Những nỗ lực vượt khó về khuyến công tại Bắc Ninh, Thái Bình sau dịch Covid-19

Công tác khuyến công ở các tỉnh đã huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần ổn định phát triển kinh tế.
Ninh Bình: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công Thanh Hóa: Hiệu quả từ công tác khuyến công

Hai năm trở lại đây, các hoạt động khuyến công ở các tỉnh, thành trong cả nước đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Bộ Công Thương, các ngành từ Trung ương đến địa phương, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cũng là năm thứ hai triển khai chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025, hoạt động khuyến công ở các tỉnh, thành phố đã khắc phục những khó khăn, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, ổn định phát triển, khôi phục sản xuất sau đại dịch.

Tại Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc vừa kết thúc tại tỉnh Thanh Hóa, phóng viên Báo Công Thương đã ghi nhanh về hiệu quả công tác khuyến công ở 2 tỉnh Bắc Ninh và Thái Bình.

Bắc Ninh: Triển khai có hiệu quả thực hiện các hoạt động khuyến công

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Bắc Ninh đã thu được một số kết quả tích cực như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 14,7% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,4% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực trong công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số sử dụng lao động tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 40.403 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ và đạt 58% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm tốt nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, ước đạt 49,6 tỷ USD, tăng 15%; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước 24,3 tỷ USD, tăng 4%, nhập khẩu hàng hóa ước 25,3 tỷ USD, tăng 28%.

Để đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động khuyến công theo đúng tinh thần, nội dung, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Những nỗ lực vượt khó về khuyến công tại Bắc Ninh, Thái Bình sau dịch Covid-19
Gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Thành phố Hà Nội tại Hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa
Những nỗ lực vượt khó về khuyến công tại Bắc Ninh, Thái Bình sau dịch Covid-19
Gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa

Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Chương trình khuyến công sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn theo nguyên tắc chủ động hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua việc đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt động khuyến công. Các chương trình, đề án khuyến công của tỉnh Bắc Ninh đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Sở Công thương Bắc Ninh đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với các địa phương và các đơn vị thụ hưởng tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu Covid-19, nội dung hỗ trợ theo quy định.

Cụ thể: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, Thông tin tuyên truyền, duy trì Website phục vụ công tác khuyến công, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông; Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Trong quá trình kiểm tra thực tế các đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương cho các cơ sở công nghiệp nông thôn hoạt động tương đối ổn định, các máy móc, thiết bị được hỗ trợ đã nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm. Giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, tăng giá trị sản xuất, sản phẩm hàng hóa được đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, số lượng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và giúp tăng thu nhập cho người lao động.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Sở Công Thương Bắc Ninh đang nỗ lực, phấn đẩy để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022 và tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công những năm tiếp theo.

Thái Bình: Nỗ lực vượt khó nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công

Không chỉ Bắc Ninh chịu sự tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mà tỉnh Thái Bình cũng gặp không ít khó khăn. Các hoạt động khuyến công của tỉnh Thái Bình cũng như nguồn vốn đối ứng đầu tư của các đơn vị thụ hưởng chương trình khuyến công đều bị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các đề án. Được sự quan tâm của Bộ Công Thương, năm 2021 tỉnh Thái Bình đã tiếp cận với nguồn kinh phí khuyến công từ Trung ương hỗ trợ 03 đơn vị ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm 2021-2022 UBND tỉnh Thái Bình cũng đã quan tâm bố trí 7,7 tỷ đồng triển khai thực hiện các chương trình, đề án khuyến công để hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trong tỉnh chủ yếu tập trung vào hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; tổ chức các hội nghị tập huấn về định hướng phát triển chiến lược, quy trình kết nối kinh doanh và các kỹ năng quản lý dự án, giải pháp quản trị chuỗi cung ứng trong kỷ nguyên số cho các doanh nghiệp, tập huấn chuyên môn về an toàn điện, công tác khuyến công cho các tổ chức, cá nhân làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh; phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác khuyến công... Qua đó, hoạt động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời giúp các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu, tháo gỡ một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

