Xây dựng TCVN, QCVN về trạm sạc và xe điện: Cần trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ góp ý dự thảo Báo cáo hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về xe điện.
Việt Nam có trở thành trung tâm sản xuất xe điện? Trợ lực kích cầu thị trường ô tô: Cơ hội cho xe điện Cập nhật giá xe máy điện và các mẫu đang "gây sốt" thị trường tháng 9/2023

Xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 2825/BKHCN-TĐC ngày 22/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Báo cáo hệ thống TCVN, QCVN về xe điện.

Xây dựng TCVN, QCVN về trạm sạc và xe điện: Trách nhiệm thuộc nhiều Bộ, ngành
Ngành công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh (Ảnh minh họa)

Góp ý với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương nêu rõ, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 23 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ đã quy định cụ thể phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo lĩnh vực quản lý của các Bộ như sau: Trách nhiệm của Bộ Công Thương (trong lĩnh vực năng lượng điện): Xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn.

Cụ thể, an toàn kỹ thuật công nghiệp (an toàn các thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng, an toàn đối với thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp); an toàn điện trong quản lý, vận hành trang thiết bị điện; khai thác mỏ và dầu khí (trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác dầu khí trên biển).

An toàn trong sản xuất cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng, khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, hóa chất (bao gồm cả hóa dược); An toàn, vệ sinh lao động (trừ máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động) đối với: công nghiệp cơ khí, luyện kim; sản xuất, truyền tải, phân phối điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; khai thác than; khai thác, chế biến, vận chuyển, phân phối, tồn chứa dầu khí và sản phẩm dầu khí, trừ phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển…”.

Như vậy, đối với lĩnh vực năng lượng điện theo quy định tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong lĩnh vực năng lượng điện nêu trên, trong đó không bao gồm các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng điện cung cấp cho xe điện.

Thực hiện theo thẩm quyền, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

Bộ Công Thương đã hoàn thành trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện theo đúng phân công của Chính phủ - Bộ Công Thương cho biết.

Cũng theo Bộ Công Thương, trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải đó là: Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được Chính phủ phân công: Phương tiện giao thông vận tải; các công trình hạ tầng giao thông… Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định, Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với các loại phương tiện giao thông vận tải và các công trình hạ tầng giao thông.

Còn trách nhiệm của Bộ Xây dựng xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được Chính phủ phân công: Công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở; kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn; công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công trình giao thông trong đô thị; công trình công nghiệp…

Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đối với: “Công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở”, “Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”, “Công trình công nghiệp”, “Công trình giao thông trong đô thị”.

Trong đó, bao gồm các công trình về năng lượng theo quy định tại: Khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 (Luật số 50/2014/QH13): Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác.

Mục II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, quy định: Công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp) là các công trình kết cấu dạng nhà (nhà công nghiệp) hoặc các hệ kết cấu khác sử dụng cho việc khai thác, sản xuất ra các loại nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, năng lượng phục vụ nhu cầu của con người và các ngành kinh tế.

Tại Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định trách nhiệm của các Bộ: Trách nhiệm của Bộ Xây dựng: “Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”; “Ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng công trình và hướng dẫn thi hành Nghị định này;” (Tại điểm b khoản 1 Điều 52);

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác: Thực hiện quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này đối với công trình chuyên ngành; hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn trong thi công xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành” (Tại điểm a khoản 2 Điều 52).

Do vậy, theo các quy định trên, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng (bao gồm công trình công nghiệp) sử dụng cho việc khai thác, sản xuất ra các loại nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, năng lượng phục vụ nhu cầu của con người và các ngành kinh tế.

Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác thực hiện quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn trong thi công xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành do Bộ Xây dựng ban hành.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý thiết bị sạc điện

Về dự thảo phân công trách nhiệm hoàn thiện hệ thống QCVN, TCVN về xe điện phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, đề xuất Chính phủ giao trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng điện cung cấp cho xe điện” cho các Bộ đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ và Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ.

Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ đối với công trình chuyên ngành; hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (trong đó bao gồm các công trình năng lượng) và an toàn trong thi công xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành do Bộ Xây dựng ban hành.

