Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa "sống còn" với Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa

Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước nguy cơ cách mạng màu ở Việt Nam Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cảnh giác với việc núp bóng “bảo vệ môi trường” để phá hoại

Xuất phát từ âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “diễn biến hòa bình”, các thế lực luôn tìm mọi cách tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều đó cho thấy việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cấp thiết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngay từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, là một Đảng kiểu mới - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, mang bản chất của giai cấp công nhân. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, sự ra đời của nhà nước Việt Nam - Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở châu Á, là minh chứng sống động về tính đúng đắn của Đảng và Bác Hồ khi vận dụng sáng tạo, khoa học Mác - Lênin trong giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa của Đông Âu đầu những năm 90 của thế kỷ XX đã để lại nhiều bài học quý giá cho chúng ta, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Các nước xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ghi dấu ấn trong lịch sử văn minh nhân loại. Tuy nhiên, hệ thống xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đã sụp đổ mà một trong những nguyên nhân tan rã là đã mắc mưu của các nhà tư tưởng chống cộng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, thay đổi các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bằng những “tư duy chính trị mới”, trở nên sai lạc.

Ở Việt Nam, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng việc phá hoại tư tưởng, coi đó là mũi nhọn dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng thực hiện hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng bằng nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt, nhắm đến đa dạng đối tượng, chủ yếu là giới trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên có biểu hiện bất mãn, suy thoái về tư tưởng. Chúng thường xuyên tuyên truyền xuyên tạc nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh xuyên tạc lịch sử…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa
Sự ra đời của nhà nước Việt Nam - Nhà nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên ở châu Á, là minh chứng sống động về tính đúng đắn của Đảng và Bác Hồ khi vận dụng sáng tạo, khoa học Mác - Lênin trong giải phóng dân tộc

Trong tình hình mới, chúng đẩy mạnh một số thủ đoạn chống phá mới, như: Đẩy nhanh quá trình ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa ra những luận điệu lập lờ, lẫn lộn giữa hai mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đến đảng viên và nhân dân hòng làm cho người dân hoài nghi về “xã hội Việt Nam” và mơ tưởng về một “xã hội khác” được cổ xúy là tốt đẹp hơn. Với mưu đồ gây chia rẽ nội bộ, chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ.

Thực trạng hiện nay cho thấy, sự bùng nổ về công nghệ thông tin đã tác động đến một bộ phận cán bộ, đảng viên, xuất hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nếu chúng ta không tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không những thành quả cách mạng đã giành được sẽ bị các thế lực thù địch, phản động cướp mất mà còn dẫn đến tình cảnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chúng ta sẽ rơi vào nguy cơ “tự hủy hoại mình”, không thể thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sự quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng,… hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế được Đại hội XIII của Đảng tổng kết: "Có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng; việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời".

Theo ông Lê Đắc Tuấn, Chi bộ Công ty CP Giao nhận hàng không AAL (Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam) để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Trước hết, là tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, chú trọng phổ biến những thành tựu mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Cùng với đó, phát huy hiệu quả đội ngũ tham gia viết bài đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên các báo, tạp chí; chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu, thực hiện phương châm “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa
Hoạt động vận chuyển hàng hoá của Công ty CP Giao nhận hàng không AAL

Thứ hai, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp căn cơ trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ quan, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”; đồng thời tạo môi trường trong sạch, lành mạnh để ngăn ngừa sự xâm nhập những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch vào đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu gương thực hành đạo đức, tạo sự lan tỏa thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận Internet, mạng xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chỉ rõ mục tiêu, luận điểm sai trái và cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác, làm cơ sở cho các lực lượng viết tin, bài đấu tranh. Đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phạm vi tác động lớn cần bám sát định hướng của cấp trên, chủ động triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động đấu tranh.

Thứ tư, thường xuyên nắm tình hình, tổ chức công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa quan trọng, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị. Đây là “cuộc chiến không khói súng” nhưng nếu chúng ta mơ hồ, mất cảnh giác sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá dưới bất cứ hình thức nào. Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo điều kiện, tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mỹ Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn Công Thương Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đại đoàn kết.
Hà Nội: Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Hà Nội: Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa được ban hành.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/2, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đạị đoàn kết.
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII"

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên đội ngũ báo cáo viên... của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa XIII

Tin cùng chuyên mục

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Hưng Yên đẩy mạnh phát triển đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Số tổ chức cơ sở đảng được thành lập mới và số đảng viên được kết nạp mới trong các đơn vị kinh tế tư nhân của tỉnh Hưng Yên tăng nhiều.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở TW Đảng,Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng Tiểu ban Văn kiện.
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư được giới thiệu tại Cuba.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Học giả Anh: Đảng Cộng sản lãnh đạo Việt Nam thành trung tâm kinh tế - văn hóa

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và vượt qua thách thức, là động lực cho sự phát triển về kinh tế và văn hóa.
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Đảng và niềm tin vững bước tới tương lai

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân năm Canh Ngọ (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc
94 mùa xuân với Đảng

94 mùa xuân với Đảng

Cách đây 94 năm, vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

94 năm Ngày thành lập Đảng: Đoàn kết là sức mạnh của Đảng

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.
Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Argentina đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuyên gia Argentina khẳng định: "Dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế”.
Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 đã chính thức được phát động ngày 24/1/2024.
Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả - sự nguy hại và phương cách ngăn chặn

Tin giả đang nổi lên thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn nạn tin giả diễn ra tràn lan, gây thiệt hại lớn trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Ðảng

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Cao hơn thế là xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và giàu mạnh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động