Cảnh giác với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, vấn đề dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm phá hoại, trước hết là phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhận diện và chủ động đấu tranh với âm mưu này là hết sức cần thiết.

Một là, các thế lực thù địch triệt để “tôn giáo hóa dân tộc” để phá hoại phát triển kinh tế, phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng lợi dụng các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) hoặc lập ra một số hình thức "tôn giáo" riêng cho người DTTS như "Tin lành Đề ga" ở Tây Nguyên; "Tin lành của người Mông" ở Tây Bắc, "Phật giáo của người Khơme" ở Tây Nam bộ… Từ tôn giáo hoá dân tộc, chúng kích động chia rẽ, làm thay đổi tập quán làm ăn; phá hoại giao thương, hội nhập.

Ở không ít địa phương, chúng lợi dụng tôn giáo hoá dân tộc để cát cứ, chia sẽ, kích động cản trở việc xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại, lôi kéo đồng bào thực hiện các tập quán du canh du cư, tự cung tự cấp…Các vụ việc xảy ra như ở Khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), biểu tình tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, biểu tình ở Binh Thuận… gần đây cho thấy rất rõ điều đó.

Hình minh họa
Hình minh họa

Hai là, núp dưới chiêu bài hoạt động “nhân đạo”,“từ thiện” của các tổ chức phi chính phủ để lôi kéo đồng bào là người DTTS, đồng bào theo tôn giáo chống phá chính quyền Việt Nam. Lợi dụng những sự cố thiên tai, môi trường, nhất là các sự việc ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp, chúng kích động, thông qua hoạt động từ thiện để xuyên tạc, lôi kéo quần chúng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thông qua hoạt động “nhân đạo”, “từ thiện”, các thế lực thù địch hỗ trợ các đối tượng phản động, cực đoan trong nước tiến hành các hoạt động chống phá nước ta; đồng thời qua đó tìm cách thâm nhập vào các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ của nước ta để thu thập tình hình, cung cấp cho các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài báo cáo xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ba là, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo phức tạp, giải quyết các điểm nóng tại địa phương; những tác động của mặt trái kinh tế thị trường... để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, lôi kéo đồng bào DTTS tham gia biểu tình, bạo loạn, phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chúng âm mưu xuyên tạc, phá hoại các dự án phát triển kinh tế, nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án khai thác khoáng sản; thổi phồng vấn đề môi trường, cho rằng “chính quyền hi sinh môi trường vì lợi ích kinh tế”…

Bốn là, triệt để tác động các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo... hoặc tổ chức các cuộc điều trần, hội thảo, họp báo nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở các vùng DTTS ở nước ta. Điển hình như: Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới hằng năm của Anh, Mỹ; Nghị quyết của Nghị viện châu Âu, Báo cáo thường niên của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức Ân xá quốc tế (AI)... Thông qua các cuộc tiếp xúc song phương, đa phương và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực với Việt Nam để gây sức ép với Việt Nam về dân tộc; gắn vấn đề “quyền dân tộc tự quyết”, “dân chủ, nhân quyền” đối với nước ta.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc nói chung, quyền của người DTTS nói riêng với nhiều hình thức, thủ đoạn mới phức tạp, tinh vi, để phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để làm thất bại những âm mưu thủ đoạn đó, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với công tác đảm bảo quyền của đồng bào các DTTS và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề này để phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa trên cơ sở pháp luật.

Hai là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự đúng đắn trong các chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng, Nhà nước ta. Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề này chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện đúng chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; biết đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng, nâng cao ý thức tự giác thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng vấn đề này chống phá cách mạng Việt Nam. Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta.

Ba là, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong mở rộng, da dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; là “cầu nối” giữa Đảng với dân, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS ngày càng khăng khít.

Tiếp tục phát huy và thực hiện đồng bộ, triệt để dân chủ ở các vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Đề cao tinh thần dân tộc và tôn trọng những điểm khác biệt của các DTTS không trái với lợi ích chung của đất nước; kiên quyết chống tư tưởng kì thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân tộc hẹp hòi, cực đoan hoặc mặc cảm dân tộc, tôn giáo.

Bốn là, không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở các địa bàn vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong mở rộng, da dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc ngày càng gắn bó khăng khít.

Tiếp tục khơi dậy ý thức tự lực, tự cường và phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để đồng bào các DTTS được tiếp cận với các điều kiện sống của khu vực thành thị nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của đồng bào các DTTS.

