Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 15:12

Huyện Định Hóa: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên

09:00 | 28/11/2020
Mặc dù là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, đồi núi chia cắt nhiều, địa hình phức tạp, đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đưa Định Hóa ngày một giàu đẹp, khang trang hơn, nhờ đó trong giai đoạn 2016-2020, Định Hóa đã trở thành điển hình của tỉnh trong triển khai nhanh và hiệu quả việc thực hiện các tiêu chínông thôn mới (NTM).

Phát huy thế mạnh địa phương

Thực hiện Chương trình Mặt trận quốc gia xây dựng NTM với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, cấp ủy, các cấp, các ngành, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn huyện Định Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, chương trình xây dựng NTM trong những năm qua được triển khai có hiệu quả góp phần làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến. Kinh tế tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người hàng năm đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra, cơ sở hạ tầng được xây dựng và củng cố, đời sống nhân dân trong huyện từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

4611-mo-hinh-tryng-dya-chuyt-xen-canh-vyi-cay-ngo-tyi-xa-trung-lyyng-huyyn-yynh-hoa
Mô hình trồng dưa chuột xen canh với cây ngô tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở kết quả đã đạt được huyện đã tiếp tục chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Ngoài tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trong giai đoạn I sang thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân (như thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, phát triển kinh tế hợp tác, công tác phát triển sản xuất từng bước theo quy mô lớn, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, theo chuỗi giá trị; cùng với đó là bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường, bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống về văn hóa…).

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về Chương trình Mặt trận quốc gia về xây dựng NTM, ngay từ năm 2016 UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và các xã đã tích cực tổ chức quán triệt về mục đích, nội dung của Chương trình. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 2.396 chương trình hội nghị tập trung, phát trên 1.499 tin bài trên các phương tiện thông tin với nội dung nhằm tuyên truyền về xây dựng NTM và tổ chức 48 cuộc thi tìm hiểu về Chương trình xây dựng NTM.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy thế mạnh của địa phương, huyện Định Hóa đã triển khai một số chương trình Đề án phát triển nông - lâm nghiệp hàng hóa nông nghiệp sạch gắn với xây dựng chuỗi giá trị như: Dự án phát triển vùng nguyên liệu trồng quế gắn với doanh nghiệp thu mua và chế biến theo chuỗi giá trị. Với mục tiêu đến 2030, toàn huyện có 10.000 ha quế; Dự án xây dựng chuỗi giá trị sản xuất chè túi lọc Hương Nhài, gắn với du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Duyên- xã Phú Đình; Khuyến khích phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đây là những chủ trương nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo.

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Để góp phần đưa Chương trình xây dựng NTM của huyện nhanh “cán đích”, huyện đã tổ chức các cuộc vận động như “Định Hóa chung sức xây dựng NTM”, cùng các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện rộng khắp trên toàn huyện, tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở các cấp, các ngành và Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Chương trình. Từ đó phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo được thể hiện rõ.

4647-huyyn-yynh-hoa-tynh-thai-nguyen-yang-tyng-byyc-cyng-cy-va-hoan-thiyn-tieu-chi-moi-tryyng-trong-xay-dyng-nong-thon-myi-ntm-tyi-nhiyu-xa
Huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước củng cố và hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại nhiều xã

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của trung ương, tỉnh, huyện được triển khai hiệu quả sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể; các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm thế mạnh của huyện (chè, lúa gạo, chăn nuôi gia cầm, rau, thực phẩm…); thu nhập của người dân nông thôn ngày được nâng cao.

Để từng bước xây dựng huyện Định Hóa thành nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã đề ra những mục tiêu trọng điểm làm mục tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2021 - 2025 với những chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cụ thể, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, nhằm giúp mỗi người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình và tự giác đóng góp các nguồn lực cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới.

Huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng “xóm nông thôn mới kiểu mẫu” thông qua tuyên truyền vận động nguồn nội lực của nhân dân trong xóm và nguồn lực xã hội hóa vận động “chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ khuyến khích thực hiện một số nội dung và những công trình vượt quá khả năng của người dân.

Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới” hỗ trợ các công trình đặc thù vượt quá khả năng của người dân chung sức xây dựng NTM theo Kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sản xuất, đổi mới các hình thức sản xuất, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, khuyến khích thành lập mới các gia trại, trang trại, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả để thực hiện mục tiêu tăng thu nhập cho khu vực nông thôn.

Mỹ Anh