Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 01:01

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

12:02 | 25/01/2021
Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử...

Thực hiện chương trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, sáng 25/1/2021, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Toàn cảnh phiên họp trù bị
Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Đoàn Chủ tịch Đại hội
Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
1.587 đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo chương trình, sáng 26/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc.

Đại hội XIII được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị - văn kiện trung tâm; tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021 - 2025; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Đại hội sẽ làm việc đến ngày 2/2/2021.

Quang Lộc - Cấn Dũng