được xây dựng tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Ngành sản xuất nông nghiệp phải có quy hoạch, xác định rõ thị trường trước khi triển khai sản xuất

Ngành sản xuất nông nghiệp phải có quy hoạch, xác định rõ thị trường trước khi triển khai sản xuất

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, diễn ra ngày 29/12/2021.
Phát triển bền vững cây gai xanh ở vùng núi Thanh Hoá

Phát triển bền vững cây gai xanh ở vùng núi Thanh Hoá

Chỉ sau hơn 1 năm phối hợp cùng doanh nghiệp phát triển, đến nay, cây gai xanh đã và đang trở thành cây trồng chủ lực trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Cần một tầm nhìn xa, tiếp cận đúng

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Cần một tầm nhìn xa, tiếp cận đúng

Chuyển đổi số trong nông nghiệp cần một tầm nhìn xa, lựa chọn được cách tiếp cận đúng, có bước đi phù hợp và được hỗ trợ thỏa đáng từ chính sách của Nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp số, nông nghiệp Việt Nam sẽ có những chuyển biến nhanh, toàn diện trong thời gian tới.
“Ì ạch” phát triển nông nghiệp hữu cơ

“Ì ạch” phát triển nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu hiện nay. Tuy nhiên, những áp lực từ sản lượng cho đến thu nhập của người sản xuất khiến tiến độ phát triển nông nghiệp hữu cơ còn rất ì ạch. Người tiêu dùng vẫn còn hoài nghi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Đồng Nai: Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Đồng Nai: Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Với quan điểm phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chuỗi giá trị, Đồng Nai đã ban hành kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Dự án hợp tác Đức – Việt: Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học

Dự án hợp tác Đức – Việt: Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học

Thành quả lớn nhất mà Dự án “Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam, giai đoạn II, 2018-2021” đạt được sau 4 năm triển khai là đã góp phần tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở cấp chính sách và cấp khu bảo tồn nhằm mục tiêu đảm bảo các cộng đồng địa phương được hưởng lợi ích từ quản lý rừng và tài nguyên bền vững.
Nông dân hứng khởi với chương trình “Ghép chữ ngay – Nhận quà đỉnh” của NPK Cà Mau

Nông dân hứng khởi với chương trình “Ghép chữ ngay – Nhận quà đỉnh” của NPK Cà Mau

Nông dân sử dụng Phân bón NPK Cà Mau trên cả nước sẽ có cơ hội nhận được hàng nghìn phiếu mua hàng và có cơ hội trúng hàng loạt giải thưởng hấp dẫn từ chương trình "Tôi chọn NPK Cà Mau” - Ghép chữ ngay - Nhận quà đỉnh.
Ra mắt Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam

Ra mắt Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam

Sáng ngày 19/12, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, nhằm đạt được lợi ích kép về giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường.
Đồng Nai: Diện tích cây ăn trái có xu hướng tăng

Đồng Nai: Diện tích cây ăn trái có xu hướng tăng

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, tính đến tháng 11 năm 2021, tổng diện tích hiện có của cây lâu năm trên toàn địa bàn tỉnh là 170.577,95 ha, tăng 506,53 ha (+0,3%) so với cùng kỳ. Trong đó, cây ăn trái tăng 737,12 ha (+1,05%); cây chứa dầu, tăng 0,01%.
Phân bón hữu cơ cao cấp OM CAMAU – Giải pháp cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ cao cấp OM CAMAU – Giải pháp cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ cao cấp OM CAMAU mang đến cho bà con giải pháp tiết kiệm chi phí, gia tăng giá trị nông sản nhờ công thức Smart Ferti độc đáo, giúp cải tạo đất, phát triển rễ, nâng cao hiệu quả hấp thu dưỡng chất cho cây trồng.
Phân bón hữu cơ cao cấp OM CAMAU: Đất giàu – Cây khỏe

Phân bón hữu cơ cao cấp OM CAMAU: Đất giàu – Cây khỏe

Với sứ mệnh cung cấp bộ giải pháp toàn diện cho cây trồng, Phân bón Cà Mau đã cho ra mắt sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp OM CAMAU với lợi ích vượt trội. OM CAMAU có công thức Smart Ferti độc đáo, không chỉ giúp tăng độ phì nhiêu của đất, mà còn giúp cây phát triển tốt, sức chống chịu cao, nâng cao kết quả canh tác.
Ký kết thực hiện chương trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

Ký kết thực hiện chương trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

Thực hiện hỗ trợ nông dân địa phương tiếp cận và được tập huấn về các nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm, từ đó giúp nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng thuốc một cách có trách nhiệm của nông dân, giảm tình trạng lạm dụng thuốc. Đồng thời xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn để cấp mã số vùng trồng.
Bí đỏ bội thu nhờ sử dụng phân bón Lâm Thao

Bí đỏ bội thu nhờ sử dụng phân bón Lâm Thao

Bí đỏ là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, đồng thời là loại thuốc quý có tác dụng chống oxy hóa, phòng ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch cho con người, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Lễ trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021: Muốn đi đường dài phải đi cùng nhau

Lễ trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021: Muốn đi đường dài phải đi cùng nhau

Ngày 2/12/2021, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021; Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt và Công ty CP Phân bón Bình Điền được giao trực tiếp thực hiện.
Cùng nông dân Lâm Đồng vượt khó do dịch Covid-19

Cùng nông dân Lâm Đồng vượt khó do dịch Covid-19

Hoa hồng nở phải cắt bỏ. Rau củ đến độ thu hoạch cứ phải bỏ héo rũ ngoài vườn. Đó là tình cảnh của rất nhiều nông dân ở Lâm Đồng trong đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua. Không có thu nhập, lại phải tốn chi phí để duy trì vườn, nhiều nông dân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động