Những nỗ lực vượt khó về khuyến công tại Bắc Ninh, Thái Bình sau dịch Covid-19
Ông Nguyễn Như Nghi giới thiệu về gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Thái Bình tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc

Tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Như Nghi, Doanh nghiệp điện cơ Thiện Thuận, địa chỉ tại xã Thị Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết: “Sản phẩm của chúng tôi gồm máy băm cỏ, máy thái bèo, thái chuối và máy bơm nước các loại. Mong muốn giới thiệu cho người dân ở các vùng miền về sản phẩm với nhiều tiện ích của Thiên Thuận. Nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm khuyến công tỉnh Thái Bình, Thiện Thuận đã cho ra sản phẩm này, góp phần giảm sức lao động cho các trang trại chăn nuôi, hộ kinh doanh. Chúng tôi mong muốn qua Hội chợ này sẽ có thêm nhiều khách hàng mới”.

Có thể nói, Chương trình khuyến công đã và đang thu hút được nhiều các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia phát triển sản xuất công nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm mới, đồng thời thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương đem lại lợi ích cho đơn vị sản xuất, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động khu vực nông thôn.

Trong thời gian tới, tỉnh Thái Bình cần tập trung nâng cao chất lượng hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công thông qua việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về công tác khuyến công. Cụ thể hoá bằng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư, đổi mới ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Sở Công Thương tỉnh Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Lắk: Thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đắk Lắk: Thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Việc đầu tư áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất đã giúp doanh nghiệp cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk.
Thúc đẩy hợp tác phát triển làng nghề Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Thúc đẩy hợp tác phát triển làng nghề Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Tổng doanh thu hàng năm từ các làng nghề Hà Nội ước đạt bình quân trên 20.000 tỷ đồng. Kinh tế làng nghề có sự tăng trưởng cả về doanh thu, giá trị xuất khẩu.
Bàn giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cụm công nghiệp

Bàn giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về cụm công nghiệp

Tại Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc và đề xuất giải pháp.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

Ngày 7/11, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 68 và Nghị định 66.
Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022: Sân chơi cho các nghệ nhân Việt

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022: Sân chơi cho các nghệ nhân Việt

Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 được đánh giá đã tạo sân chơi cũng như đánh thức tiềm lực làng nghề của các nghệ nhân, thợ giỏi.

Tin cùng chuyên mục

Gia Lai: Bàn giao máy móc theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2022

Gia Lai: Bàn giao máy móc theo chương trình khuyến công quốc gia năm 2022

Công ty Hương Đất An Phú (Gia Lai) được thụ hưởng 300 triệu đồng từ nguồn khuyến công quốc gia năm 2022 mua máy móc chế biến bảo quản thực phẩm, đồ uống.
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII – 2022

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII – 2022

Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII năm 2022
Tạo đà cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội phát triển

Tạo đà cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội phát triển

90 sản phẩm thủ công mỹ nghệ với tính sáng tạo, thân thiện với môi trường,… vừa được vinh danh tại Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022.
Tỉnh Hậu Giang: Tăng trên 20% năng lực sản xuất nhờ khuyến công

Tỉnh Hậu Giang: Tăng trên 20% năng lực sản xuất nhờ khuyến công

Các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã tăng 20-25% năng lực sản xuất.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại Tây Ninh

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tại Tây Ninh

Chiều 13/10, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XIII, năm 2022.
Tỉnh Đồng Tháp: 3 giải pháp hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tỉnh Đồng Tháp: 3 giải pháp hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất và lượng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Thanh Hóa: Chứng nhận 10 sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu năm 2022

Thanh Hóa: Chứng nhận 10 sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu năm 2022

Sau khi xét chọn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Bằng chứng nhận cho 10 sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu năm 2022 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
Tỉnh Vĩnh Long: Khuyến công gắn với nhu cầu thực tế

Tỉnh Vĩnh Long: Khuyến công gắn với nhu cầu thực tế

Nhờ khảo sát nhu cầu và bám sát tình hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn, hoạt động khuyến công của tỉnh Vĩnh Long đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.
Cần làm gì để tăng cường liên kết phát triển cụm công nghiệp làng nghề ở Việt Nam?

