Thu hút, phát huy nguồn lực trí thức Kiều bào: Chung tay xây dựng Việt Nam đoàn kết, thịnh vượng

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản

Bên cạnh kết qủa đạt được, song để thu hút và phát huy hơn nữa nguồn lực trí thức kiều bào cho phát triển kinh tế đất nước, cần có tư duy mới, loại bỏ rào cản.
Trí thức kiều bào đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Bài 1: Chủ trương nhất quán của Đảng về chính sách dân tộc và Kiều bào Bài 2: Hiệu quả từ các mô hình thu hút trí thức Kiều bào

Phát huy sức mạnh để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang và sẽ tác động sâu sắc đến mọi quốc gia và lĩnh vực đời sống, xã hội… tiến trình toàn cầu hóa đang chững lại và có bước điều chỉnh đáng kể. Với Việt Nam, việc tham gia tiến trình toàn cầu hóa, khu vực hóa tiếp tục đặt nước ta trước cơ hội phát triển và cả những thách thức kinh tế, đối ngoại, văn hóa, an ninh... Do đó, cần phải phát huy hơn nữa vai trò của kiều bào nói chung và trí thức kiều bào nói riêng để biến thách thức thành cơ hội, chung tay huy động những nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, nâng cao hình ảnh và vị thế đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi, động viên đội ngũ trí thức, nhà khoa học tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức Việt Nam

Ông Mai Phan Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao - cho biết: Bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học và công nghệ, trước xu thế hội nhập quốc tế toàn diện, trí thức Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng đặc biệt. Kiều bào không chỉ là một lực lượng tiêu biểu cho nguồn trí tuệ của dân tộc mà còn là một động lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, phát triển con người. Mặt khác, trí thức còn là nhân tố quyết định đến sự phát triển nhanh chóng và bền vững của đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nên sức mạnh quốc gia, sức mạnh dân tộc trong chiến lược phát triển. Trong lực lượng trí thức Việt Nam, bộ phận trí thức Kiều bào là một cấu thành quan trọng, một nguồn lực dồi dào đóng góp cho sự phát triển hùng cường của đất nước.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc duy trì, kết nối nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ góp phần củng cố, phát triển thêm khối đại đoàn kết dân tộc mà còn huy động được nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên vẫn cần xem xét, rà soát để khắc phục những tồn tại, rào cản để các cơ chế, chính sách thực sự phát huy tính hiệu quả trong tình hình mới.

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản
Ông Mai Phan Dũng chia sẻ thông tin tại Hội thảo do Vusta tổ chức vào ngày 23/3/2023

Chuyển tư duy trọng đãi sang trọng dụng

Theo Đại sứ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị: Thực tế nhiều Bộ, Ngành, địa phương chưa sâu sát, chưa thống nhất, đồng bộ trong chính sách thu hút nguồn lực trí thức kiều bào đó là chưa kể đến giữa các nhà khoa học trong nước với các nhà khoa học nước ngoài vẫn mang tâm lý dè dặt, thiếu sự phối hợp, nhiều ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài chưa được đơn vị sử dụng tiếp nhận.

Bên cạnh đó, cơ chế chính sách đã được ban hành tuy nhiều nhưng chưa đủ mạnh vẫn thiên về trọng đãi hơn trọng dụng và nhiều chế độ ưu đãi hiện nay không còn phát huy hiệu quả.

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản
Lực lượng trí thức kiều bào đang tham gia vào quá trình thúc đẩy xây dựng và phát triển đất nước

Báo cáo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nêu rõ, Việt Nam đang thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài để các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp có thể khai thác chung. Hiện, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP.HCM và một số cơ quan, địa phương đã có cơ sở dữ liệu riêng về chuyên gia, trí thức, doanh nhân nhưng do thiếu kinh phí, không cập nhật thường xuyên và không kết nối với nhau nên chưa phát huy được hiệu quả sử dụng cho các cơ quan trung ương và các địa phương.

Đó là chưa kể đến vấn đề thiếu cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương với các tổ chức chính trị, xã hội cũng như những bất cập về môi trường làm việc, điều kiện vật chất, trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và môi trường học thuật. Đặc biệt là các vấn đề chuyên môn sâu giữa các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và các đồng nghiệp trong nước…

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản
GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ đang tham gia nhiều công trình nghiên cứu khoa học tại VinIT

Ở một góc nhìn khác, GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ - Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva, Liên Bang Nga; Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT khẳng định những kết quả to lớn mà đội ngũ trí thức kiều bào tham gia xây dựng phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã cho thấy có cả những “rào cản khách quan” và “rào cản chủ quan” về mặt nhận thức và chính sách.

