Gỡ rối cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Nghị định 08/2023/NĐ-CP, ngày 5/3/2023 của Chính phủ là bước đi đầu tiên trong tiến trình gỡ rối cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu.
Phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam: Một số tồn tại cần khắc phục Nghị định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có gì đáng chú ý?

Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ là bước đi đầu tiên trong tiến trình gỡ rối cho thị trường trái phiếu, là giải pháp tháo gỡ quan trọng dành cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong nước.

Thị trường trái phiếu cần được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục phát huy vai trò kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế.
Thị trường trái phiếu cần được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục phát huy vai trò kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế.

Thanh toán bằng tài sản khác

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (gọi tắt là Nghị định 08), có hiệu lực thi hành từ ngày 5/3/2023, nhằm hướng tới việc ưu tiên tái cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp phát hành trong nước “đàm phán” với các chủ sở hữu trái phiếu để hoàn trả/thanh toán gốc/lãi đến hạn bằng tài sản khác, tuân theo các nguyên tắc sau:

Một là, việc hoàn trả/thanh toán này phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thì việc hoàn trả/thanh toán này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.

Hai là, việc hoàn trả/thanh toán này phải được các chủ sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Ba là, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để hoàn trả/thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Những quy định trên đã tạo ra cơ chế cho phép doanh nghiệp phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu đàm phán về việc thanh toán, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra vi phạm trong bối cảnh mức độ thanh khoản của thị trường còn thấp, đặc biệt là đối với một số doanh nghiệp phát hành sở hữu các dự án bất động sản đang phát triển.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là, nếu thực hiện hoán đổi trái phiếu bằng tài sản (bất động sản), một lần nữa, các chủ sở hữu trái phiếu có thể sẽ gặp bất lợi khi phải đối mặt với rủi ro định giá sai tài sản được hoán đổi, do tài sản có tính thanh khoản thấp đáng kể trong bối cảnh giá bất động sản biến động khó lường ở thời điểm hiện tại, thậm chí là trong tương lai.

Bên cạnh đó, dưới góc độ pháp lý, trong trường hợp gia hạn thời gian trả nợ, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan về cơ bản không thay đổi, nhưng trong trường hợp hoán đổi trái phiếu lấy tài sản, bản chất quan hệ giữa các chủ sở hữu trái phiếu và doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ hoàn toàn thay đổi. Các khoản thanh toán dưới dạng các tài sản khác ngoài tiền mặt (ví dụ các sản phẩm bất động sản) sẽ chuyển đổi giao dịch tài chính cơ bản của việc vay - cho vay thành các giao dịch mua - bán tài sản. Các giao dịch mua - bán tài sản đó phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật và của hợp đồng áp dụng cho một số loại tài sản nhất định.

Trong thực tiễn, các chủ đầu tư bất động sản thường thế chấp tài sản của mình (thường đi theo một gói tài sản bảo đảm, bao gồm quyền sử dụng đất dự án, nhà ở và công trình xây dựng gắn liền với đất dự án) để vay vốn ngân hàng. Do đó, “các sản phẩm bất động sản” được đề xuất để hoán đổi với khoản nợ trái phiếu có thể không được tự do chuyển nhượng ngay lập tức.

Việc hoán đổi bất động sản lấy trái phiếu có thể là một đề xuất hấp dẫn, nhưng cũng đầy mơ hồ trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tùy thuộc vào nhu cầu, các chủ sở hữu trái phiếu nên cân nhắc thời gian và công sức cần bỏ ra để có thể nhận chuyển giao được bất động sản đó.

Kéo dài kỳ hạn

Các quy định trước đây không cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Nghị định 08 quy định, trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu, thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.

Cùng với thanh toán bằng tài sản khác, việc cho phép kéo dài kỳ hạn của trái phiếu là một quy định chuyên biệt, rõ ràng, có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra vi phạm chéo trong ngắn hạn trên thị trường tài chính, nơi mà doanh nghiệp phát hành có nhiều nghĩa vụ đối với các chủ nợ khác nhau, đặc biệt là với các ngân hàng thương mại.

Bởi vì, nếu các chủ sở hữu trái phiếu đưa ra yêu cầu buộc thanh toán bằng tiền mặt ngay lập tức, nhưng doanh nghiệp phát hành không thanh toán được, thì việc không thanh toán đó sẽ gây ra vi phạm chéo trong các khoản vay ngân hàng. Trong trường hợp xấu hơn, nếu doanh nghiệp phát hành tiếp tục không thanh toán được nợ cho ngân hàng, thì các khoản vay ngân hàng sẽ trở thành nợ xấu. Khi đó, việc tiếp cận các nguồn vốn vay nhằm phát triển dự án và tạo ra doanh thu của doanh nghiệp phát hành sẽ trở nên vô cùng hạn chế, doanh nghiệp đó sẽ ngày càng lún sâu hơn vào “vũng lầy” tài chính.

Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số

Mặc dù doanh nghiệp phát hành trái phiếu có quyền đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu để sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản, điều kiện của trái phiếu, theo quy định tại Nghị định 08, nhưng đối với các chủ sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, để làm rõ, bao gồm cả việc kéo dài kỳ hạn của trái phiếu phát hành tối đa 2 năm, thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi cho các chủ sở hữu trái phiếu đó.

Trong trường hợp có bất kỳ chủ sở hữu trái phiếu nào không chấp nhận phương án đàm phán, thì doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với chủ sở hữu trái phiếu đó theo phương án phát hành trái phiếu ban đầu đã công bố cho các chủ sở hữu trái phiếu, kể cả trường hợp việc thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đã phát hành đã được chủ sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu phát hành trở lên chấp thuận.

Yêu cầu này vô hình trung tạo ra sự không chắc chắn trong việc thực hiện các điều khoản và điều kiện của trái phiếu và có thể đi ngược lại thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu từ ngày đầu tiên.

Thông lệ trên thị trường cho thấy, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu có quy định cơ chế rõ ràng để đạt được chấp thuận của các chủ sở hữu trái phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trái phiếu, bao gồm mọi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Sự chấp thuận đa số của 75% chủ sở hữu trái phiếu tham gia cuộc họp trái chủ, hoặc của tất cả chủ sở hữu trái phiếu trong trường hợp vấn đề được thông qua dưới hình thức chấp thuận bằng văn bản của trái chủ, thường được chấp nhận rộng rãi là cơ chế để thông qua bất kỳ vấn đề quan trọng nào liên quan đến trái phiếu, bao gồm cả việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Yêu cầu mới nói trên theo Nghị định 08 không phải là tiêu chuẩn thị trường và thực sự sẽ không khả thi trên thực tế khi “bắt buộc” phải có chấp thuận của tất cả các chủ sở hữu trái phiếu để thông qua bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Như vậy, thị trường sẽ phải chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của Chính phủ để xử lý trường hợp không đạt được chấp thuận của một nhà đầu tư thiểu số, hoặc của một nhóm các nhà đầu tư thiểu số, qua đó nhằm bảo vệ quyền lợi của không chỉ các nhà đầu tư thiểu số, mà cả các nhà đầu tư đa số.

Ngưng hiệu lực thi hành đối với một số quy định

Các quy định sau của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP đã được ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023: các quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân; các quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán; và các quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành.

Các điều kiện và yêu cầu nghiêm ngặt về phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên đã được quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 153/2020/NĐ-CP nhằm xây dựng một thị trường trái phiếu minh bạch và bền vững hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức độ thanh khoản của thị trường còn thấp, việc ngưng hiệu lực của các quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân sẽ thu hút thêm nhiều “người chơi” mới tham gia thị trường, từ đó cải thiện tính thanh khoản của thị trường.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đóng góp vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam cho đến khi xảy ra cuộc khủng hoảng trên thị trường hiện nay liên quan đến một số doanh nghiệp phát hành. Với nỗ lực hỗ trợ việc tái cấu trúc các doanh nghiệp phát hành trên thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp phát hành là nhà đầu tư bất động sản, Chính phủ đang cố gắng dỡ bỏ một số điều kiện khắt khe đối với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để các doanh nghiệp phát hành có thể tiếp cận nguồn vốn trái phiếu một cách dễ dàng hơn.

Lưu ý, các quy định trên sẽ chỉ được ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023 như một “phép thử” để nhìn nhận những tác động tích cực và tiêu cực đối với thị trường. Có thể, sẽ có thêm quy định hướng dẫn của Chính phủ tùy thuộc vào phản ứng trên thị trường trái phiếu trong thời gian tới.

Trước khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, trong đó có quy định cho phép doanh nghiệp phát hành trong nước “đàm phán” với các chủ sở hữu trái phiếu để hoàn trả/thanh toán gốc/lãi đến hạn bằng tài sản khác, vào cuối tháng 2, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va (Novaland) đã gửi thông báo cho các chủ sở hữu của lô trái phiếu mã NVLH2123009 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 12/2/2023 để đề xuất phương án gia hạn thời hạn thanh toán tiền gốc trong thời hạn phù hợp hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm bất động sản.

Bất động sản cũng là một đề xuất mà Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGROUP, công ty mẹ của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC), đưa ra dành cho các chủ sở hữu trái phiếu để hoán đổi các khoản thanh toán trái phiếu.

Theo Baos Đầu tư
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tài chính ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sắc xanh chủ đạo trên bảng điện tử, VN-Index tăng hơn 8 điểm

Sắc xanh chủ đạo trên bảng điện tử, VN-Index tăng hơn 8 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước đã lấy lại được những gì đã mất bất chấp thanh khoản ở mức thấp, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.102,16, tăng 8,03 điểm (+ 0,73%).
Nhà đầu tư tháo chạy, cổ phiếu LDG nằm sàn sau khi Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt

Nhà đầu tư tháo chạy, cổ phiếu LDG nằm sàn sau khi Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt

Ngay trong đầu phiên giao dịch sáng nay (1/12), cổ phiếu LDG (Công ty Cổ phần Đầu tư LDG) đã nằm sàn, các nhà đầu tư có xu hướng bán tháo.
Áp lực bán tháo cuối phiên, thị trường chứng khoán quay đầu giảm gần 9 điểm

Áp lực bán tháo cuối phiên, thị trường chứng khoán quay đầu giảm gần 9 điểm

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp tương đối tốt, VN-Index hôm nay quay đầu giảm 8,67 điểm (tương đương 0,79%), đóng cửa ở mốc 1.094.13 điểm.
Sắc xanh chiếm ưu thế vượt trội, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.102,80 điểm

Sắc xanh chiếm ưu thế vượt trội, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.102,80 điểm

Thị trường mở cửa khi các nhóm đều tràn ngập trong sắc xanh, VN-Index đóng cửa ở mốc 1,102.80, tăng 7,37 điểm (tương đương 0,68%).
Thị trường đảo chiều ngoạn mục, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.095.43 điểm

Thị trường đảo chiều ngoạn mục, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.095.43 điểm

Nhờ sự tỏa sáng của nhóm cổ phiếu thép, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.095.43, tăng 7,37 điểm (tương đương 0,68%), thanh khoản có sự cải thiện nhẹ.

Tin cùng chuyên mục

Áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index giảm 7,55 điểm

Áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index giảm 7,55 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm 7,55 điểm (-0,69%), đóng cửa ở mốc 1.088.06 điểm.
Chứng khoán tuần từ 27/11-1/12: Thị trường có thể duy trì quán tính hồi phục

Chứng khoán tuần từ 27/11-1/12: Thị trường có thể duy trì quán tính hồi phục

Chỉ số VN-Index được dự báo có thể điều chỉnh trở lại trong những phiên giao dịch đầu tuần 27/11 - 1/12, với biên độ dao động dự kiến 1.085 - 1.095 điểm.
Trả cổ tức tuần từ 27/11 - 1/12, doanh nghiệp nào cao nhất?

Trả cổ tức tuần từ 27/11 - 1/12, doanh nghiệp nào cao nhất?

Trong tuần từ ngày 27/11-1/12, thị trường có 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, trong đó 19 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, số còn lại trả bằng cổ phiếu.
VN-Index có phiên đảo chiều ngoạn mục, thị trường lấy lại sắc xanh

VN-Index có phiên đảo chiều ngoạn mục, thị trường lấy lại sắc xanh

Trong phiên giao dịch ngày 24/11, thị trường có phiên đảo chiều ngoạn mục khiến chỉ số VN-Index tăng 7,12 điểm, tương đương 0,65%, lên mức 1.095,61 điểm.
Cổ phiếu giảm giá sàn la liệt, VN-Index rơi 25 điểm

Cổ phiếu giảm giá sàn la liệt, VN-Index rơi 25 điểm

Kết phiên ngày 23/11, VN-Index về 1.088,49 điểm, giảm 25,33 điểm (-2,27%); HNX-Index giảm 2,58% về 224,54 điểm và Upcom-Index giảm về 84,95 điểm.
VietinBank Securities công bố lợi nhuận quý III tăng mạnh

VietinBank Securities công bố lợi nhuận quý III tăng mạnh

VietinBank Securities bất ngờ công bố lợi nhuận quý III tăng mạnh gấp 5 lần so với cùng kỳ, từ đó đưa tổng lợi nhuận 9 tháng tiến sát ngưỡng 155 tỷ đồng.
Thị trường giao dịch giằng co, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.113.82 điểm

Thị trường giao dịch giằng co, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.113.82 điểm

Nhờ sự tích cực từ nhóm cổ phiếu bất động sản, thị trường đã có thể duy trì được đà tăng. VN-Index đóng cửa ở mốc 1.113.82, tăng nhẹ 3,36 điểm (+0,30).
Bất chấp khối ngoại bán ròng trở lại, VN-Index tăng gần 7 điểm

