Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/11/2018 01:00

Công tác cải cách hành chính tại Bộ Công Thương- Chuyển biến rất tích cực

15:25 | 12/07/2018
Đây là đánh giá của ông Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại cuộc làm việc với Bộ Công Thương ngày 12/7/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Công Thương.
chuyen bien rat tich cuc
Ông Nguyễn Trọng Thừa: Công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương đã đạt được những bước chuyển biến rất tích cực

Hoàn thành công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo kế hoạch

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, công tác CCHC được xem như "tấm gương phản chiếu" toàn bộ cơ cấu tổ chức và hoạt động của từng bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương. Vì vậy, người làm công tác CCHC phải là người đứng đầu và phải có quyết tâm được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể. Điều này đã, đang và sẽ được Bộ Công Thương xem là “Kim chỉ nam” và quyết liệt tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất theo yêu cầu của Chính phủ.

Báo cáo kết quả cụ thể, ông Trần Hữu Linh – Chánh văn phòng Bộ Công Thương –cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, Bộ Công Thương đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch CCHC theo từng năm đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó có phân tích, đánh giá, chỉ rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong Bộ Công Thương.

“Xác định CCHC phải gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị nên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu kiện toàn đầu mối về CCHC của Bộ, gồm Thủ trưởng và 01 chuyên viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC tại mỗi đơn vị thuộc Bộ” – ông Linh nói và cho biết thêm, hàng năm, Bộ Công Thương lấy kết quả CCHC làm một trong những tiêu chí chính khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện CCHC nên tính đến thời điểm báo cáo, 100% các nhiệm vụ theo các Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Bộ Công Thương năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đều đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương. Những kết quả nói trên được minh chứng bằng việc cải thiện rõ rệt Chỉ số PAR INDEX (Chỉ số CCHC) của Bộ Công Thương từ thứ 12/19 (năm 2016) lên 5/19 (năm 2017) Bộ, ngành được xếp hạng

chuyen bien rat tich cuc
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: Công tác CCHC luôn được lãnh đạo Bộ Công Thương xác định là nhiệm vụ trọng tâm song hành với công tác chuyên môn

Về một số kết quả nổi bật mà trước hết là cải cách thể chế, theo ông Trần Hữu Linh cho biết, Bộ đã hoàn thành 100% số văn bản quy phạm pháp luật phải xây dựng theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2017. Cũng trong năm 2017, sau khi Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội thông qua, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng và trình Chính phủ ký ban hành 5/5 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này.

Theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2018, Bộ Công Thương phải trình/ ban hành theo thẩm quyền 49 văn bản (gồm 9 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 39 Thông tư). Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ 04 Nghị định (trong đó 02 Nghị định đã được Chính phủ ký ban hành) và ban hành được 15 Thông tư. Các văn bản còn lại đã và đang được Bộ Công Thương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Cùng với đó, công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, cũng được Bộ thực hiện có hiệu quả, điển hình là việc bãi bỏ 675/1216 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 27 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%). Như vậy, Bộ Công Thương đã hoàn thành phương án đề xuất tại Quyết định số 3610a/QĐ-BCT.

Bộ Công Thương cũng đã ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã thực hiện các nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa thường xuyên trong các lĩnh vực: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điện lực, thuốc lá, xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử, dầu khí, luật pháp quốc tế...; ban hành quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018….

Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đã hoàn thành 100% công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Kế hoạch đề ra.

