Những trường hợp nào yêu cầu phải nộp phiếu lý lịch tư pháp?

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Chỉ thị số 23/CT-TTg đã tổng hợp 154 thủ tục hành chính có yêu cầu về phiếu lý lịch tư pháp.
Quán triệt, tuân thủ đúng quyền yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản (theo khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009).

Những trường hợp nào yêu cầu phải nộp phiếu lý lịch tư pháp?
Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản (theo khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009).

Phiếu lý lịch tư pháp gồm 02 loại:

Một, phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Hai, phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Danh mục 154 thủ tục hành chính có yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp

Ngày 9/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, tại Phụ lục ban hành kèm theo Chỉ thị số 23/CT-TTg tổng hợp 154 thủ tục hành chính có yêu cầu về Phiếu lý lịch tư pháp, sau đây:

STT

Lĩnh vực

Tên TTHC

Thời hạn

1

Khoa học và Công nghệ

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

2

Khoa học và Công nghệ

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

1 năm

3

Khoa học và Công nghệ

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

4

Khoa học và Công nghệ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

1 năm

5

Khoa học và Công nghệ

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

6

Khoa học và Công nghệ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

1 năm

7

Khoa học và Công nghệ

Cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

8

Khoa học và Công nghệ

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ)

9

Khoa học và Công nghệ

Cấp Giấy phép thành lập lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

10

Ngoại giao

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài

11

Ngoại giao

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

90 ngày

12

Ngoại giao

Thủ tục cấp Giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

90 ngày

13

Ngoại giao

Cấp mới Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

14

Nội vụ

Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)

15

Nội vụ

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội.

16

Nội vụ

Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)

17

Nội vụ

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh)

18

Nội vụ

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện

19

Nội vụ

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

20

Nội vụ

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp tỉnh

21

Nội vụ

Thủ tục thành lập hội.

22

Nội vụ

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

23

Nội vụ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ.

24

Nội vụ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ.

25

Nội vụ

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ.

26

Nội vụ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

27

Nội vụ

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)

28

Nội vụ

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)

29

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

30

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm: Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)

31

Tài chính

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

32

Tài chính

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chức nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó

33

Tài chính

Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

34

Tài chính

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế

35

Tài chính

Thủ tục Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán (Cấp mới)

36

Tài chính

Mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

37

Tài chính

Bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

38

Tài chính

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán do thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật, thay đổi công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng lưu ký, giám sát, thay đổi thời gian hoạt động, thay đổi trụ sở công ty

39

Tài chính

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm)

40

Tài chính

Cấp phép thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

41

Tài chính

Cấp phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm)

42

Tài chính

Cấp phép thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

43

Tài chính

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

06 tháng

44

Tài chính

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

06 tháng

45

Tài chính

Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, vốn cấp cho chi nhánh, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

06 tháng

46

Tài chính

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

06 tháng

47

Tài chính

Thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

06 tháng

48

Tài chính

Chấp thuận tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán”

06 tháng

49

Tài chính

Cấp lại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

06 tháng

50

Tài chính

Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch, giám đốc chi nhánh của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

06 tháng

51

Tài chính

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (12/QĐ-BTC)

06 tháng

52

Tài chính

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng, quỹ mở lần đầu ra công chúng

06 tháng

53

Tài chính

Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

06 tháng

54

Tài chính

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán

55

Tài chính

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư bất động sản lần đầu ra công chúng

06 tháng

56

Tài chính

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục lần đầu ra công chúng

06 tháng

57

Tài chính

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo QĐ12

06 tháng

58

Tài chính

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ (QĐ: 12/QĐ-BTC)

59

Thông tin và Truyền thông

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

60

Thông tin và Truyền thông

Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

61

Tư pháp

Bổ nhiệm lại công chứng viên

62

Tư pháp

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

63

Tư pháp

Bổ nhiệm công chứng viên

64

Tư pháp

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư

65

Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)

