Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 18:04

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đi đầu trong giải phóng mọi nguồn lực

20:42 | 18/02/2021
Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 18/2/2021 về nội dung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nêu trong Đề án về đổi mới toàn diện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế thực hiện Nghị quyết Trung ương số 10-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, điểm đặc biệt quan trọng là tạo mọi điều kiện cho kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư, kinh doanh.

Đề án đã đưa ra 5 nhóm giải pháp và 25 nhiệm vụ theo các chức năng cơ bản của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Về mục tiêu tổng quát, theo Đề án, đến năm 2030, đổi mới căn bản và toàn diện phương thức quản lý Nhà nước theo hướng Chính phủ số, chuyển từ kiểm soát sang quản lý và kiến tạo; từ can thiệp trực tiếp sang gián tiếp; từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với nguyên tắc và thông lệ quốc tế, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, góp phần đạt được các mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân nêu trong Nghị quyết 10-NQ/TW và Nghị quyết 98/NQ-CP.

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đi đầu trong giải phóng mọi nguồn lực

Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các Bộ, trong phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kinh tế tư nhân ở nước ta thời gian qua rõ ràng có đột phá. Chưa bao giờ kinh tế tư nhân phát triển như thế. Đây cũng là thành công của Đảng, Nhà nước ta.

“Tiếp tục tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển, Đề án phải nêu được ràng buộc, cản trở trong phát triển kinh tế tư nhân”- Thủ tướng nói

Cùng đó Đề án cần làm rõ nội dung gắn kinh tế tư nhân với phát triển đất nước, Thủ tướng yêu cầu.

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đi đầu trong giải phóng mọi nguồn lực

Vẫn liên quan đến Đề án, Thủ tướng cho rằng cần quan tâm đến ba nội dung.

Thứ nhất là các điểm mới trong phát triển kinh tế tư nhân khi tình hình trong nước và thế giới biến động nhanh, phức tạp nhất là biến đổi khí hậu, cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ hai, là cần nghiên cứu các quan điểm nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo Thủ tướng, Đề án này này cần quán triệt các quan điểm lớn, các đột phá lớn về kinh tế tư nhân. Coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng

“Cần tạo ra được niềm tin mạnh mẽ của các thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ ba, quản lý nhà nước phải tôn trọng yêu cầu, quy luật khách quan của thị trường. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm quyền tài sản, quyền kinh doanh quyền con người và bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa đổi mới sáng tạo để kinh tế tư nhân yên tâm đầu tư làm ăn.

Tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đi đầu trong giải phóng mọi nguồn lực

“Trong 3 đột phá trong phát triển ở Việt Nam thì kinh tế tư nhân phải đi đầu để giải phóng mọi nguồn lực. Kinh tế tư nhân phải đi đầu trong phát triển xanh chứ không chỉ Nhà nước mới phát triển xanh”- Thủ tướng nêu quan điểm.

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc tạo hạ tầng logistics cũng như phát triển nguồn nhân lực cho kinh tế tư nhân.

“Cần cụ thể hóa sự năng động của kinh tế tư nhân trong các đột phá chiến lược”- Thủ tướng nói.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu tiếp thu và đưa các kiến nghị tại cuộc họp vào chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Quang Lộc