Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bản thân các cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Không được lãng quên lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với việc núp bóng “bảo vệ môi trường” để phá hoại

Thực tiễn cách mạng của Đảng ta chỉ rõ, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác tư tưởng, lý luận luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong các mặt công tác của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, việc phát tán các nội dung xuyên tạc, thù địch trở nên tinh vi hơn, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng được chú trọng và trở thành nhiệm vụ hàng đầu, triển khai đồng thời với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ mà mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác và chủ động thực hiện.

Là một cán bộ trẻ đang công tác tại Công ty CP đầu tư Bất động sản Taseco thuộc Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco (Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam), chị Nguyễn Thị Lý luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ công ty nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

“Trong tình hình hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn phải diễn ra với những khó khăn, thử thách mới. Bản thân các cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ càng cần nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình và có thái độ tích cực, kiên quyết hơn trong công cuộc này” - chị Nguyễn Thị Lý nhấn mạnh.

Theo chị Nguyễn Thị Lý, không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Không gian mạng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Phương thức của các thế lực này là đưa lên mạng xã hội, Internet những mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi, phản kháng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó, chuyển dần sang tư tưởng sai trái, thù địch, phản động” - Chị Nguyễn Thị Lý cho hay.

Trí thức trẻ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng viên trẻ của Công ty CP đầu tư Bất động sản Taseco luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ những nhận thức đó, chị Nguyễn Thị Lý xác định những nhiệm vụ trọng tâm đối với một cán bộ trẻ nhằm đóng góp hiệu quả cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chuẩn mực trong phát ngôn và hành động; tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm cũng cố, giữ vững niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

“Những cán bộ trẻ cần nhạy bén trong nhận diện, phản bác, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn, tính chất sai trái của các thế lực thù địch; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của công ty thông qua nền tảng công nghệ số” - chị Chị Nguyễn Thị Lý nói.

Thứ hai, việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày. Những cán bộ trẻ phải là trung tâm của trí tuệ, tích cực truyền tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp. Cùng với đó, phải biết lập luận, phản biện những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và những thành quả cách mạng của dân tộc; luôn truyền tải những thông tin tích cực tới những người trẻ khác, đặc biệt trên các nền tảng số, góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư trung ương Đảng: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

Thứ ba, sử dụng tiện ích của Internet, mạng xã hội một cách văn minh, góp phần định hướng thông tin chính thống cho các bạn trẻ để nâng cao năng lực nhận diện những âm mưu và thông tin độc hại từ các thế lực thù địch; thúc đẩy cán bộ trẻ tích cực tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên, góp phần làm sạch không gian mạng.

Thứ tư, song song với những nhiệm vụ trên, mỗi cán bộ trẻ cần làm tốt công việc được giao tại công ty, đơn vị mình, đẩy mạnh tinh thần năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa công ty, đơn vị ngày càng phát triển bền vững, gặt hái thành công, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển tổ chức Đảng.

Thực tiễn hơn 93 năm qua cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng mà nòng cốt là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Sự kiên trì, kiên định và kiên quyết ấy chính là bài học cực kỳ quý báu cho mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là đối với đội ngũ trẻ.

“Nhiệm vụ này tuy còn nhiều khó khăn, thử thách và gian khổ khi các thế lực chống phá luôn tìm cách lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng nếu mỗi chúng ta luôn kiên định về lập trường tư tưởng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đồng sức, đồng lòng, luôn tôi luyện bản thân thì chúng ta sẽ giành thắng lợi” - chị Nguyễn Thị Lý khẳng định.

Chị Nguyễn Thị Lý, Công ty CP đầu tư Bất động sản Taseco: Trong tình hình hiện nay, Đảng và Nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn diễn ra với những khó khăn, thử thách mới. Bản thân các cán bộ, đảng viên, nhất là những người trẻ cần nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình và có thái độ tích cực, kiên quyết hơn trong công cuộc này.

Mỹ Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở TW Đảng,Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng Tiểu ban Văn kiện.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.

Tin cùng chuyên mục

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 23 thành viên, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách vừa được xuất bản.
Phản bác luận điệu xuyên tạc về  giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phản bác luận điệu xuyên tạc về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tại TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động