Các nguyên nhân khách quan có thể chỉ ra như: Lực lượng trí thức kiều bào tuy đông nhưng phân bố trên khắp các quốc gia, châu lục và vùng lãnh thổ khác nhau, rất khó khăn cho việc tập hợp; Trí thức kiều bào không tập trung trong một hoặc một vài chuyên ngành khoa học mà hoạt động trong khắp các lĩnh vực khác nhau, điều này cũng gây khó khăn cho sử dụng lực lượng trí thức kiều bào trong các chuyên ngành hẹp, các dự án cụ thể; trí thức kiều bào thường làm việc trong nhiều hệ thống khoa học, tổ chức quản lý, mô hình hoạt động và văn hóa khác nhau (thậm chí khác với cả tại Việt Nam), gây khó khăn không nhỏ khi về nước làm việc…

Cũng theo GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ, Việt Nam thiếu cơ chế chính sách cụ thể để trí thức kiều bào có thể tham gia triển khai các dự án khoa học công nghệ; Thiếu bộ máy tổ chức triển khai hiệu quả tại chỗ để thu hút sự tham gia của trí thức kiều bào trong các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ tại các địa phương; Thiếu kinh phí đầu tư, điều kiện sinh hoạt và làm việc, trang thiết bị và mô hình tổ chức quản lý hiệu quả cho triển khai các hoạt động khoa học công nghệ của trí thức kiều bào; Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính hình thức, hàn lâm, ít thực tiễn, tính ứng dụng thấp, khó thu hút sự tham gia đóng góp của trí thức kiều bào.

Chuyên gia hiến kế

Từ quá trình thực tiễn triển khai thực hiện, GS.TS Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cho rằng, với đặc thù của lực lượng trí thức kiều bào hiện nay, chúng ta hoàn toàn có nhiều phương thức đóng góp khác, không nhất thiết phải trở về nước làm việc ở trong nước mới cống hiện được cho đất nước.

GS.TS Nguyễn Văn Phước phân tích và cho rằng, hiện có nhiều trí thức trẻ người Việt đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia, trên các cương vị công tác khác nhau nhưng vẫn cống hiến rất hiệu quả cho đất nước. Tại các quốc gia phát triển, các nhà khoa học, trí thức trẻ người Việt có môi trường nghiên cứu khoa học, có điều kiện sáng tạo phát triển tốt hơn, đặc biệt là ở những lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, Blockchain, chuyển đổi số, kinh tế số…họ rất tâm huyết muốn góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

"Do vậy, chúng ta có thể đưa ra những “đặt hàng” cụ thể, để họ biết cần phải làm gì có thể đóng góp qua hình thức online là chủ yếu, do đó không cần những chính sách quá cụ thể và rườm rà như đang thực hiện. Điều quan trọng hơn cả là cần đánh giá đúng tiềm lực, cũng như vị trí, vai trò của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài để có thể đưa ra những cơ chế chính sách cụ thể, khuyến khích được những chuyên gia, trí thức đó đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”- ông Phước nhấn mạnh.

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản
GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ cùng các nhà khoa học trong một dự án nghiên cứu tìm hướng đi mới của công nghệ Plasma

Đồng quan điểm trên, GS.VS Nguyễn Quốc Sỹ cho rằng, Nhà nước nên mạnh dạn giao các nhiệm vụ khoa học công nghệ đặc biệt là khoa học công nghệ trọng điểm cho nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, cần tập trung mọi nguồn lực của đất nước, của xã hội cho phát triển khoa học, công nghệ, trong đó phải lấy tiêu chí hiệu quả ứng dụng lên hàng đầu. Tuy nhiên cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn ra những chuyên ngành, những dự án, những hệ thống công nghệ theo thứ tự ưu tiên cho phát triển kinh tế, xã hôi, phù hợp với chiến lược, mục tiêu, lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tôi có được tham khảo ý kiến vào một danh mục gần 100 chuyên ngành công nghệ cao ưu tiên là trọng tâm trọng điểm cho phát triển đất nước, nếu trọng tâm trọng điểm thì nó phải ít thôi chứ đến hàng trăm thì không còn trọng tâm, trọng điểm nữa. Đầu tư trọng điểm thì mới có kết quả, hiệu quả cụ thể nhất là trong điều kiện đất nước còn khó khăn”- ông Sỹ chia sẻ.

