Vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với hơn 17.700 doanh nghiệp đang hoạt động, khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh có vai trò quan trọng trong việc giữ vững “trận địa” tư tưởng của Đảng.
Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với việc núp bóng “bảo vệ môi trường” để phá hoại

Nhận diện rõ các thủ đoạn phá hoại, kích động

Chia sẻ tại hội thảo “Phát huy vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Dung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh cho biết: Chống phá trên lĩnh vực kinh tế nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng luôn được các thế lực thù địch xem là một “mũi nhọn”. Bởi doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ lực, nòng cốt để duy trì sự tồn tại, vận hành ổn định của cộng đồng xã hội, đóng góp phần lớn vào phát triển kinh tế đất nước, giải quyết vấn đề an sinh, bảo đảm an ninh – quốc phòng, góp phần quan trọng nâng cao thế và lực của quốc gia trên trường quốc tế.

Các thế lực thù địch, tổ chức phản động đã lợi dụng ưu thế của internet và mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tin bài tuyên truyền sai sự thật, chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm kinh tế của Đảng, chính sách kinh tế - xã hội, chính sách về đội ngũ doanh nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

Những nội dung tuyên truyền mang tính chất kích động hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành tư tưởng bất mãn, tâm lý chống đối trong tầng lớp doanh nhân, người lao động trong doanh nghiệp. Các âm mưu xâm nhập vào bên trong doanh nghiệp để phá hoại, gây lũng đoạn nền kinh tế, can thiệp, chuyển hóa nền kinh tế theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản…

Vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bắc Ninh hiện có hơn 17.700 doanh nghiệp đang hoạt động . Ảnh Thanh Thương - TTXVN

Tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 17.700 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn hơn 343.300 tỷ đồng, trong đó có nhiều chi nhánh tập đoàn đa quốc gia, thu hút lượng lớn lao động đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong khối doanh nghiệp, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên trong các khu công nghiệp, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động nhằm nâng cao tư tưởng, lý tưởng cách mạng trong thời đại mới cho người lao động, thanh niên và nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với quá trình hội nhập và phát triển, Bắc Ninh gặp không ít thách thức trong việc củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng khối các doanh nghiệp, chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động.

Thực tế tại Bắc Ninh thời gian qua, có không ít vụ việc người lao động, công nhân trong công xưởng, nhà máy do thiếu hiểu biết hoặc hoàn cảnh khó khăn, bị kích động, lôi kéo, mua chuộc đã có hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, chống đối người thi hành công vụ…

Điều này đã, đang đặt ra nhiều thách thức đối với tỉnh Bắc Ninh nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung trong việc giữ vững “trận địa” tư tưởng của Đảng trong khối doanh nghiệp.

Giữ vững “trận địa” tư tưởng của Đảng trong khối doanh nghiệp

Trước những âm mưu, thủ đoạn như vậy, việc củng cố mặt trận tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp, chăm lo đội ngũ doanh nhân và lực lượng lao động có khả năng “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động rất cần thiết, nhằm đảm bảo sự ổn định, vững mạnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, phát triển kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động… của Đảng và Nhà nước ta.

Với bài tham luận "Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Bắc Ninh với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng khát vọng làm giàu, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân", ông Đào Đình Khoa - Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh - chia sẻ: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nói chung và Bắc Ninh nói riêng, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay thiết thực nhất chính là thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, làm giàu cho chính mình và công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước.

Để làm tốt vấn đề này, giới chuyên gia cho rằng, phải tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông phản bác luận điểm sai trái, đấu tranh trực diện với nhiều bài viết trên các tờ báo, tạp chí chính thống, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của khối doanh nghiệp tư nhân về sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng, giáo dục cho đội ngũ doanh nhân, công nhân lao động khu vực kinh tế tư nhân nắm rõ phương thức, thủ đoạn “xâm lược về kinh tế”, từng bước gây ảnh hưởng, dần thâu tóm, thôn tính, chiếm lĩnh thị trường, tài nguyên đất đai, hầm mỏ, hạ tầng kỹ thuật của nền kinh tế, thông qua hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là trong điều kiện các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ngày càng phổ biến.

Phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản điều chỉnh hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân để tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chính sách, quyết sách theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Trần Đô Thành - Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tiêu biểu Hồng Lam cho biết, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Hội doanh nhân luôn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giúp doanh nhân trên địa bàn các tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, tiếp cận thông tin khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tránh tiếp cận thông tin phiến diện, một chiều.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của chế độ. Đây là cuộc chiến cam go, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các lực lượng trong khối doanh nghiệp nói chung và các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định mục tiêu phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách đúng đắn nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh, chăm sóc và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động trong các doanh nghiệp…
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử - tâm linh

Phát triển Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử - tâm linh

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc đã nộp đủ 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc đã nộp đủ 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Sau khi bị Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức (Bà Rịa – Vũng Tàu) cưỡng chế thuế, Công ty Tín Nghĩa Xuyên Mộc đã nộp đủ 1,2 tỷ đồng tiền thuế
TP. Hồ Chí Minh đầu tư 5.775 tỷ đồng cho dự án đô thị carbon thấp

TP. Hồ Chí Minh đầu tư 5.775 tỷ đồng cho dự án đô thị carbon thấp

Dự án đô thị carbon thấp tại TP.HCM dự kiến có mức đầu tư 5.775 tỷ đồng sẽ giúp thành phố đạt mục tiêu Net-zezo vào năm 2050, góp phần giảm phát thải CO2.
Hà Nội cho phép kinh doanh bay dù lượn, sân tập golf trên mặt nước Hồ Tây

Hà Nội cho phép kinh doanh bay dù lượn, sân tập golf trên mặt nước Hồ Tây

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành danh mục 10 loại hình dịch vụ được kinh doanh ở Hồ Tây, trong đó có sân tập golf, bay dù lượn trên mặt hồ.
Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024

Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón 17 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 3 triệu lượt.

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng tái định cư phục vụ dự án cao tốc Tân Phú – Liên Khương

Lâm Đồng: Chuẩn bị cơ sở hạ tầng tái định cư phục vụ dự án cao tốc Tân Phú – Liên Khương

Lâm Đồng tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự hồ sơ để đảm bảo khởi công các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư dự án cao tốc Tân Phú - Liên Khương.
Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về trị giá xuất nhập khẩu

Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về trị giá xuất nhập khẩu

Với tổng trị giá 5,7 tỷ USD, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ hai về kim ngạch xuất nhập khẩu; trong đó xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ USD.
Doanh nghiệp châu Âu tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Phước

Doanh nghiệp châu Âu tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Phước

Các thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam sẽ tìm hiểu và khám phá những cơ hội đầu tư mới tại Bình Phước.
Thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững chuỗi rau quả

Thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững chuỗi rau quả

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2023 và lập kế hoạch năm 2024 của Nhóm công tác PPP (đối tác công tư) về rau quả.
Hà Nội: Giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững

Hà Nội: Giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững

Nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội sẽ triển khai hàng hoạt các hội nghị liên quan.
Thừa Thiên Huế: Hải quân Vùng 3 kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Thừa Thiên Huế: Hải quân Vùng 3 kịp thời cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Lực lượng Hải quân Vùng 3 đã kịp thời cứu thành công 4 ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nạn trên biển giữa lúc sóng to gió lớn.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ rào cản, khó khăn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong cung ứng vật liệu xây dựng tại các dự án trọng điểm

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong cung ứng vật liệu xây dựng tại các dự án trọng điểm

Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm.
Sắp diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nam Định

Sắp diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Nam Định

Dự kiến ngày 6/3, Nam Định tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định năm 2024.
Phú Thọ: Triển khai hiệu quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Phú Thọ: Triển khai hiệu quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ thực hiện hiệu quả công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản và thu ngân sách tăng khoảng 70% so với tổng giá khởi điểm ban đầu.
Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Bình Thuận phấn đấu sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Thuận đặt mục tiêu phát triển công nghiệp sản xuất điện, sớm trở thành trung tâm năng lượng quốc gia.
Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh: Cần xác định các khâu đột phá

Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh: Cần xác định các khâu đột phá

Bên cạnh xác định các vấn đề trọng tâm, quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 cần xác định khâu đột phá, đưa thành phố phát triển.
Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động chợ quê xã An Nhứt từ ngày 1/3 vì chưa bảo đảm nhiều yếu tố.
Kiên Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng hơn 18%

Kiên Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng tăng hơn 18%

2 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Kiên Giang đạt hơn 6.930 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 12,5% kế hoạch.
TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm điện ít nhất 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu tiết kiệm điện ít nhất 2% tổng sản lượng điện tiêu thụ

Dự báo năm 2024, nhu cầu điện sẽ tăng cao, để đảm bảo cung cấp điện, ngành điện TP. Hồ Chí Minh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng lượng điện thương phẩm.
50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã chuẩn bị sắp xếp lại

50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã chuẩn bị sắp xếp lại

Từ phương án tổng thể sắp xếp lại đơn vị hành chính của 56 tỉnh, thành cho thấy, tổng số huyện thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị và 1.243 đơn vị cấp xã.
Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Lâm Đồng: Đề nghị kiểm tra hoạt động nạo vét cát lòng hồ Thủy điện Đa M’Ri và Đa Siat

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra các hoạt động nạo vét cát tại lòng hồ thủy điện.
Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, 8 địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD.
TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Siemens Electronic Design Automation phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động