Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 28/01/2020 15:09
quan ly tai chinh cong khai minh bach

Quản lý tài chính công khai, minh bạch

Xác định rõ, tài chính công đoàn là nhiệm vụ quan trọng - điều kiện bảo đảm cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công ...