Xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Chủ bằng độc quyền sáng chế nghi ngờ rằng sản phẩm của bên thứ ba đang được chào bán xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam.
Viện Dầu khí Việt Nam được cấp bằng độc quyền sáng chế

Trong một tình huống khác, nhà sản xuất có sản phẩm muốn bán ra thị trường, nhưng không biết liệu sản phẩm của mình có xâm phạm sáng chế đang bảo hộ tại Việt Nam hay không?

Tất nhiên, dù trong bối cảnh nào, dù với tư cách là chủ bằng sáng chế, hay nhà sản xuất sản phẩm chưa được bảo hộ sáng chế, để xác định liệu có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra hay không, cách đơn giản nhất là tiến hành nộp đơn giám định xâm phạm sáng chế tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (VIPRI).

Nhưng giám định xâm phạm sáng chế sẽ gây tốn kém khoản chi phí không nhỏ. Do đó, việc nắm được các quy định, nguyên tắc căn bản trong việc xem xét liệu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh hay sản phẩm dự định đưa ra thị trường có xâm phạm sáng chế được bảo hộ hay không có ý nghĩa quan trọng trước khi đệ trình yêu cầu giám định xâm phạm sáng chế tới VIPRI hay yêu cầu xử lý xâm phạm tới cơ quan thực thi của Việt Nam.

Xác định khả năng có xâm phạm sáng chế tại Việt Nam hay không bằng cách nào?

Để xác định khả năng có xâm phạm sáng chế của người khác hay không, cần phải thực hiện biện pháp so sánh, đối chiếu sáng chế được bảo hộ với sản phẩm dự định đưa ra thị trường nhằm đánh giá sự trùng lặp hay tương đương giữa sản phẩm đó với sáng chế được bảo hộ, trên cơ sở này, nhận định về nguy cơ xâm phạm đối với sáng chế đang được bảo hộ ở mức độ nào, cao hay thấp.

Dựa vào cơ sở nào để so sánh, đánh giá khả năng xâm phạm sáng chế tại Việt Nam?

Căn cứ để so sánh và đánh giá khả năng xâm phạm sáng chế là phạm vi bảo hộ sáng chế được xác định theo phần Yêu cầu bảo hộ của Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Phần yêu cầu bảo hộ thường được thể hiện ngay sau phần mô tả sáng chế của văn bằng được cấp, và là phần cốt lõi của bất kỳ sáng chế nào bởi vì chúng được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Nếu sản phẩm hay quy trình thuộc (hoặc rơi vào) phạm vi bảo hộ của sáng chế được bảo hộ, sẽ có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra và ngược lại.

Cơ quan thực thi của Việt Nam sẽ căn cứ vào phạm vi bảo hộ hay yêu cầu bảo hộ của bản mô tả sáng chế để phân tích, đánh giá về tính trùng lặp hay tương đương giữa sáng chế được bảo hộ với sản phẩm/quy trình nghi ngờ xâm phạm.

Như vậy, để đánh giá khả năng xâm phạm sáng chế tại Việt Nam, cần phải xem xét kỹ bằng độc quyền sáng chế, dựa vào phần yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi bảo hộ của sáng chế, trên cơ sở đó, so sánh sản phẩm/quy trình bị nghi ngờ so với sáng chế được bảo hộ. Lưu ý rằng, phần yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế có thể chứa một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế ở dạng điểm độc lập và điểm phụ thuộc. Mỗi điểm yêu cầu bảo hộ sẽ thể hiện bản chất kỹ thuật của đối tượng cần được bảo hộ, tức là chứa các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần được bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra, cũng như để phân biệt đối tượng cần được bảo hộ với đối tượng đã biết.

Điểm độc lập là điểm bao gồm tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản để tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định được đối tượng cần bảo hộ, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng cần bảo hộ với đối tượng đã biết.

