93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Ngày này năm xưa 3/2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI.

Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết định lấy ngày 3/2 dương lịch hằng năm là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
Ảnh minh họa

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng: (1) Mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên CNXH. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc; (2) Đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết, nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc; (3) Đây là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng; (4) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại.

Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập lên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) - Nhà nước cộng hòa đầu tiên của Đông Nam Á; thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”; thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo 37 năm qua, đã vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cơn “động đất chính trị” trên thế giới khi chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ (1989-1991) và làm cho toàn bộ hệ thống XHCN trên toàn thế giới lâm vào thoái trào. Qua 37 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị cũng như của toàn dân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi nhóm đất nước nghèo, vào nhóm nước đang phát triển.

Những kỳ tích vĩ đại trên giành được qua 93 năm là minh chứng hùng hồn, thuyết phục về sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng đưa nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng XHCN vào năm 2045, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua để hiện thực hóa khát vọng cao cả kể trên của Đảng và toàn dân tộc. Với phương châm đúng đắn: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu”, Đảng ta không ngừng đổi mới để đáp ứng những thực tiễn đòi hỏi phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được đặc biệt quan tâm, triển khai tích cực và đạt được nhiều hiệu quả qua Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Quy định số 37 - QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đang từng bước đi vào cuộc sống. Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Trung ương, được triển khai quyết liệt, không ngừng nghỉ và thu được nhiều kết quả rõ nét, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

93 mùa xuân, Đảng đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực trên phạm vi toàn cầu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong 11 năm qua; GDP bình quân đầu người đạt 95,6 triệu đồng/người (tương đương 4.110 USD). Về văn hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, trong hơn một năm qua, các hoạt động văn hóa ở từng lĩnh vực, trên phạm vi toàn quốc, nhất là vào dịp đón Xuân Quý Mão 2023 có nhiều khởi sắc. Hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực đối với con người Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức; Hội thảo khoa học do Quốc hội tổ chức nhằm thể chế hoá và tạo các nguồn lực để phát triển văn hoá đạt được những kết quả tốt đẹp và đang đi vào cuộc sống để thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Với những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo đã đạt được, chúng ta có đủ cơ sở vững chắc tin tưởng vào sự khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế cùng uy tín quốc tế như hiện nay”.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ôn lại những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng để tiếp tục vững bước trên con đường hiện thực hoá khát vọng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

TS. Bùi Thế Đức

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

tuyengiao.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ động phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Chủ động phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 31/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2023.
Ngày này năm xưa 31/3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Ngày này năm xưa 31/3: Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Ngày này năm xưa 31/3 là ngày Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân.
Ngày này năm xưa 30/3: Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày này năm xưa 30/3: Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày này năm xưa 30/3 là ngày Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ban hành mẫu ấn chỉ của lực lượng Quản lý thị trường.
Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển Nghệ An

Ngày 29/3/2023, tại Ban Kinh tế Trung ương đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào hoạt động

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được hoàn thiện và đi vào vận hành từ ngày 29/3/2023 tại địa chỉ: www.dangcongsan.org.vn.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 29/3/2023 Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày này năm xưa 29/3: Đồng chí Nguyễn Vǎn Cừ được cử làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương

Ngày này năm xưa 29/3 là ngày đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư ĐCS Đông Dương; Phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.
Ngày này năm xưa 28/3: Thành lập Bộ Công nghiệp

Ngày này năm xưa 28/3: Thành lập Bộ Công nghiệp

Ngày này năm xưa 28/3, là ngày Bộ Công nghiệp được tách ra từ Bộ Công Thương; ngày thành lập Ban Thanh tra Trung ương; thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam.
Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ngày này năm xưa 27/3: Ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu

Ngày này năm xưa 27/3/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu.
Ngày này năm xưa 25/3: Giờ Trái đất trở thành hoạt động thường niên

Ngày này năm xưa 25/3: Giờ Trái đất trở thành hoạt động thường niên

Ngày này năm xưa 25/3 diễn ra Giờ Trái đất; Bộ Công Thương phê duyệt đề án Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Bộ Công Thương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ tổ quốc

Ngày 24/3/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Ngày này năm xưa 24/3: Bộ Công Thương ban hành quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Ngày này năm xưa 24/3: Bộ Công Thương ban hành quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Ngày này năm xưa 24/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
Ngày này năm xưa 23/3: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

Ngày này năm xưa 23/3: Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

Ngày này năm xưa 23/3, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Italia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cần có vai trò đồng hành của báo chí trong bối cảnh hiện nay.
Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí

Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí

Ngày này năm xưa 22/3: Ban hành tiêu chuẩn ngành cơ khí; Việt Nam và Vương quốc Bỉ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Thành lập tỉnh Thái Bình, phê duyệt đề án cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

Ngày này năm xưa 21/3: Kỷ niệm 133 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình; Bộ Thương mại phê duyệt Đề án Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử...
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực

Khi cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư được xuất bản, trên mạng xã hội xuất hiện không ít các luận điệu xuyên tạc, phản động.
Ngày này năm xưa 20/3: Ngày ban hành Luật Khoáng sản

Ngày này năm xưa 20/3: Ngày ban hành Luật Khoáng sản

Ngày này năm xưa 20/3: Quốc hội đã ban hành Luật Khoáng sản, ngày Quốc tế hạnh phúc.
Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định về hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Belarus

Ngày này năm xưa 19/3: Ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Belarus về hợp tác kinh tế thương mại; Ngày toàn quốc chống Mỹ.
Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp hóa chất, giấy, điện ở Việt Trì

Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp hóa chất, giấy, điện ở Việt Trì

Ngày này năm xưa 18/3: Khánh thành khu công nghiệp gồm các nhà máy hóa chất, nhà máy giấy, nhà máy điện, nhà máy đường ở TP. Việt Trì; phong trào 3 đảm đang.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ngăn chặn “virus” xấu độc tấn công giới trẻ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Ngăn chặn “virus” xấu độc tấn công giới trẻ

Mạng xã hội không chỉ trở thành phương tiện phổ biến để kết nối mọi người mà còn là công cụ để các thế lực thù địch, phản động đăng tải những thông tin xấu độc.
Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3: Phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước

Ngày này năm xưa 17/3, Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa 16/3: Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc

Ngày này năm xưa, Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN–Hàn Quốc; Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Bộ...
Ngày này năm xưa 15/3: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/3: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày này năm xưa 15/3 là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế lấy ngày này là “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới".
Ngày này năm xưa 14/3: Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, quy định thuế nhập khẩu Việt Nam – Campuchia

Ngày này năm xưa 14/3: Kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma, quy định thuế nhập khẩu Việt Nam – Campuchia

Ngày này năm xưa 14/3 là ngày diễn ra sự kiện Gạc Ma; Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động