Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/01/2020 17:37
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 148/2016/NĐ-CP:

Qui định chức danh quản lý thị trường ban hành quyết định kiểm tra

09:27 | 16/04/2019
Bộ Công Thương đang xin ý kiến góp ý để xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường (Nghị định 148/2016/NĐ-CP), trong đó sẽ qui định cụ thể, rõ ràng chức danh người có thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường ban hành quyết định kiểm tra.

Liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Nghị định 148 sau 2 năm đi vào cuộc sống bên cạnh việc góp phần kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động cho lực lượng này trong giai đoạn chuyển tiếp sang mô hình mới, đến nay đã phát sinh một số bất cập về tính pháp lý.

qui dinh chuc danh quan ly thi truong ban hanh quyet dinh kiem tra
Quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra kinh doanh hàng hóa

Thứ nhất, kể từ ngày 12/10/2018, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương đã có hiệu lực thi hành, cơ cấu tổ chức của cơ quan QLTT các cấp đã được xác định cụ thể. Trong khi đó, quy định về “người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra” đối với lực lượng QLTT tại Nghị định 148 vẫn chưa cụ thể, rõ ràng về tên gọi của từng chức danh, cần phải được xác định chính xác, minh bạch.

Thứ hai, trước thời điểm Quyết định số 34 có hiệu lực thi hành, Nghị định số 10/1995/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 qui định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT cũng vẫn được được duy trì hiệu lực để bảo đảm hoạt động của lực lượng QLTT trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, đến nay 2 nghị định này chưa được bãi bỏ ảnh hưởng đến hiệu lực của Quyết định số 34 và sự thống nhất của hệ thống pháp luật, cần có điều khoản bãi bỏ tại một văn bản có hiệu lực pháp lý tương đương.

Thứ ba, Nghị định 148 không quy định việc trang cấp trang phục cho người lao động làm việc hợp đồng trong cơ quan QLTT các cấp, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng QLTT trong con mắt của người dân, doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người lao động, cần bổ sung cho phù hợp với công việc và yêu cầu quản lý.

Từ những lý do trên, Bộ Công Thương đã đề xuất Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 148 theo nguyên tắc bảo đảm phù hợp, đồng bộ và thống nhất với Pháp lệnh Quản lý thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; kế thừa những quy định còn phù hợp, khắc phục những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng Nghị định số 148… nhằm xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội.

Ngày 13/2/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 148, do một Thứ trưởng làm Trưởng ban. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và đại diện một số đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương.

Ban soạn thảo đã tiến hành rà soát các quy định của Nghị định số 148 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tổng kết, đánh giá những vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng Nghị định 148; xây dựng đề cương chi tiết, dự kiến sửa đổi, bổ sung 4 điều, bãi bỏ 01 điều của Nghị định số 148 và quy định chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định số 10/1995/NĐ-CP và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP.

Cụ thể: Sửa đổi khoản 1, Điều 4, quy định về các chức danh thuộc lực lượng QLTT có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra, bao gồm:

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT; Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT trực thuộc Tổng cục QLTT; Cục trưởng Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục QLTT (Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, thành phố/liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Đội trưởng Đội QLTT cấp huyện, quận, thị xã, thành phố/liên huyện - quận - thị xã - thành phố trực thuộc Cục QLTT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội QLTT chuyên ngành; Đội trưởng Đội QLTT cơ động.

Sửa đổi khoản 3, Điều 5, Nghị định 148 để bảo đảm phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật này.

Bổ sung khoản 3, Điều 12, Nghị định 148 cho phép Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trang cấp trang phục dành cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại cơ quan QLTT các cấp.

Đề cương chi tiết Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 148 đã được gửi tới các bộ, ngành, các bên có liên quan cho ý kiến góp ý. Trên cơ sở đó, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Ngọc Quỳnh