Ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm "thần tốc"; quy định cụ thể về miễn nhiệm, từ chức

Căn cứ các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành các văn bản với nhiều nội dung với về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Nghệ An: Giải ngân vốn đầu tư chậm 2 năm liên tiếp sẽ miễn nhiệm cán bộ

Ban Bí thư chấn chỉnh công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Hạn chế tình trạng bổ nhiệm "thần tốc"

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ là phải hoàn thiện các thể chế, quy định về công tác cán bộ. Vì vậy, trong những năm đầu của nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị đã tiến hành sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết lớn và ban hành nhiều quy định, kết luận trên lĩnh vực cán bộ.

Ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm "thần tốc"; quy định cụ thể về miễn nhiệm, từ chức

Trong bài viết "Chủ trương mới về công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ" đăng trên báo Quảng Trị, đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Căn cứ các quy định của trung ương, với chủ trương mỗi khâu trong công tác cán bộ cần được điều chỉnh bằng một quy định cụ thể nhằm tạo sự đồng bộ về thể thức, thẩm quyền, tăng tính pháp lý trong triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ động, kịp thời chỉ đạo cụ thể hóa thành các văn bản của tỉnh.

Trong đó, gần đây nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Quy định số 906- QĐ/TU, ngày 17/1/2023 "về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử", Quy định số 907-QĐ/ TU, ngày 17/1/2023 "về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ", Thông báo số 405-TB/TU, ngày 30/1/2023 "về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật" với nhiều quan điểm, chủ trương, cách làm mới.

Xác định một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hạn chế tiêu cực trong công tác cán bộ là phải xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm cán bộ một cách đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp.

Trong các quy định lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tiếp tục hoàn thiện, quy định cụ thể, chi tiết hơn về tiêu chuẩn bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bao gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nguồn quy hoạch, độ tuổi, sức khỏe, mức độ xếp loại cán bộ hằng năm, hồ sơ, lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập...

Trong đó, nhằm hạn chế tình trạng bổ nhiệm "thần tốc", tạo điều kiện cho cán bộ từng bước tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị bổ sung thêm tiêu chuẩn "cán bộ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương ít nhất 2 năm, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định".

Đây là một chủ trương mới, vừa mang tính bắt buộc, vừa linh hoạt nhằm kiểm soát tốt nguồn nhân sự để bổ nhiệm cán bộ, song cũng có cơ chế đối với các trường hợp cán bộ có năng lực, phẩm chất nổi trội, cán bộ trẻ có chiều hướng, điều kiện để phát triển hoặc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của một số cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù.

Cụ thể hóa quy trình bổ nhiệm

Bên cạnh tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung hoàn thiện là quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Thực tiễn công tác cán bộ thời gian qua, nhất là trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đặt ra một số trường hợp khi đề xuất nhân sự bổ nhiệm song chưa có quy định về quy trình cụ thể nên quá trình thực hiện có nơi lúng túng, dễ xảy ra sai phạm, đơn thư khiếu nại, phản ánh.

Vì vậy, trong quy định về bổ nhiệm cán bộ lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã cụ thể hóa quy trình đối với 7 trường hợp, gồm quy trình từ nguồn tại chỗ; nguồn tại chỗ là tỉnh ủy viên; nguồn từ nơi khác; nguồn trong quy hoạch; đối với nhân sự khi thành lập mới, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức; đối với việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ tương đương chức vụ đang đảm nhiệm và trường hợp đặc thù ở các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tương ứng với mỗi quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quy định rõ về thành phần, trình tự, phương pháp, nguyên tắc lựa chọn nhân sự ở các bước nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện, đảm bảo dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát.

Lần đầu tiên việc miễn nhiệm, từ chức được điều chỉnh bằng 1 quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bằng Quy định số 907-QĐ/TU, lần đầu tiên việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh được điều chỉnh bằng một quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với 6 căn cứ để xem xét miễn nhiệm (bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao

Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định

Có 2 năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác

Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm).

Với 4 căn cứ để xem xét từ chức (do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng

Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; vì lý do chính đáng khác của cá nhân), cán bộ lãnh đạo, quản lý nếu không còn đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, uy tín sẽ bị thay thế mà không cần phải chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn giữ chức vụ.

Qua đó, sẽ góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý; khắc phục tình trạng trì trệ, yên vị và hình thành văn hóa từ chức, coi đó là việc bình thường trong công tác cán bộ.

Khuyến khích cán bộ bị xử lý kỷ luật tự nguyện xin từ chức

Bên cạnh quy định cán bộ bị kỷ luật thì không phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật (trong 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, 30 tháng đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo, 60 tháng đối với hình thức kỷ luật cách chức), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ bị kỷ luật khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.

Nếu cán bộ tự nguyện xin từ chức và còn thời gian công tác trên 5 năm thì sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác khác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật.

Sau thời gian theo quy định ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương với chức vụ đã đảm nhiệm.

Ngược lại, nếu cán bộ không tự nguyện xin từ chức mà đủ căn cứ để cấp có thẩm quyền miễn nhiệm thì chỉ được bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý).

Những chủ trương mới nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình, tạo tiền đề để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Chính trị

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ngày này năm xưa 27/3/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu.
Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Ngày 24/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cần có vai trò đồng hành của báo chí trong bối cảnh hiện nay.
Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí

Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí

Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí; Việt Nam và Vương quốc Bỉ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Kỷ niệm 133 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình; Bộ Thương mại phê duyệt Đề án Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử...

Tin cùng chuyên mục

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Khi cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư được xuất bản, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động.
Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Belarus về hợp tác kinh tế thương mại; Ngày toàn quốc chống Mỹ.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ngăn chặn “virus” xấu độc tấn công giới trẻ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ngăn chặn “virus” xấu độc tấn công giới trẻ

Mạng xã hội không chỉ trở thành phương tiện phổ biến để kết nối mọi người mà còn là công cụ để các thế lực thù địch, phản động đăng tải những thông tin xấu độc.
Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3, Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa, Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc; Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Bộ...
Ngày này năm xưa 13/3: Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Ngày này năm xưa 13/3: Mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

Ngày này năm xưa 13/3, là ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ; Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Bắc Hà chú trọng phát huy tối đa vai trò của đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.
Ngày này năm xưa 12/3: Ban hành quy định về chính sách xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày này năm xưa 12/3: Ban hành quy định về chính sách xúc tiến thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày này năm xưa 12/3/2014, Bộ Công Thương có Thông tư quy định chính sách XTTM, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia.
Ngày này năm xưa 7/3: Chuẩn bị xây dựng công trình Thủy điện sông Đà

Ngày này năm xưa 7/3: Chuẩn bị xây dựng công trình Thủy điện sông Đà

Ngày này năm xưa 7/3: Chuẩn bị xây dựng công trình Thủy điện sông Đà; Thông báo bổ sung nhằm chuẩn xác lại hạn ngạch tiêu chuẩn khách hàng lớn Hoa Kỳ.
Ngày này năm xưa 4/3: Ban hành quản lý, sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia

Ngày này năm xưa 4/3: Ban hành quản lý, sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia

Ngày này năm xưa 4/3, Bộ Công Thương ban hành quyết định quản lý, sử dụng biểu trưng Chương trình Thương hiệu quốc gia; mở màn chiến dịch Tây Nguyên.
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát

Ngày 2/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc kiểm tra, giám sát của Đảng.
Ngăn chặn, xử lý tin giả trên không gian mạng - Lý luận và thực tiễn

Ngăn chặn, xử lý tin giả trên không gian mạng - Lý luận và thực tiễn

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế do Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức sáng 2/3.
Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực là quan điểm nhất quán của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày này năm xưa 2/3: Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Ngày này năm xưa 2/3: Ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Ngày này năm xưa 2/3: Chính phủ chính thức ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia.
Lấp khoảng trống, không để sự thật bị xuyên tạc

Lấp khoảng trống, không để sự thật bị xuyên tạc

Đảng ta đã xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Ngày này năm xưa 1/3: Phê duyệt đề án đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh

Ngày này năm xưa 1/3: Phê duyệt đề án đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh

Ngày này năm xưa 1/3, công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, phê duyệt Đề án: Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ Latinh.
Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng

Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng

Ngày 28/2/2023, Đảng uỷ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng.
Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; quy định mua bán của cư dân biên giới

Ngày này năm xưa 27/2: Ngày Thầy thuốc Việt Nam; quy định mua bán của cư dân biên giới

Ngày này năm xưa, Bộ Y tế chọn là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam; ngày Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư triển khai quy định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư triển khai quy định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Sáng ngày 25/2/2023, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị triển khai một số quy định của Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.
Ngày này năm xưa 25/2: Ngày thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do

Ngày này năm xưa 25/2: Ngày thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do

Ngày này năm xưa 25/02/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Nghiên cứu về Hiệp định Thương mại tự do (FTA).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động