Cảnh giác với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, vấn đề dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm phá hoại, trước hết là phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhận diện và chủ động đấu tranh với âm mưu này là hết sức cần thiết.

Một là, các thế lực thù địch triệt để “tôn giáo hóa dân tộc” để phá hoại phát triển kinh tế, phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng lợi dụng các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) hoặc lập ra một số hình thức "tôn giáo" riêng cho người DTTS như "Tin lành Đề ga" ở Tây Nguyên; "Tin lành của người Mông" ở Tây Bắc, "Phật giáo của người Khơme" ở Tây Nam bộ… Từ tôn giáo hoá dân tộc, chúng kích động chia rẽ, làm thay đổi tập quán làm ăn; phá hoại giao thương, hội nhập.

Ở không ít địa phương, chúng lợi dụng tôn giáo hoá dân tộc để cát cứ, chia sẽ, kích động cản trở việc xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các trung tâm thương mại, lôi kéo đồng bào thực hiện các tập quán du canh du cư, tự cung tự cấp…Các vụ việc xảy ra như ở Khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), biểu tình tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, biểu tình ở Binh Thuận… gần đây cho thấy rất rõ điều đó.

Hình minh họa
Hình minh họa

Hai là, núp dưới chiêu bài hoạt động “nhân đạo”,“từ thiện” của các tổ chức phi chính phủ để lôi kéo đồng bào là người DTTS, đồng bào theo tôn giáo chống phá chính quyền Việt Nam. Lợi dụng những sự cố thiên tai, môi trường, nhất là các sự việc ô nhiễm môi trường do sản xuất công nghiệp, chúng kích động, thông qua hoạt động từ thiện để xuyên tạc, lôi kéo quần chúng; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền cũng như sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thông qua hoạt động “nhân đạo”, “từ thiện”, các thế lực thù địch hỗ trợ các đối tượng phản động, cực đoan trong nước tiến hành các hoạt động chống phá nước ta; đồng thời qua đó tìm cách thâm nhập vào các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ của nước ta để thu thập tình hình, cung cấp cho các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài báo cáo xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ba là, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo phức tạp, giải quyết các điểm nóng tại địa phương; những tác động của mặt trái kinh tế thị trường... để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, lôi kéo đồng bào DTTS tham gia biểu tình, bạo loạn, phá hoại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chúng âm mưu xuyên tạc, phá hoại các dự án phát triển kinh tế, nhất là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án khai thác khoáng sản; thổi phồng vấn đề môi trường, cho rằng “chính quyền hi sinh môi trường vì lợi ích kinh tế”…

Bốn là, triệt để tác động các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo... hoặc tổ chức các cuộc điều trần, hội thảo, họp báo nhằm xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở các vùng DTTS ở nước ta. Điển hình như: Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới hằng năm của Anh, Mỹ; Nghị quyết của Nghị viện châu Âu, Báo cáo thường niên của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức Ân xá quốc tế (AI)... Thông qua các cuộc tiếp xúc song phương, đa phương và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực với Việt Nam để gây sức ép với Việt Nam về dân tộc; gắn vấn đề “quyền dân tộc tự quyết”, “dân chủ, nhân quyền” đối với nước ta.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc nói chung, quyền của người DTTS nói riêng với nhiều hình thức, thủ đoạn mới phức tạp, tinh vi, để phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để làm thất bại những âm mưu thủ đoạn đó, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với công tác đảm bảo quyền của đồng bào các DTTS và đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề này để phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa trên cơ sở pháp luật.

Hai là, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự đúng đắn trong các chủ trương, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng, Nhà nước ta. Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề này chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện đúng chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; biết đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng, nâng cao ý thức tự giác thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng vấn đề này chống phá cách mạng Việt Nam. Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta.

Ba là, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong mở rộng, da dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; là “cầu nối” giữa Đảng với dân, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS ngày càng khăng khít.

Tiếp tục phát huy và thực hiện đồng bộ, triệt để dân chủ ở các vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Đề cao tinh thần dân tộc và tôn trọng những điểm khác biệt của các DTTS không trái với lợi ích chung của đất nước; kiên quyết chống tư tưởng kì thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dân tộc hẹp hòi, cực đoan hoặc mặc cảm dân tộc, tôn giáo.

Bốn là, không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở các địa bàn vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong mở rộng, da dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc ngày càng gắn bó khăng khít.

Tiếp tục khơi dậy ý thức tự lực, tự cường và phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở trong vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao trình độ dân trí, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện để đồng bào các DTTS được tiếp cận với các điều kiện sống của khu vực thành thị nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của đồng bào các DTTS.

Năm là, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giải quyết triệt để, kịp thời các “điểm nóng”, các mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp.

Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân tộc phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo yêu cầu đặt ra nhằm tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế, kiên quyết không làm phức tạp thêm tình hình, không sơ hở để địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thành tựu đã đạt được trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung; việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, trong đó có quyền của đồng bào các DTTS. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền đối nội và tuyên truyền đối ngoại; tận dụng thế mạnh của các kênh ngoại giao, đối thoại, hợp tác làm cho cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài hiểu đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu đã đạt được trong đảm bảo quyền của đồng bào các DTTS, góp phần đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, thù địch về vấn đề này đối với nước ta.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định giải quyết vấn đề dân tộc nói chung, quyền của người DTTS nói riêng là thước đo của sự tiến bộ và phát triển xã hội; coi đó là một nội dung quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Thực tiễn những năm qua ở nước ta là minh chứng sinh động cho quan điểm đó; góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề này chống phá nước ta.

