Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 12/07/2020 20:05

Vận hành và giám sát công ty chứng khoán trong bối cảnh hội nhập khu vực

12:00 | 17/09/2019
Tính đến nay các công ty chứng khoán (CTCK) thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là 73 công ty, với tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 11.127 tỷ đồng, giảm 11,32% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế của các công ty đạt 3.104 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong thời gian tới HOSE sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát thành viên, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hội nhập với thị trường chứng khoán của khu vực, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động của các thành viên.    

Tuân thủ tốt các quy định về pháp luật, các quy chế

Theo số liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2019, tổng tài sản của các CTCK thành viên tại ngày 30/6/2019 là 139.798 tỷ đồng, tăng 29.309 tỷ đồng tương đương 26,53% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng hơn 14.188 tỷ đồng tương đương 11,3% so với cuối năm 2018.

van hanh va giam sat cong ty chung khoan trong boi canh hoi nhap khu vuc

Các CTCK chú trọng hoạt động tư vấn phát hành, môi giới, chấp hành các quy định về giao dịch chứng khoán

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của các CTCK thành viên đạt gần 11.127 tỷ đồng, xấp xỉ 45,67% doanh thu cả năm 2018 và giảm 11,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu đến từ hoạt động môi giới đạt 2.141 tỷ đồng, chiếm 19,24% tổng doanh thu. Tổng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2019 của các CTCK thành viên đạt 3.104 tỷ đồng, giảm hơn 704 tỷ tương đương 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. ROE bình quân của các CTCK 6 tháng đầu năm 2019 đạt 4,16%. Trong đó, 55/72 CTCK có hoạt động kinh doanh có lãi, với tổng giá trị lãi gần 3.300 tỷ đồng. 5 công ty có doanh thu lớn nhất đạt 4.837 tỷ đồng, chiếm 43,47% tổng doanh thu của toàn bộ các CTCK.

Theo ông Trầm Tuấn Vũ- Phó Tổng Giám đốc HOSE hết quả rà soát đánh giá của Sở cho thấy các CTCK đã tuân thủ tốt các quy định về pháp luật, các quy chế, quy định của Sở; số trường hợp vi phạm chế độ báo cáo, chế độ công bố thông tin đã giảm đáng kể. Các CTCK cũng đã phối hợp chặt chẽ với HOSE trong công tác triển khai sản phẩm mới Chứng quyền có bảo đảm, triển khai dự án hệ thống công nghệ thông tin mới cũng như công tác đào tạo tập huấn về các chính sách mới, các thông lệ quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK.

Vận hành và giám sát thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập với khu vực

Trong thời gian tới mà trước mắt là năm 2020, HOSE tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thành viên, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hội nhập với thị trường chứng khoán của khu vực, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong hoạt động của thành viên.

Ông Vũ cho biết thêm HOSE sẽ tập trung vào các mục tiêu trọng tâm như hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới trong đó có các loại chứng quyền và chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR), triển khai hệ thống tiếp nhận báo cáo, công bố thông tin kết nối trực tuyến...

Nhằm gia tăng đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài HOSE sẽ chú trọng cần đơn giản hoá thủ tục, hỗ trợ dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài, làm rõ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và những điểm mới trong Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi. Minh bạch hóa danh mục các ngành nghề hạn chế sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, công bố thông tin bằng tiếng Anh, nâng cao chất lượng quản trị công ty, các quy định về bảo vệ cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ…

Theo ông Phạm Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBCKNN để nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa các CTCK cần tiếp tục chú trọng chất lượng các hoạt động tư vấn phát hành, môi giới chứng khoán, và đặc biệt lưu ý các CTCK trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giao dịch, minh bạch trong việc sử dụng vốn, thực hiện nghĩa vụ báo cáo cho cơ quan quản lý, giám sát thị trường. Các đơn vị tiếp tục phối hợp, đồng hành với cơ quan quản lý, cơ quan vận hành trong giai đoạn tới, giai đoạn quan trọng trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam với sự sửa đổi của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, triển khai hệ thống CNTT dùng chung cho toàn ngành...

Ngọc Thảo