Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 1/8 (1930-2018)

Phát huy vai trò ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn 88 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình”. Đóng góp trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, ngày 1/8 (1930-2018), dưới đây là bài viết của đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh.

phat huy vai tro nganh tuyen giao trong bao ve nen tang tu tuong cua dang
Hội thảo xuất bản sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng…”. 88 năm qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đặc biệt là sau 32 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi; các thế lực thù địch tung ra các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nguy cơ mất phương hướng về chính trị, tư tưởng.

Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục kiên định, kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng

Những năm qua, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh đã tập trung tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng, trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”, với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt.

Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh về nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn cấp huyện đối với Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhất là thế hệ trẻ thông qua việc tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay”, nhằm nâng cao khả năng đề kháng của thế hệ trẻ trước những luận điệu xuyên tạc, âm mưu đầu độc tư tưởng, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong tình hình thực tiễn của tỉnh bằng việc chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quy định số 04-QĐ/TU về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy định số 06-QĐ/TU về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ảnh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có đơn vị ban hành văn bản để nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực; đảng viên “tự soi, tự vấn, tự điều chỉnh” hướng tới hành vi chuẩn mực hơn, tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của xã hội, từng bước củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua khảo sát niềm tin của nhân dân đối với Đảng tăng từ 73,3% lên 79%.

Điểm nổi bật trong thời gian vừa qua, ngành Tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu tổng kết thực tiễn để khái quát thành lý luận thông qua việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các nghị quyết, quy định, quy chế (như: Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; Nghị quyết số 10-NQ/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững).

Chủ động nghiên cứu và tham mưu cho tỉnh biên soạn, phát hành 05 đầu sách: Đồng chí Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh, Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh (1963-2018), Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước, Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, các cơ quan tuyên truyền, báo chí trong phối hợp tham mưu đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có các biện pháp đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên internet, mạng xã hội; phối hợp điều tra, làm rõ các hoạt động chống phá, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước của một số tổ chức phản động, phần tử cơ hội chính trị, tôn giáo trái phép trong nước và nước ngoài; chấm dứt và xử phạt vi phạm hành chính các trang mạng đăng tải thông tin không chính thống, hạn chế nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ

Tiếp tục phát huy thành tựu 88 năm qua, để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngành Tuyên giáo cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ sau:

phat huy vai tro nganh tuyen giao trong bao ve nen tang tu tuong cua dang
Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Quảng Ninh

Một là: Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác tư tưởng, trọng tâm là cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác tư tưởng và Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng; kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là: Thực hiện nghiêm Quy định 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Nêu cao ý thức, trách nhiệm rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW.

Ba là: Phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí tuyên truyền; tăng cường thông tin đối ngoại; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Bốn là: Nâng cao tinh thần cảnh giác, sức đề kháng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là: Tập trung tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; trật tự an toàn xã hội, những tiềm năng, khó khăn, thách thức trong xây dựng, triển khai các dự án lớn có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh, nhất là xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Sáu là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ ngành Tuyên giáo đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó, xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục kiên trì đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động ngăn chặn và phê bình kịp thời các quan điểm mơ hồ, do dự; tư tưởng hưởng lạc, sống gấp; các hành vi tham ô, tham nhũng, tư lợi cá nhân; thái độ thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm với đất nước, xã hội và với chính bản thân mình.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ được giao; có thể chịu khổ trước, hưởng thụ sau, tận tâm, tận lực, dồn sức làm việc, phấn đấu cống hiến hết mình vì lý tưởng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Báo Quảng Ninh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã và đang nỗ lực phát huy vai trò “sứ giả” kinh tế để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.
Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động