Hoà Bình: Nhiều tỷ đồng chưa được thu hồi về ngân sách

Năm 2021, tỉnh Hoà Bình đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN).
Quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước năm 2023

Tuy vậy, tại kết luận thanh tra công tác quản lý NSNN năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính chỉ rõ một số tồn tại trong công tác quản lý, điều hành thu ngân sách cần phải chấn chỉnh, khắc phục.

Nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN lớn

Theo số liệu Cục Thuế tỉnh Hoà Bình, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh đến 31/12/2021 là 592.520 triệu đồng, bằng 11,42% số thu ngân sách năm 2021 và không đạt chỉ tiêu của Tổng cục Thuế giao.

Hoà Bình: Nhiều tỷ đồng chưa được thu hồi về ngân sách
Cục Thuế tỉnh Hoà Bình. Ảnh: TK

Có 4 doanh nghiệp (DN) nợ thuế lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Hoàng Mai nợ 128.800 triệu đồng; Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà (Chi nhánh 1) nợ 40.500 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Hòa Bình nợ 22 300 triệu đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long (Điện Biên) nợ 14.000 triệu đồng.

Có 2 DN nợ tiền sử dụng đất lớn (tính đến tháng 9/2022): Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hoà Bình nợ 1.011.580 triệu đồng; Công ty Cổ phần Dự án khu đô thị Thống Nhất nợ 258.590 triệu đồng.

Một số DN nợ tiền thuê đất lớn, kéo dài như Công ty Thủy điện Hoà Bình nợ tiền thuê đất năm 2021 là 14.290 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội nợ 6.405 triệu đồng; Công ty Cổ phần mía đường Hoà Bình nợ từ các năm trước chuyển sang 2021 là 3.762 triệu đồng; Công ty Cổ phần 305 Hòa Bình nợ tiền thuê đất năm 2021 là 3,008 triệu đồng...

Nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thời điểm ngày 31/12/2021 là 88.451 triệu đồng, thời điểm ngày 12/10/2022 là 97.425 triệu đồng; điển hình DN Tư nhân Xí nghiệp Xây dựng Trung Dũng nợ đến 31/12/2021 là 4.117 triệu đồng; 7 DN khác nợ từ năm 2021 trở về trước, cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế để thu nợ nhưng vẫn không chấp hành, số tiền 21.319 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chậm chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế

Thời điểm thanh tra (tháng 9/2022), có 4 DN được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất phục vụ sản xuất kinh doanh từ năm 2013 với tổng diện tích 2.781,9 ha, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chưa ký hợp đồng cho thuê đất, chậm chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để ban hành đơn giá thuê đất dẫn đến chậm thực hiện thu tiền thuê đất theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013.

Tháng 9/2022, Cục Thuế tạm tính và truy thu tiền thuê đất từ năm 2013 đến 2021 là 105.134 triệu đồng, gồm:

Công ty TNHH MTV Sông Bôi Hòa Bình được cho thuê 1.251,29 ha; chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của Cục Thuế là 34.864 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình được cho thuê 652,92 ha; đến tháng 9/2022, chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của Cục Thuế là 22.123 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình được cho thuê 491,92 ha; chưa nộp ngân sách tiền thuê đất theo thông báo của Cục Thuế là 18.546 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình được cho thuê là 836,2 ha, Sở TNMT đã ký hợp đồng thuê đất nhưng đơn vị chưa nộp tiền thuê đất theo thông báo của Cục Thuế là 29.601 triệu đồng.

