Kết hợp hài hoà giữa công nghiệp hoá và phát triển đô thị bền vững theo Nghị quyết 06-NQ/TW

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói về các giải pháp kết hợp phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị theo Nghị quyết 06-NQ/TW về phát triển đô thị.
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW Nghị quyết 06-NQ/TW: Định hướng phát triển đô thị bền vững

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có tham luận về nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm kết hợp đồng bộ, hài hòa giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đô thị và phát triển đô thị bền vững.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, sự phát triển đô thị có mối quan hệ liên kết rất chặt chẽ với các hoạt động sản xuất công nghiệp. Đô thị hóa tăng thì tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị, Nghị quyết số 06-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào thời điểm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục cụ thể mục tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định”- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Để cụ thể hóa mục tiêu là năm 2025 đô thị hóa đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 trên 50%, đến 2045 đạt tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, căn cứ 6 nhóm giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, với trách nhiệm là của cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, trên cơ sở bối cảnh trong nước, quốc tế và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đô thị và phát triển đô thị, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức triển khai đồng bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết 06 kết hợp với Nghị quyết chuyên đề quan trọng khác của Bộ Chính trị như Nghị quyết định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia (Nghị quyết số 23) và chính sách phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 55).

Kết hợp hài hoà giữa công nghiệp hoá và phát triển đô thị bền vững theo Nghị quyết 06-NQ/TW
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trình bày tham luận tại Hội nghị

Từ phương hướng tiếp cận nêu trên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu lên một số nhiệm vụ và giải pháp được Bộ Công Thương xác định, triển khai để kết hợp đồng bộ, hài hòa giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa với đô thị và phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới.

Thứ nhất, cụ thể hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06 và Chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết số 06 để tạo nhận thức chung tới cán bộ, công chức và người lao động ngành Công Thương cùng hành động, thống nhất triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ cùng các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và các địa phương cụ thể hóa phạm vi, lĩnh vực và nội dung tích hợp quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị với quy hoạch cấp tỉnh để phân bổ không gian phát triển công nghiệp bám sát định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế từng vùng, từng địa phương theo hướng tập trung, không dàn đều theo địa giới hành chính, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh.

Gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp với chiến lược, quy hoạch phát triển đô thị cũng như các nền kinh tế kỹ thuật có liên quan khác để hình thành các khu đô thị, dịch vụ công nghiệp. Cơ cấu lại các ngành công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Kết hợp hài hoà giữa công nghiệp hoá và phát triển đô thị bền vững theo Nghị quyết 06-NQ/TW
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư (Phó bí thư) các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; lãnh đạo các đơn vị... dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Thứ ba, xây dựng chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo từng ngành, lĩnh vực phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với chính sách phát triển đô thị, vùng, địa phương theo nguyên tắc kinh tế thị trường, cụ thể hóa sự liên kết, phân định và chia sẻ chức năng phát triển công nghiệp nội vùng và giữa các vùng. Phát huy hiệu quả vai trò, động lực dẫn dắt của phát triển công nghiệp trong các đô thị và phát triển kinh tế xã hội. Phát triển công nghiệp phù hợp với nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bảo đảm kinh tế đô thị kết hợp cùng các chính sách phát triển công nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt dẫn dắt nền kinh tế quốc dân.

Thứ tư, xây dựng các tiêu chí, điều kiện, cơ chế cụ thể theo Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Để phát triển các cụm liên kết ngành công nghiệp bảo đảm tập trung, trọng tâm, trọng điểm, trước hết ưu tiên lựa chọn phát triển tại các cùng, địa phương đã bước đầu hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp hoặc có lợi thế về giao thông, địa kinh tế, tài nguyên, lao động, logistics có khả năng trở thành động lực tăng trưởng.

Khẩn trương nghiên cứu để có cơ sở triển khai cơ chế, chính sách xây dựng thí điểm về cụm liên kết ngành công nghiệp đối với một số sản phẩm trong ngành công nghiệp ưu tiên theo lợi thế cạnh tranh, chuyên môn hóa và chuỗi giá trị gắn với phát triển đô thị tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế và tổng hợp cửa khẩu ven biển nhằm bảo đảm sự đồng bộ, có sự phân công, phân cấp chức năng hợp lý, liên kết chặt chẽ, chia sẻ cơ hội phân phối chuỗi giá trị, cung ứng nguyên liệu gắn với mục tiêu phát triển đô thị theo đúng Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị.

Thứ năm, tạo lập các động lực tăng trưởng mới và thay đổi rõ nét trong mô hình tăng trưởng để thực hiện công nghiệp hóa, phát triển nhanh và bền vững, trong đó chú trọng xây dựng các chính sách thúc đẩy việc chuyển dịch các ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động, tác động xấu đến môi trường sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Chủ động loại bỏ, hạn chế phát triển hoạt động công nghiệp có hiệu suất sử dụng năng lượng thấp, chuẩn an toàn thấp, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, sử dụng lãng phí tài nguyên

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị các địa phương tham khảo để sớm triển khai một số giải pháp như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất sử dụng năng lượng, tài nguyên, nguyên vật liệu, về môi trường, về an toàn theo hướng nâng cao hơn, tiệm cận dần tới cấp độ của các nước công nghiệp phát triển nhằm tăng khả năng xuất khẩu và bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục và công nghệ, thiết bị và sản phẩm công nghiệp và loại bỏ, không cho phép, hạn chế đầu tư sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật bảo vệ môi trường, Luật an toàn thực phẩm, Luật an toàn vệ sinh lao động.