Năm là, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giải quyết triệt để, kịp thời các “điểm nóng”, các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp.

Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân tộc phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo yêu cầu đặt ra nhằm tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế, kiên quyết không làm phức tạp thêm tình hình, không sơ hở để địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thành tựu đã đạt được trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung; việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, trong đó có quyền của đồng bào các DTTS. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền đối nội và tuyên truyền đối ngoại; tận dụng thế mạnh của các kênh ngoại giao, đối thoại, hợp tác làm cho cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài hiểu đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu đã đạt được trong đảm bảo quyền của đồng bào các DTTS, góp phần đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thù địch về vấn đề này đối với nước ta.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định giải quyết vấn đề dân tộc nói chung, quyền của người DTTS nói riêng là thước đo của sự tiến bộ và phát triển xã hội; coi đó là một nội dung quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Thực tiễn những năm qua ở nước ta là minh chứng sinh động cho quan điểm đó; góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề này chống phá nước ta.

Lã Vọng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và những kẻ xuyên tạc mới chính là nhân tố cản trở, ném đá vào bánh xe phát triển.
Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”. Có phải Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bảo thủ, che giấu khuyết điểm?
Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa là hệ thống quan điểm mục tiêu, tính tất yếu khách quan, nội dung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong ngành Công Thương để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại.

Tin cùng chuyên mục

Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ rích về bộ máy hành chính đã có từ gần 10 năm trước rồi phán xét một cách thiếu hiểu biết theo kiểu thầy bói xem voi.
Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đang tập trung nghiên cứu, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Trung ương.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì.
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng đều khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.
Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng.
Dòng chảy hàng hoá trong dòng sông hữu nghị Việt Nam - Lào

Dòng chảy hàng hoá trong dòng sông hữu nghị Việt Nam - Lào

Dòng chảy hàng hoá là minh chứng sinh động cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào; đập tan âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư đã ban hành thông báo Kết luận số 77-TB/TW quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân.
Tháng 4 và "bóng mây đen thù hận" còn rơi rớt

Tháng 4 và "bóng mây đen thù hận" còn rơi rớt

Một số ít người còn mang lòng thù hận với cái gọi là “ Tháng Tư đen”, ngày Quốc hận mà quên đi nghĩa lớn hoà hợp dân tộc trong dòng chảy phát triển của đất nước
Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Ngày mai (4/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Hội nghị Trung ương 5) sẽ khai mạc. Những luận điệu chọc gậy bánh xe lại xuất hiện.
Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Thông tin được tổng hợp từ cuốn sách 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam, NXB Thông Tin, xuất bản năm 1991 của nhà sử học kinh tế Đặng Phong đã làm rõ về vai trò của nguồn viện trợ Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 21 năm (từ năm 1954 - 1975). Đó cũng là những tư liệu quý góp phần phản bác quan điểm sai trái về nền kinh tế miền Nam trước và sau 1975.
Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, cả đương chức, nghỉ hưu liên quan đến nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong ngành, lĩnh vực được cho là “nhạy cảm” đã được Đảng ta tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Với mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Niềm tin vững chắc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Niềm tin vững chắc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Mấy năm qua, đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến kinh tế thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2020 đầu tư nước ngoài toàn cầu giảm hơn 40%.
Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Ngày 18/4/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34 về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
Tư tưởng của V.I.Lênin về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới

Tư tưởng của V.I.Lênin về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới

V.I. Lênin - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân tiến bộ và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. Từ thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc những tư tưởng cách mạng và khoa học của V.I. Lênin, trong đó có tư tưởng về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga.
“Đánh chuột không để vỡ bình”: Nhìn từ một số vụ khởi tố doanh nhân sai phạm

“Đánh chuột không để vỡ bình”: Nhìn từ một số vụ khởi tố doanh nhân sai phạm

Thời gian qua, một loạt các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản bị khởi tố. Tuy nhiên, lợi dụng vụ việc, một số luồng dư luận đang có dấu hiệu “đánh bùn sang ao”, đưa thông tin “thổi phồng” gây nhiễu loạn thị trường.
Sức khỏe nhân dân luôn được chăm sóc chu đáo

Sức khỏe nhân dân luôn được chăm sóc chu đáo

Phủ nhận những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có việc chăm sóc chu đáo sức khỏe nhân dân, các thế lực xấu đã và đang ra sức xuyên tạc, vu cáo chúng ta trong lĩnh vực này.
Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Lễ phát động cuộc thi được kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết số 11

Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết số 11

Sáng 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động