Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 10:23

Giám sát, đánh giá thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

21:34 | 04/01/2021
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3577/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Quy chế giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Bộ Công Thương.

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Giám sát, đánh giá thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Giám sát, đánh giá thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 3577/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quy chế giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Bộ Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương, Tổng công ty, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, các Các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quy chế giám sát và đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong Bộ Công Thương gồm 4 chương và 1 phụ lục Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi tiết Quyết định tại đây.

Trang Anh