Thêm vào đó, xây dựng chính sách hỗ trợ thu cũ, đổi mới sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng hết hạn sử dụng cho dù có được nâng cấp.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Viettel: Định hướng hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong thương mại và năng lượng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Viettel: Định hướng hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong thương mại và năng lượng

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tại trụ sở Tập đoàn.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tỉnh Đắk Nông cần tập trung chế biến sâu Alumin

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tỉnh Đắk Nông cần tập trung chế biến sâu Alumin

Tỉnh Đắk Nông phải sớm có quy hoạch đồng bộ, có đề án phát triển công nghiệp – thương mại, chú trọng công nghiệp vật liệu chế biến sâu.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Turkmenistan

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Turkmenistan

Ngày 28/6/2022, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Vepa Hajiyev, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CH Turkmenistan.
Khẩn trương xây dựng Luật về phát triển công nghiệp

Khẩn trương xây dựng Luật về phát triển công nghiệp

Trước những đòi hỏi của thực tế phát triển các ngành công nghiệp, thời gian tới cần khẩn trương xây dựng Luật về phát triển công nghiệp.
Việt Nam - Cuba: Cần tận dụng tốt hiệp định thương mại song phương

Việt Nam - Cuba: Cần tận dụng tốt hiệp định thương mại song phương

Việt Nam và Cuba cần tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Cuba để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, khắc phục tối đa các tồn tại, vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội cổ đông thường niên của VEAM ngày 24/6, Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu VEAM tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Việt Nam - UAE: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường của nhau

Việt Nam - UAE: Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường của nhau

Đây là một trong những nội dung trao đổi giữa Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và ông Abdulnasser Jamal AlShaali, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp xã giao Đại sứ Canada tại Việt Nam

Chiều ngày 20/6/2022 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada, Ngài Shawn Steil.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Công Thương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Công Thương

Ngày 21/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan báo chí truyền thông thuộc ngành Công Thương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương phối hợp nâng cao chất lượng nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương phối hợp nâng cao chất lượng nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương tập trung quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kết nối phục vụ lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm nông sản.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 21/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác tham dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 19/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đi kiểm tra tình tình cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Phát điện 2).
Khánh thành Phòng truyền thống ngành Công Thương

Khánh thành Phòng truyền thống ngành Công Thương

Ngày 17/6/2022, Bộ Công Thương tổ chức Lễ khánh thành Phòng truyền thống ngành Công Thương tại 21 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
33% doanh nghiệp đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại

33% doanh nghiệp đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại

Theo khảo sát của Bộ Công Thương trong sách trắng Thương mại điện tử 2021, có 33% doanh nghiệp khảo sát đã ứng dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động thương mại.
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử

Hội nghị “Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam – Triển khai Nghị định 85/2021/NĐ-CP” diễn ra sáng 16/6/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ cần làm tốt đề xuất chính sách để tận dụng cơ hội trong hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Thương vụ cần làm tốt đề xuất chính sách để tận dụng cơ hội trong hội nhập kinh tế quốc tế

Tại Hội nghị Tham tán Thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò của Thương vụ trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với nhiều đối tác bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO

Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương với nhiều đối tác bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 tại Geneva, Thụy Sỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp song phương với một số đối tác.
Bộ Công Thương mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp và đồng hành

Bộ Công Thương mong các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp và đồng hành

Chiều ngày 14/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức gặp mặt các phóng viên, nhà báo nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Phiên thảo luận về thương mại và biến đổi khí hậu bên lề MC12

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Phiên thảo luận về thương mại và biến đổi khí hậu bên lề MC12

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định cần đạt mục tiêu trung hòa carbon trong khi vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế
Phiên họp Bộ trưởng 19 nước xuất khẩu nông sản Cairns: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị phải giữ thương mại nông sản được thông suốt

Phiên họp Bộ trưởng 19 nước xuất khẩu nông sản Cairns: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiến nghị phải giữ thương mại nông sản được thông suốt

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh cần giữ cho thương mại được thông suốt khi phát biểu tại phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản (nhóm Cairn)
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: WTO nên là cơ quan kiến tạo giải pháp đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: WTO nên là cơ quan kiến tạo giải pháp đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Khẳng định tầm quan trọng của WTO trong hệ thống thương mại quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những điểm tổ chức này có thể cải thiện.
Ngày thứ hai của MC12: Các bộ trưởng thảo luận 3 trọng tâm lớn

Ngày thứ hai của MC12: Các bộ trưởng thảo luận 3 trọng tâm lớn

Tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 (MC12), các bộ trưởng đã tham gia vào cuộc thảo luận và đàm phán căng thẳng.
Phú Yên thay đổi ra sao sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị?

Phú Yên thay đổi ra sao sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị?

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, cơ cấu kinh tế Phú Yên chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.
Việt Nam - Hoa Kỳ: Cần xây dựng các cơ chế khách quan, công bằng

Việt Nam - Hoa Kỳ: Cần xây dựng các cơ chế khách quan, công bằng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải yêu cầu phía Hoa Kỳ xây dựng cơ chế thực thi Đạo luật chống sử dụng lao động cưỡng bức một cách khách quan, công bằng.
Việt Nam - Úc: Tiếp tục tăng cường hợp tác

Việt Nam - Úc: Tiếp tục tăng cường hợp tác

Ngày 7/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động