Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 23/06/2021 21:07

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022: Tập trung vào 4 nội dung chủ yếu

07:13 | 23/05/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến lần 2 đối với dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), dự toán ngân sách nhà Nước năm (NSNN) 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022-2024.

Bám sát kế hoạch phát triển năm 2021

Về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, dự thảo Chỉ thị nêu rõ, phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới, ảnh hưởng đến phát triển KT-XH của đất nước. Từ đó, xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch 2022 phù hợp, bám sát các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và phương hướng phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022
Kế hoạch phát triển KT-XH của các ngành, địa phương phải phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của cả nước

Với kế hoạch của các ngành, lĩnh vực và cấp địa phương phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, kế hoạch 5 năm về phát triển KT-XH của địa phương, phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương và bảo đảm tính kết nối vùng, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận, cần bám sát những dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh trong nước, quốc tế trong giai đoạn tới, đảm bảo kế thừa những thành quả đã đạt được, có đổi mới và tiếp thu, tiếp cận xu hướng phát triển chung của khu vực và thế giới cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng thực hiện của các ngành, các cấp, các địa phương, gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển KT-XN và kế hoạch đầu tư công, lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vào kế hoạch phát triển KT-XH.

Tập trung vào 4 nội dung chủ yếu

Đặc biệt, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen như cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại giữa các nước, kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động mạnh mẽ và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống, các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng về cả tác động và cường độ. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19… khiến nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ những yếu kém, nội tại của nền kinh tế, do chưa hoặc chậm được khắc phục cũng như các vấn đề xã hội, môi trường gây áp lực lớn đến phát triển KT-XH như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn…

Trong bối cảnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu, xác định các vấn đề cơ bản của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, trong đó tập trung vào 4 nội dung chủ yếu: Thứ nhất, bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, bao gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. Thứ hai, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; thứ ba, mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn; thứ tư, các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu.

Đồng thời, tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bám sát thực tiễn, hành động thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động, tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước.

Để hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng Kế hoạch Phát triển KT-XH, dự toán NSNN 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2022-2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2021 và xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 trước ngày 31/7/2021.

Nguyễn Hòa