Kiến nghị kiểm toán góp phần đảm bảo minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công

Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư công ngày càng được khẳng định qua hoạt động kiểm toán.
Nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán Kiểm toán nhà nước: Cải thiện “sức khoẻ” cho doanh nghiệp Hoạt động kiểm toán giúp các địa phương dự toán và phân bổ ngân sách đúng mục đích, đối tượng

Khắc phục hạn chế trong lập dự toán, triển khai kế hoạch

Đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công được xác định là động lực của tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh một số động lực quan trọng khác bị thuyên giảm hoặc tăng thấp. Nhìn lại giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt 9,2 triệu tỷ đồng. Hay, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, với số vốn đầu tư công năm 2023 được Quốc hội thông qua là 711.684 tỷ đồng, đến hết năm giải ngân được 662.588,2 tỷ đồng, đạt 82,47% kế hoạch và đạt 93,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Có thể thấy, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đã có bước tiến đáng kể nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo bàn đạp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024. Bộ Tài chính nhận định, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm nay ước đạt 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch, tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Điều này khẳng định tính chất “vốn mồi”, dẫn dắt và lan tỏa của đồng vốn đầu tư công, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế ở mức cao của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đầu tư công vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như hiệu quả đầu tư chưa cao, chất lượng chuẩn bị dự án còn thấp, giải ngân vốn chưa đạt như kỳ vọng… “Để khắc phục hạn chế này, Kiểm toán nhà nước đóng vai trò quan trọng, là công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công”, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá.

Để nguồn vốn đầu tư của Nhà nước được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, vai trò của Kiểm toán nhà nước trong quản lý chi đầu tư công lầ hết sức cần thiết. Vai trò đó thể hiện từ khâu lập kế hoạch, triển khai kế hoạch và quyết toán ngân sách nhà nước (trong đó có vốn đầu tư) hằng năm.

Giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 đạt thấp
Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 đã có bước tiến đáng kể nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Theo các quy định pháp luật hiện hành, Kiểm toán nhà nước đóng vai trò tư vấn, phản biện cho các cơ quan ở Trung ương và địa phương trong quá trình lập dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển về các nội dung như: Cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư, xác định thứ tự, đối tượng được ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ.

Bên cạnh đó, thông qua việc thực hiện kiểm toán các dự án, Kiểm toán nhà nước phát hiện những điểm sai, thiếu sót trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, qua đó tạo điều kiện giúp các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án kịp thời chấn chỉnh, tránh được các sai sót giúp tiến độ của dự án được đẩy nhanh, góp phần giải ngân nhanh vốn đầu tư. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước cũng đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nội dung Luật, Nghị định không phù hợp.

Ngoài ra, thông qua các cuộc kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã cung cấp thông tin khách quan, trung thực phục vụ cho việc phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; là căn cứ để các đại biểu Quốc hội tham khảo trước khi biểu quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

Qua công tác kiểm toán các dự án đầu tư công hàng năm, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hàng chục nghìn tỷ đồng bao gồm thu hồi nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán và xử lý khác, đồng thời, kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương và các Ban Quản lý dự án để kịp thời khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo điều hành và quản lý dự án. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều sơ hở, bất hợp lý về cơ chế chính sách hiện hành trong lĩnh vực quản lý điều hành ngân sách, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình, dự án… để kịp thời kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội và cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế.

Kết quả kiểm toán và những kiến nghị gỡ khó cho bộ, ngành, địa phương

Được biết, từ năm 2017 - 2022, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện 53 cuộc kiểm toán hoạt động về đầu tư công. Các cuộc kiểm toán tập trung vào những vấn đề nóng được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, phục vụ các chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, như: kiểm toán các Chương trình mục tiêu quốc gia; kiểm toán công tác lập, phân bổ vốn đầu tư Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, kiểm toán việc lập, sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kiểm toán Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hoà Bình…

Kiến nghị kiểm toán góp phần đảm bảo minh bạch trong quản lý vốn đầu tư công
Từ năm 2017 - 2022, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện 53 cuộc kiểm toán hoạt động về đầu tư công

Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước chỉ rõ nhiều bất cập trong cơ chế, chính sách cũng như quá trình tổ chức thực hiện các dự án. Cụ thể như: Chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án còn hạn chế nên khi thực hiện dự án phải thay đổi tổng mức đầu tư, tổng dự toán nhiều lần làm ảnh hưởng đến công tác kế hoạch vốn đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Thứ hai, công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán của các đơn vị được kiểm toán hầu hết chưa đáp ứng yêu cầu nên phải thay đổi, bổ sung thiết kế, điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu tư.

Thứ ba, công tác lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế, còn tình trạng “vốn chờ dự án”; Tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, bố trí vốn chưa đúng tiêu chi, chưa ưu tiên cho những dự án cấp bách, quan trọng, dự án có khối lượng lớn vẫn còn diễn ra tại môt số bộ, ngành, địa phương.

