Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần phát triển cơ quan vững mạnh; chăm lo, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài Điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn nỗ lực xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cũng như công đoàn cả nước, những năm qua, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội gặp không ít khó khăn. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 945 cho phép trường thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, theo đó Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tự chủ hoàn toàn về tất cả các mặt: Tuyển sinh đào tạo, tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư...

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
PGS.TS.Phạm Văn Đông - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đây là thuận lợi nhưng cũng là thách thức lớn đối với nhà trường. Khi không còn nguồn đầu tư ngân sách của nhà nước, trường phải tự lo toàn bộ kinh phí xây dựng, phát triển, chi trả lương cho người lao động và tự đảm bảo duy trì các hoạt động thường xuyên của trường.

Công đoàn đã nhận thức được đúng trách nhiệm của mình, nguyên tắc hoạt động trong thời kỳ mới; không còn là tổ chức đơn thuần chỉ tổ chức chăm lo đời sống cho người lao động hay tổ chức các hoạt động phong trào mà công đoàn, chính quyền phải gắn kết như một, có trách nhiệm chung trong hoạt động của nhà trường, hoạt động chuyên môn, phát triển đội ngũ và hoạt động phong trào; tham gia xây dựng quy chế, quy định đảm bảo mọi hoạt động của trường được dân chủ, minh bạch, công khai, tạo khối đoàn kết thống nhất trong toàn trường; đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí, hành động.

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Công đoàn trường tổng kết hoạt động công đoàn quý I/2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn bộ phận có bước chuyển biến tích cực. PGS.TS. Phạm Văn Đông - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – cho biết: Các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng hơn đến tổ chức, hoạt động của công đoàn trường và các công đoàn bộ phận thuộc công đoàn trường. Cán bộ, viên chức, người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nên việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên có nhiều thuận lợi. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực…

Hoạt động công đoàn toàn hệ thống nhà trường đã đi vào thực chất và có nhiều đóng góp tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đến nay, toàn trường có 33 công đoàn bộ phận, với hơn 1.200 đoàn viên. Trung bình mỗi năm công đoàn trường giới thiệu 26 đoàn viên công đoàn ưu tú đề nghị kết nạp Đảng.

Bên cạnh đó, công đoàn còn có vai trò quan trọng trong việc quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao chất lượng về mọi mặt. Nhiều năm qua, thu nhập của người lao động Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn tăng, mỗi năm tăng 10-15%; thu nhập trung bình của người lao động 19 triệu/người/tháng, chưa kể các khoản phúc lợi khác như hỗ trợ đi học, thưởng lễ tết, thưởng hoàn thành nhiệm vụ…

Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao cũng được đầu tư trọng điểm, có chiều sâu. Công đoàn thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để động viên kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời, quan tâm giúp đỡ và động viên kịp thời khi gia đình công chức, viên chức, người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động… Từ đó mỗi viên chức, người lao động thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể; luôn tôn trọng, đặt lợi ích của tập thể lên trên.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng bày tỏ, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn còn một số hạn chế, đó là: Nhận thức của một số đoàn viên công đoàn về vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên đôi khi còn bị xem nhẹ; hoạt động của một số công đoàn bộ phận chưa hiệu quả; nội dung hoạt động đơn điệu, chưa thu hút đoàn viên và người lao động tham gia; kỹ năng, nghiệp vụ của một số cán bộ công đoàn còn hạn chế; chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động công đoàn; một số công đoàn viên chưa mạnh dạn, chủ động trong tham gia đóng góp ý kiến với tổ chức công đoàn và chính quyền…

Để nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới: Thứ nhất, công đoàn tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2023-2028.

Thứ hai, tích cực khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức công đoàn, xây dựng và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên công đoàn, kiện toàn bộ máy, sắp xếp, thành lập các tổ chức công đoàn phù hợp với thực tiễn, hoạt động hiệu quả.

Thứ ba, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động hiểu và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên làm cơ sở thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Thứ tư, tăng cường trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban thường vụ công đoàn để hướng dẫn, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn bộ phận; quan tâm, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển công đoàn để kịp thời bàn giải pháp tháo gỡ.

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
Các đại biểu tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Thứ năm, chủ động phối hợp với đơn vị chức năng tăng cường giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thực hiện đúng pháp luật, quy định, hướng dẫn của tổ chức công đoàn; tăng cường vai trò của công đoàn trong việc tổ chức hội nghị viên chức người lao động, các buổi tiếp công dân để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị hài hòa, ổn định, phát triển.

Thứ sáu, chăm lo, củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; đổi mới phương pháp, nội dung tập huấn cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường tập huấn chuyên đề, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán, thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp; tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ công đoàn, tập trung nguồn kinh phí để triển khai công tác phát triển đoàn viên và xây dựng.

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập năm 1999 theo quyết định của Công đoàn Công nghiệp Việt Nam nay là Công đoàn Công Thương Việt Nam. Hiện nay công đoàn nhà trường có 33 công đoàn bộ phận, với hơn 1.200 đoàn viên.
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học HUIT: Nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học HUIT: Nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao

Ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 9 giải nhì, 11 giải ba và 42 giải khuyến khích cho các đề tài tham dự giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023-2024"
"Hộ pháp Kim Cang" theo chân ông Thích Minh Tuệ là ai?

"Hộ pháp Kim Cang" theo chân ông Thích Minh Tuệ là ai?

