Gỡ rối cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Nghị định 08/2023/NĐ-CP, ngày 5/3/2023 của Chính phủ là bước đi đầu tiên trong tiến trình gỡ rối cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
Phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam: Một số tồn tại cần khắc phục Nghị định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đáng chú ý?

Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ là bước đi đầu tiên trong tiến trình gỡ rối cho thị trường trái phiếu, là giải pháp tháo gỡ quan trọng dành cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong nước.

Thị trường trái phiếu cần được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục phát huy vai trò kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế.
Thị trường trái phiếu cần được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục phát huy vai trò kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế.

Thanh toán bằng tài sản khác

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (gọi tắt là Nghị định 08), có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2023, nhằm hướng tới việc ưu tiên tái cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp phát hành trong nước “đàm phán” với các chủ sở hữu trái phiếu để hoàn trả/thanh toán gốc/lãi đến hạn bằng tài sản khác, tuân theo các nguyên tắc sau:

Một là, việc hoàn trả/thanh toán này phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì việc hoàn trả/thanh toán này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

Hai là, việc hoàn trả/thanh toán này phải được các chủ sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Ba là, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để hoàn trả/thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Những quy định trên đã tạo ra cơ chế cho phép doanh nghiệp phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu đàm phán về việc thanh toán, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra vi phạm trong bối cảnh mức độ thanh khoản của thị trường còn thấp, đặc biệt là đối với một số doanh nghiệp phát hành sở hữu các dự án bất động sản đang phát triển.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là, nếu thực hiện hoán đổi trái phiếu bằng tài sản (bất động sản), một lần nữa, các chủ sở hữu trái phiếu có thể sẽ gặp bất lợi khi phải đối mặt với rủi ro định giá sai tài sản được hoán đổi, do tài sản có tính thanh khoản thấp đáng kể trong bối cảnh giá bất động sản biến động khó lường ở thời điểm hiện tại, thậm chí là trong tương lai.

Bên cạnh đó, dưới góc độ pháp lý, trong trường hợp gia hạn thời gian trả nợ, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan về cơ bản không thay đổi, nhưng trong trường hợp hoán đổi trái phiếu lấy tài sản, bản chất quan hệ giữa các chủ sở hữu trái phiếu và doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ hoàn toàn thay đổi. Các khoản thanh toán dưới dạng các tài sản khác ngoài tiền mặt (ví dụ các sản phẩm bất động sản) sẽ chuyển đổi giao dịch tài chính cơ bản của việc vay - cho vay thành các giao dịch mua - bán tài sản. Các giao dịch mua - bán tài sản đó phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật và của hợp đồng áp dụng cho một số loại tài sản nhất định.

Trong thực tiễn, các chủ đầu tư bất động sản thường thế chấp tài sản của mình (thường đi theo một gói tài sản bảo đảm, bao gồm quyền sử dụng đất dự án, nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất dự án) để vay vốn ngân hàng. Do đó, “các sản phẩm bất động sản” được đề xuất để hoán đổi với khoản nợ trái phiếu có thể không được tự do chuyển nhượng ngay lập tức.

Việc hoán đổi bất động sản lấy trái phiếu có thể là một đề xuất hấp dẫn, nhưng cũng đầy mơ hồ trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tùy thuộc vào nhu cầu, các chủ sở hữu trái phiếu nên cân nhắc thời gian và công sức cần bỏ ra để có thể nhận chuyển giao được bất động sản đó.

Kéo dài kỳ hạn

Các quy định trước đây không cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Nghị định 08 quy định, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu, thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Cùng với thanh toán bằng tài sản khác, việc cho phép kéo dài kỳ hạn của trái phiếu là một quy định chuyên biệt, rõ ràng, có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra vi phạm chéo trong ngắn hạn trên thị trường tài chính, nơi mà doanh nghiệp phát hành có nhiều nghĩa vụ đối với các chủ nợ khác nhau, đặc biệt là với các ngân hàng thương mại.

