Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 16:23

Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới ở cả bề rộng và chiều sâu

11:58 | 27/11/2020
Nhờ ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, trong 10 tháng đầu năm 2020, việc thực hiện Chương trình Mặt trận quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đồng thời hướng đến đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu khu vực Bắc bộ.

Chỉ đạo kịp thời

Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh Thái Nguyên cho biết, nhằm thực hiện văn bản số 4049/UBND-TH, ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình với quyết tâm cao.

Nhờ ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Cụ thể, về quy hoạch có 100% các xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, ban hành quy chế quản lý quy hoạch; Về kết cấu hạ tầng, đến nay có 112/137 xã đạt tiêu chí Giao thông (82%); 133 xã đạt tiêu chí Thủy lợi (97%); 137 xã đạt tiêu chí Điện (100%); 126 xã đạt tiêu chí Trường học (92%); 101 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (74%); 131 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (96%); 122 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (89%) và 113 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (82%).

Ngoài ra, về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tính đến tháng 10/2020, đã có 2 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100% mục tiêu, kế hoạch năm 2020), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 103 xã đạt 72% (bao gồm cả 4 xã lên phường, thị trấn và 02 xã sáp nhập). Bên cạnh đó, không còn xã dưới 10 tiêu chí (đạt kế hoạch năm 2020).Có 51 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh đánh giá đạt từ 3-4 sao theo tiêu chí OCOP (đang trình UBND tỉnh quyết định công nhận). Có 07 sản phẩm đề nghị Trung ương đánh giá, xếp hạng 5 sao.

5923-img-6726

Hoàn thành 08 xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Luỹ kế đến nay có 01 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.Dự ước đến hết năm 2020, tỉnh có từ 7 xã đạt chuẩn NTM (vượt mục tiêu của năm 2020: 5 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 108 xã đạt 75,5% (bao gồm cả 6 xã đã lên phường, thị trấn và sát nhập). Có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao lên 06 xã. Có 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu toàn tỉnh lên 4 xã.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP để hoàn thành mục tiêu của Đề án, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thông qua việc kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP cho Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp; tích cực thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm được xếp hạng OCOP. Đẩy mạnh công tác tuyên tryền, như: tổ chức toạ đàm với chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, HTX trên truyền hình; xây dựng các phóng sự, clip tuyên truyền trên truyền sóng phát thanh, truyền hình, đăng báo và các hệ thống thương mại điện tử; tham gia các hội chợ tại Hà Nội và các tỉnh, thành.

Đồng thời, hỗ trợ cho 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP năm 2019 (sản phẩm 3 sao). Triển khai xây dựng Website, phần mềm chấm điểm OCOP Thái Nguyên.Hoàn thiện hồ sơ 07 sản phẩm đề nghị UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2020.Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 51 sản phẩm đạt hạng từ 3-4 sao OCOP năm 2020.

Kết quả năm 2020: Có 51 sản phẩm trở lên đạt từ 3-4 sao theo tiêu chí OCOP (vượt 26 sản phẩm so với kế hoạch), nâng tổng số sản phẩm được đánh giá, xếp hạng đạt 3-4 sao lên 76 sản phẩm.

5924-img-6729

Xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu

Với quyết tâm chính trị cao trong xây dựng NTM, nhờ công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả, nhận thức của cán bộ, đảng viên cấp xã về Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được nâng lên, xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu và ngày càng có nhiều mô hình tiêu biểu trong xây dựng NTM.

Đối với các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đa số các địa phương đã xây dựng được kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí, tổ chức triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã, xóm kiểu mẫu, hộ gia đình NTM; trong đó chú trọng các tiêu chí về môi trường xanh, sạch, đẹp (trồng được nhiều tuyến đường hoa; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; nhân dân tự phân loại rác thải tại hộ gia đình,..); tiêu chí về văn hóa; nâng cao thu nhập của người dân, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các HTX.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong những tháng qua về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh tiếp tục đề ra kế hoạch và nguồn lực thực hiện chương trình năm 2021 với những mục tiêu phấn đấu cụ thể như sau: 07 xã trở lên đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và có 14 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tiếp tụcphối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch, tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình ngay từ đầu năm. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch, Đề án Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.

Đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; thực hiện tốt việc công khai dân chủ, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Tăng cường, nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra giám sát. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng Chương trình cả về bề rộng và chiều sâu.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm... phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh xây dựng NTM kiểu mẫu của khu vực Bắc bộ.

Lan Hương