Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam

Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco đã và đang thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Không được lãng quên lịch sử đầy tự hào của dân tộc Việt Nam Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với việc núp bóng “bảo vệ môi trường” để phá hoại

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tình hình phát triển công nghiệp và thương mại năm 2023 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có những chuyển biến lớn và khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị duy nhất đảm nhận vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới kinh tế, đổi mới đất nước giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phát triển bền vững hơn. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ông Trần Minh Thắng, Trưởng phòng Phát triển dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco, Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco (Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam) cho biết: Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Công đoàn Công Thương Việt Nam, Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco rất chú trọng triển khai các nội dung của Nghị quyết. Đơn vị nhận định, đó là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của ngành Công Thương nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng bộ Bộ phận Công ty đã và đang thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho từng Đảng viên trong Đảng bộ.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam
Tình hình phát triển công nghiệp và thương mại năm 2023 tiếp tục diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có những chuyển biến lớn và khó lường

Thứ nhất, tập trung lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những chủ trường, đường lối liên quan đến ngành Công Thương: Thực trạng tình hình hiện nay đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền những thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Trong đó, đơn vị chú trọng phản ánh những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành; kết quả thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành. Song song với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống gương mẫu, đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc các tổ chức Đảng xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham ô tham nhũng đã tạo động lực cho các cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi của mỗi người, tích cực rèn luyện tác phong công tác, đạo đức, lối sống.

Thứ hai, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những xuyên tạc trên không gian mạng: Thực tế thời gian qua liên tục xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội; tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, gây mất ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. Bằng cách này hay cách khác, các thế lực này tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm; kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp.

Tính chất nguy hiểm, phức tạp của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, hoang mang dao động trong nhân dân, từ đó tạo nên “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo tâm lý bức xúc chống đối trong xã hội.

Trong tình hình phát triển và hội nhập không ngừng, không gian mạng đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành kênh thông tin được các đối tượng, thành phần sử dụng để tiếp cận, phát tán thông tin trong và ngoài nước. Chính vì vậy, mỗi Đảng viên, mỗi chi bộ Đảng cần nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ cương lĩnh vững vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua lan tỏa những thông tin, hình ảnh đẹp của đảng viên, của chi bộ thể hiện sự đồng lòng, hiệp lực của các cán bộ công nông trong tình hình mới.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương Việt Nam
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự để phát triển

Thứ ba, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thực hành nghiêm túc những chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao uy tín của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thứ tư, phát huy vai trò của Đảng viên trong phát triển kinh tế. Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…”. Thực tiễn lịch sử đã và đang khẳng định điều đó. Dấu ấn và sự thành công trong sự lãnh đạo phát triển kinh tế của Đảng được bảo đảm bằng sự vững vàng trên nền tảng lý luận đúng đắn, định hướng tầm nhìn và khát vọng phát triển cho dân tộc, trên nguyên tắc lấy thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, phản ánh quy luật phát triển ở Việt Nam và khai thác có hiệu quả những thành tựu phát triển của thế giới, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại dự thảo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương đang được lấy ý kiến, Bộ Công Thương đã đưa ra mục tiêu “hình thành và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp nội địa, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn trong các ngành công nghiệp có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới. Nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn, đa quốc gia…”. Có thể thấy, trong thời điểm này, hệ tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh và nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ là kim chỉ nam để cán bộ, công nhân viên đơn vị cũng như toàn ngành có thể nỗ lực trong từng hành động, mềm dẻo trong từng kế hoạch đồng thời nắm bắt những thời cơ, cơ hội trong từng khó khăn thử thách để từng bước phát triển kinh tế.

Theo ông Trần Minh Thắng, trong công cuộc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng bộ Bộ phận Công ty CP Tập đoàn Taseco nhận định, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng; thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ không còn thiếu tự tin, e ngại mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mục tiêu kép phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Hạnh Mỹ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở TW Đảng,Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng Tiểu ban Văn kiện.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.

Tin cùng chuyên mục

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những kinh nghiệm quý từ công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 23 thành viên, do Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Trường làm Trưởng Ban.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Phòng, chống tham nhũng để tăng cường đại đoàn kết - Tư tưởng nổi bật trong cuốn sách vừa được xuất bản.
Phản bác luận điệu xuyên tạc về  giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Phản bác luận điệu xuyên tạc về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Các tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại TP.HCM vượt thách thức, hoàn thành kế hoạch 2023

Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tại TP. Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động