Tại các quyết định cho thuê đất, UBND tỉnh đều chỉ đạo các công ty ký hợp đồng thuê đất, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch. Tuy nhiên, đến năm 2015, 2018, Sở TNMT mới ký hợp đồng cho thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình; đến tháng 9/2022, Sở TNMT chưa thực hiện rà soát, ký hợp đồng cho thuê đất đối với 3 công ty còn lại theo quy định của Luật Đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Hoà Bình: Nhiều tỷ đồng chưa được thu hồi về ngân sách
Nhiều hạn tồn tại về công tác quản lý đất đai thuộc trách nhiệm Sở TNMT Hoà Bình. Trong ảnh: Trụ sở Sở TNMT Hoà Bình

Nhiều diện tích đất bị bỏ hoang hoặc chưa có thông tin để thu thuế

Qua thanh tra cho thấy, Sở TNMT chậm chuyển thông tin địa chính về đất đai làm căn cứ thu tiền thuê đất dẫn đến một số đơn vị sử dụng đất nhưng chưa có hợp đồng thuê đất và quyết định cho thuê đất, chưa có đơn giá thuê đất, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm.

Tính đến tháng 8/2022, một số đơn vị sử dụng đất nhưng chưa có hợp đồng thuê đất, quyết định cho thuê đất, chưa có đơn giá thuê đất, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất làm căn cứ thu tiền thuê đất. Trong đó: Có 15 DN thực tế đang sử dụng đất nhưng cơ quan thuế chưa có thông tin đất đai của cơ quan TNMT để xác định diện tích đất thuê, đơn giá thuê đất dẫn đến chưa có cơ sở để thu tiền thuê đất.

Tổng Công ty 36 hợp đồng thuê 19.995 m2 đất tại xã Thành Lập, huyện Lương Sơn đã hết hạn từ năm 1998 đến nay vẫn đang sử dụng đất nhưng chưa ký lại hợp đồng, cơ quan thuế tạm theo dõi, thu tiền thuê đất theo đơn giá điều chỉnh theo bảng giá đất UBND tỉnh ban hành hàng năm.

155 doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất với tổng diện tích 35.094.378 m2 đã hết thời gian ổn định đơn giá chu kỳ 5 năm nhưng chưa có thông tin đất đai của cơ quan TNMT để xác định đơn giá thuê đất ổn định chu kỳ 5 năm tiếp theo.

Sở TNMT cũng chưa trình UBND tỉnh thu hồi đất đổi với 2 DN đã được giao đất nhưng hoạt động không hiệu quả, đất bỏ hoang và không nộp tiền thuê đất, gồm:

Công ty Cổ phần Cà phê Thái Hòa Hòa Bình được giao 722.416,7 m2 đất, quản lý và sử dụng đất không hiệu quả, đất để bỏ hoang. Ngày 30/10/2020, Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy có Quyết định số 3833/QĐ-CCT khoanh nợ và không tính số nộp phát sinh năm 2021.

Công ty Cổ phần Mía đường Hòa Bình được giao 47.506,3 m2 đất để xây dựng nhà máy mía đường. Năm 2019, công ty đã dừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, bị người dân xâm chiếm đất.

Thời điểm thanh tra (tháng 9/2022), Sở TNMT chưa trình UBND tỉnh thu hồi đất tại 2 DN nêu trên theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Hoà Bình: Nhiều tỷ đồng chưa được thu hồi về ngân sách
Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình. Ảnh: TK
Tồn tại trong công tác quản lý thuế; ghi thu, ghi chi NSNN

Kiểm tra, đối chiếu 7 hồ sơ kê khai thuế năm 2021, gồm 4 DN do Cục Thuế tỉnh quản lý và 3 DN do Chi cục Thuế huyện Lương Sơn quản lý thấy khấu trừ thuế giá trị gia tăng chưa đúng 165.892.338 đồng, thuế thu nhập DN phải nộp bổ sung 2.125.746.475 đồng.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế và các huyện thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách chưa phù hợp với quy định số tiền 443.013 triệu đồng.

Kiểm tra xác suất tại 4 huyện là Yên Thuỷ, Lương Sơn, Lạc Sơn và Kim Bôi thấy các địa phương thực hiện khấu trừ và ghi thu, ghi chi ngân sách đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi phí khác đã ứng trước khi chưa có dự toán được HĐND huyện giao, không đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công với tổng số tiền 159.800 triệu đồng, trong đó huyện Yên Thủy chưa nộp ngân sách tiền thu đấu giá đất 200 triệu đồng.

Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện ghi thu, ghi chi giá trị tài sản công thanh toán hoàn trả dự án BT (Dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố Hòa Bình do Công ty Cổ phần Việt Tùng là nhà đầu tư) khi chưa có dự toán được UBND, HĐND tình phê duyệt số tiền 161.406 triệu đồng.

Năm 2020 tại 5 huyện, thành phố (Kim Bôi, Lạc Thủy, Cao Phong, Lương Sơn và TP. Hòa Bình) và 2021 tại 4 huyện (Kim Bôi, Lạc Thủy, Lương Sơn, Lạc Sơn) đã thực hiện ghi thu, ghi chi kinh phí nhà đầu tư ứng trước thực hiện giải phóng mặt bằng cao hơn số tiền thuê đất phải nộp trong năm là 121.807 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị UBND tỉnh Hoà Bình chấn chỉnh, xử lý đối với các tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra./.

Theo Báo Thanh tra
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Xã cho san lấp, sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

Thanh Hóa: Xã cho san lấp, sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

Xã Kiên Thọ cho chuyển đổi hàng nghìn m2 đất nông nghiệp sử dụng trái mục đích. Sự việc đã tồn tại nhiều tháng nay, nhưng chính quyền huyện vẫn chưa xử lý.
Đà Nẵng: Bán ô tô người quen gửi mang đi đăng kiểm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đà Nẵng: Bán ô tô người quen gửi mang đi đăng kiểm, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Được người quen nhờ đưa 2 xe ô tô đi đăng kiểm lại, Đặng Thanh Dũng đã mang xe đem đi bán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 560 triệu đồng.
Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ở Long An

Triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu thuốc lá ở Long An

Là địa bàn ở khu vực biên giới Campuchia, tình trạng buôn lậu thuốc lá ở Long An liên tục diễn biến phức tạp.
Quảng Ninh: Phát hiện nhiều điểm kinh doanh khí cười

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều điểm kinh doanh khí cười

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa kiểm tra phát hiện 3 điểm kinh doanh khí cười (N20) không có hóa đơn chứng từ.
Bộ Công an khuyến cáo không nên xách hành lý hộ cho người lạ

Bộ Công an khuyến cáo không nên xách hành lý hộ cho người lạ

Bộ Công an vừa lên tiếng khuyến cáo người dân khi xách hàng lý hộ người lạ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề.

Tin cùng chuyên mục

Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam có tên trong nhóm golfer đánh bạc

Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam có tên trong nhóm golfer đánh bạc

Trong nhóm trong 22 người bị bắt quả tang đánh bạc có hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam là ông Lê Hùng Nam và ông Trần Thanh Tú.
Vĩnh Long: Kiểm tra 2 quán cà phê, phát hiện 34 người đánh bạc qua mạng

Vĩnh Long: Kiểm tra 2 quán cà phê, phát hiện 34 người đánh bạc qua mạng

Kiểm tra 2 quán cà phê không tên ở Vĩnh Long, công an bắt quả tang 34 người đang đánh bạc qua mạng với hình thức đá gà ăn tiền.
Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest

Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest

UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest (suối Lương, chân đèo Hải Vân).
Đà Nẵng: Đã bắt được đối tượng phá trụ ATM giữa trung tâm thành phố trộm tiền

Đà Nẵng: Đã bắt được đối tượng phá trụ ATM giữa trung tâm thành phố trộm tiền

Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã bắt được đối tượng phá trụ ATM của ngân hàng Đông Á giữa trung tâm thành phố để trộm tiền.
Xác minh thông tin người đàn ông trói và cho bé trai hút ma túy đá

Xác minh thông tin người đàn ông trói và cho bé trai hút ma túy đá

Đoạn clip người đàn ông trói chân và cho bé trai 3 tuổi dùng chất nghi là ma túy đá đang gây phẫn nộ trong dư luận.
Quảng Bình: Cán bộ tư pháp "ăn" 100 triệu để làm hồ sơ thừa kế