Bất chấp khối ngoại bán ròng trở lại, VN-Index tăng gần 7 điểm

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (ngày 21/11), bất chấp việc khối ngoại bán ròng, VN-Index đóng cửa ở mốc 1.110,46, tăng 6,80 điểm (tương đương 0,62%).
Hơn 170 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giá trị đạt gần 185.000 tỷ đồng

Hơn 170 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giá trị đạt gần 185.000 tỷ đồng

10 tháng năm 2023, đã có 173 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đạt giá trị 184.796,5 tỷ đồng; giảm 43,87% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.
Phiên giao dịch đầu tuần: VN-Index tìm lại được sắc xanh

Phiên giao dịch đầu tuần: VN-Index tìm lại được sắc xanh

Kết thúc phiên hôm nay (20/11), VN-Index tăng 2,47 (tương đương 0,22%), đạt mức 1,103.66 điểm nhờ sóng tăng mạnh của nhóm cổ phiếu chứng khoán.
Chứng khoán tuần từ 20-24/11: VN-Index sẽ xuất hiện nhịp rung lắc mạnh?

Chứng khoán tuần từ 20-24/11: VN-Index sẽ xuất hiện nhịp rung lắc mạnh?

Trong tuần này, các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể rung lắc nhưng có xu hướng đi lên, các cổ phiếu có cơ bản vẫn thu hút được dòng tiền.
Áp lực bán tăng vọt khiến VN-Index lùi mạnh về mốc 1.100 điểm

Áp lực bán tăng vọt khiến VN-Index lùi mạnh về mốc 1.100 điểm

Trong phiên ngày 17/11, áp lực xả khiến cho VN-Index lùi mạnh về chạm mốc 1.100 điểm. Lúc này, dòng tiền bắt đáy mới thật sự được bơm mạnh vào thị trường.
4 doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán phạt vì không gửi nội dung công bố thông tin

4 doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán phạt vì không gửi nội dung công bố thông tin

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố cùng lúc 4 quyết định xử phạt 4 công ty có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Luật Đất đai sửa đổi lùi ngày thông qua, cổ phiếu bất động sản vẫn dậy sóng

Luật Đất đai sửa đổi lùi ngày thông qua, cổ phiếu bất động sản vẫn dậy sóng

Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm của phiên giao dịch ngày 16/11, khi hầu hết cổ phiếu giao dịch rất tích cực (ngoại trừ nhóm Vingroup).
Xu hướng đầu tư trái phiếu kỳ hạn dưới một năm: Lựa chọn an toàn khi thị trường biến động

Xu hướng đầu tư trái phiếu kỳ hạn dưới một năm: Lựa chọn an toàn khi thị trường biến động

Những biến động thất thường trên thị trường chứng khoán cộng với mức lãi suất huy động đã về mức thấp thời gian gần đây tạo cho nhà đầu tư tâm lý thận trọng hơn
Nhờ sự tích cực của nhóm ngân hàng, VN-Index tăng gần 10 điểm

Nhờ sự tích cực của nhóm ngân hàng, VN-Index tăng gần 10 điểm

Sau ba phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước đã có phiên phục hồi đầu tiên trong ngày hôm nay nhờ sự tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng
Lợi nhuận phục hồi, công ty chứng khoán đầu tư 68,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Lợi nhuận phục hồi, công ty chứng khoán đầu tư 68,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Lợi nhuận phục hồi, một số công ty chứng khoán đã tăng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lên 40-50% tổng tài sản; tổng danh mục đầu tư lên tới 68,3 nghìn tỷ đồng.
Áp lực bán mạnh cuối phiên, VN-Index lùi về mốc 1.100 điểm

Áp lực bán mạnh cuối phiên, VN-Index lùi về mốc 1.100 điểm

Khối ngoại gia tăng khối lượng bán ròng ở phiên chiều khiến cho VN-Index không thể giữ được thành quả ghi điểm trong phần lớn thời gian trước đó.
Chứng khoán tuần từ 13-17/11: Lực cầu hụt hơi khó giúp thị trường nối dài nhịp tăng điểm

Chứng khoán tuần từ 13-17/11: Lực cầu hụt hơi khó giúp thị trường nối dài nhịp tăng điểm

Sau 2 tuần tăng điểm liên tiếp, chỉ số VN-Index được dự báo có khả năng chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.080 điểm trong những phiên giao dịch tuần tới.
Cho khách hàng đặt lệnh khi không đủ tiền, Chứng khoán KIS bị phạt 137,5 triệu đồng

Cho khách hàng đặt lệnh khi không đủ tiền, Chứng khoán KIS bị phạt 137,5 triệu đồng

Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động