Điểm phụ thuộc là điểm viện dẫn đến bất kỳ một điểm nào khác của đối tượng thuộc cùng một dạng đứng trước nó và chứa tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) của điểm mà nó viện dẫn được bổ sung thêm các dấu hiệu (đặc điểm) khác nhằm phát triển đối tượng cần được bảo hộ theo một phương án cụ thể. Các điểm phụ thuộc cùng có chung một hoặc một số dấu hiệu (đặc điểm) bổ sung có thể được nhóm lại một cách thích hợp thành một điểm phụ thuộc có viện dẫn đến các điểm mà nó phụ thuộc, có thể là một hay nhiều điểm độc lập thuộc cùng một dạng nhưng cũng có thể là một hay nhiều điểm phụ thuộc hoặc cả hai loại.

So sánh giữa sáng chế được bảo hộ và sản phẩm nghi ngờ như thế nào?

Để biết sản phẩm nghi ngờ có bị coi là trùng hay tương đương với sáng chế được bảo hộ hay không, cần so sánh/đối chiếu giữa sản phẩm nghi ngờ với sáng chế được bảo hộ. Nguyên tắc so sánh được quy định tại Điều 11, Thông tư 11/2015/TT-BKHCN, theo đó, quy định rằng: Sản phẩm/quy trình được coi là trùng hoặc tương đương với sáng chế được bảo hộ theo một điểm nào đó (độc lập và phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền sáng chế nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ đó đều có mặt trong sản phẩm/quy trình nghi ngờ dưới dạng trùng hoặc tương đương.

Dấu hiệu kỹ thuật cơ bản là gì?

Dấu hiệu kỹ thuật cơ bản là tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật có ảnh hưởng đến bản chất của giải pháp kỹ thuật, tức là các dấu hiệu (đặc điểm) mà nếu thiếu chúng thì sẽ không đủ để tạo thành giải pháp kỹ thuật là sáng chế nêu trong đơn và không đủ để đạt được mục đích, không giải quyết được nhiệm vụ đặt ra cho sáng chế.

Các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản của sáng chế được bảo hộ nằm ở đâu trong bản mô tả sáng chế? Chúng được thể hiện tại phạm vi (yêu cầu) bảo hộ sáng chế. Dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản là đặc điểm về chức năng, công dụng, cấu tạo, liên kết, thành phần... cùng với các dấu hiệu cơ bản khác tạo thành một tập hợp cần và đủ để xác định bản chất (nội dung) của đối tượng.

Ví dụ: Đối với Bằng độc quyền sáng chế số 33801 bảo hộ cho sáng chế “Khăn lau hạ sốt”, để xác định được phạm vi bảo hộ của sáng chế này, cần phải xem xét kỹ phần yêu cầu bảo hộ của sáng chế tại trang 22 của Bản mô tả sáng chế, tại đây, có thể thấy, phần yêu cầu bảo hộ này có 9 điểm yêu cầu bảo hộ, trong đó có điểm đầu tiên (điểm 1) là điểm độc lập và 8 điểm còn lại là các điểm phụ thuộc vào điểm 1. Các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản của sáng chế “Khăn lau hạ sốt” theo Bằng độc quyền sáng chế số 33801 được tìm thấy tại điểm 1 yêu cầu bảo hộ.

Xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Có hay không có yếu tố xâm phạm sáng chế?

Điều cốt lõi nhất trong việc xác định được liệu có hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế xảy ra hay không là cần đánh giá có hay không có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Điều 8, Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định rằng: Yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong các dạng sau đây: (i) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương với sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế; (ii) Quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế; và (iii) Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế.

Hơn nữa, để xác định được mức độ trùng hay tương đương giữa sản phẩm bị xem xét với sáng chế được bảo hộ, cần dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN, cụ thể:

Thứ nhất: Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là trùng nhau nếu dấu hiệu đó có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức đạt được mục đích và cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo hộ;

Thứ hai: Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau nếu có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, có mục đích sử dụng và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau.