Trong khi đó về mặt cơ chế chính sách, ông Võ Xuân Hoài - Phó Tổng thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng: Đảng và Nhà nước cần sớm hoàn thiện và ban hành các chính sách trọng dụng và đãi ngộ người Việt Nam ở Nước ngoài. Không chỉ chú trọng đến những người đã thành danh mà cần chú trọng thu hút những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các nước trở về; mạnh dạn tin dùng và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ tuổi…

Bài 3: Cần tư duy mới, loại bỏ rào cản
Lực lượng trí thức kiều bào còn là cầu nối giữa Việt Nam với lực lượng trí thức người nước ngoài, qua đó tranh thủ sự ủng hộ từ lực lượng trí thức người nước ngoài trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước

Góp ý thêm về chính sách, ông Nguyễn Quốc Sỹ cho rằng, cần cải tổ lại bộ máy tổ chức, quản lý hệ thống khoa học và tâp hợp, thu hút trí thức, trong đó có trí thức kiều bào, theo hướng gọn nhẹ, chuvên sâu, chuyên nghiệp, gắn với thực tiễn, với thị trường, lấy các tiêu chí về hiêu quả hoạt động đầu tư và ứng dụng lên làm đầu.

Bên cạnh đó, cần có những cá nhân xuất sắc những thủ lĩnh trí thức như con chim đầu đàn tập hợp, dẫn dắt, chỉ huy trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án, đồng thời là người chịu trách nhiệm trước hệ thống chính trị và nhân dân cả nước trong lĩnh vực công việc của mình.

Trong hợp tác với các nước phát triển, hết sức chú ý sử dụng vai trò cầu nối của lực lượng trí thức kiều bào. Để khai thác tối đa vai trò của trí thức kiều bào, chúng ta cần phải: Cầu thị, tôn trọng, lắng nghe và chấp nhận những ý kiến trái chiều đóng góp cho đất nước của họ.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng và phát triển một số tập đoàn khoa học công nghệ để triển khai các dự án khoa học công nghệ, làm nền tảng cho phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nó là cái nôi để thu hút, tập hợp, đào tạo và phát triển lực lượng trí thức cho tương lai của đất nước.

“Với sự quyết tâm, nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe và có chiến lược hợp lý trong thu hút, tập hợp lực lượng trí thức, trong đó có trí thức kiều bào, chúng ta có thể đặt nền móng vững chắc để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”- ông Sỹ khẳng định.

Thu Hường - Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Người Việt Nam ở nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Apax Holdings bị hủy niêm yết, người dân có đòi được tiền?

Apax Holdings bị hủy niêm yết, người dân có đòi được tiền?

Mã cổ phiếu IBC bị hủy niêm yết, 3 thành viên Hội đồng quản trị đồng loạt có đơn từ nhiệm, Apax Leaders xin khất nợ đến cuối năm 2025.
Đồng Tháp: 386 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông Tiền

Đồng Tháp: 386 tỷ đồng xử lý sạt lở bờ sông Tiền

Dự án nhằm mục tiêu chủ động phòng, chống sạt lở và hình thành các khu, cụm công nghiệp ven sông Tiền (tỉnh Đồng Tháp).
Bệnh viện Bà Rịa nối thành công cánh tay bị đứt lìa

Bệnh viện Bà Rịa nối thành công cánh tay bị đứt lìa

Ngày 28/11, Bệnh viên Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, bệnh viện vừa cứu chữa thành công cho một bệnh nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động.
Khánh Hòa: Khó khăn trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Khánh Hòa: Khó khăn trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay của kinh tế, xã hội, số người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Khánh Hòa tiếp tục giảm sâu trong năm 2023.
Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ khả năng có mưa

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ khả năng có mưa

Khoảng đêm ngày 29/11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc bộ khả năng có mưa.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Liên tiếp xử lý các đối tượng dán quảng cáo bẩn

TP. Hồ Chí Minh: Liên tiếp xử lý các đối tượng dán quảng cáo bẩn

Công an TP. Hồ Chí Minh đã liên tiếp bắt quả tang và xử lý nhiều đối tượng có hành vi dán quảng cáo bẩn trên đường phố, gây mất mỹ quan đô thị.
Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ được công bố vào chiều 29/11

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ được công bố vào chiều 29/11

Buổi họp báo chính thức công bố Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ được Bộ GD&ĐT tổ chức chiều 29/11.
Hòa Bình: "Mùa vàng" nơi vùng cao Đà Bắc

Hòa Bình: "Mùa vàng" nơi vùng cao Đà Bắc

Bà con người dân tộc Tày, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) hiện đang tất bật vào vụ thu hoạch lúa nếp nương – một trong những sản vật đặc trưng của vùng đất này.
Sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng tại 5 sân bay

Sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng tại 5 sân bay

Hệ thống thu phí tự động tại sân bay giúp giảm ùn tắc giao thông tại các lối ra, vào, tạo thuận lợi cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
Bình Dương: Cháy ngùn ngụt nhà xưởng công ty mút xốp, cột khói cao hàng trăm mét

Bình Dương: Cháy ngùn ngụt nhà xưởng công ty mút xốp, cột khói cao hàng trăm mét

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương kịp thời có mặt chữa cháy và khống chế được vụ cháy nhà xưởng công ty sản xuất mút xốp.
Hà Nội: Triển khai thẻ, vé điện tử xe buýt

Hà Nội: Triển khai thẻ, vé điện tử xe buýt

TP. Hà Nội triển khai vé điện tử liên thông, tính riêng 132 tuyến xe buýt trợ giá với 2034 xe; giảm chi phí lớn cho ngân sách.
Nghệ An: Nhộn nhịp chợ Vinh những tháng cuối năm

Nghệ An: Nhộn nhịp chợ Vinh những tháng cuối năm

Những ngày này, lượng khách về với chợ Vinh (Nghệ An) đông hơn, từ khách lẻ đến khách sỉ, các xe chở hàng vào, ra nhộn nhịp để chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết.
Thí điểm giới hạn tốc độ khu vực cổng trường học

Thí điểm giới hạn tốc độ khu vực cổng trường học

Trên địa bàn Hà Nội có 152 khu vực cổng trường học ùn tắc giờ cao điểm, Sở GTVT Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế tốc độ qua cổng cụm trường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm).
Vụ nghi rải đinh tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Công an thông tin chính thức

Vụ nghi rải đinh tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Công an thông tin chính thức

Công an xã Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã xác minh và thông tin chính thức vụ loạt xe của công nhân bị thủng săm nghi do bị rải đinh.
Công dụng bất ngờ của bồ kết với sức khỏe

Công dụng bất ngờ của bồ kết với sức khỏe

Trong y học hiện đại, bồ kết có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ một số bệnh viện dùng bồ kết để chữa bí đại tiện, trung tiện sau khi mổ, chứng tắc ruột...
Chuyển đổi số góp phần hiện thực hóa mục tiêu về sức khỏe, kiến thức, sinh kế bền vững cho phụ nữ

Chuyển đổi số góp phần hiện thực hóa mục tiêu về sức khỏe, kiến thức, sinh kế bền vững cho phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã, đang phối hợp với một số đơn vị đẩy mạnh hợp tác góp phần hiện thực hóa mục tiêu về sức khỏe, sinh kế bền vững cho phụ nữ.
Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng ở quận Cầu Giấy, 5 người kịp mở khóa ban công thoát ra an toàn

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng ở quận Cầu Giấy, 5 người kịp mở khóa ban công thoát ra an toàn

Rạng sáng 28/11, căn nhà cao 4 tầng ở quận Cầu Giấy bị cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 5 người trong căn nhà đã kịp thoát ra ngoài an toàn.
Rau mầm đá có công dụng gì?

Rau mầm đá có công dụng gì?

Rau mầm đá không chỉ là món ăn đặc sản mà còn là vị thuốc có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe.
Hà Nội: Khai trương thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức

Hà Nội: Khai trương thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức

Sáng nay 28/11, Sở GTVT Hà Nội đã khai trương thí điểm dịch vụ hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải hành khách công cộng.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/11: Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/11: Hà Nội sáng sớm có sương mù, đêm trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/11/2023, Hà Nội trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ.
Xu thế thời tiết tháng 12/2023 và mùa khô năm 2024

Xu thế thời tiết tháng 12/2023 và mùa khô năm 2024

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã phát đi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn từ tháng 12/2023 - tháng 5/2024, trên phạm vi toàn quốc.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/11: Cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 28/11: Cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Thời tiết biển hôm nay 28/11, ở trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Thời tiết hôm nay 28/11/2023: Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ mưa rào rải rác

Thời tiết hôm nay 28/11/2023: Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay 28/11/2023: Bắc Bộ thời tiết sáng và đêm se lạnh, ngày nắng ráo; Trung Bộ mưa rào rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về đêm.
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên UBKT Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ được điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Hòa Bình: Hoạt động khuyến công tạo việc làm bền vững cho lao động địa phương

Hòa Bình: Hoạt động khuyến công tạo việc làm bền vững cho lao động địa phương

Hoạt động khuyến công ở Hòa Bình đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo việc làm bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động