Nghị quyết số 18-NQ/TW:Tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai

Ngày 16/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết 18) về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Về tổng thể, những nội dung và tinh thần Nghị quyết 18 bảo đảm tính thống nhất với Hiến pháp và củng cố, làm sâu sắc thêm các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng và Nhà nước về đất đai, theo đó: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra.

Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo lãnh thổ quốc gia, cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường; phân công hợp lý giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương, đồng thời có sự phân cấp, phân quyền phù hợp, hiệu quả đối với địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình.

Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng đất công bằng, công khai, hiệu quả và bền vững. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; kịp thời có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được khai thác, sử dụng với hiệu quả cao nhất.

Tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước về đất đai
Ảnh minh họa

Đồng thời, trong Nghị định 18 đã ghi nhận nhiều luận điểm chỉ đạo mới quan trọng về yêu cầu tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với đất đai, mà khi được thể chế hóa và triển khai trên thực tế sẽ được kỳ vọng mang lại tác động mạnh mẽ nhiều mặt cho thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới, với những điểm nhấn nổi bật là:

Thứ nhất, bỏ khung giá đất và tiếp tục hoàn thiện phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Hiện nay, khung giá đất được quy định tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP và là cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024. Song, Nghị quyết 18 đã yêu cầu: Bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; Quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất. Trung ương xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên.

Thứ hai, thực hiện giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều nhà, đất, đầu cơ và bỏ hoang đất

Nghị quyết 18 cũng khẳng định: Tiếp tục thực hiện thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Hơn nữa, Nghị quyết 18 cũng xác định chủ trương mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, địa phương, với việc chuyển đổi nghề, việc làm, lao động ở nông thôn. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và tổ chức thực hiện thu hồi đất giao khoán không đầu tư từ các công ty nông, lâm nghiệp về địa phương quản lý và thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vùng, miền. Có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; đồng thời, có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp; xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 18, việc giao đất cho cơ sở tôn giáo sẽ được quy định theo hướng: Nhà nước thực hiện giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. Các điều kiện giao đất, cho thuê đất, hạn mức sử dụng đối với các tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương.

Trong khi khẳng định tiếp tục có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng; những địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…thì Nghị quyết 18 cũng xác định rõ yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang…; Có chế tài cụ thể và đồng bộ để xử lý các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng; Kiên quyết thu hồi đất của tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, nhất là tại các vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao, ngăn chặn thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Thứ ba, tăng cường sự đồng thuận và bảo đảm lợi ích người dân

Nghị quyết 18 tiếp tục khẳng định: Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Một trong những điểm mới của Nghị quyết 18-NQ/TW là yêu cầu các cơ quan chức năng sớm bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; về đất ở và đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; về đất dự án du lịch có yếu tố tâm linh; về chế độ sử dụng đất xây dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển…;

Đặc biệt, Nghị quyết 18 cho phép mở rộng đối tượng, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch. Tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hoá, suy giảm chất lượng đất.

Hơn nữa, một điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết 18 là nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm lợi ích và sự đồng thuận, khuyến khích góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người dân trong các dự án thu hồi đất. Nghị quyết yêu cầu: Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại; Sớm xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất tham gia với nhà đầu tư để thực hiện các dự án dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Quy định cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với các dự án phát triển, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn; Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các công trình kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chính sách ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Xây dựng quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp.

Thứ tư, tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai và lành mạnh hóa thị trường bất động sản

Nghị quyết 18 nhấn mạnh các yêu cầu: Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; loại bỏ khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất. Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, tránh lãng phí trong phân bổ, quản lý và sử dụng đất. Quy định rõ, chặt chẽ việc phê duyệt, ban hành kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Nhà nước bảo đảm đủ nguồn lực để lập quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.

Đất đai phải được điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, lượng hoá, hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế; được quy hoạch sử dụng hiệu quả, hợp lý với tầm nhìn dài hạn, hài hoà lợi ích giữa các thế hệ, các vùng, miền, giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển giáo dục, văn hoá, thể thao; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Bổ sung, hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, như: Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông; Bảo đảm công khai, minh bạch, có cơ chế đồng bộ, cụ thể để xử lý vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, nhất là liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đẩy mạnh thương mại hoá và phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp; Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững; Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại…

Có thể thấy, Nghị quyết 18 đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và quyết tâm chính trị, cũng như tạo nền tảng đột phá hơn trong hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước mắt là định hướng cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất và các luật khác có liên quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bảo đảm theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp với từng đối tượng, loại hình sử dụng đất.