Như vậy, có thể thấy rằng, sản phẩm nghi ngờ bị coi là “trùng” với sáng chế được bảo hộ nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sản phẩm đó trùng hoặc tương đương (thay thế được cho nhau) với các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sáng chế được bảo hộ.

Sản phẩm nghi ngờ bị coi là “tương đương” với sáng chế được bảo hộ nếu phần lớn các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sản phẩm đó trùng hoặc tương đương (thay thế được cho nhau) với các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của sáng chế được bảo hộ. Lưu ý rằng, hai dấu hiệu được coi là tương đương nếu có bản chất tương tự nhau có cùng mục đích và cách thức đạt được mục đích cơ bản là giống nhau.

Khi đối chiếu và so sánh phạm vi yêu cầu bảo hộ giữa sản phẩm bị xem xét với sáng chế được bảo hộ, cần tìm ra “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ” của sáng chế so với “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản” trong sản phẩm nghi ngờ. Nếu sản phẩm bị nghi ngờ có chứa “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ” của sáng chế, sản phẩm bị nghi ngờ sẽ bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế.

Dựa trên việc đánh giá liệu sản phẩm bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế hay không, có thể xác định xem hành vi thương mại hóa sản phẩm bị nghi ngờ có cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ hay không, trên cơ sở đó, có những biện pháp tương ứng phù hợp với định hướng kinh doanh.

Khi nào không có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra?

Đây là câu hỏi mà chủ bằng sáng chế hay các bên liên quan thường quan tâm. Nếu sản phẩm bị nghi ngờ không chứa “tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ” của sáng chế, thì sản phẩm đó có bị coi là xâm phạm sáng chế được bảo hộ hay không? Điều 11.2 Thông tư 11/2015/TT-BKHCN quy định rằng “Nếu sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ”, thì sản phẩm/bộ phận sản phẩm hay quy trình bị xem xét được coi là không trùng/không tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được bảo hộ theo điểm đó. Có nghĩa rằng, nếu sản phẩm bị nghi ngờ không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế, thì sản phẩm bị nghi ngờ không bị coi là yếu tố xâm phạm đối với sáng chế.

Như vậy, có thể hiểu rằng, nếu sản phẩm bị nghi ngờ không chứa ít nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản trong một điểm nào đó của yêu cầu bảo hộ của sáng chế, thì không có hành vi xâm phạm sáng chế xảy ra.

Công thức nào để xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam?

Có thể khái quát hóa phương pháp xác định khả năng xâm phạm sáng chế dựa trên công thức sau đây với a, b, c, d, e là các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản, A là sáng chế được bảo hộ, B là sản phẩm bị xem xét:

Xác định xâm phạm sáng chế tại Việt Nam như thế nào?

Hình 1: Không xâm phạm. Sáng chế được bảo hộ (A) gồm 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản là (a; b; c và d). Sản phẩm nghi ngờ xâm phạm (B) chỉ gồm 3 đặc điểm là (a; b và c). Trong trường hợp này, sản phẩm B không phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A. Lý do: Sản phẩm B không chứa toàn bộ 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản của Sáng chế A.

Hình 2: Xâm phạm ở dạng trùng. Sáng chế được bảo hộ (A) gồm 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản là (a; b; c và d). Sản phẩm nghi ngờ xâm phạm (B) gồm 5 đặc điểm là (a; b; c; d và e). Trong trường hợp này, sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A. Lý do: Mặc dù có thêm dấu hiệu “e”, nhưng do sản phẩm B đã chứa toàn bộ 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản của Sáng chế A, nên sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A.

Hình 3: Xâm phạm ở dạng tương đương. Sáng chế được bảo hộ (A) gồm 4 đặc điểm kỹ thuật cơ bản là (a; b; c và d). Sản phẩm nghi ngờ xâm phạm (B) gồm 5 đặc điểm là (a; b; c’; d’ và e). Trong trường hợp này, sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A. Lý do:

Mặc dù có thêm dấu hiệu “e”, nhưng do về bản chất, các dấu hiệu c’ và d’ có bản chất tương tự như dấu hiệu c và d của sáng chế được bảo hộ, nên sản phẩm B là yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế được bảo hộ A.