66

Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

67

Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

68

Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

69

Tư pháp

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

70

Tư pháp

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

71

Tư pháp

Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài

72

Tư pháp

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài

90 ngày

73

Tư pháp

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

90 ngày

74

Tư pháp

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

90 ngày

75

Tư pháp

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

90 ngày

76

Tư pháp

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư

77

Tư pháp

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay đổi

78

Tư pháp

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

79

Tư pháp

Bổ nhiệm Thừa phát lại

06 tháng

80

Tư pháp

Bổ nhiệm lại Thừa phát lại

06 tháng

81

Tư pháp

Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

82

Tư pháp

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

06 tháng

83

Tư pháp

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

06 tháng

84

Tư pháp

Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

06 tháng

85

Tư pháp

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

06 tháng

86

Tư pháp

Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

06 tháng

87

Tư pháp

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

06 tháng

88

Tư pháp

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

06 tháng

89

Tư pháp

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

06 tháng

90

Tư pháp

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

06 tháng

91

Tư pháp

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp

92

Tư pháp

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh

93

Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam hoặc công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú

94

Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

95

Xây dựng

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân là công chức thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ

96

Y tế

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và a Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

97

Y tế

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

98

Y tế

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

99

Y tế

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

100

Y tế

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

101

Y tế

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

102

Y tế

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức thi

103

Y tế

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

104

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tài chính vi mô

06 tháng

105

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục đề nghị mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên góp vốn hiện tại và thành viên góp vốn mới (bên mua, bên nhận chuyển nhượng) của tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

106

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

107

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã

108

Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài

109

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

110

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng

111

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

06 tháng

112

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng

06 tháng

113

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của Ngân hàng Hợp tác xã

06 tháng

114

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân

06 tháng

115

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép đối với trường hợp chuyển đổi chương trình, dự án tài chính vi mô

06 tháng

116

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

06 tháng

117

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

06 tháng

118

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

06 tháng

119

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn

06 tháng

120

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần

06 tháng

121

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

06 tháng

122

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

123

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

124

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

125

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

126

Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

127

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Ô-xtơ-rây-li-a (Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Ô-xtơ-rây-li-a sau đây gọi tắt là Thư giới thiệu)

128

Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

129

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp Giấy phép làm việc cho công dân Ô-xtơ-rây-li-a tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam

130

Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

131

Lao động - Thương binh và Xã hội

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

132

Lao động - Thương binh và Xã hội

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

133

Lao động - Thương binh và Xã hội

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

134

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

06 tháng

135

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

136

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp trung ương)

06 tháng

137

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

06 tháng

138

Lao động - Thương binh và Xã hội

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

06 tháng

139

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

140

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

141

Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

142

Lao động - Thương binh và Xã hội

Hưởng lại chế độ ưu đãi

143

Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

144

Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

145

Công an

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)

146

Công an

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp Trung ương)

147

Công an

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp Trung ương)

148

Công an

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh)

149

Công an

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

150

Quốc phòng

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công là thương binh chưa được hưởng chế độ ưu đãi do gửi sổ đi B

151

Quốc phòng

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công đang tại ngũ, công tác

152

Giao thông vận tải

Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại điểm a khoản 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT)

153

Giao thông vận tải

Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại điểm b và c khoản 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT)

154

Giao thông vận tải

Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (tại điểm d khoản 1 điều 14 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT)

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Tư pháp

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xảy ra sạt lở trong hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Xảy ra sạt lở trong hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, nối hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hoà bị sạt lở, rất may thời điểm này không có tàu khách đi qua.
Cách nào để doanh nghiệp hồi sinh làn sóng "Zombie công sở" đang trở lại?

Cách nào để doanh nghiệp hồi sinh làn sóng "Zombie công sở" đang trở lại?

"Zombie công sở" là thuật ngữ mà Anphabe đưa ra nhằm mô tả nhóm người lao động: Đi làm nhưng không nỗ lực làm; không có ý định nghỉ việc.
Đà Nẵng: Hơn 70 doanh nghiệp tham gia ký kết tuyển dụng sinh viên

Đà Nẵng: Hơn 70 doanh nghiệp tham gia ký kết tuyển dụng sinh viên

Ngày hội việc làm thu hút hơn 3.000 lượt đăng ký và tham gia phỏng vấn tại 58 gian hàng tuyển dụng trực tiếp với 6.510 vị trí tuyển dụng đến từ 72 doanh nghiệp.
Cẩm nang du học 2024: Những điều cần biết về các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ

Cẩm nang du học 2024: Những điều cần biết về các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ

Du học Mỹ là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện được ước mơ này không hề dễ dàng.
Báo Công Thương thông báo tuyển dụng lao động

Báo Công Thương thông báo tuyển dụng lao động

Báo Công Thương tuyển dụng lao động ở các vị trí: Phóng viên, Chuyên viên Truyền thông, Chuyên viên, Kỹ thuật viên Công nghệ và nhân viên Lái xe.

