Một số thông tin nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022

PV

PV

6 tháng đầu năm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã chủ trì hơn 806 hội nghị, cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5: Điểm sáng xuất nhập khẩu

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo Chính phủ đã có hơn 30 chuyến công tác hoặc làm việc với các địa phương; đã xử lý hơn 230 kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã chủ trì hơn 806 hội nghị, cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và tiếp khách để xử lý các công việc theo thẩm quyền.

Một số thông tin nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tháp tùng Thủ tường Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Chính phủ đã ban hành tổng số 14 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội. Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã xem xét xử lý hơn 4.960 phiếu trình giải quyết công việc; ban hành 91 Nghị quyết của Chính phủ, 42 Nghị định, 15 Quyết định quy phạm pháp luật của Thủ tướng, 252 văn bản của Chính phủ, 810 Quyết định cá biệt của Thủ tướng, 10 Chỉ thị, 580 văn bản của Thủ tướng, 250 Thông báo kết luận làm việc của lãnh đạo Chính phủ.

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2022, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành trong năm 2022.

- Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

-Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp phân công cho từng Bộ, cơ quan gắn với thời gian hoàn thành cụ thể nhằm triển khai 05 nhóm giải pháp cụ thể.

- Đẩy mạnh giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia;…

2. Chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển khai Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân

- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

- Chính phủ đã kịp thời quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 để thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

3.1. Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; triển khai nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

3.2. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, nhất là các dự án phát triển hạ tầng.

3.3. Mở rộng, đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng xuất khẩu; thúc đẩy phát triển bền vững thị trường nội địa; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

3.4. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

3.5. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

3.6. Phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương:

a) Phát triển công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu rộng và hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến, chế tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế

b) Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

c) Phát triển ngành dịch vụ:

d) Đột phá về phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng; đẩy mạnh phát triển không gian đô thị; duy trì ổn định thị trường bất động sản

đ) Nâng cao chất lượng lập quy hoạch; chú trọng phát triển kinh tế địa phương, vùng lãnh thổ

4. Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế, rà soát, tháo gỡ các quy định pháp luật gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

5. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

6. Chú trọng nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em

7.Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; thực hiện các cam kết COP 26

8.Quyết liệt thực hiện công tác thanh tra,kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phân quyền; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước; chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao

10. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội.

Kết quả đạt được

(1) Tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản cao đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Tăng trưởng GDP Quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay (Quý II năm 2021 tăng 6,73%). Tính chung 06 tháng đầu năm tăng 6,42% so với cùng kỳ (kịch bản theo Nghị quyết 01 là 5,1-5,7%), cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (5,74%), tương đương bình quân các năm trước dịch 2016-2019 (6,38%).

(2) Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. So với cùng kỳ năm trước, CPI bình quân Quý II tăng 2,96%, bình quân 06 tháng tăng 2,44%. Đây là mức tăng tương đối thấp so với cùng kỳ các năm trước dịch (06 tháng năm 2018 tăng 3,29%, năm 2019 tăng 2,64%).

(3) Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định;Sản xuất công nghiệp mở rộng nhanh hơn trong Quý II; giá trị tăng thêm toàn ngành Quý II tăng 9,87% so với cùng kỳ (Quý II năm 2018 tăng 8,28%, năm 2019 tăng 8,38%); trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,45%. Tính chung 06 tháng, giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 8,48% so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ rõ xu hướng phục hồi nhanh. Vận tải hành khách, du lịch tiếp tục phục hồi ấn tượng; lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 06 tăng 36,8% so với tháng trước, tính chung 06 tháng tăng 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

(4) Tình hình đăng ký doanh nghiệp rất tích cực. Tính chung 06 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường tăng 25,4% so với cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 100 nghìn doanh nghiệp trong đó số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên 76 nghìn doanh nghiệp, cao nhất từ trước đến nay, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

(5) Cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(6) Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, tăng cường. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 09/06 đã hỗ trợ gần 81,3 nghìn tỷ đồng cho trên 49,7 triệu lao động, và gần 728,5 nghìn người sử dụng lao động theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 27/06, có 34 địa phương đã phê duyệt quyết định hỗ trợ cho gần 150 nghìn lao động, kinh phí là 98,6 tỷ đồng….

(7) Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chính phủ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phân định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Phân định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp Phiên 22: Nhiều vụ án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra và đưa ra xét xử

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp Phiên 22: Nhiều vụ án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra và đưa ra xét xử

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 22.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Sáng 17/8, tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ phải là “đại sứ kinh tế” của Việt Nam ở nước ngoài

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ phải là “đại sứ kinh tế” của Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 16/8, tại Hội nghị Công tác thương vụ khu vực Châu Á – Châu Phi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có nhiều chỉ đạo đối với công tác phát triển Thương vụ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gợi mở nhiều giải pháp để khai thác tốt hơn thị trường Châu Á - Châu Phi

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gợi mở nhiều giải pháp để khai thác tốt hơn thị trường Châu Á - Châu Phi

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị Công tác thương vụ khu vực Châu Á - Châu Phi với sự tham dự của lãnh đạo các cục, vụ.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Tập đoàn Viettel phải luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng: Tập đoàn Viettel phải luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 16/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước

Bảo vệ Tổ quốc là tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước

Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành 2 nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Chiều ngày 16/8, tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Viettel

Sáng 16/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung của hợp đồng dầu khí là phù hợp

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung của hợp đồng dầu khí là phù hợp

Việc quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí là phù hợp thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam.
Thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Ngày 16/8 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nhóm công tác Ngân hàng tổ chức Hội nghị thu hút nguồn lực hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh.
Luật Dầu khí (sửa đổi): Các quy định về hợp đồng dầu khí đã được rà soát, hoàn thiện

Luật Dầu khí (sửa đổi): Các quy định về hợp đồng dầu khí đã được rà soát, hoàn thiện

Góp ý về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho rằng:Các quy định về hợp đồng dầu khí đã được rà soát, hoàn thiện
Sáng 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Sáng 16/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Sáng 16/8, tại phiên họp chuyên đề pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì họp với các Bộ, ngành về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch nước dự khai trương trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu Việt Nam

Chủ tịch nước dự khai trương trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu Việt Nam

Chiều 15/8, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận.
Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng

Chiều ngày 15/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi

Các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các cơ quan chức năng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar hợp tác đầu tư.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Sáng ngày 15/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Việc xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) là hoạt động cần thiết, kịp thời nhằm hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chiều 15/8, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Chiều 15/8, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Chiều 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ dâng hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác Hồ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác Hồ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Quản lý Lăng và VILAR tiếp tục cải tiến công nghệ, quy trình làm thuốc để giữ an toàn cho thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các nhà khoa học Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn các nhà khoa học Nga

Sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đón, gặp gỡ Đoàn các nhà khoa học, lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.
Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải giúp ngành y tế gỡ được vướng mắc, khó khăn

Nội dung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhận được sự quan tâm sâu sắc không chỉ trong ngành y tế mà còn của cử tri và nhân dân cả nước.
Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAR Index

Bộ Công Thương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số PAR Index

Tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 11/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính thời gian tới
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động