Xác định khả năng xâm phạm sáng chế là quá trình phức tạp, nhưng có nguyên tắc rõ ràng. Chủ bằng sáng chế hay các bên liên quan có thể tự mình so sánh, đối chiếu giữa sản phẩm dự định sản xuất với sáng chế được bảo hộ, từ đó, tự đưa ra đánh giá, nhận định về mức độ rủi ro xâm phạm sáng chế ở mức nào, cao hay thấp. Đây sẽ là cơ sở ban đầu để đưa ra quyết định cho các hành động tiếp theo: tiếp tục hay ngừng sản xuất, hay cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại trong trường hợp phải tham gia giải quyết tranh chấp sáng chế.
Nguyễn Vũ Quân - KENFOX IP & Law Office
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Sở hữu trí tuệ

Tin mới nhất

Honda Việt Nam ra mắt xe Honda Wave RSX FI 110 phiên bản 2023

Honda Việt Nam ra mắt xe Honda Wave RSX FI 110 phiên bản 2023

Ngày 2/12/2022, Công ty Honda Việt Nam đã ra mắt mẫu xe Wave RSX FI 110, phiên bản 2023 với màu sắc cùng thiết kế bộ tem mới ấn tượng.
Di động 5G dự kiến sẽ đạt 5 tỷ thuê bao trên toàn cầu

Di động 5G dự kiến sẽ đạt 5 tỷ thuê bao trên toàn cầu

Báo cáo di động của Ericsson cho thấy, thuê bao di động 5G dự kiến sẽ đạt 5 tỷ trên toàn cầu vào năm 2028. 5G cũng sẽ trở thành công nghệ hàng đầu ở Đông Nam Á.
Vinh danh 34 giải pháp số cho xây dựng thành phố thông minh

Vinh danh 34 giải pháp số cho xây dựng thành phố thông minh

34 giải pháp số cho thành phố thông minh từ được vinh danh tại Lễ Trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 có tổng doanh thu trên 350 tỷ đồng.
Hạ tầng pháp lý thúc đẩy phát triển đô thị thông minh

Hạ tầng pháp lý thúc đẩy phát triển đô thị thông minh

Chiều 1/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam 2022.
Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện trên môi trường số

Giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện trên môi trường số

Các giao dịch của người người dân, đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội đang được thực hiện trên môi trường số.

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường rà quét và xử lý vi phạm quảng cáo trên mạng

Tăng cường rà quét và xử lý vi phạm quảng cáo trên mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường rà quét và xử lý vi phạm quảng cáo trên mạng, nhất là các nền tảng phát hành quảng cáo xuyên biên giới.
Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản mới mẫu xe VISION 2023

Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản mới mẫu xe VISION 2023

Ngày 30/11/2022, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu phiên bản Thể thao cùng bộ sưu tập màu sắc mới vô cùng thời trang cho mẫu xe VISION 2023 năm nay.
100 khách mời tham gia chương trình kết nối đầu tư công nghệ Việt - Hàn

100 khách mời tham gia chương trình kết nối đầu tư công nghệ Việt - Hàn

Chương trình “Kết nối đầu tư công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc” đã nhận được sự hưởng ứng của hàng 100 khách mời đến từ cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia.
80% các cổng thông tin điện tử cấp tỉnh chỉ “giữ chân” người dùng được 2,79 phút

80% các cổng thông tin điện tử cấp tỉnh chỉ “giữ chân” người dùng được 2,79 phút

Số liệu cho thấy, 80% các cổng thông tin điện tử cấp tỉnh chỉ giữ chân người dùng được 2,79 phút. Bình quân, 62,42% rời đi ngay sau khi vừa truy cập.
Thúc đẩy phát triển dịch vụ Mobile Money tại khu vực miền Trung

