Điểm nổi bật trong NQ Đại hội lần thứ XI của Đảng về tiếp tục xây dựng, phát triển dân chủ XHCN

Từ khi nước ta bước vào công cuộc đổi mới, tiến trình dân chủ hóa diễn ra liên tục. Mỗi kỳ Đại hội Đảng – năm năm một lần...
Xem chi tiết

Dân chủ xã hội chủ nghĩa – Bản chất của chế độ, mục tiêu và động lực phát triển đất nước

Tổng kết 25 năm đổi mới và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991 - 2011)...
Xem chi tiết

Quá trình cách mạng Việt Nam: Những thành tựu vĩ đại và ý nghĩa lịch sử

Đánh giá đầy đủ, đúng đắn quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo (1930) đến nay là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu...
Xem chi tiết

Để thực hiện tốt hơn nội dung phát huy dân chủ XHCN trong văn kiện Đại hội XI của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa...
Xem chi tiết

Những nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh

Cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, lĩnh vực quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng...
Xem chi tiết

Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng

Với chức năng chủ yếu là lãnh đạo chính trị, xử lý đúng những vấn đề chính trị để dẫn dắt giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc đi lên chủ nghĩa
Xem chi tiết

Phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

Đại đoàn kết toàn dân tộc là một giá trị tinh thần to lớn, một truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Xem chi tiết

Những vấn đề mới được bổ sung, sửa đổi trong Ðiều lệ Ðảng ở Ðại hội XI

Trên cơ sở tổng kết năm năm thực hiện Ðiều lệ Ðảng Ðại hội X, Ðại hội XI của Ðảng vừa qua đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Ðiều lệ Ðảng...
Xem chi tiết

Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về đổi mới, kiện toàn bộ máy các cơ quan đảng
Xem chi tiết

Những bài học lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH(Bổ sung, phát triển năm 2011)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tổng kết thực tiễn, làm rõ những kinh nghiệm...
Xem chi tiết
|< < 1 2 3 4 5 > >|
Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu: Nỗi đau mất cán bộ và lời Bác Hồ năm xưa về “đạn bọc đường”

Vụ án chuyến bay giải cứu đã để lại những bài học sâu sắc về công tác quản lý cán bộ.
Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Sắp diễn ra hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới

Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp cùng Amazon Global Selling dự kiến tổ chức Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới vào 2 ngày 7 và 9/6.
Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu

Ngày này năm xưa 11/4: Ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bạc Liêu, ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam.
Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa ngày 10/4: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ngày này năm xưa 10/4, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế của khẩu Móng Cái, Ban hành sắc lệnh "Đảm phụ quốc phòng".
Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố.
Mobile VerionPhiên bản di động