Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 1/8 (1930-2018)

Phát huy vai trò ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình”. Đóng góp trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, ngày 1/8 (1930-2018), dưới đây là bài viết của đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

phat huy vai tro nganh tuyen giao trong bao ve nen tang tu tuong cua dang
Hội thảo xuất bản sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng…”. 88 năm qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặc biệt là sau 32 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi; các thế lực thù địch tung ra các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nguy cơ mất phương hướng về chính trị, tư tưởng.

Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục kiên định, kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng

Những năm qua, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh đã tập trung tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng, trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”, với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt.

Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh về nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện đối với Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhất là thế hệ trẻ thông qua việc tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay”, nhằm nâng cao khả năng đề kháng của thế hệ trẻ trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu đầu độc tư tưởng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong tình hình thực tiễn của tỉnh bằng việc chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quy định số 04-QĐ/TU về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy định số 06-QĐ/TU về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ảnh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có đơn vị ban hành văn bản để nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực; đảng viên “tự soi, tự vấn, tự điều chỉnh” hướng tới hành vi chuẩn mực hơn, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của xã hội, từng bước củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua khảo sát niềm tin của nhân dân đối với Đảng tăng từ 73,3% lên 79%.

Điểm nổi bật trong thời gian vừa qua, ngành Tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu tổng kết thực tiễn để khái quát thành lý luận thông qua việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế (như: Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; Nghị quyết số 10-NQ/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững).

Chủ động nghiên cứu và tham mưu cho tỉnh biên soạn, phát hành 05 đầu sách: Đồng chí Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh, Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh (1963-2018), Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước, Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, các cơ quan tuyên truyền, báo chí trong phối hợp tham mưu đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có các biện pháp đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên internet, mạng xã hội; phối hợp điều tra, làm rõ các hoạt động chống phá, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước của một số tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị, tôn giáo trái phép trong nước và nước ngoài; chấm dứt và xử phạt vi phạm hành chính các trang mạng đăng tải thông tin không chính thống, hạn chế nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ

Tiếp tục phát huy thành tựu 88 năm qua, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ sau:

phat huy vai tro nganh tuyen giao trong bao ve nen tang tu tuong cua dang
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Quảng Ninh

Một là: Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác tư tưởng, trọng tâm là cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng và Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng; kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là: Thực hiện nghiêm Quy định 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Nêu cao ý thức, trách nhiệm rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW.

Ba là: Phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí tuyên truyền; tăng cường thông tin đối ngoại; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Bốn là: Nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là: Tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội, những tiềm năng, khó khăn, thách thức trong xây dựng, triển khai các dự án lớn có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh, nhất là xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Sáu là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ ngành Tuyên giáo đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó, xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục kiên trì đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động ngăn chặn và phê bình kịp thời các quan điểm mơ hồ, do dự; tư tưởng hưởng lạc, sống gấp; các hành vi tham ô, tham nhũng, tư lợi cá nhân; thái độ thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với đất nước, xã hội và với chính bản thân mình.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ được giao; có thể chịu khổ trước, hưởng thụ sau, tận tâm, tận lực, dồn sức làm việc, phấn đấu cống hiến hết mình vì lý tưởng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Báo Quảng Ninh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác

Sáng 4/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì.
Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Lễ phát động cuộc thi được kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty; được sự chấp thuận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 11/1/2022, tại tòa nhà PV GAS Tower, TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai dự án lưới điện trọng điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai dự án lưới điện trọng điểm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Vượt qua nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Điện 1 trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khẳng định được vai trò lãnh đạo hiệu quả và ý chí quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch chính trị đã đề ra, đặc biệt trong việc khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) –Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam).

Tin cùng chuyên mục

Học tập Bác là rèn luyện hoàn thiện bản thân từng ngày, từng giờ

Học tập Bác là rèn luyện hoàn thiện bản thân từng ngày, từng giờ

Anh Phạm Chí Trung (Chuyên viên chính tư vấn pháp lý – Bí thư Đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí) luôn tâm niệm rằng cần phải luôn trao dồi, rèn luyện các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong mọi mặt của cuộc sống thường ngày.
Hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Hiệu quả từ việc gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, nhiều hoạt động cụ thể đã được tổ chức, nhiều phong trào đã được phát động và triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, thiết thực và hiệu quả, thu hút tập hợp đông đảo Đoàn viên thanh niên nhiệt tình, hăng hái tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết tuổi trẻ.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của đất nước

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng của đất nước

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với việc thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng ổn định, hòa nhập và phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng

Đảng ủy Báo Công Thương quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng

Ngày 7/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Báo Công Thương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương. Toàn thể đảng viên, đại diện các đoàn thể, Liên chi hội Nhà báo của Báo Công Thương đã tham dự Hội nghị, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối

Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối

Ngày 30/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu và gần 6.000 đảng viên tham dự. Đồng chí Đặng Hoàng An- Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương chủ trì điểm cầu Đảng ủy Bộ Công Thương
Sự chủ động của Trung tâm Báo chí góp phần vào thành công của Đại hội XIII

Sự chủ động của Trung tâm Báo chí góp phần vào thành công của Đại hội XIII

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm Báo chí, của hệ thống báo chí trong và ngoài nước trong việc tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được dư luận đồng tình, phấn khởi đón nhận.
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thành công của Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện các đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu những quan điểm lớn với các nội dung rất cụ thể trong triển khai thực hiện các đột phá chiến lược.
Tổ chức xây dựng, thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển đất nước

Tổ chức xây dựng, thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nắm vững nghị quyết để hiện thực hóa ý chí của Đảng

Nắm vững nghị quyết để hiện thực hóa ý chí của Đảng

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, định hướng cho một giai đoạn mới, đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ý chí, khát vọng ấy có hiện thực hóa được hay không là ở nơi thực hiện; trước hết là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ và đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Qua đó để thống nhất ý chí và hành động trong quá trình thực hiện.
Sẵn sàng cho một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ

Sẵn sàng cho một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rực rỡ đã đánh dấu thời khắc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam được ghi nhận dấu ấn về năng lực quản lý của Chính phủ.
Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ EVN vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Tự hào 91 năm mùa xuân có Đảng (3/2/1930-3/2/2021), Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn khẳng định niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Chính niềm tin sắt son đó mà trong thời gian qua, tuổi trẻ Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và không ngừng cống hiến.
Vững niềm tin, sáng kỳ vọng!

Vững niềm tin, sáng kỳ vọng!

Mùa xuân khởi đầu cho một năm, và cũng vào mùa xuân lịch sử của 91 năm trước Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời để khởi đầu tiến trình lãnh đạo đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang tự tin hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường và thịnh vượng.
Ngành điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho Đại hội XIII của Đảng

Ngành điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho Đại hội XIII của Đảng

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc về công tác đảm bảo điện cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP. Hà Nội sáng ngày 1/2/2021.
Tổng Bí thư chủ trì họp báo kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tổng Bí thư chủ trì họp báo kết thúc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Báo chí Đại hội đã diễn ra buổi họp báo thông báo kết quả về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng- Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước chủ trì họp báo.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Ngày 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
(Infographic) Bộ Công Thương - Dấu ấn một nhiệm kỳ

(Infographic) Bộ Công Thương - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Ngày 31/1, tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII. Một nhiệm kỳ 5 năm, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và sự nỗ lực đoàn kết của Lãnh đạo, tập thể cán bộ, Bộ Công Thương đã có những dấu ấn phát triển đặc biệt.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Sáng 1/2/2021, tại lễ bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động