Đặc biệt, việc bỏ khung giá đất và hoàn thiện các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất bám sát nguyên tắc thị trường và phù hợp với thực tế, cũng như nguyên tắc áp thuế cao hơn cho các hoạt động đầu cơ, sở hữu nhiều đất đai và đất đai bị bỏ hoang sẽ làm giá cả về quyền sử dụng đất trở nên đa dạng, linh hoạt và sát thực tế địa phương hơn; đồng thời, mất động lực và kẽ hở cho các bất cập, sai phạm và trục lợi vì khai thác cơ chế hai giá đất hiện hành, khắc phục được tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương trong giao đất, cho thuê đất, bồi thường khi thu hồi đất ở địa phương; Từ đó, giúp đáp ứng nguyện vọng chính đáng, bảo vệ quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi, đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng và xử lý kịp thời hơn các dự án chậm tiến độ hoặc không đưa đất, bất động sản vào sử dụng, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững…

Theo Điều 113 Luật Đất đai 2013, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.

Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất, thì Chính phủ và sau đó là UBND cấp tỉnh điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp. Thực tế cho thấy giá đất trong khung/bảng giá đất có khoảng cách rất xa với giá đất trên thị trường, đặc biệt ở những đô thị phát triển sôi động. Đây là nguyên nhân chính gây tình trạng thất thu ngân sách nhà nước từ thuế sử dụng đất, phí và lệ phí, tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cũng như từ tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; người dân chịu thiệt khi bị thu hồi đất…Bởi vậy, việc cho phép các tỉnh, thành được ban hành bảng giá đất địa phương không bị khống chế bởi khung giá của Chính phủ không chỉ giúp giá đất tiến sát giá thị trường, mà còn tạo căn cứ kê khai và áp đúng giá chuyển nhượng thực tế quyền sử dụng đất, tăng thu ngân sách từ hoạt động quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến trình hợp thức hóa các giấy tờ nhà đất và công tác bồi thường, thu hồi đất, triển khai các dự án trong nền kinh tế.

Hơn nữa, sự kết hợp thực hiện nghiêm chủ trượng giao đất qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo tinh thần nghị quyết 18 và chủ trương tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật những diện tích cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác với phương án đã được phê duyệt và đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo tinh thần của Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 sẽ tạo cộng hưởng tác dụng tích cực trong gỡ nút thắt cho việc tính đúng, tính đủ giá trị quyền sử dụng đất trong cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cần cân nhắc áp dụng hai phương án: Hoặc tính đúng, tính đủ giá trị quyền sử dụng đất và triển khai phương án cổ phần hóa theo quy trình đã định; hoặc không tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, mà nhà nước thu hồi đất để sử dụng cơ chế thuê đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất sau khi cổ phần xong. Việc tách quá trình xử lý liên quan đến đất đai ra khỏi quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo hướng khả thi và hiệu quả cao trong giải bàn toán khó hiện nay là xác định giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa đang nắm giữ những diện tích đất ở vị trí đẹp trong khu đô thị và cả ở những khu vực hẻo lánh khó xác định giá trị trường, tránh sai lầm hay vụ lợi trong định giá giá trị doanh nghiệp nhà nước quá cao hoặc quá thấp.

Điểm mấu chốt nhất trong tác động tích cực kỳ vọng của Nghị quyết 18 là ở chỗ đã tạo nền tảng quyết định về thu hẹp giãn cách giá, từng bước tiến tới chế độ gái thị trường và cơ chế phân phối nguồn lực đất đai theo nguyên tắc thị trường, tăng tính thị trường, minh bạch và hiệu quả của thị trường bất động sản, cũng như bảo vệ chặt chẽ hơn quyền lợi người dân trong quá trình sử dụng và sau thu hồi đất, tăng tính đồng thuận và đoàn kết xã hội trong thực tế.

Hơn nữa, Nghị quyết 18 cũng mở đường thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất vào tay những người có khả năng sử dụng hiệu hơn theo các nguyên tắc mang tính thị trường cao hơn.