Tiếp theo kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 8353/BCT-KHCN ngày 26/12/2022 trả lời Công văn số 3440/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung Trụ/Thiết bị sạc điện cho xe điện (Cột đo điện năng sạc xe điện) vào Danh mục phương tiện đo nhóm 2, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải xây dựng, ban hành Tiêu chuẩn quốc gia/Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được Chính phủ phân công liên quan đến: Hạ tầng cung cấp điện cho xe điện; Yêu cầu thiết kế, lắp đặt, vận hành đối với Trụ/Thiết bị sạc điện cho xe điện để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong công tác quản lý Trụ/Thiết bị sạc điện, đồng thời đảm bảo phù hợp với các dòng xe điện lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 6/12/2023: Giá vàng biến động không ngừng; đồng USD tăng sát mốc 104

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 6/12/2023: Giá vàng biến động không ngừng; đồng USD tăng sát mốc 104

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 6/12: Giá vàng biến động không ngừng; đồng USD tăng sát mốc 104; bưởi Diễn lần đầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ…
Ngày này năm xưa 6/12: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày này năm xưa 6/12: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày này năm xưa 6/12/2013, Chính phủ ban hành Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tăng giá trần vé máy bay sẽ tác động tới các hãng hàng không và người dân thế nào?

Tăng giá trần vé máy bay sẽ tác động tới các hãng hàng không và người dân thế nào?

Mới đây, Bộ GTVT đã ban hành quy định giá trần vé máy bay trên các đường bay nội địa. Vậy điều này sẽ tác động như thế nào tới các hãng hàng không và người dân?
Kinh doanh theo trend: Vòng xoáy của những trào lưu "sớm nở chóng tàn"

Kinh doanh theo trend: Vòng xoáy của những trào lưu "sớm nở chóng tàn"

Dù gây sốt mạng xã hội song các sản phẩm “hot trend” như trà mãng cầu, café muối… chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi rơi vào cảnh "sớm nở tối tàn”.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 5/12/2023: Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đủng đỉnh

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 5/12/2023: Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đủng đỉnh

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 5/12: Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước đủng đỉnh; điều chỉnh tăng trần giá vé máy bay nội địa…

Tin cùng chuyên mục

Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương tham gia Ngày hội hiến máu 2023

Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương tham gia Ngày hội hiến máu 2023

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2023”, ngày 6/12.
Ngày này năm xưa 5/12: Ban hành quy định quản lý website thương mại điện tử; khai mạc Sea Games 22

Ngày này năm xưa 5/12: Ban hành quy định quản lý website thương mại điện tử; khai mạc Sea Games 22

Ngày này năm xưa 5/12: Ban hành Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử; Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22.
Cần nâng cao văn hóa ứng xử với bạn bè, thầy cô trên giảng đường

Cần nâng cao văn hóa ứng xử với bạn bè, thầy cô trên giảng đường

Sự việc nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp, đã đặt ra vấn đề cần xây dựng, nâng cao văn hóa ứng xử với bạn bè, thầy cô.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 4/12/2023: Giá vàng trong nước vẫn cao; giá xăng dầu có thể đi xuống

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 4/12/2023: Giá vàng trong nước vẫn cao; giá xăng dầu có thể đi xuống

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 4/12: Giá vàng trong nước vẫn cao; giá xăng dầu có thể đi xuống; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 6%...
Ngày này năm xưa 4/12:  Công bố Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày này năm xưa 4/12: Công bố Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày này năm xưa 4/12: Công bố Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ; Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 3/12/2023: Giá vàng trong nước lại tăng mạnh; đồng USD giảm

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 3/12/2023: Giá vàng trong nước lại tăng mạnh; đồng USD giảm

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 3/12: Giá vàng lại tăng mạnh; đồng USD giảm; Hà Nội phấn đấu đạt gần 130MW từ điện rác...
Điểm tin Công Thương–Pháp luật 3/12: Hoãn xuất cảnh giám đốc, phạt, cưỡng chế và truy thu một số doanh nghiệp nợ thuế

