Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch số 3262/KH-BCT về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ năm 2024-2025.
Bộ Công Thương họp xin ý kiến Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam Bộ Công Thương ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ

Tiếp tục giảm tối thiểu 13,5% đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Kết luận số 62-KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP và Thông báo 114/TB-BCĐĐMSTCBM, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Vụ, Tổng cục, Cục, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cán bộ, công chức, người lao động nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, phương án tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương.

Tổ chức, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương
Trụ sở Bộ Công Thương

Phân công nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị để tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP và Thông báo 114/TB-BCĐĐMSTCBM, Thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức có hiệu quả Kế hoạch, phương án tổ chức sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025.

Với mục tiêu thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương và thực hiện xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực công thương để đạt được các mục tiêu theo quy định định tại Kết luận số 62-KL/TW, Nghị quyết 38/NQ-CP, Thông báo 114/TB-BCĐĐMSTCBM.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Bộ Công Thương tập trung sắp xếp các Trường Cao đẳng và các Viện Nghiên cứu khoa học, các đơn vị sự nghiệp kinh tế khác thuộc các Cục, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và đẩy mạnh giao cơ chế tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, cụ thể:

Về số lượng đơn vị sự nghiệp công lập: phấn đấu giảm 13,5% so với năm 2021, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Về mức độ tự chủ: phấn đấu đạt 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và đạt trên 60% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên;

Phấn đấu 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với gia đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, phương án tổ chức sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, bảo đảm không làm thay đổi về bản chất, hình thức sở hữu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp.

Hoàn thiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch, phương án tổ chức sắp xếp sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025. Cụ thể:

Đối với 09 đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học: Bộ Công Thương giữ nguyên 9 trường đại học trực thuộc Bộ, bao gồm: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ), Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Hà Nội), Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (Hà Nội), Trường Đại học Điện lực (Hà Nội), Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (Quảng Ninh); Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương); Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (Nam Định); Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Công Thương đã giao 5 Trường Đại học thực hiện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, bao gồm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; đến năm 2025, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với 4 Trường đại học, phấn đấu đạt mức tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự chủ một phần chi thường xuyên, bao gồm: Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Trường Đại học Sao Đỏ, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Về Đào tạo, bồi dưỡng: Bộ Công Thương giữ nguyên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, Trường có chức năng, nhiệm vụ chính về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương, đồng thời đẩy mạnh cơ chế tự chủ về tài chính theo lộ trình, mức độ tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, phấn đấu đạt mức tự chủ chi thường xuyên hoặc đạt mức tự chủ một phần chi thường xuyên.

Đối với 22 đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp: Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương tổ chức sắp xếp lại các Trường Cao đẳng trực thuộc Bộ trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội trong năm 2024 -2025, giảm 4 Trường Cao đẳng, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Đối với 11 đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ (giảm 2 Viện Nghiên cứu): Bộ Công Thương duy trì một số tổ chức KH&CN công lập (dự kiến 04 tổ chức) theo các nhóm, ngành lĩnh vực lớn, cụ thể: Tổ chức KH&CN khối chiến lược chính sách; Tổ chức KH&CN lĩnh vực năng lượng; Tổ chức KH&CN khối cơ khí - điện tử - tự động hóa - luyện kim; Tổ chức KH&CN khối công nghiệp tiêu dùng.

Đối với 01 đơn vị sự nghiệp y tế: Duy trì Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương đồng thời, Bộ Công Thương thực hiện giao cơ chế tự chủ về tài chính cho Trung tâm đến năm 2025 phấn đấu đạt mức tự chủ chi thường xuyên.

Đối với 04 đơn vị sự nghiệp thông tin, truyền thông, xuất bản (các Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản): Trong năm 2024 -2025, Bộ Công Thương tổ chức sắp xếp các đơn vị này như sau: Giữ nguyên 3 đơn vị sự nghiệp công lập: Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương, Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp, đồng thời thực hiện giao cơ chế tự chủ cho 3 đơn vị này. Đối với Nhà xuất bản Công Thương, thực hiện chuyển đổi sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) ...

Tiếp tục duy trì các Trung tâm trực thuộc các Cục: Cục Điều tiết Điện lực (01 Trung tâm); Cục Công nghiệp (02 Trung tâm); Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (01 Trung tâm); Cục Phòng vệ thương mại (01 Trung tâm); Cục Công Thương địa phương (01 Trung tâm); Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (04 Trung tâm); Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (02 Trung tâm); Cục Hóa chất (01 Trung tâm); Ủy Ban cạnh tranh quốc gia (01 Trung tâm).

Giao các Cục, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Trong năm 2024, thực hiện rà soát, báo báo Bộ phương án sắp xếp lại các đơn vị công lập trực thuộc hoạt động không hiệu quả, không đáp ứng được các tiêu chí thành lập và khả năng đáp ứng cơ chế tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật, để Bộ xem xét, quyết định. Đồng thời, Bộ tiếp tục giao cơ chế tự chủ về tài chính cho các Trung tâm thuộc Cục và Ủy ban cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương, phấn đấu đạt mức tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc đạt mức tự chủ chi thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, phương án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương năm 2024-2025. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, phương án, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Công Thương xem xét, giải quyết.

Đức Lâm
Bài viết cùng chủ đề: Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch đơn giản hoá quy định kinh doanh

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch đơn giản hoá quy định kinh doanh

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2025.
Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch ngành trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.
Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương ra công điện chỉ đạo trước thông tin đề nghị doanh nghiệp tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện

Bộ Công Thương vừa ra Công điện về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên cả nước, có nhiều lĩnh vực không thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch tăng cường công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương mới ban hành Kế hoạch 3163/KH-BCT ngày 13/5/2024 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc xử lý các tồn tại và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.
Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật điện lực sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5/2024

Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật điện lực sửa đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5/2024

Nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến rộng rãi vào ngày 3-4/5/2024
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quy hoạch năng lượng, khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quy hoạch năng lượng, khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đất nước

Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả đất nước, từng bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.
Ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại

Ban hành quy chế quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại

Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc ban hành Quy chế duy trì, vận hành và quản lý Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại.
Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện các dự án điện khí

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương cam kết tiến độ thực hiện các dự án điện khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương báo cáo về tiến độ tổng thể các dự án điện khí đang triển khai và phải có cam kết tiến độ thực hiện.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Để giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ để giải quyết.
Bến Tre cần tập trung khai thác thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới

Bến Tre cần tập trung khai thác thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bến Tre tập trung khai thác tối đa thị trường nội tỉnh và kết nối liên vùng, quan tâm bố trí nguồn lực cho đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Liên quan đến tiến độ đường dây 500 kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nêu 3 nguyên nhân ảnh hưởng dự án và đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Họp giao ban định kỳ tháng 3 về đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Công Thương, Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp giao ban định kỳ về đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối.
Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2024

Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2024

Bộ Công Thương đang tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quý I năm 2024.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á

Bộ Công Thương vừa ra thông báo về việc triển khai các giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các nước C5 khu vực Trung Á.
Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-BCT ngày 3/1/2023 về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024

Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá sấy khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương lấy ý kiến về việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá sấy khô từ Campuchia năm 2023, 2024

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo 2 Thông tư quy định việc nhập khẩu gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023, 2024.
Năm 2023, nhập khẩu 119.000 tấn đường theo phương thức đấu giá

Năm 2023, nhập khẩu 119.000 tấn đường theo phương thức đấu giá

Năm 2023, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.
Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Bộ Công Thương ban hành công điện về đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Ngày 29/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành công điện về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động