Lã Vọng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ

Luật sư Nguyễn Văn Hậu tâm đắc: Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày theo phong cách báo chí, mang tính hiện đại song cũng rất truyền thống.
Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam

Việc nâng cao năng lực nội sinh, tự lực, tự cường của nền kinh tế Việt Nam giữ vai trò quan trọng hàng đầu để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước.
Thắng lợi của doanh nghiệp chính là thắng lợi của địa phương

Thắng lợi của doanh nghiệp chính là thắng lợi của địa phương

Đại diện Ban Kinh tế Trung ương, nhiều DN tiêu biểu dự, tham gia ý kiến đóng góp trong quá trình triển khai thực tiễn Nghị quyết số 10-NQ/TW tại tỉnh Ninh Bình
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Lại chiêu trò xuyên tạc nhân quyền và chia rẽ quan hệ láng giềng của các thế lực thù địch

Lại chiêu trò xuyên tạc nhân quyền và chia rẽ quan hệ láng giềng của các thế lực thù địch

Người dân cần cảnh giác trước chiêu trò xuyên tạc nhân quyền và chia rẽ quan hệ láng giềng của các thế lực thù địch khi nói về chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ

Tin cùng chuyên mục

Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Bác bỏ luận điệu "đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền"

Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nhiều loại và giọng điệu khác nhau.
10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị: Hội nhập vì mục tiêu hòa bình, cùng vươn tới thịnh vượng

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị: Hội nhập vì mục tiêu hòa bình, cùng vươn tới thịnh vượng

Ngày 10/4/2013, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW (Nghị quyết 22) về hội nhập quốc tế.
Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ kinh doanh ở các doanh nghiệp

Tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa, công tác xây dựng Đảng được gắn với nhiệm vụ kinh doanh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Kiên quyết không chịu sự tác động, sức ép trong xử lý tham nhũng

Kiên quyết không chịu sự tác động, sức ép trong xử lý tham nhũng

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể.
Thúc đẩy, mở rộng hợp tác Việt Nam - ASEAN: Kinh tế - thương mại đóng vai trò tiên phong, trụ cột

Thúc đẩy, mở rộng hợp tác Việt Nam - ASEAN: Kinh tế - thương mại đóng vai trò tiên phong, trụ cột

Kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN (28/7/1995), đường lối, chính sách đối ngoại với ASEAN luôn là bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Đấu tranh với “tà đạo” trên địa bàn xứ chè

Đấu tranh với “tà đạo” trên địa bàn xứ chè

Thái Nguyên đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu chính quyền địa phương giải pháp bảo đảm ANTT vùng đồng bào DTTS, đấu tranh, xoá bỏ "tà đạo" trên địa bàn.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với việc núp bóng “bảo vệ môi trường” để phá hoại

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với việc núp bóng “bảo vệ môi trường” để phá hoại

Trong phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương, việc xử lý các vấn đề, “điểm nóng" về ô nhiễm môi trường đã và đang được giải quyết.
Nhận diện một số biểu hiện suy thoái

Nhận diện một số biểu hiện suy thoái

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ.
Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TW kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại BR-VT

Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TW kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại BR-VT

Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương đã kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023, tại BTV Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu.
Những người lạc lõng trước bức tranh máu và hoa

Những người lạc lõng trước bức tranh máu và hoa

Lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam là một bức tranh có máu và hoa, được khắc hoạ nên bởi bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của nhiều thế hệ người Việt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Nhà nước vì dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Nhà nước vì dân

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Người nêu rõ: Các công việc của Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do hạnh phúc cho mọi người.
Tái diễn luận điệu xuyên tạc trong dịp Quốc khánh 2/9

Tái diễn luận điệu xuyên tạc trong dịp Quốc khánh 2/9

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9 đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Không được lãng quên lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam

Không được lãng quên lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam

Đó đây vẫn có những luận điệu chối bỏ, phủ nhận sự thật, tư tưởng xét lại lịch sử và vô tình hay cố ý lãng quên lịch sử dân tộc.
Lấy sự vững vàng, linh hoạt để thích ứng hiệu quả với bối cảnh đầy biến động

Lấy sự vững vàng, linh hoạt để thích ứng hiệu quả với bối cảnh đầy biến động

Mỗi khi đất nước ta có ngày kỷ niệm, hoặc các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, một số phần tử cơ hội, thù địch lại tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc.
Mục đích của kinh tế là không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Mục đích của kinh tế là không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam.
Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chi Minh đã để lại tài sản vô giá cho toàn Đảng, toàn dân ta đó là Bản Di chúc thiêng liêng, căn dặn bao điều hệ trọng mà cả dân tộc ta đã thực hiện
Cảnh giác với các thủ đoạn mượn danh "bảo vệ môi trường" để xuyên tạc, chống phá

Cảnh giác với các thủ đoạn mượn danh "bảo vệ môi trường" để xuyên tạc, chống phá

Những năm gần đây, ô nhiễm môi trường ở Việt Nam là "chủ đề" được các thế lực phản động luôn tìm cách thổi phồng, xuyên tạc nhằm gây mất ổn định chính trị.
Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế tích cực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Vững vàng bản sắc ngoại giao "cây tre Việt Nam"

Vững vàng bản sắc ngoại giao "cây tre Việt Nam"

Ngoại giao "cây tre Việt Nam" đã thể hiện những bản sắc riêng giúp nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động