Nắm vững nghị quyết để hiện thực hóa ý chí của Đảng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, định hướng cho một giai đoạn mới, đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ý chí, khát vọng ấy có hiện thực hóa được hay không là ở nơi thực hiện; trước hết là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ và đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Qua đó để thống nhất ý chí và hành động trong quá trình thực hiện.

Việc Bộ Chính trị sớm ban hành Chỉ thị 01, ngày 9-3-2021, về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công việc này.

Cần lồng ghép việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình xây dựng chính quyền số, cải thiện hiệu quả dịch vụ công
Cần lồng ghép việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình xây dựng chính quyền số, cải thiện hiệu quả dịch vụ công

Nội dung nghiên cứu, học tập bao gồm: Nghị quyết Đại hội; Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) mười năm tới; Báo cáo phát triển KT-XH 5 năm vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới; Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII. Với hàng loạt vấn đề lớn, hệ trọng như vậy, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đòi hỏi phải khoa học, nghiêm túc, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy, báo cáo viên và người học phải nêu cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, mới đem lại hiệu quả cụ thể. Người học không chỉ quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi của các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… mà còn tập trung đi sâu phân tích, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đảm nhiệm.

Các văn kiện lần này, nhất là Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiều điểm mới, không chỉ tổng kết 5 năm nhiệm kỳ Đại hội XII mà còn nhìn lại suốt 35 năm đổi mới; không chỉ đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới mà còn xác định mục tiêu mười năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm Ngày Nhà nước ta ra đời.

Theo đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện, để giúp người học nhận thức rõ đường lối đổi mới trong 35 năm qua không ngừng được bổ sung, phát triển và từng bước hoàn thiện, phù hợp xu thế tất yếu của thời đại, nhưng không bao giờ xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong mục tiêu tổng quát ấy lại thấy rõ mục tiêu cụ thể, bước đi của mỗi chặng đường, như đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao,...

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu tiền đề, có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhưng lâu nay, nhiệm vụ này vẫn là khâu yếu, chưa có nhiều đổi mới thật sự hiệu quả. Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái, trong đó nhấn mạnh, tình trạng lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước,... Vì nhận thức sai lệch hoặc non kém về trình độ lý luận chính trị mà dẫn đến nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói, viết, làm trái với Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, thậm chí là hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, nói xấu Đảng và chế độ ta. Chính vì thế, đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết lần này là dịp tốt nhất để mở rộng các hình thức sinh hoạt chính trị, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây cũng là cơ hội để uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đặc biệt là đấu tranh, phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ đường lối đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng, năm 1986 và tiếp tục khẳng định sâu sắc hơn trong các văn kiện Đại hội lần này.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng không chỉ là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội mà còn là nhiệm vụ, là nhu cầu, mong muốn của tất cả đảng viên trong toàn Đảng. Hình thức tổ chức cần nghiên cứu cụ thể sao cho phù hợp với đặc điểm, tính chất, tình hình của từng loại hình tổ chức đảng, địa phương, đơn vị; làm bài bản, nghiêm túc, có chất lượng nhưng không vì thế mà sao lãng việc khác, nhất là những nhiệm vụ trước mắt như phòng, chống đại dịch Covid-19. Ngược lại, không ỷ vào việc lo giải quyết nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hay cấp bách, đột xuất mà tổ chức học tập qua loa, “đánh trống ghi tên” cho xong, để báo cáo thành tích. Gắn nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những nội dung liên quan trong nghị quyết đại hội đảng bộ ở cấp mình để làm sâu sắc thêm từng nội dung cụ thể, thấy rõ sự thống nhất trong chỉ đạo, trong xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ từ Trung ương đến cơ sở; trong các mối quan hệ, liên thông giữa các địa phương, các lĩnh vực, các ngành trong hoạch định đường lối cũng như tổ chức thực hiện đường lối ấy.

Quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết cũng là quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, biến những nhận thức lĩnh hội được thành ý chí, kế hoạch, chương trình công tác với những việc làm cụ thể trong thực tiễn.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; là một trong những đại hội thành công nhất trên mọi phương diện cả về nội dung và tổ chức. Nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói khi phát biểu bế mạc Đại hội: Không phải đại hội xong là coi như xong. Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội. Điều này cực kỳ quan trọng. Vừa qua kiểm tra, kiểm điểm, chúng ta thừa nhận tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn là khâu yếu. Sắp tới phải hết sức chú ý điều này.

Bằng tất cả tình cảm, tâm huyết và trách nhiệm với Đảng, điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn như một thông điệp nhắn nhủ chúng ta, hãy biến khí thế của Đại hội thành sức mạnh của toàn Đảng, của các cấp, các ngành để hiện thực hóa ý chí của Đảng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Như thế thành công của Đại hội mới có ý nghĩa thật sự. Tư tưởng ấy, tinh thần ấy cần được quán triệt, thấm nhuần sâu sắc trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Theo Báo Nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Ngày 29/3/2023, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Nông tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 17/2, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Cách đây 63 năm, trong lễ kỷ niệm Đảng ta tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đảng ta là đạo đức, là văn minh".
Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ- Bài 3: Sử dụng hiệu quả các loại vũ khí

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ- Bài 3: Sử dụng hiệu quả các loại vũ khí

Dự báo cuộc chiến chống “giặc nội xâm” trong thời gian tới vẫn còn cam go, ác liệt, vì thế rất cần thay đổi phương thức tác chiến.
Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ- Bài 2: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ- Bài 2: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Từ năm 2013 đến nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã tạo ra nhiều bước đột phá trong cuộc chiến chống “giăc nội xâm”.

Tin cùng chuyên mục

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ -  Bài 1: Quyết tâm lịch sử từ phiên họp ngày 24 Tết

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm”: 10 năm không ngừng nghỉ - Bài 1: Quyết tâm lịch sử từ phiên họp ngày 24 Tết

Giặc ngoại xâm dù có mạnh đến đâu cũng có thể phát hiện từ khi chúng chưa xâm lược, còn “giặc nội xâm” ở bên trong mỗi con người, mỗi cơ quan, đoàn thể.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác

Sáng 4/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì.
Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Lễ phát động cuộc thi được kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty; được sự chấp thuận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 11/1/2022, tại tòa nhà PV GAS Tower, TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai dự án lưới điện trọng điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai dự án lưới điện trọng điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Vượt qua nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Điện 1 trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo hiệu quả và ý chí quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch chính trị đã đề ra, đặc biệt trong việc khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) –Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).
Học tập Bác là rèn luyện hoàn thiện bản thân từng ngày, từng giờ

Học tập Bác là rèn luyện hoàn thiện bản thân từng ngày, từng giờ

Anh Phạm Chí Trung (Chuyên viên chính tư vấn pháp lý – Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí) luôn tâm niệm rằng cần phải luôn trao dồi, rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong mọi mặt của cuộc sống thường ngày.
Hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, nhiều hoạt động cụ thể đã được tổ chức, nhiều phong trào đã được phát động và triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả, thu hút tập hợp đông đảo Đoàn viên thanh niên nhiệt tình, hăng hái tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của đất nước

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của đất nước

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với việc thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hòa nhập và phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng

Ngày 7/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Công Thương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương. Toàn thể đảng viên, đại diện các đoàn thể, Liên chi hội Nhà báo của Báo Công Thương đã tham dự Hội nghị, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối

Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối

Ngày 30/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên tham dự. Đồng chí Đặng Hoàng An- Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương chủ trì điểm cầu Đảng ủy Bộ Công Thương
Sự chủ động của Trung tâm Báo chí góp phần vào thành công của Đại hội XIII

Sự chủ động của Trung tâm Báo chí góp phần vào thành công của Đại hội XIII

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm Báo chí, của hệ thống báo chí trong và ngoài nước trong việc tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được dư luận đồng tình, phấn khởi đón nhận.
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thành công của Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu những quan điểm lớn với các nội dung rất cụ thể trong triển khai thực hiện các đột phá chiến lược.
Tổ chức xây dựng, thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển đất nước

Tổ chức xây dựng, thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Sẵn sàng cho một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ

Sẵn sàng cho một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ đã đánh dấu thời khắc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam được ghi nhận dấu ấn về năng lực quản lý của Chính phủ.
Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Tự hào 91 năm mùa xuân có Đảng (3/2/1930-3/2/2021), Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn khẳng định niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Chính niềm tin sắt son đó mà trong thời gian qua, tuổi trẻ Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và không ngừng cống hiến.
Vững niềm tin, sáng kỳ vọng!

Vững niềm tin, sáng kỳ vọng!

Mùa xuân khởi đầu cho một năm, và cũng vào mùa xuân lịch sử của 91 năm trước Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời để khởi đầu tiến trình lãnh đạo đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tự tin hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường và thịnh vượng.
Ngành điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho Đại hội XIII của Đảng

Ngành điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc về công tác đảm bảo điện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hà Nội sáng ngày 1/2/2021.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động