Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang:

Trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương cần trách nhiệm, tích cực và quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia Quy định mới về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 20/7, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Hội nghị về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển hơn 39.019 tỷ đồng cho các địa phương thuộc Vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Vùng Tây Nguyên để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (chiếm 39,2% nguồn lực đầu tư phát triển của ngân sách Trung ương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong cả nước).

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 trên cơ sở bám sát các quy định và chỉ đạo của Trung ương.

Trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc

Riêng trong năm 2023, ngân sách Trung ương phân bổ kinh phí thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên hơn 17.820 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho cả nước. Trong đó, vốn đầu tư phát triển hơn 9.482 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 8.338 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương trong Vùng đã phân bố hơn 7.935 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, đạt 83,68%.

Về tình hình giải ngân, đến hết ngày 30/6/2023, vốn giải ngân 3 chương trình của các địa phương trong vùng là hơn 2.055 tỷ đồng, đạt 21,67% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 6,53% so với trung bình cả nước.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương trong vùng đã quyết liệt trong việc triển khai các nội dung, hoạt động thuộc từng dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình, cơ bản hoàn thành một số mục tiêu trong giai đoạn. Nhờ vậy, tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các vùng đạt bình quân đạt 3,81%/năm. Qua triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, một số địa phương trong vùng đã có nhiều cách làm hay, sáng kiến.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Các chương trình được phê duyệt và quy định tỷ lệ vốn đối ứng sau thời điểm quyết định kế hoạch vốn trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của địa phương. Do đó, việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện các chương trình theo tỷ lệ quy định là rất khó đảm bảo. Việc huy động đóng góp về tiền hiện vật và ngày công lao động của nhân dân để thực hiện chương trình trên địa bàn các huyện, các xã còn khó khăn.

Nguồn vốn sự nghiệp được giao theo từng năm và phân theo hạng mục chi tiết làm cho địa phương khó khăn trong việc xác định mục tiêu của giai đoạn và chuyển đổi vốn giữa các nội dung trong chương trình để thích ứng với điều kiện thực tế. Việc bố trí cán bộ phụ trách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở cơ sở còn bất cập và chủ yếu kiêm nhiệm nhiều việc.

Do vậy, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình. Đồng thời, chưa có chính sách, chế độ đãi ngộ để khích lệ, động viên cán bộ nên vấn đề tham mưu thực hiện các chương trình chưa cao, thiếu chiều sâu.

Ngoài ra, năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình ở các địa phương chưa đồng đều. Do đó, một số nơi gặp khó khăn khi triển khai các nội dung như: giao xã làm chủ đầu tư, cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Cần trách nhiệm, tích cực và quyết liệt hơn nữa

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban ngành liên quan, địa phương vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên đã có báo cáo, đưa ra các ý kiến liên quan đến việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Đại diện các Bộ, ngành ý kiến, trả lời các vướng mắc của địa phương

Để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cả nước nói chung và Vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Vùng Tây Nguyên nói riêng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành theo thẩm quyền các nội dung hướng dẫn chưa phù hợp; tích cực rà soát, chủ động trao đổi với các cơ quan liên quan để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn đã ban hành còn quy định chưa thống nhất, nhằm tạo sự đồng bộ, thông suốt giữa các quy định do trung ương ban hành.

Giao các cơ quan chủ chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ dự án thành phần và cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình.

Ngoài ra, giao UBND các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Vùng Tây Nguyên chủ động nghiên cứu các thông tư, nghị định để triển khai thực hiện ngay; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý điều hành ở địa phương theo thẩm quyền bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn và điều kiện đặc thù của từng vùng miền. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương để kịp thời có hướng dẫn đối với những quy định còn vướng mắc. Đặc biệt, cần quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đã rõ thẩm quyền quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình; rà soát danh mục dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để hạn chế tối đa việc đầu tư dàn trải, lãng phí vốn ngân sách nhà nước. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt khó khăn thực tế tại địa phương, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lo lắng nhiều về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở các địa phương, hiện có địa phương mới chỉ giải ngân vốn được 8% và gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt là ở các quy định.

Trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và các địa phương phải trách nhiệm, tích cực và quyết liệt hơn nữa trong triển khai. Đồng thời, khi có vướng mắc cần nên hỏi các bộ, ngành hoặc học tập từ các địa phương làm tốt trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

“Các bộ, ngành cần kết nối tối hơn với các địa phương, lắng nghe ý kiến từ các địa phương để tháo gỡ các vướng mắc, từ đó thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia” Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh và đồng thời cũng giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản quy định và tham gia vào việc sửa đổi các thông tư của các Bộ.

