Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 03:05

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Phần IV

07:00 | 05/11/2020
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Công Thương tiếp tục đăng ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội.
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Phần III Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Phần II Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Phần I

PHẦN THỨ TƯ

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA ĐỐI VỚI TÓM TẮT DỰ THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

I. NHẬN XÉT CHUNG

Dự thảo Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, kết quả nội bật, phân tích cụ thể từng hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Dự thảo Báo cáo đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và những phương hướng cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

0035-24-10-2020-5

II. NHỮNG ĐIỂM CẦN TIẾP TỤC BỔ SUNG HOÀN THIỆN

1. Về tổng kết công tác xây dựng Đảng

1.1. Về công tác xây dựng Đảng về tổ chức

Đề nghị xem xét, cân nhắc gộp các tiểu mục 4, 5 và 6 (trang 129 - 131) thành một tiểu mục về “Công tác xây dựng Đảng về tổ chức” nhằm thể hiện rõ 4 nội dung của công tác xây dựng Đảng (chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức).

1.2. Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Mục 7. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện (trang 131): cần phân tích kỹ hơn, đưa ra các đề xuất cụ thể hơn để đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cụ thể hóa hơn nữa các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.