Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 21/09/2020 22:46

Bản lĩnh của một Đảng cầm quyền

09:42 | 03/02/2020
Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội” tổ chức mới đây tại Hà Nội, bài học về nêu cao bản lĩnh của một Đảng cầm quyền đã được các chuyên gia chia sẻ và nhấn mạnh như là một bài học thành công trong quá trình lãnh đạo giành chính quyền, kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

ban linh cua mot dang cam quyen

Đúc rút từ những bài học kinh nghiệm quý báu, từ cả thành công cũng như khuyết điểm, Đảng ta đã hun đúc nên một bản lĩnh vững vàng, đảm đương trọng trách mà dân tộc đã lựa chọn, giao phó.

Trong lịch sử 90 năm kể từ khi ra đời, có đến 75 năm Đảng ta là Đảng cầm quyền. Có cả những thời gian nắm chính quyền trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài; cũng có cả những giai đoạn mà lịch sử chưa có tiền lệ, phải tự mình “hóa giải” bất lợi trước bối cảnh trong nước lẫn hoàn cảnh quốc tế dội lại.

Chính trong những thời đoạn lịch sử như vậy, bản lĩnh của một Đảng cầm quyền càng lúc càng được thể hiện mạnh mẽ khi Đảng ta, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra, luôn “đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc” để đưa con thuyền cách mạng vượt qua mọi sóng gió.

Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng ta biết nhận định đúng thời cơ, tập hợp đoàn kết mọi lực lượng, dám chịu trách nhiệm trước vận mệnh Tổ quốc nên dù lúc đó mới chỉ có trên 5.000 đảng viên và mới chỉ 15 tuổi nhưng đã đứng lên lãnh đạo thành công cuộc cách mạng, nắm chính quyền toàn quốc.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (năm 1960) bối cảnh lịch sử lúc đó hết sức phức tạp, Đảng ta đã thêm một lần nêu cao bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam cùng lúc giương cao hai ngọn cờ xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, động viên tối đa nhân tài vật lực để đưa ngọn cờ thống nhất đất nước đi đến thành công.

35 năm lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta vẫn tiếp tục thể hiện bản lĩnh của lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo đất nước. Vai trò, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng ngày càng được phát huy. Nhờ đó, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay.

Tuy nhiên, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, chúng ta không thể tự mãn, chủ quan mà “ngủ quên trên vòng nguyệt quế”. Công cuộc đổi mới vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ tụt hậu vẫn còn, đòi hỏi phải có những giải pháp đột phá, bài bản, hàm chứa trí tuệ sâu sắc, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

Để thực hiện thành công mục tiêu này, phải luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện cả về tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo cầm quyền, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển và không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Quang Lộc