Trách nhiệm, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác Chính phủ đã đi khảo sát việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Hạ Vĩ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Cần phát huy các cơ chế làm dự án Vành đai 3 theo Nghị quyết 57

TP. Hồ Chí Minh: Cần phát huy các cơ chế làm dự án Vành đai 3 theo Nghị quyết 57

TP. Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị để triển khai Nghị quyết 43 và Nghị quyết 57, đưa thành phố vượt qua khó khăn.
Đắk Lắk: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tổ chức khóa huấn luyện quân năm 2024

Đắk Lắk: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tổ chức khóa huấn luyện quân năm 2024

Ngày 4/3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên tại Đắk Lắk tổ chức lễ Khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024.
Tổ công tác đặc biệt của Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý 23 kiến nghị của doanh nghiệp

Tổ công tác đặc biệt của Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý 23 kiến nghị của doanh nghiệp

Sau gần 1 năm thành lập, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý xong 23 kiến nghị của doanh nghiệp, đang tiếp tục xử lý 19 kiến nghị.
Tập đoàn của Thái Lan muốn đầu tư khu công nghiệp 1.200 ha ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập đoàn của Thái Lan muốn đầu tư khu công nghiệp 1.200 ha ở Bà Rịa - Vũng Tàu

WHA - một trong những nhà phát triển dịch vụ logistics và hạ tầng của Thái Lan đề xuất muốn đầu tư khu công nghiệp 1.200 ha ở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lâm Đồng: Hơn 1000 tác phẩm tham dự Hội thi hoa lan lần thứ I năm 2024

Lâm Đồng: Hơn 1000 tác phẩm tham dự Hội thi hoa lan lần thứ I năm 2024

Tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang diễn ra Hội thi hoa lan lần thứ I năm 2024, với chủ đề “Sắc màu hoa lan Việt Nam”.

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm so với cùng kỳ

Lâm Đồng: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm so với cùng kỳ

Chỉ số toàn ngành công nghiệp tỉnh Lâm Đồng giảm 5,6% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 34%; sản xuất và phân phối điện giảm 9%...
Năm 2024, Vĩnh Phúc phấn đấu giảm khoảng 400-500 hộ nghèo

Năm 2024, Vĩnh Phúc phấn đấu giảm khoảng 400-500 hộ nghèo

Năm 2024, Vĩnh Phúc phấn đấu giảm khoảng 400 - 500 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,48%.
Quảng Bình: FLC đứng đầu danh sách nợ thuế

Quảng Bình: FLC đứng đầu danh sách nợ thuế

Quảng Bình vừa công khai danh sách 42 đơn vị còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác với số tiền 769 tỷ đồng. Đứng đầu bảng là Công ty CP Tập đoàn FLC.
Phú Yên kêu gọi đầu tư loạt dự án tỷ đô

Phú Yên kêu gọi đầu tư loạt dự án tỷ đô

Từ nay đến năm 2030, 70 dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên được mời gọi đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn trị giá hàng tỷ USD.
Thu hút FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế tháng 2 của Bắc Ninh

Thu hút FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế tháng 2 của Bắc Ninh

Mặc dù còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, song dòng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Bắc Ninh 2 tháng đầu năm nay lại khá tích cực.
Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng dương trong 2 tháng đầu năm

Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng dương trong 2 tháng đầu năm

Bất chấp tín dụng toàn nền kinh tế quay đầu giảm, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 3,688 triệu tỷ đồng, tăng 0,93%.
Ngày mai, Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày mai, Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 5/3, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trao chấp thuận chủ trương đầu tư.
Hà Nội: Chuẩn y Phó Chủ tịch huyện Thanh Oai giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy

Hà Nội: Chuẩn y Phó Chủ tịch huyện Thanh Oai giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Oai.
Quảng Bình: Tháng 2, chỉ số công nghiệp giảm, thương mại tăng

Quảng Bình: Tháng 2, chỉ số công nghiệp giảm, thương mại tăng

Trong tháng 2 năm 2024, tại Quảng Bình, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.105,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khánh thành Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khánh thành Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định giai đoạn 1.
Lâm Đồng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh dại

Lâm Đồng: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh dại

Lâm Đồng tích cực triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để chủ động kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh cúm gia cầm, bệnh dại trên đàn vật nuôi.
Bộ Công an khen thưởng nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Nông

Bộ Công an khen thưởng nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Nông

Bộ Công an khen thưởng nhiều đơn vị thuộc Công an Đắk Nông về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.
Hà Nội: 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023

Hà Nội: 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023

Ngày 4/3, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023.
Điện Biên: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 0,85%

Điện Biên: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 0,85%

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt 2.380,77 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước.
Thanh Hóa nỗ lực “bật sáng” kinh tế đêm

Thanh Hóa nỗ lực “bật sáng” kinh tế đêm

Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế ban đêm.
Tuyên Quang: Hạ thủy siêu du thuyền đầu tiên tại Na Hang

Tuyên Quang: Hạ thủy siêu du thuyền đầu tiên tại Na Hang

Việc Du thuyền Phượng Hoàng được đưa vào hoạt động khai thác sẽ tạo bước đột phá cho du lịch huyện Na Hang nói riêng và du lịch Tuyên Quang nói chung.
Lạng Sơn: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị Mỹ Sơn, quy mô gần 37ha

Lạng Sơn: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị Mỹ Sơn, quy mô gần 37ha

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị Mỹ Sơn tại TP. Lạng Sơn và huyện Cao Lộc thuộc phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn.
Nam Định: 2 tháng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 10,1%

Nam Định: 2 tháng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 10,1%

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 2 tháng đầu năm 2024 của Nam Định tăng 10,1%.
Nghệ An: Đầu tư hơn 233 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng sân bay Vinh

Nghệ An: Đầu tư hơn 233 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng sân bay Vinh

UBND tỉnh Nghệ An sẽ đầu tư hơn 233 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng sân bay Vinh, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay từ 6 lên thành 9 vị trí đỗ Code C.
Quảng Ngãi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Quảng Ngãi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động