Chiêu bài “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang từ những góc nhìn đa chiều

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chuyển đổi số

Thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, đồng thời có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

(Nguồn: Cand.com.vn)

Trước sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới, các thế lực thù địch không ngừng ra sức chống phá, xuyên tạc, công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước ta, đặc biệt là liên tục, thường xuyên gia tăng hoạt động xuyên tạc, công kích và đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cổ súy cho chủ nghĩa đa nguyên chính trị, nhằm gây rối loạn xã hội ta. Đối với lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ sử dụng nhiều chiêu bài chống phá, từ lý luận, tư tưởng đến hành động nhằm thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa”.

Có thể thấy rằng, thuật ngữ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang xuất hiện vào cuối thập niên 80 của thế kỷ XX. Nội dung cốt lõi là kêu gọi xây dựng lực lượng vũ trang “trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, không chịu sự lãnh đạo, chi phối của bất cứ chính đảng, lực lượng chính trị nào; lực lượng vũ trang chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của Nhân dân. Bản chất luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang không có gì khác hơn là làm cho lực lượng vũ trang mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Thực tiễn những năm 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch đã từng thành công với âm mưu, thủ đoạn này. Đó là làm cho lực lượng vũ trang Liên Xô và các nước Đông Âu - một lực lượng hùng mạnh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động đã bị “phi chính trị hóa”, tự xóa bỏ nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị, từ bỏ cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo lực lượng vũ trang, không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng Cộng sản và Nhà nước.

Âm mưu “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang

Với mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở các nước còn lại, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách bài bản chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chúng đã thành công ở Liên Xô và Đông Âu; chúng tập trung phá hoại nội bộ ta, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong đó, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một thủ đoạn được chúng đặc biệt coi trọng.

Có thể khẳng định rằng, “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu cực kỳ nham hiểm, là một mũi nhọn trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nội bộ, phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta của các thế lực thù địch. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang thực sự là một yêu cầu cấp bách hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình hiện nay.

Theo đó, chúng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Chúng ra sức phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, mà mục tiêu hàng đầu là làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của lực lượng này; làm cho Đảng và Nhà nước ta mất chỗ dựa vững chắc trong quá trình lãnh đạo, quản lý đất nước. Chúng cho rằng, việc tổ chức ra lực lượng vũ trang chỉ là để bảo vệ “lợi ích dân tộc”, “lợi ích quốc gia”; Phá hoại nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang; Xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của lực lượng vũ trang. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước có lực lượng quân đội và công an tham gia, nhằm làm mất uy tín, vị thế, vai trò của hai lực lượng này trước Nhân dân, trong xã hội và trên trường quốc tế. Đồng thời với mục tiêu tha hóa lực lượng vũ trang ta, chúng ra sức truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội… nhằm tạo khoảng trống về ý thức hệ, hòng làm phai nhạt bản chất cách mạng, tạo điều kiện cho hệ tư tưởng tư sản thẩm thấu vào đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch
Những quan điểm sai trái, thù địch phát tán trên Internet (Nguồn: vtv.vn)

Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang hiện nay càng đặc biệt nguy hiểm khi họ triệt để lợi dụng những tiện ích của các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là Internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân... Đây được xem là “mảnh đất phì nhiêu” trong việc thực hiện các hoạt động chống phá, biến hệ thống mạng internet toàn cầu thành công cụ tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc của chúng. Các trang mạng “mọc lên như nấm độc sau mưa” núp bóng dưới danh nghĩa báo chí, truyền thông để thực hiện “chiến tranh thông tin”, điển hình như: VOA, BBC, RFA, RFI, CNN,… các trang facebook/youtube của tổ chức phản động Việt Tân (tổ chức khủng bố Việt Nam Canh Tân cách mạng Đảng), Biệt Đoàn Sao Trắng, Thanh niên Công giáo, Đô thành Sài Gòn, các trang/nhóm “xã hội dân sự”,… thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội luận trên không gian mạng; đăng tải, tán phát nguồn tài liệu, thông tin có nội dung tuyên truyền giá trị dân chủ Phương Tây, âm thầm cổ súy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, từ đó liên hệ vào những thực trạng còn bất cập, hạn chế trong nước để hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, Quân đội, nhằm mưu đồ “tạo dựng” tinh thần hoài nghi trong người dân, thậm chí đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên vào Đảng, vào chế độ, từng bước kích động số đối tượng chống đối, bất mãn trong nước hình thành lực lượng chính trị đối lập tiến tới thực hiện các cuộc “cách mạng màu sắc”, “cách mạng đường phố” tại Việt Nam. Mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tựu trung đều nhằm làm tê liệt, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Từ đó, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội gia tăng hoạt động chống phá hòng đẩy đất nước ta rơi vào khủng hoảng, mất ổn định về chính trị,...

Phòng, chống “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang trong tình hình mới

Thực tế đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch là vô cùng cấp thiết, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Cụ thể, thời gian qua lực lượng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội và công an thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn và tạo sự “miễn dịch” với luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Đồng thời, chủ động, tích cực đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, vạch trần âm mưu, bản chất, sự phi lý trong quan điểm đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Các thế lực thù địch thường thông qua môi trường xã hội để tuyên truyền, xâm nhập hệ tư tưởng, lối sống tư sản và quan điểm sai trái, thù địch, tài liệu, ấn phẩm xấu độc vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nhằm làm “nhạt dần”, “pha loãng” ý thức hệ vô sản trong đời sống tinh thần, tiến tới làm suy giảm bản lĩnh chính trị của cán bộ chiến sĩ. Do vậy, làm tốt việc xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh ở các đơn vị quân đội, công an sẽ có tác dụng ngăn chặn, hạn chế tác hại âm mưu, thủ đoạn này của các thế lực thù địch. Thực hiện vấn đề này, cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội, Công an nhân dân cần làm tốt việc định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức và thưởng thức những giá trị văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó nêu cao ý thức kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của những phản giá trị văn hóa và bài trừ những tài liệu, ấn phẩm xấu, độc. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương ngăn chặn sự truyền bá tư tưởng, lối sống tư sản, phát tán các tài liệu, ấn phẩm xấu độc vào lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức tốt hoạt động văn hóa, góp phần ngăn chặn, khắc phục và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ tình hình mới.

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu,

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (Nguồn: qdnd.vn)

Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước đã quan tâm nhiều đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, hiện nay đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an nhìn chung vẫn còn khó khăn, thiếu thốn. Đây là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu tác động làm suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ. Do đó, trước hết cần có chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù môi trường công tác, chiến đấu của lực lượng vũ trang, đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó thực hiện tốt chế độ đãi ngộ đối với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để họ yên tâm công tác, bám dân, bám địa bàn và đặc biệt có đủ sức để miễn dịch được trước sự tác động của các thế lực thù địch, Đồng thời có nhiều hình thức phong phú, phù hợp để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ công tác trong những điều kiện, địa bàn khó khăn, ít có điều kiện được tiếp cận với văn minh, văn hóa. Cần thay đổi tư duy, phải coi việc đầu tư nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ là đầu tư cho phát triển, chứ không phải là sự tiêu hao tài sản, ngân sách của nhà nước.

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang thực chất là nhằm tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội, công an không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Do đó, đấu tranh, phòng, chống mưu đồ đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang nhân dân và mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an. Trong đó xây dựng quân đội, công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ, Nhà nước và Nhân dân là vấn đề cốt lõi, đảm bảo luôn thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kỳ 2 : Công an nhân dân - lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Phạm Xuân Thái
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã và đang nỗ lực phát huy vai trò “sứ giả” kinh tế để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động