Cần làm gì để tăng cường liên kết phát triển cụm công nghiệp làng nghề ở Việt Nam?

Phát triển cụm công nghiệp làng nghề được kỳ vọng là hạt nhân đổi mới sáng tạo tại nông thôn, nhân tố thúc đẩy cơ khí hóa, ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
Hà Nội: Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành đồ gỗ mỹ nghệ - nội thất 2022

Hà Nội: Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành đồ gỗ mỹ nghệ - nội thất 2022

Ngày 1/10, diễn ra lễ khai mạc Chương trình Kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho nhóm ngành đồ gỗ mỹ nghệ - nội thất năm 2022”.
Thanh Hóa: Hiệu quả từ công tác khuyến công

Thanh Hóa: Hiệu quả từ công tác khuyến công

Công tác khuyến công của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, chỉ số công nghiệp tăng trưởng cao. Vai trò công tác khuyến công ngày càng khẳng định
Ninh Bình: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công

Ninh Bình: Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công

Hoạt động khuyến công tỉnh Ninh Bình được triển khai đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống cho lao động
Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Nhiều khuyến nghị sát thực

Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Nhiều khuyến nghị sát thực

Tại Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, đã có nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự, đại diện cho Sở Công Thương các tỉnh.
Quảng Trị: Nâng chất cho hoạt động khuyến công

Quảng Trị: Nâng chất cho hoạt động khuyến công

Trước những khó khăn trong triển khai công tác khuyến công, nhất là vấn đề về nguồn vốn, Sở Công Thương Quảng Trị xây dựng và triển khai nhiều giải pháp.
Cục Công Thương địa phương: Triển khai hiệu quả các đề án

Cục Công Thương địa phương: Triển khai hiệu quả các đề án

Từ đầu năm tới nay, công tác khuyến công gặp nhiều khó khăn, Cục Công Thương địa phương-Bộ Công Thương đã phối hợp cùng địa phương tháo gỡ, triển khai các đề án
Phát triển cụm công nghiệp: Bài 4 -Để hệ thống chính sách, pháp luật thực sự là đòn bẩy

Phát triển cụm công nghiệp: Bài 4 -Để hệ thống chính sách, pháp luật thực sự là đòn bẩy

Cục Công Thương địa phương với vai trò đầu mối quản lý cụm công nghiệp đang đề xuất, tham mưu lãnh đạo Bộ Công Thương xây dựng văn bản để đồng bộ các quy định.
Tỉnh Hoà Bình nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu khuyến công

Tỉnh Hoà Bình nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu khuyến công

Những tháng còn lại của năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hoà Bình rốt ráo triển khai hoạt động, hoàn thành kế hoạch năm.
Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc để nghị quyết đi vào cuộc sống

Bài 3: Tiếng nói người trong cuộc để nghị quyết đi vào cuộc sống

Chính sách ưu đãi hấp dẫn, thủ tục hành chính thuận lợi hơn trong văn bản quy phạm pháp luật về cụm công nghiệp là mong mỏi để nghị quyết đi vào cuộc sống
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa: Đa dạng mẫu mã, chủng loại

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa: Đa dạng mẫu mã, chủng loại

10 năm qua, Sở Công Thương Khánh Hòa đã đa dạng hình thức hỗ trợ sản phẩm và doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Sản phẩm công nghiệp nông thôn: Gắn kết khuyến công với quảng bá thương hiệu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn: Gắn kết khuyến công với quảng bá thương hiệu

Theo các chuyên gia, gắn kết khuyến công với xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn là sự hỗ trợ, góp phần “trợ lực” cho cơ sở phát triển mạnh mẽ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động