Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 24/01/2021 10:11

Hà Nội: Tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

16:39 | 22/09/2020
Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Hà Nội đạt 100%. Thực hiện rà soát, đánh giá đối với 261 thủ tục hành chính (TTHC). Thông qua phương án đơn giản hóa đối với 313 TTHC. Quy định áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng các dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã... là những kết quả nổi bật mà TP. Hà Nội đã đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4

Báo cáo tổng kết Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” cho thấy, đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình cơ bản đã hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu về đích sớm, vượt kế hoạch; hoàn thành 11/15 chỉ tiêu; 4/15 chỉ tiêu ước hoàn thành vào năm 2020; hoàn thành 30/33 đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Kết quả nổi bật trong cải cách TTHC giai đoạn 2016-2020 là thành phố đã chỉ đạo các ngành thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết, nhất là những TTHC liên quan đời sống người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá đối với 261 TTHC. Thông qua phương án đơn giản hóa đối với 313 TTHC, trong đó, năm 2017 là 183 TTHC, tiết kiệm 34 tỷ đồng; năm 2018 là 61 TTHC, tiết kiệm 43 tỷ đồng; năm 2019 là 71 TTHC.

4339-chuong-trinh-08-ha-noi
Hà Nội có nhiều đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Đồng thời, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc thành phố đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã đạt tiêu chuẩn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn thành phố trung bình hằng năm đạt 98%.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Hà Nội đạt 100%. Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các TTHC cung ứng mức độ 3, 4 và kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia theo lộ trình lựa chọn DVC của Chính phủ, hướng tới cung cấp DVC không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Đáng chú ý, thành phố đã xây dựng một số quy chế phối hợp liên thông theo chỉ đạo của Chính phủ như liên thông TTHC đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, liên thông TTHC đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú -hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, liên thông giải quyết chế độ hỏa táng. Chủ động xây dựng quy chế phối hợp liên thông một số lĩnh vực trọng điểm như liên thông TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp - cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài giúp giảm từ 20 còn 12 ngày làm việc…

Những kết quả trên đã góp phần đưa các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố cải thiện qua các năm và có sự chuyển biến rõ rệt so với đầu nhiệm kỳ: Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019; (tăng 7 bậc so với đầu nhiệm kỳ - năm 2015: xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 bậc so với năm 2015 và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc; chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2019 đạt trên 80% (80,09%) (về đích sớm 2 năm so với mục tiêu giai đoạn).

Tiếp tục xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cơ quan, một số lĩnh vực còn chưa quyết liệt, vẫn còn có nhiệm vụ chậm tiến độ. Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị đặc biệt ở cấp xã về công tác CCHC còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về CCHC chưa sát sao; chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố đang đứng ở vị trí thấp (năm 2019 xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố); đối với Chỉ số PCI, vẫn còn 5 chỉ số thành phần đạt thấp gồm: chỉ số gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; môi trường cạnh tranh bình đẳng; tính năng động, tiên phong của chính quyền thành phố. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các Năm chủ đề ở một số cơ quan còn mang tính hình thức, chất lượng văn bản chưa cao, không gắn với đặc thù, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm…

Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước, với vai trò, trách nhiệm là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Hà Nội đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới. Kinh tế - xã hội của Thủ đô có điều kiện phát triển thuận lợi. TP. Hà Nội được Trung ương cho thí điểm triển khai Đề án Xây dựng chính quyền đô thị với nhiều nội dung mang tính đột phá sẽ tạo đà cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP. Hà Nội xác định quan điểm CCHC của thành phố phải được tiến hành trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và vai trò quản trị của chính quyền. Tiếp tục xác định CCHC là khâu đột phá nhưng có sự thay đổi căn bản về chất và nhiệm vụ trọng tâm. CCHC phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tiễn của Thủ đô và gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại và thành phố thông minh.

Trước quan điểm đó, Hà Nội tiếp tục xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được đặt trong yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung CCHC.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và chất lượng DVC; tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; thực hiện rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch các TTHC, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện thành công Đề án Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; thực hiện phân cấp mạnh mẽ về quản lý kinh tế - xã hội gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Tiếp tục đổi mới công tác thi tuyển công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, công chức và chế độ, chính sách tiền lương.

Thực hiện triệt để các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xã hội hóa DVC.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; đẩy nhanh tiến độ triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành làm nền tảng cho việc triển khai các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo sử dụng các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 bằng nhiều hình thức mới, sáng tạo giúp người dân dễ dàng sử dụng và tiếp cận, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng DVC trực tuyến…

Nguyễn Hạnh