Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 02/12/2020 19:17

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cần bài bản, khoa học

21:20 | 30/10/2020
Tại Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 30/10/2020 tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, cần chú ý tính bài bản, khoa học.

Hội nghị tập huấn cho phóng viên báo chí tuyên truyền nội dung dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, những người làm báo những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; trao đổi, thảo luận phương pháp, cách thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, góp ý có chất lượng vào dự thảo các văn kiện; góp phần để Đại hội thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bài bản, khoa học

Tại Hội nghị, PGS, TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã trình bày chuyên đề thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, có cái nhìn tổng quát toàn diện những kết quả đạt được, những thành tựu và cả những hạn chế, bất cập trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã xác định chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bài bản, khoa học
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh một số định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng lần thứ XIII

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 mục lớn tương ứng với 15 vấn đề lớn, có tính trọng tâm và bao quát, như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới. Tầm nhìn và định hướng phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững....

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ, 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, với sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng. Theo PGS, TS. Phạm Văn Linh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, một số kinh nghiệm đã được rút ra. Theo đó chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị.

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bài bản, khoa học
Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh trình bày nội dung cơ bản văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm "dân là gốc"; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đánh giá về đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Về định hướng tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, để Đại hội thành công tốt đẹp, công tác tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm, trong đó, tuyên truyền trên báo chí giữ vai trò rất quan trọng.

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bài bản, khoa học
Trao đổi giữa giảng viên và các phóng viên báo chí về nội dung tập huấn

Các cơ quan báo chí cần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Từ đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Các cơ quan báo chí chủ động xây dựng các tuyến, tin bài phê phán, phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội đối với đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

“Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc tuyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm”- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng lưu ý.

Quang Lộc