Thứ tư, một số quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư công còn chưa thống nhất, chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thứ năm, việc lựa chọn nhà thầu, quản lý tiến độ dự án cũng như quy định về trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng vẫn còn những hạn chế, dẫn đến khi phát sinh vấn đề, việc phối hợp, xử lý mất nhiều thời gian.

Từ thực tế kiểm toán các dự án và qua những kiến nghị kiểm toán, công tác quản lý đầu tư ngày càng được hoàn thiện. Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, từ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, nhất là những kiến nghị về công tác triển khai dự án ở cấp cơ sở, sửa đổi một số quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp quản lý đầu tư công hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhờ đó, công tác quản lý vốn đầu tư công đã ngày càng hoàn thiện hơn, công khai, minh bạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể: Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Tổng số dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 dã giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016 - 2020. Thể chế về đầu tư công tiếp tục được sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra và tạo khung pháp lý cho những vấn đề mới. Đồng thời, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật nói chung và đầu tư công nói riêng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công được tăng cường, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Lãnh đạo Bộ kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh, vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư công ngày càng được khẳng định qua hoạt động kiểm toán. Và vai trò này càng cần được phát huy hơn nữa trong bối cảnh cả nước đang triển khai rất nhiều dự án lớn, dự án quan trọng, liên vùng, đầu tư công là nguồn lực, động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Thuỳ Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chính phủ quy định các trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa

Chính phủ quy định các trường hợp tài khoản thanh toán bị phong tỏa

Tại Nghị định số 52/2024/NĐ-CP, Chính phủ quy định mở và sử dụng tài khoản và 4 trường hợp tài khoản thanh toán bị phong toả.
Hiện thực hoá Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng mô hình khu công nghiệp sinh thái

Hiện thực hoá Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng mô hình khu công nghiệp sinh thái

Nghị quyết 50-NQ/TW đặt mục tiêu, giai đoạn 2021-2025 Việt Nam thu hút khoảng 150-200 tỷ USD vốn FDI, giai đoạn 2026-2030 thu hút 200-300 tỷ USD.
Giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội chưa đạt 1%

Giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội chưa đạt 1%

Giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn khá chậm khi tới thời điểm này các ngân hàng mới cho vay hơn 640 tỷ đồng.
Thanh khoản thị trường dâng cao, VN-Index tăng hơn 4 điểm

Thanh khoản thị trường dâng cao, VN-Index tăng hơn 4 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục xu hướng tích cực, tuy nhiên vào cuối phiên đà tăng thu hẹp dần và chỉ số không thể chinh phục mốc 1.280 điểm.
BCG Energy trở thành công ty đại chúng, tiến tới đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

BCG Energy trở thành công ty đại chúng, tiến tới đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức phê duyệt hồ sơ đăng ký đại chúng của BCG Energy.

Tin cùng chuyên mục

Ngày 21/5, tiếp tục đấu thầu vàng miếng, giá tham chiếu giảm còn 88,6 triệu đồng/lượng

Ngày 21/5, tiếp tục đấu thầu vàng miếng, giá tham chiếu giảm còn 88,6 triệu đồng/lượng

Sáng mai (21/5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng, với mức giá tham chiếu để tính đặt cọc giảm còn 88,6 triệu đồng/lượng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tăng cường bảo mật tài khoản và an toàn giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tăng cường bảo mật tài khoản và an toàn giao dịch

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương tiếp tục tiên phong trong việc tạo thêm nhiều lớp bảo mật nâng cao nhằm đảm bảo an toàn giao dịch, bảo vệ tài sản.
Standard Chartered giành nhiều giải thưởng tại The Asset Triple A Treasurise Awards 2024

Standard Chartered giành nhiều giải thưởng tại The Asset Triple A Treasurise Awards 2024

Ngân hàng Standard Chartered đã được vinh danh nhiều hạng mục tại Giải thưởng The Asset Triple A Treasurise Awards 2024.
Ngân hàng chia cổ tức khủng, cổ phiếu “vua” kỳ vọng bứt tốc

Ngân hàng chia cổ tức khủng, cổ phiếu “vua” kỳ vọng bứt tốc

Tuần này, có 3 ngân hàng thương mại lớn là Techcombank, VPBank và MB sẽ chốt ngày đăng ký nhận cổ tức, giới chuyên gia kỳ vọng nhóm cổ phiếu "vua" sẽ bứt tốc.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 20/5/2024: Thêm ngân hàng tăng lãi suất lên trên 6%/năm

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 20/5/2024: Thêm ngân hàng tăng lãi suất lên trên 6%/năm

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 20/5/2024, lãi suất tiết kiệm 20/5, giảm lãi suất huy động, tăng lãi suất, ngân hàng BIDV, VCB, VIB, MB, VietinBank.
VCCI đề nghị cân nhắc cho phép một tổ chức được làm đại lý cho nhiều bên

