Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/09/2021 09:42

Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn: Chủ động ngăn ngừa vi phạm

15:00 | 06/05/2021
Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và công tác cán bộ là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) của tổ chức Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN).

CĐCTVN vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCTNLP năm 2021. Theo ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN, mục đích của kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam về công tác PCTNLP trong năm 2021. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTNLP; nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động; tạo chuyển biến tích cực và thống nhất về nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong CĐCTVN về công tác PCTNLP phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới…

Quản lý, sử dụng tài chính công đoàn: Chủ động ngăn ngừa vi phạm

CĐCTVN tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Ủy ban Kiểm tra

CĐCTVN yêu cầu công đoàn các cấp trong hệ thống nêu cao tinh thần đấu tranh PCTNLP trong mọi lĩnh vực hoạt động. Chủ động, tích cực triển khai kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; xác định rõ mục đích, yêu cầu đặt ra trong công tác PCTNLP của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

CĐCTVN cũng đề ra một số giải pháp để thực hiện kế hoạch này. Cụ thể, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về tổ chức, cán bộ kiểm tra và hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động Ủy ban Kiểm tra, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát trong việc công khai tài chính công đoàn.

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và công tác cán bộ của công đoàn. Nghiêm túc thực hiện đúng quy định của nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về xử lý kỷ luật và tổ chức thực hiện việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật.

Để thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp PCTNLP gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, CĐCTVN xác định ngừa là chính; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, các cấp công đoàn trong ngành phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động thực hiện pháp luật về PCTNLP chủ động tích cực tham gia xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTNLP; chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát góp phần PCTNLP; tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, kiểm tra công tác cán bộ công đoàn; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí trong PCTNLP; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn để thực hiện có hiệu quả công tác PCTNLP…

Ông TRẦN QUANG HUY - Chủ tịch CĐCTVN: Các cấp công đoàn ngành cần phát huy sự chủ động của tổ chức Công đoàn và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bám sát thực tiễn, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; đảm bảo đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội.

Hoàng Lan