Bởi vì, nếu các chủ sở hữu trái phiếu đưa ra yêu cầu buộc thanh toán bằng tiền mặt ngay lập tức, nhưng doanh nghiệp phát hành không thanh toán được, thì việc không thanh toán đó sẽ gây ra vi phạm chéo trong các khoản vay ngân hàng. Trong trường hợp xấu hơn, nếu doanh nghiệp phát hành tiếp tục không thanh toán được nợ cho ngân hàng, thì các khoản vay ngân hàng sẽ trở thành nợ xấu. Khi đó, việc tiếp cận các nguồn vốn vay nhằm phát triển dự án và tạo ra doanh thu của doanh nghiệp phát hành sẽ trở nên vô cùng hạn chế, doanh nghiệp đó sẽ ngày càng lún sâu hơn vào “vũng lầy” tài chính.

Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số

Mặc dù doanh nghiệp phát hành trái phiếu có quyền đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu để sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản, điều kiện của trái phiếu, theo quy định tại Nghị định 08, nhưng đối với các chủ sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, để làm rõ, bao gồm cả việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu phát hành tối đa 2 năm, thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi cho các chủ sở hữu trái phiếu đó.

Trong trường hợp có bất kỳ chủ sở hữu trái phiếu nào không chấp nhận phương án đàm phán, thì doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với chủ sở hữu trái phiếu đó theo phương án phát hành trái phiếu ban đầu đã công bố cho các chủ sở hữu trái phiếu, kể cả trường hợp việc thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đã phát hành đã được chủ sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu phát hành trở lên chấp thuận.

Yêu cầu này vô hình trung tạo ra sự không chắc chắn trong việc thực hiện các điều khoản và điều kiện của trái phiếu và có thể đi ngược lại thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu từ ngày đầu tiên.

Thông lệ trên thị trường cho thấy, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu có quy định cơ chế rõ ràng để đạt được chấp thuận của các chủ sở hữu trái phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trái phiếu, bao gồm mọi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Sự chấp thuận đa số của 75% chủ sở hữu trái phiếu tham gia cuộc họp trái chủ, hoặc của tất cả chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp vấn đề được thông qua dưới hình thức chấp thuận bằng văn bản của trái chủ, thường được chấp nhận rộng rãi là cơ chế để thông qua bất kỳ vấn đề quan trọng nào liên quan đến trái phiếu, bao gồm cả việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Yêu cầu mới nói trên theo Nghị định 08 không phải là tiêu chuẩn thị trường và thực sự sẽ không khả thi trên thực tế khi “bắt buộc” phải có chấp thuận của tất cả các chủ sở hữu trái phiếu để thông qua bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Như vậy, thị trường sẽ phải chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của Chính phủ để xử lý trường hợp không đạt được chấp thuận của một nhà đầu tư thiểu số, hoặc của một nhóm các nhà đầu tư thiểu số, qua đó nhằm bảo vệ quyền lợi của không chỉ các nhà đầu tư thiểu số, mà cả các nhà đầu tư đa số.

Ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định

Các quy định sau của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP đã được ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023: các quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân; các quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán; và các quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành.

Các điều kiện và yêu cầu nghiêm ngặt về phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên đã được quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP nhằm xây dựng một thị trường trái phiếu minh bạch và bền vững hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức độ thanh khoản của thị trường còn thấp, việc ngưng hiệu lực của các quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân sẽ thu hút thêm nhiều “người chơi” mới tham gia thị trường, từ đó cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng trên thị trường hiện nay liên quan đến một số doanh nghiệp phát hành. Với nỗ lực hỗ trợ việc tái cấu trúc các doanh nghiệp phát hành trên thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp phát hành là nhà đầu tư bất động sản, Chính phủ đang cố gắng dỡ bỏ một số điều kiện khắt khe đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát hành có thể tiếp cận nguồn vốn trái phiếu một cách dễ dàng hơn.

Lưu ý, các quy định trên sẽ chỉ được ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023 như một “phép thử” để nhìn nhận những tác động tích cực và tiêu cực đối với thị trường. Có thể, sẽ có thêm quy định hướng dẫn của Chính phủ tùy thuộc vào phản ứng trên thị trường trái phiếu trong thời gian tới.

Trước khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, trong đó có quy định cho phép doanh nghiệp phát hành trong nước “đàm phán” với các chủ sở hữu trái phiếu để hoàn trả/thanh toán gốc/lãi đến hạn bằng tài sản khác, vào cuối tháng 2, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (Novaland) đã gửi thông báo cho các chủ sở hữu của lô trái phiếu mã NVLH2123009 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 12/2/2023 để đề xuất phương án gia hạn thời hạn thanh toán tiền gốc trong thời hạn phù hợp hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản.

