Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 01:53

Giai đoạn 2021-2025 Bắc Giang đặt mục tiêu tăng trưởng 15%/năm

11:13 | 30/07/2020
Phát huy thành công của giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 15%/năm. Trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm 69,3%; dịch vụ 21,7%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 9%.

Chỉ tiêu đầy thách thức

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, bên cạnh chỉ tiêu thứ nhất là tăng trưởng GRDP, Tỉnh ủy Bắc Giang cũng đặt ra 10 chỉ tiêu khác. Bao gồm, thứ hai, thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn đạt 5.500-6.000 USD người/năm; thứ ba, thu ngân sách trên địa bàn vào năm 2025 đạt 15.000 tỷ đồng; thứ tư, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn 2021-2025 đạt 555 nghìn tỷ đồng; thứ năm, số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đạt 30,2 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 90% dân số. Tuổi thọ của người dân trung bình đạt 75 tuổi; thứ sáu, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 còn 1,0%, trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%; thứ bảy, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo 25,1%.

4818 hinh ynh byc giang
Bắc Giang sẽ trở thành một trong những địa phương phát triển toàn điện cả về kinh tế-xã hội và văn hóa, giáo dục vào năm 2025

Thứ tám, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 95%, mức độ 2 đạt 21,4%. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước. Thứ 9, tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 85% (trong đó thành thị là 96% và nông thôn là 75%), tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đạt hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 100%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%, tỷ lệ dân số được dùng nước sạt đạt tiêu chuẩn QCVN02 đạt 82,7%. Thứ mười, tỷ lệ dân số đô thị đạt 32,4%, có 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 85%. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân đa dạng, phong phú; 90% số xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, xã. Mười một, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84%.

Với các chỉ tiêu đề ra, nếu đạt được, Bắc Giang sẽ trở thành một trong những địa phương phát triển toàn điện cả về kinh tế-xã hội và văn hóa, giáo dục vào năm 2025.

Giải pháp hoàn thành mục tiêu

Để đạt được 11 chỉ tiêu đến năm 2025, Tỉnh ủy Bắc Giang sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp chính, bao gồm: Phát triển kinh tế; phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ y tế, văn hóa, xã hội; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

Trong đó, đối với phát triển kinh tế, Tỉnh ủy sẽ giao nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, như: Công nghiệp-xây dựng; nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; dịch vụ; thu-chi ngân sách; phát triển đô thị; thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể, với ngành công nghiệp-xây dựng phải đạt mức tăng trưởng bình quân 18,8%/ năm trong cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó, công nghiệp đạt 20%/năm và xây dựng đạt 8,7%/năm. Ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 1,8%/năm. Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm lĩnh vực trồng trọt.

4923 hinh ynh khu cn
Tỉnh Bắc Giang sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Tăng trưởng dịch vụ giai đoạn 2021-2025 đạt 8%/năm. Đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ xã hội đạt 54.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD…

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, tỉnh Bắc Giang cho biết, không chỉ tập trung xây dựng môi trường thuận kinh doanh lợi cho doanh nghiệp thông qua cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng, mà còn có các chế hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, để hoàn thiện môi trường đầu tư, địa phương sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Hoàn thiện các nội dung quy hoạch phát triển công nghiệp để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất hợp lý để tạo không gian phát triển công nghiệp, tập trung bố trí theo không gian các vùng động lực, gắn liền với các trục giao thông tính trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống, tạo nên tính đa dạng của sản phẩm công nghiệp địa phương dựa trên mô hình “mỗi làng một sản phẩm” kết hợp với phát triển nghề mới, nhằm tăng tính hấp dẫn cho địa phương trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để đạt được mục tiêu cho cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng. Theo đó, sẽ vận động các tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và lối sống văn hóa… quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển toàn diện cả 3 trụ cột kinh tế là công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Trong đó, công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng đảm bảo và dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy.