Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 08:52

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống

13:07 | 27/03/2021
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy,… cùng hơn 959 nghìn là cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống
Hội nghị được tổ chức ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống
Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trong nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hộ XIII của Đảng

Đó là những vấn đề lớn, cốt lõi, xuyên suốt và có tính định hướng của cả nhiệm kỳ tới. Báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị trình bày chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng

Một là cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản và khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một công việc trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn sáng tạo Nghị quyết Đại hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí hành động trong toàn Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí động lập tự cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển đất nước.

Hai là việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm rõ nội dung cốt lõi, những chủ trương mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy trong nghị quyết của Đảng trong 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

“Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác của các cán bộ đảng viên, người đứng đầu tổ chức Đảng”- đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh

Ba là công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, đội ngũ giảng viên chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chỉ rõ, trong quá trình quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, “phải kịp thời lý giải các băn khoăn, vướng mắc của cán bộ đảng viên, và nhân dân. Kịp thời uốn nắn các nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống
Các đảng viên của Bộ Công Thương tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công Thương

Bốn là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần, biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”. Biến các quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại hành phúc, giàu có cho nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng.

“Vì vậy sau Hội nghị này các cấp ủy Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch dự án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả”- Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Năm là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tỏ ý tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đồng chí tham dự hội nghị, Hội nghị sẽ thu được kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề, nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp trong thời gian tới.

Phát biểu trước khi khai mạc Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Công Thương, đồng chí Đặng Hoàng An- Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương - nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đảng ta tổ chức một hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết tới gần 1 triệu đảng viên. Đồng chí Đặng Hoàng An yêu cầu ngay sau hội nghị trực tuyến này, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương cần nhanh chóng triển khai công tác tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới từng các đảng viên trong cấp ủy.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống
Đồng chí Đặng Hoàng An- Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu về sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trước khi khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công Thương

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thành công của Đại hội đã củng cố sâu sắc hơn niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới; khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các văn kiện của Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng lòng dân; là sự tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn qua 35 năm đổi mới, xác định các mục tiêu chiến lược lớn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, có giá trị định hướng và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

So với nhiệm kỳ Đại hội XII, lần này, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bổ sung thêm cụm từ “nghiên cứu” bởi, cần phải nghiên cứu để hiểu thật sự sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như những điểm mới của Văn kiện Đại hội. Đồng thời, nhận diện đầy đủ những khó khăn thách thức trong giai đoạn phát triển mới. Từ đó, củng cố niềm tin vững chắc vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong điều kiện ảnh hưởng phức tạp của đại dịch Covid-19, hình thức trực tuyến cho phép việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra cùng một thời điểm, phạm vi rộng, số lượng cán bộ, đảng viên tham dự lớn với nhiều đối tượng được triệu tập như: cán bộ chủ chốt các cấp, đảng viên, đoàn viên và các thành phần xã hội khác, sức truyền tải thông tin nhanh, rộng khắp, có tính thời sự cao. Việc chỉ đạo quán triệt không qua các tầng nấc sẽ bảo đảm được tính thống nhất về nội dung cũng như tư tưởng chỉ đạo trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến cũng góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí tổ chức, phù hợp với xu thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày: 27-28/3/2021.

Mai Anh- Lộc- Dũng