Thúc đẩy phát triển dịch vụ Mobile Money tại khu vực miền Trung

Thời gian đến, Mobile Money tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt để phục vụ người dân ở địa bàn các tỉnh thành.
Sẽ ra mắt các bản đồ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của 43 lĩnh vực

Sẽ ra mắt các bản đồ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của 43 lĩnh vực

Chiều 29/11, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí công bố “Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2022”.
Hội nghị Chuyển đổi số Việt Nam 2022: Nâng cao nguồn nhân lực số

Hội nghị Chuyển đổi số Việt Nam 2022: Nâng cao nguồn nhân lực số

Ngày 29/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Chuyển đổi số Việt Nam 2022 với chủ đề “Nâng cao nguồn nhân lực số”.
Nissan Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản Nissan Navara EL 2WD

Nissan Việt Nam chính thức ra mắt phiên bản Nissan Navara EL 2WD

Ngày 29/11/2022, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Ô tô Việt Nam (VAD) – Nhà phân phối độc quyền thương hiệu Nissan chính thức ra mắt phiên bản Navara EL 2WD
Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu bằng ứng dụng công nghệ số

Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu bằng ứng dụng công nghệ số

Hàng giả, hàng nhái không chỉ tập trung vào các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu mà ngày càng nhiều hàng hóa các thương hiệu nổi tiếng trong nước cũng bị làm giả.
Ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo toàn ngành triển khai hiệu quả hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, xử lý kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng.
Huawei hỗ trợ 120 triệu người ở vùng sâu vùng xa kết nối với thế giới kỹ thuật số

Huawei hỗ trợ 120 triệu người ở vùng sâu vùng xa kết nối với thế giới kỹ thuật số

Chương trình “Đẩy mạnh kết nối: Đổi mới sáng tạo để bứt phá” của Huawei đã hỗ trợ 120 triệu người ở vùng sâu vùng xa kết nối với thế giới kỹ thuật số.
VinFast xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên sang Mỹ: Viết nên kỳ tích cho công nghiệp ô tô Việt Nam

VinFast xuất khẩu lô xe ô tô điện đầu tiên sang Mỹ: Viết nên kỳ tích cho công nghiệp ô tô Việt Nam

Ngày 25/11, VinFast đã xuất khẩu lô xe ô tô điện thông minh đầu tiên, gồm 999 chiếc VF 8 sang thị trường Mỹ, viết nên kỳ tích cho công nghiệp ô tô Việt Nam.
Công bố những cảnh báo xu hướng tấn công mạng năm 2023

Công bố những cảnh báo xu hướng tấn công mạng năm 2023

Theo Fortinet, mô hình dịch vụ tội phạm mạng đang làm bùng lên làn sóng các cuộc tấn công phá hoại quy mô lớn.
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 diễn ra tại Bình Dương

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 diễn ra tại Bình Dương

Chiều 24/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2022 (TECHFEST VIETNAM 2022).
Thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin

Thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin

Cốc Cốc tham gia sáng lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng.
VNPT eTicket - Giải pháp phát hành, quản lý vé điện tử siêu tiện ích

VNPT eTicket - Giải pháp phát hành, quản lý vé điện tử siêu tiện ích

lVNPT eTicket là giải pháp phát hành và quản lý vé điện tử đầu ngành nhờ được tích hợp nhiều tính năng thông minh vượt trội.
Ngành Công Thương "bội thu" Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Ngành Công Thương "bội thu" Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Ngành Công Thương có 8 công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.
“Điểm tên” công trình nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

“Điểm tên” công trình nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

29 công trình, cụm công trình đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 vào tối 23/11.
29 công trình nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

29 công trình nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Tối 23/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6.
Triệu hồi 996 xe Mercedes tại thị trường Việt Nam

Triệu hồi 996 xe Mercedes tại thị trường Việt Nam

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, thương hiệu xe Mercedes-Benz, sẽ mở 2 đợt triệu hồi xe với tổng cộng 996 chiếc xe thuộc các dòng C300, GLE, GLS thị trường Việt Nam
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động