Bên cạnh đó, việc quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương và tinh thần Nghị quyết 18 sẽ cho phép đẩy nhanh hơn quá trình hợp lý hóa sự phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát trách nhiệm của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong vai trò đại diện chủ sở hữu, bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về đất đai; Đồng thời, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các hành vi sai phạm trong xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cũng như trong công tác thi hành chính sách, pháp luật về đất đai giúp hạn chế được tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lạm dụng nguồn lực đất đai vì mục tiêu vụ lợi; đẩy nhanh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong tiếp nhận và xử lý các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế, đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn, đất tôn giáo; đất sử dụng nhiều mục đích…; Từ đó, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; giúp giảm thiểu tình trạng thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công, tăng nhanh nguồn thu từ đất và phát triển thị trường quyền sử dụng đất ổn định, minh bạch, bền vững hơn; giúp nhận diện và xử lý tốt các mối quan hệ lớn trong quản lý, sử dụng đất và những tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn; khơi dậy tiềm năng, khai thác, sử dụng hiệu quả và phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai để trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Đất đai và quản lý đất đai luôn là vấn đề trọng tâm và có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu trong quản lý nhà nước, trong đời sống dân cư, không chỉ tạo nguồn lực phát triển kinh tế, mà còn là nền tảng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, sự đồng thuận và đoàn kết xã hội, cả ở cấp vĩ mô và vi mô, trong phạm vi quốc gia, doanh nghiệp và gia đình, cả thời gian trước mắt và lâu dài. Bởi vậy, để hiện thực hóa những lợi ích kỳ vọng của Nghị quyết 18 cần coi trọng công tác thể chế hóa và thực thi nghiêm túc các quy đinh pháp lý cần thiết theo tinh thần của Nghị quyết 18 bởi đôi ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đất đai có trách nhiệm, tâm huyết và được tổ chức chặt chẽ, khoa học và bị kiểm soát quyền lực chặt chẽ theo quy định của pháp luật; cũng như tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chấp hành và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết và chính sách, pháp luật về đất đai…/.

TS. Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Thị Quỳnh Hương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TS. Lương Văn Khôi: Hội nghị thương vụ có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất định

TS. Lương Văn Khôi: Hội nghị thương vụ có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều bất định

Tổ chức Hội nghị trực tuyến với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài thời điểm này rất có ý nghĩa trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang nhiều bất định.
Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Cần kéo dài thời hạn nhiệm kỳ tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài

Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Cần kéo dài thời hạn nhiệm kỳ tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài

TS. Tô Hoài Nam - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam kiến nghị cần kéo dài thời hạn nhiệm kỳ chức danh tham tán thương mại tại nước ngoài.
Quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại: Bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành mía đường

Quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại: Bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành mía đường

Ngày 1/8/2022, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành Quyết định 1514/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.
Tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp

Tạo nền tảng vững chắc để phát triển công nghiệp

Trước đòi hỏi thực tiễn, hệ thống pháp luật về công nghiệp trong giai đoạn tới cần đảm bảo thể chế hóa, khẳng định vai trò nhà nước, tạo dựng nền tảng vững chắc
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Ủng hộ Bộ Công Thương “mạnh tay” với doanh nghiệp xăng dầu sai phạm

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Ủng hộ Bộ Công Thương “mạnh tay” với doanh nghiệp xăng dầu sai phạm

Việc công khai 7 doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu bị tước giấy phép cho thấy, Bộ Công Thương rất nỗ lực để lành mạnh thị trường xăng dầu.

Tin cùng chuyên mục

PGS, TS Ngô Trí Long: Đánh giá cao sự minh bạch của Bộ Công Thương trong công khai thông tin quản lý xăng dầu

PGS, TS Ngô Trí Long: Đánh giá cao sự minh bạch của Bộ Công Thương trong công khai thông tin quản lý xăng dầu

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, PGS, TS Ngô Trí Long đánh giá cao sự minh bạch trong việc công khai thông tin quản lý xăng dầu của Bộ Công Thương.
Vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác

Vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu: Doanh nghiệp phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác

Theo TS Vũ Đình Ánh, vụ 7 doanh nghiệp bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp nhập hàng phản ánh thiếu nguồn cung là không chính xác.
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần được triển khai nhanh hơn

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần được triển khai nhanh hơn

“Hiến kế” về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hậu đại dịch, chuyên gia cho rằng, các chính sách đã có, song cần triển khai nhanh hơn.
PGS,TS Ngô Trí Long: Ngành Công Thương đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

PGS,TS Ngô Trí Long: Ngành Công Thương đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp

Ngoài việc theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ngành Công Thương cần đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.
Bộ Công Thương: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương: Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh

Bộ Công Thương đồng hành phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh thuần Việt để tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và nền kinh tế.
TS. Nguyễn Minh Phong: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tới tác động hai mặt của chính sách

TS. Nguyễn Minh Phong: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tới tác động hai mặt của chính sách

Để doanh nghiệp “Phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, theo TS Nguyễn Minh Phong, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cần cân nhắc tác động hai mặt của chính sách.
Doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn gì trong hậu đại dịch?

Doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn gì trong hậu đại dịch?

Trước thềm Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”, bà Thái Hương đã có những chia sẻ sau.
Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada: Cách làm hiệu quả phát huy vai trò cán bộ Bộ Công Thương biệt phái ở nước ngoài

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Canada: Cách làm hiệu quả phát huy vai trò cán bộ Bộ Công Thương biệt phái ở nước ngoài

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước là để phát huy trí tuệ của bộ phận cán bộ Công Thương, các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.
Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh: Phi lý khi nhiều loại hàng hoá không giảm theo giá xăng dầu!

Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh: Phi lý khi nhiều loại hàng hoá không giảm theo giá xăng dầu!

Chuyên gia kinh tế , TS Lê Đăng Doanh cho rằng, khi giá xăng dầu lên, nhiều loại hàng hoá điều chỉnh tăng, nhưng khi giá xăng dầu giảm, giá hàng hoá không giảm.
Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Minh Phong: Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường về giá cả là kịp thời, đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện nay

Chuyên gia Kinh tế Nguyễn Minh Phong: Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường về giá cả là kịp thời, đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện nay

Việc Bộ Công Thương tăng cường quản lý thị trường về giá cả là kịp thời, đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện nay
TS Nguyễn Quốc Việt: Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận thông tin thị trường

TS Nguyễn Quốc Việt: Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận thông tin thị trường

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với thị trường nước ngoài có ý nghĩa tích cực trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực đang diễn biến rất khó lường.
Ngành gỗ đối diện thách thức lớn

Ngành gỗ đối diện thách thức lớn

Sau nhiều năm kim ngạch xuất khẩu tăng cao, dự báo trong năm 2022, ngành gỗ đối diện thách thức lớn, dẫn đến khả năng không tăng trưởng hoặc tăng ở mức rất thấp
Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước: “Cánh tay nối dài” cho hàng Việt ra thế giới

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước: “Cánh tay nối dài” cho hàng Việt ra thế giới

Bà Nguyễn Hoàng Thúy, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển chia sẻ về hiệu quả Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với các thị trường ngoài nước.
Giao ban Thương vụ định kỳ: Xây những “cây cầu” vững chắc cho doanh nghiệp Việt

Giao ban Thương vụ định kỳ: Xây những “cây cầu” vững chắc cho doanh nghiệp Việt

Đánh giá về sáng kiến giao ban Thương vụ định kỳ, Chuyên gia kinh tế TS Vũ Đình Ánh cho rằng, Bộ Công Thương đang xây những “cây cầu” vững chắc cho doanh nghiệp
Có đủ nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm 2022?

Có đủ nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm 2022?

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, nguồn cung thịt lợn sẽ được đảm bảo từ nay đến cuối năm 2022, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác: Liệu có loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường của hợp tác xã?

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác: Liệu có loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường của hợp tác xã?

Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác sẽ loại bỏ quy định gây trở ngại gia nhập thị trường của hợp tác xã, tạo hành lang pháp lý thông thoáng phát triển thành viên.
Thực thi Hiệp định EVFTA: Các lợi ích đang thể hiện rõ nét

Thực thi Hiệp định EVFTA: Các lợi ích đang thể hiện rõ nét

2 năm thực thi kể từ 1/8/2020, lợi ích mà Hiệp định EVFTA đang thể hiện rõ hơn, nhiều nhóm hàng tận dụng tốt ưu đãi từ hiệp định này.
Bộ Công Thương đã làm tốt vai trò điều hành khi chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng thổi giá

Bộ Công Thương đã làm tốt vai trò điều hành khi chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý tình trạng găm hàng thổi giá

Bộ Công Thương đã rất tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội.
Doanh nghiệp trước xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng: Không chuẩn bị kỹ, dễ gặp bất trắc

Doanh nghiệp trước xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng: Không chuẩn bị kỹ, dễ gặp bất trắc

Những bất trắc đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam khó tránh khỏi nếu không có sự chuẩn bị, ứng phó kịp thời trước xu hướng bảo hộ thương mại đang gia tăng.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thách thức lớn

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thách thức lớn

Môi trường thương mại điện tử bên cạnh tạo thuận lợi cho chủ thể kinh doanh, người tiêu dùng nhưng cũng đem lại thách thức trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động