Điểm tin Công Thương–Pháp luật 3/12: Hoãn xuất cảnh giám đốc, phạt, cưỡng chế và truy thu một số doanh nghiệp nợ thuế

Điểm tin Công Thương – Pháp luật 3/12: Lào Cai hoãn xuất cảnh giám đốc doanh nghiệp nợ thuế; Công ty Đông Hải Bến Tre vi phạm về thuế và một số nội dung khác...
Ngày này năm xưa 3/12: Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực; Ngày Quốc tế người khuyết tật

Ngày này năm xưa 3/12: Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực; Ngày Quốc tế người khuyết tật

Ngày này năm xưa 3/12: Quốc hội thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Điện lực; Ngày Quốc tế người khuyết tật. Việt Nam tham gia đàm phán để gia nhập tổ chức WTO.
Câu chuyện xe buýt điện và lộ trình “xanh hóa”

Câu chuyện xe buýt điện và lộ trình “xanh hóa”

Việc chuyển đổi xe buýt từ nhiên liệu diesel sang sử dụng năng lượng xanh là xu thế tất yếu. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi vẫn còn khó khăn, thách thức.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 2/12/2023: Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 2/12/2023: Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 2/12: Giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất; lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm; hỗ trợ thuế, phí lên đến 196.000 tỷ đồng…
Ngày này năm xưa 2/12: Phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn

Ngày này năm xưa 2/12: Phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn

Ngày này năm xưa 2/12, Bộ Công Thương ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; phê duyệt danh mục nhà máy điện...
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 1/12/2023: Giá vàng trong nước có thể lên 77 triệu đồng/lượng

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 1/12/2023: Giá vàng trong nước có thể lên 77 triệu đồng/lượng

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 1/12: Giá vàng trong nước có thể lên 77 triệu đồng/lượng; ngân hàng đang chạy đua cho vay; đồng USD bất ngờ bật tăng trở lại.
Ngày này năm xưa 1/12: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 1/12: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 1/12: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương; bổ sung danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 30/11/2023: Giá vàng vẫn tăng mạnh ở chiều bán

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 30/11/2023: Giá vàng vẫn tăng mạnh ở chiều bán

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 30/11: Giá vàng tăng ở chiều bán; hơn 449 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công; nới điều kiện nhà ở xã hội…
Phạt và truy thu thuế doanh nghiệp; Công ty phát triển giống bò không thực hiện đúng  chủ trương đầu tư

Phạt và truy thu thuế doanh nghiệp; Công ty phát triển giống bò không thực hiện đúng chủ trương đầu tư

Điểm tin Công Thương – Pháp luật 30/11: Công ty Dương Hiếu bị phạt và truy thu thuế; Tự ý chuyển dự án chăn nuôi bò sang sản xuất nến và một số nội dung khác...
Ngày này năm xưa 30/11: Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 30/11: Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày này năm xưa 30/11: Quy định về quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương; đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh chống lãng phí...
Quy hoạch vùng trồng: Cần lấy “cầu” làm gốc

Quy hoạch vùng trồng: Cần lấy “cầu” làm gốc

Việc quy hoạch vùng trồng sẽ chỉ chính xác nếu cơ quan chức năng, người làm quy hoạch phải có cái nhìn dài hạn và tập trung vào khâu tiêu thụ.
Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 29/11/2023: Giá vàng tăng sốc

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 29/11/2023: Giá vàng tăng sốc

Điểm tin kinh tế - thị trường ngày 29/11: Giá vàng tăng sốc; doanh nghiệp ồ ạt mua trái phiếu trước hạn; xuất khẩu rau quả tăng 70%...
Ngày này năm xưa 29/11: Ban hành quy định về phòng vệ thương mại

Ngày này năm xưa 29/11: Ban hành quy định về phòng vệ thương mại

Ngày này năm xưa 29/11, ban hành quy định về phòng vệ thương mại; ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam.
Để không có “Vạn Thịnh Phát” thứ hai

Để không có “Vạn Thịnh Phát” thứ hai

Để không có "Vạn Thịnh Phát" thứ hai, hơn bao giờ hết, các cơ quan chức năng cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Luật để bịt kín kẽ hở, ngăn chặn các vi phạm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động