Bất động sản cũng là một đề xuất mà Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGROUP, công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC), đưa ra dành cho các chủ sở hữu trái phiếu để hoán đổi các khoản thanh toán trái phiếu.

Theo Baos Đầu tư
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tài chính ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cách bảo vệ tài khoản chứng khoán trước tội phạm công nghệ cao

Cách bảo vệ tài khoản chứng khoán trước tội phạm công nghệ cao

Để tránh các đối tượng lừa đảo, hacker xâm nhập, chiếm đoạt tài sản trong tài khoản chứng khoán, nhà đầu tư cần thận trọng trong công tác bảo mật và giao dịch.
Chứng khoán ngày 24/3: Vì sao thị trường kém hấp dẫn mỗi khi VN-Index tiến gần vùng cản?

Chứng khoán ngày 24/3: Vì sao thị trường kém hấp dẫn mỗi khi VN-Index tiến gần vùng cản?

Trong phiên giao dịch hôm nay, VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức kháng cự 1.060 điểm vì có thể sẽ sẽ gặp áp lực bán gia tăng khi tiến sát vùng này.
Cạn kiệt tài chính, Licogi 166 (LCS) tạm dừng kinh doanh 1 năm để giải quyết khó khăn

Cạn kiệt tài chính, Licogi 166 (LCS) tạm dừng kinh doanh 1 năm để giải quyết khó khăn

Licogi 166 thông báo tạm dừng kinh doanh 1 năm để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.
Chứng khoán ngày 23/3: Thị trường sẽ phản ứng như thế nào với tin Fed tăng lãi suất?

Chứng khoán ngày 23/3: Thị trường sẽ phản ứng như thế nào với tin Fed tăng lãi suất?

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố quyết định về tăng lãi suất và phản ứng của thị trường chứng khoán thế giới có thể tác động lên chỉ số VN-Index.
Chứng khoán hôm nay (22/3): VN-Index chưa xuất hiện động lực để tăng điểm?

Chứng khoán hôm nay (22/3): VN-Index chưa xuất hiện động lực để tăng điểm?

Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (22/3), VN-Index chưa có động lực để tăng điểm, có khả năng giảm điểm tiếp và sau đó vận động quanh ngưỡng 1.000 điểm?

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay tái cấu trúc nợ

Đề xuất ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay tái cấu trúc nợ

HoREA đề xuất cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản bảo đảm, có dự án đã được giao đất, cho thuê đất được vay tái cấu trúc các khoản nợ.
Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Một doanh nghiệp phát hành thành công 4.800 tỉ đồng trái phiếu

Một doanh nghiệp phát hành thành công 4.800 tỉ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng với lãi suất 9%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng. Ngày phát hành là 13-3 và sẽ đáo hạn vào 13-3-2028.
Chứng khoán hôm nay ngày 21/3: Chỉ số VN-INdex có thể kiểm tra lại vùng đáy tháng 2/2023

Chứng khoán hôm nay ngày 21/3: Chỉ số VN-INdex có thể kiểm tra lại vùng đáy tháng 2/2023

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục xu hướng giảm điểm và kiểm tra lại vùng đáy tháng 2/2023 để tìm kiếm lực cầu bắt đáy tại đây.
Thị trường chứng khoán "đỏ lửa", VN-Index "bốc hơi" hơn 22 điểm

Thị trường chứng khoán "đỏ lửa", VN-Index "bốc hơi" hơn 22 điểm

Chỉ số VN-Index giảm hơn 22 điểm, đóng cửa tại mốc 1.023,1 điểm, gần sát ngưỡng tâm lý 1.000 điểm và tương đương vùng đáy ngắn hạn cuối tháng 2/2023.
Chứng khoán hôm nay ngày 20/3: Thị trường tiếp tục giằng co, chưa rõ xu hướng ngắn hạn

Chứng khoán hôm nay ngày 20/3: Thị trường tiếp tục giằng co, chưa rõ xu hướng ngắn hạn

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng ở mức cân bằng nhằm tạo vị thế ứng phó linh hoạt trước các biến động bất ngờ của thị trường.
Hoàng Anh Gia Lai: Em trai bầu Đức đăng ký bán sạch cổ phiếu

Hoàng Anh Gia Lai: Em trai bầu Đức đăng ký bán sạch cổ phiếu

Ông Đoàn Nguyên Thịnh - em trai Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu tại Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian từ 22/3 đến 20/4.
Gần 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành được thanh toán hơn 113.000 tỷ đồng