Quảng Bình: Cán bộ tư pháp "ăn" 100 triệu để làm hồ sơ thừa kế

Trong quá trình làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất cho một hộ dân trên địa bàn phường, Tuyến có liên quan đến việc nhận hối lộ với số tiền hơn 100 triệu đồng.
An Giang: Tạm giữ gần 22.000 sản phẩm vi phạm nhãn mác

An Giang: Tạm giữ gần 22.000 sản phẩm vi phạm nhãn mác

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 22.000 sản phẩm nước rửa chén, nước giặt vi phạm nhãn mác. Ước tính giá trị hàng hóa vi phạm hơn 500 triệu đồng.
Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng xâm nhập trái phép mạng viễn thông

Các đối tượng đã thực hiện việc phát tán tin nhắn rác đến thuê bao di động tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Tăng tốc bỏ chạy, đối tượng tàng trữ ma tuý vẫn bị vây bắt

Tăng tốc bỏ chạy, đối tượng tàng trữ ma tuý vẫn bị vây bắt

Khi lực lượng công an đón dừng xe để kiểm tra, Thành đang tàng trữ trái phép chất ma tuý nên đã tăng tốc độ bỏ chạy và va chạm với xe ô tô khác đi ngược chiều.
Hà Nội: Rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư, một người đàn ông tử vong

Hà Nội: Rơi từ tầng 17 tòa nhà chung cư, một người đàn ông tử vong

Chiều ngày 24/3, tại nhà chung cư Đại Kim Building (tổ dân phố 34, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong.
Lâm Đồng: Cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất, 12 người bị xử phạt

Lâm Đồng: Cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất, 12 người bị xử phạt

12 cá nhân cùng lấn chiếm đất rừng sản xuất với diện tích trên 115 nghìn m2 vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính.
Bắt “nữ tướng” cầm đầu đường dây lô đề ghi ngày gần 1 tỷ đồng ở Nghệ An

Bắt “nữ tướng” cầm đầu đường dây lô đề ghi ngày gần 1 tỷ đồng ở Nghệ An

Lê Thị Thúy (SN 1969), mặc dù đã có 3 tiền án vẫn cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề ngày ghi gần 1 tỷ đồng tại TP. Vinh (Nghệ An).
Gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hơn 1 tháng

Gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong hơn 1 tháng

Ngày 24/3, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 45 ngày qua, cả nước đã có 99.135 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.
Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu khi bị công an triệu tập vì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác

Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu khi bị công an triệu tập vì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố giác

Ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn kêu cứu nhiều nơi khi bị Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập do con trai bà Phương Hằng tố giác.
Phú Yên: Phát hiện gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phú Yên: Phát hiện gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm gà đông lạnh, bò viên, sườn bò, râu bạch tuộc, thịt heo… đã bị lực lượng QLTT Phú Yên phát hiện.
Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai

Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai đã phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Trần Hữu Duy cầm đầu.
Dùng 19 giấy đăng ký xe giả để lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 16 năm tù

Dùng 19 giấy đăng ký xe giả để lừa đảo, một phụ nữ ở Phú Quốc lãnh 16 năm tù

Đối tượng Lâm Thị Thanh Thúy đã dùng 19 giấy đăng ký xe giả hòng tạo lòng tin và vay, mượn nợ nhiều người rồi không trả.
Nghệ An: Truy thu hơn 44 tỷ đồng thuế, phí khai thác khoáng sản

Nghệ An: Truy thu hơn 44 tỷ đồng thuế, phí khai thác khoáng sản

Trong 44 tỷ đồng mà các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính về hoạt động khoáng sản ở Nghệ An thì có tới 18,3 tỷ là tiền vi phạm lĩnh vực thuế.
Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đệ đơn xin mẹ được tại ngoại

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đệ đơn xin mẹ được tại ngoại

Ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị cho mẹ ông được tại ngoại trước khi ra tòa.
Bắc Giang: Xưởng sản xuất gỗ bị "thiêu rụi", 5 người thương vong

Bắc Giang: Xưởng sản xuất gỗ bị "thiêu rụi", 5 người thương vong

Rạng sáng 24/3, một đám cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất gỗ khiến 5 người trong gia đình gặp nạn, trong đó 1 một người đã tử vong.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động