Tin cùng chuyên mục

Đường sắt tăng đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đường sắt tăng đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã khẩn trương lập phương án bổ sung để đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của nhân dân dịp lễ 30/4 - 1/5.
Cứu hộ tàu chở container nặng 4.600 tấn mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Cứu hộ tàu chở container nặng 4.600 tấn mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Một tàu chở container nặng 4.600 tấn bị đứt neo, trôi dạt và mắc kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai vừa được lực lượng chức năng cứu hộ thành công.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh.
Tìm ra nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng tôm hùm bông bị chết

Tìm ra nguyên nhân ban đầu dẫn đến hiện tượng tôm hùm bông bị chết

Nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng là nguyên nhân ban đầu hiện tượng tôm hùm bông bị chết tại huyện Vạn Ninh.
Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen trên cây trồng lớn nhất tại Việt Nam

Hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen trên cây trồng lớn nhất tại Việt Nam

Hội nghị “Thành tựu trong Công nghệ Sinh học thực vật – Từ chỉnh sửa gen cây trồng đến phát triển nông nghiệp bền vững” được diễn ra trong 2 ngày 11- 12/4.
Thúc đẩy sự phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam

Thúc đẩy sự phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam

Sáng 12/4, tại Hà Nội, chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024” đã chính thức được phát động.
Hoàn thiện các mảnh ghép, quyết gỡ ‘thẻ vàng’ IUU

Hoàn thiện các mảnh ghép, quyết gỡ ‘thẻ vàng’ IUU

2 Nghị định mới được ban hành với quy định chặt chẽ, chế tài xử phạt cao hơn;… không chỉ vì mục tiêu gỡ ‘thẻ vàng’ IUU mà hướng đến ngành thủy sản bền vững.
Thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35 độ

Thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất 35 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 12/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng quay trở lại, nền nhiệt tăng dần, có nơi trên 35 độ. Nam bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/4/2024: Có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 12/4/2024: Có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 12/4/2024, khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/4/2024: Hà Nội nắng nóng, tăng nhiệt

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/4/2024: Hà Nội nắng nóng, tăng nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 12/4/2024, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Doanh nghiệp làm gì để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư xanh?

Doanh nghiệp làm gì để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư xanh?

Phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu chung của nhiều nền kinh tế, việc doanh nghiệp cần làm là nâng cao năng lực để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư xanh.
Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên

Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên

Xây dựng vùng Tây Nguyên hài hòa về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng an ninh.
Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương

Triển khai cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương

Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hà Nội bàn về đường sắt đô thị, mong muốn giảm tải ùn tắc giao thông

Hà Nội bàn về đường sắt đô thị, mong muốn giảm tải ùn tắc giao thông

Hình thành mạng lưới đường sắt đô thị được xem là một trong những trọng tâm ưu tiên trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5.
Chiến thắng Điện Biên Phủ tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh của toàn dân

Chiến thắng Điện Biên Phủ tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và sức mạnh của toàn dân

70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân.
TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp lễ 30/4

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp lễ 30/4

Theo dự kiến, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 địa điểm để kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024).
Việc làm là 1 trong 3 vấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với công nhân

Việc làm là 1 trong 3 vấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với công nhân

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân, lao động năm 2024.
Quảng Trị: Kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa nước ta

Quảng Trị: Kiểm soát, ngăn ngừa bệnh than xâm nhập vào nội địa nước ta

Tình hình dịch bệnh tại Lào nghi do bệnh than có diễn biến càng ngày phức tạp, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều biện pháp phòng chống tránh nguồn lây xâm nhập nước ta
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà báo lớn của Đảng

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà báo lớn của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động