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về CCHC, ngày 09/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4846/QĐ-BCT về Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017. Theo Phương án, Bộ sẽ đơn giản hóa, bãi bỏ 123 TTHC (bãi bỏ 15 TTHC và đơn giản hóa 108 thủ tục) trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi Bộ quản lý thời điểm đó. Đây được xem là cuộc cải cách chưa từng có trong lịch sử ngành Công Thương nhiều năm nay; tuy nhiên, năm 2017, Bộ Công Thương đã thực hiện vượt mục tiêu này, đã cắt giảm và đơn giản hóa 183 TTHC (trong đó cắt giảm 49 TTHC, đơn giản hóa 134 TTHC).

chuyen bien rat tich cuc
Ông Trần Hữu Linh: Tại thời điểm báo cáo, 100% các nhiệm vụ theo các Chương trình, Kế hoạch về CCHC của Bộ Công Thương năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đều đảm bảo tiến độ, chất lượng

Tiếp nối tinh thần CCHC mạnh mẽ, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1408/QĐ-BCT ban hành Phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC năm 2018 của Bộ Công Thương; theo đó, sẽ bãi bỏ, đơn giản hóa 54 TTHC thuộc 10 lĩnh vực được quy định tại 19 VBQPPL (10 Thông tư, 01 Thông tư liên tịch, 01 Quyết định Thủ tướng và 07 Nghị định).

Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đã thực hiện đơn giản hóa, bãi bỏ được 14 TTHC, các TTHC còn lại đã và đang được thực hiện đảm bảo tiến độ của Phương án đã đề ra. Bộ cũng đã cập nhật công khai toàn bộ 457 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tại trụ sở trực tiếp tiếp nhận/ xử lý TTHC liên quan.

Cùng với đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị định số 98/2017.NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 29/29 đơn vị thuộc Bộ. Riêng Quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có Tờ trình Chính phủ số 12403/TTr-BCT ngày 29/12/2017 về việc trên.

Về phân cấp quản lý, năm 2017, Bộ đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 154 TTHC (141 TTHC cấp tỉnh; 10 TTHC cấp huyện và 3 TTHC cấp xã); thời tiểm hiện tại, Bộ Công Thương đã phân cấp cho các địa phương thực hiện 152/ 457 TTHC hiện có (139 TTHC cấp tỉnh; 13 TTHC cấp huyện), liên quan đến 28/267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Ðầu tư năm 2014. Ngoài việc phân cấp cho địa phương thực hiện các TTHC, Bộ Công Thương cũng đã thực hiện phân cấp cho địa phương trong một số nội dung QLNN khác như hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; xây dựng đề án, quy hoạch chiến lược phát triển ngành theo vùng, theo khu vực v.v...

Trong nội bộ Bộ Công Thương, công tác phân cấp được thực hiện theo Quyết định số 11770/QĐ-BCT ngày 25/12/2014 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Việc phân cấp được thực hiện theo quy định tại các VBQPPL có liên quan. Về cơ bản, hoạt động phân cấp và các quy trình thủ tục phục vụ, giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp đã đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, như: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính;… cũng được Bộ Công Thương triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, kinh doanh.

Cho ý kiến qua công tác giám sát, ông Nguyễn Trọng Thừa và các thành viên đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC của Bộ Công Thương trong thời gian qua.

Cho rằng việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm, bải bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh, phân cấp trong quản lý… là rất cần thiết, song ông Thừa lưu ý, Bộ Công Thương cần có đánh giá tác động, hiệu ứng từ những hoạt động này.

“Bãi bỏ 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong một buổi sáng là rất ấn tượng nhưng cần phải đánh giá những tác động, hiệu ứng của việc cắt giảm này đối với môi trường đầu tư kinh doanh” – ông Thừa nói và cho rằng cũng tương tự như vậy trong việc phân cấp quản lý cần phải có quy chế và tổ chức hậu kiểm để đảm bảo mục đích, yêu cầu của việc phân cấp đó.

Trong thời gian tới, Ban cải cách hành chính của Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó, trọng tâm là công tác xây dựng thể chế, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương quản lý. Đồng thời, tập trung vào một số nội dung quan trọng, như: tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cũng như đầu mối về CCHC của Bộ Công Thương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chính phủ điện tử tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Công Thương; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, tổ chức; tăng cường kết nối các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cơ chế một của quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục tập rà soát, xây dựng Phương án đơn giản hoá các TTHC tại Bộ Công Thương; thực hiện công bố, công khai TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đầy đủ, kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; triển khai và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Công Thương…

Đình Dũng - Hoàng Duân