VCCI đề nghị cân nhắc cho phép một tổ chức được làm đại lý cho nhiều bên

VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo Thông tư quy định về hoạt động đại lý thanh toán cân nhắc cho phép một tổ chức được làm đại lý cho nhiều bên.
Một ngân hàng ôm tham vọng lãi tăng 114%, cổ phiếu tiềm năng tăng tới 34%

Một ngân hàng ôm tham vọng lãi tăng 114%, cổ phiếu tiềm năng tăng tới 34%

Năm 2024, ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 114% lên 23.165 tỷ đồng, giúp cổ phiếu được lòng giới phân tích với kết quả định giá khá cao.
Chứng khoán tuần từ ngày 20-24/5: Dự báo áp lực bán chốt lời song cơ hội tăng điểm vẫn còn

Chứng khoán tuần từ ngày 20-24/5: Dự báo áp lực bán chốt lời song cơ hội tăng điểm vẫn còn

Với sự hưng phấn và thanh khoản ổn định tuần qua, VN-Index tiến tới vùng đỉnh ngắn hạn 1.280-1.290 điểm vẫn hoàn toàn có thể dù áp lực bán sẽ tăng theo.
Đại diện Hội đồng Vàng Thế giới nói gì về việc đấu thầu vàng ở Việt Nam?

Đại diện Hội đồng Vàng Thế giới nói gì về việc đấu thầu vàng ở Việt Nam?

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Shaokai Fan, đại diện Hội đồng Vàng Thế giới đã đánh giá về việc đấu thầu vàng ở Việt Nam.
Gia hạn thông tư 02 - cổ phiếu ngân hàng "nổi sóng"

Gia hạn thông tư 02 - cổ phiếu ngân hàng "nổi sóng"

Tuần qua, cổ phiếu ngân hàng bật tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN.
Tiến độ tăng vốn “khủng” cho nhóm Big4 ngân hàng

Tiến độ tăng vốn “khủng” cho nhóm Big4 ngân hàng

Báo cáo trình Quốc hội của Chính phủ mới đây đã cập nhật tình hình tăng vốn điều lệ của nhóm Big4 ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank.
Chi tiết kế hoạch thoái vốn nhà nước của SCIC trong nửa cuối năm 2024

Chi tiết kế hoạch thoái vốn nhà nước của SCIC trong nửa cuối năm 2024

Sắp tới, các thương vụ thoái vốn nhà nước của SCIC được kỳ vọng hâm nóng thị trường chứng khoán, với những cái tên như Nhựa thiếu niên Tiền Phong, FPT...
Công ty Đầu tư Nguyên Bình: Lợi nhuận 2,1 tỷ đồng, “khất nợ” thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Đầu tư Nguyên Bình: Lợi nhuận 2,1 tỷ đồng, “khất nợ” thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Trái ngược với kết quả kinh doanh khiêm tốn, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình bất ngờ "khất nợ" thành công 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.
Aqua One của Shark Liên “rút lui” tại một dự án nước sạch Hà Nội

Aqua One của Shark Liên “rút lui” tại một dự án nước sạch Hà Nội

Công ty Cổ phần Nước Aqua One của Shark Liên vừa chấm dứt đầu tư dự án Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam, TP. Hà Nội.
Đồng hành nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Đồng hành nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Kiểm toán nhà nước đã giúp Chính phủ và các đơn vị quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cải thiện công tác quản lý.
Tuần tới sẽ có 2 phiên đấu thầu vàng miếng

Tuần tới sẽ có 2 phiên đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước thông tin: sẽ tiếp tục tổ chức 2 phiên đấu thầu vàng vào các ngày 21/5/2024 và 23/5/2024.
Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn từ 2020 đến 2024

Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng giai đoạn từ 2020 đến 2024

Chiều tối ngày 17/5/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong kinh doanh vàng từ năm 2020-2024.
Bảo Minh hoàn tất thủ tục bồi thường cho 3 tàu cá bị cháy tại Bình Thuận

Bảo Minh hoàn tất thủ tục bồi thường cho 3 tàu cá bị cháy tại Bình Thuận

Công ty đã có buổi làm việc và chính thức trao thông báo bồi thường cho các chủ tàu cá có tàu bị cháy tại ụ sửa chữa, đóng tàu ở huyện Phú Hải, Tỉnh Bình Thận
Cổ phiếu chăn nuôi đua nhau tăng trần, VN-Index giữ được sắc xanh

Cổ phiếu chăn nuôi đua nhau tăng trần, VN-Index giữ được sắc xanh

Thị trường chứng kiến rung lắc ở vùng giá cao, tuy nhiên đã nỗ lực giữ sắc xanh thành công, VN-Index đóng cửa tăng 4,33 điểm, +0,34% lên 1.273,11 điểm.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tổ chức tài chính vi mô quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tổ chức tài chính vi mô quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, quy mô hoạt động của các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô còn khá nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động