Trong những người đi theo ông Minh Tuệ, có người đàn ông với bàn tay to, khuôn mặt khá dữ được dân mạng phong là "Hộ pháp Kim Cang". Thân thế người này ra sao?
Ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lễ ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vừa chính thức được phát động nhân Tháng bảo hiểm xã hội toàn dân.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân chính dẫn đến chập, cháy xe điện

Chuyên gia lý giải nguyên nhân chính dẫn đến chập, cháy xe điện

Các chuyên gia cho rằng, pin Lithium thường để sản xuất xe điện nếu không được bảo dưỡng thường xuyên sau một thời gian sử dụng sẽ chai, phồng dễ chập...
Thời tiết hôm nay ngày 25/5/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay ngày 25/5/2024: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 25/5/2024: Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa lớn cục bộ, trong mưa cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024 đã thành công tốt đẹp

Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024 đã thành công tốt đẹp

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024 đã thành công tốt đẹp.
Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024: Chuẩn tinh thần “Fair-play”

Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024: Chuẩn tinh thần “Fair-play”

Sáng nay (25/5) ngày cuối cùng của Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024, các hoạt động đã diễn ra đúng tinh thần thể thao “Fair-play”.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/5/2024: Hà Nội tiếp tục mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/5/2024: Hà Nội tiếp tục mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/5/2024, Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa dông.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 25/5/2024: Có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió mạnh

Dự báo thời tiết biển hôm nay 25/5/2024: Có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió mạnh

Thời tiết biển hôm nay 25/5/2024, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy, gió mạnh.
Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Chiều 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về giá đất.
Bắc Giang: Gần 23 nghìn thí sinh sẽ thi tuyển vào lớp 10

Bắc Giang: Gần 23 nghìn thí sinh sẽ thi tuyển vào lớp 10

Năm học 2024 – 2025, tỉnh Bắc Giang có gần 23 nghìn học sinh Trung học Cơ sở tham gia dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan vụ cháy khiến 14 người tử vong

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan vụ cháy khiến 14 người tử vong

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có Công điện chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan vụ cháy.
Cảnh sát dùng máy cắt thủy lực giải cứu lái xe mắc kẹt trong cabin

Cảnh sát dùng máy cắt thủy lực giải cứu lái xe mắc kẹt trong cabin

Do lái xe bị mắc kẹt trong cabin sau tai nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng, cảnh sát đã dùng máy cắt thủy lực, dùng thiết bị banh cứu tài xế mắc kẹt ra ngoài.
Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024: Văn hóa, vui vẻ, đoàn kết

Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024: Văn hóa, vui vẻ, đoàn kết

Đúng với tinh thần “Văn hóa, thể thao, vui vẻ, đoàn kết”, vận động viên tham gia hội thao Bộ Công Thương mở rộng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha đấu hay.
Công đoàn Công Thương Việt Nam thăm, tặng quà đoàn viên công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Công đoàn Công Thương Việt Nam thăm, tặng quà đoàn viên công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa tới thăm, tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.
Tăng chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội vì quyền lợi của người lao động

Tăng chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội vì quyền lợi của người lao động

Công tác thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội đã có những chuyển biến tích cực, song tình trạng này vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.
Quảng Trị: Tổ chức “Ngày hội đạp xe Vì hòa bình”

Quảng Trị: Tổ chức “Ngày hội đạp xe Vì hòa bình”

"Ngày hội đạp xe Vì hòa bình" với hai hoạt động chính là đạp xe diễu hành và đua xe sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị trong hai ngày 29 và 30/6/2024.
Hình ảnh dàn xe, bình ắc quy được cho là nguồn cơn gây cháy ở Trung Kính

Hình ảnh dàn xe, bình ắc quy được cho là nguồn cơn gây cháy ở Trung Kính

Hình ảnh hàng chục chiếc xe máy và bình ắc quy bày la liệt trên sân được cho là nguồn cơn gây ra vụ cháy nổ tại đường Trung Kính.
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân – Mai Sơn

Đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-QL45 (hướng Ninh Bình đi Hà Nội), chiếc xe khách bỗng dưng bốc cháy, một phần xe bị lửa thiêu rụi trơ khung.
Xuất hiện tình trạng ném đá ô tô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Xuất hiện tình trạng ném đá ô tô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Đơn vị chức năng phát hiện có tình trạng người dân tụ tập ném đá ô tô đang di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
Nhật Bản hỗ trợ đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên ngành công nghiệp ô tô tại IUH

Nhật Bản hỗ trợ đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên ngành công nghiệp ô tô tại IUH

Trong khuôn khổ dự án PIUS (Nhật Bản), Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trọng điểm triển khai xây dựng ngành đào tạo công nghệ ô tô điện.
Đồng Nai: Tai nạn liên hoàn tại chân cầu vượt Dầu Giây, 2 người thương vong

Đồng Nai: Tai nạn liên hoàn tại chân cầu vượt Dầu Giây, 2 người thương vong

Xe tải tông liên tiếp vào các phương tiện đang lưu thông trên đường ở Đồng Nai và khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.
Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo tại tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo tại tỉnh Cà Mau

Từ ngày 21-24/5, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức thông tin về biển, đảo tại 3 huyện: Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân
Đề nghị kiểm soát tình trạng nhập lậu bột xương thịt từ vùng dịch bò điên

Đề nghị kiểm soát tình trạng nhập lậu bột xương thịt từ vùng dịch bò điên

Lo ngại tình trạng nhập lậu bột xương thịt từ vùng dịch bò điên vào Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản chỉ đạo.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động