Gần 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành được thanh toán hơn 113.000 tỷ đồng

Lũy kế đến tháng 3/2023, Gần 500 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành được thanh toán gốc và lãi hơn 113.000 tỷ đồng.
Hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công sau Nghị định 08

Hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công sau Nghị định 08

Sau Nghị định 08, gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công. Số lượng trái phiếu này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp bất động sản.
Chứng khoán hôm nay ngày 17/3: Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu xác nhận xu hướng thay vì giải ngân sớm

Chứng khoán hôm nay ngày 17/3: Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu xác nhận xu hướng thay vì giải ngân sớm

Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, các nhà đầu tư nên giữ tâm lý thận trọng, quan sát thị trường, chờ tín hiệu xác định xu hướng thay vì giải ngân sớm.
Thị trường chứng khoán đột ngột giảm gần 15 điểm

Thị trường chứng khoán đột ngột giảm gần 15 điểm

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index đã đột ngột giảm mạnh gần 15 điểm do nhà đầu tư lo ngại về lo ngại về khủng hoảng tại ngân hàng Credit Suisse.
Chứng khoán hôm nay ngày 16/3: Khả năng thị trường sẽ mở một nhịp tăng giá mới

Chứng khoán hôm nay ngày 16/3: Khả năng thị trường sẽ mở một nhịp tăng giá mới

Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (16/3), thị trường có thể sẽ có nhịp tăng giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước khi gia tăng tỷ lệ cổ phiếu.
Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải mua lại trước hạn 240 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải mua lại trước hạn 240 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi) đã thông qua chủ trương chi 240 tỷ đồng để mua lại 240.000 trái phiếu đang lưu hành.
Giảm lãi suất điều hành, thị trường chứng khoán "bùng nổ"

Giảm lãi suất điều hành, thị trường chứng khoán "bùng nổ"

Phản ứng với tin Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ hôm nay (15/3), thị trường chứng khoán đã "bùng nổ", VN-Index tăng mạnh hơn 22 điểm.
Những chiêu thức "lùa gà" trên thị trường chứng khoán

Những chiêu thức "lùa gà" trên thị trường chứng khoán

Thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, các hiện tượng lừa đảo ngày càng nở rộ và trở nên tinh vi hơn.
Chứng khoán hôm nay ngày 15/3: Thị trường rơi vào trạng thái vừa do dự vừa hy vọng

Chứng khoán hôm nay ngày 15/3: Thị trường rơi vào trạng thái vừa do dự vừa hy vọng

Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, chỉ số VN-Index sẽ rơi vào trạng thái vừa do dự vừa hy vọng nếu ngưỡng hỗ trợ 1.020-1.030 điểm không bị vi phạm.
Bán chui 2,2 triệu cổ phiếu HHG, Chủ tịch Lưu Huy Hà bị xử phạt

Bán chui 2,2 triệu cổ phiếu HHG, Chủ tịch Lưu Huy Hà bị xử phạt

Bán chui 2,2 triệu cổ phiếu HHG, ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Hà bị xử phạt 165 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 2 tháng.
Những cổ phiếu từng "nổi sóng" từ vực thẳm và "bí mật" của doanh nghiệp

Những cổ phiếu từng "nổi sóng" từ vực thẳm và "bí mật" của doanh nghiệp

Những cổ phiếu HAG, BIO, SIC từng tạo sóng trên thị trường chứng khoán khi có mức tăng giá gấp hàng chục lần, kèm sau đó là rất nhiều vấn đề của doanh nghiệp.
Chứng khoán hôm nay ngày 14/3: Thị trường đang có tín hiệu tích cực

Chứng khoán hôm nay ngày 14/3: Thị trường đang có tín hiệu tích cực

Trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường đang có tín hiệu tích cực trở lại, kỳ vọng hình thành kênh tăng giá trong ngắn hạn và có thể giải ngân.
Chứng khoán ngành Công Thương: Kỳ vọng gì ở cổ phiếu SBT của Thành Thành Công - Biên Hòa?

Chứng khoán ngành Công Thương: Kỳ vọng gì ở cổ phiếu SBT của Thành Thành Công - Biên Hòa?

TTC Sugar (cổ phiếu SBT) sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam đối với đường nhập khẩu và lợi thế cạnh tranh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động