Bộ Công Thương nêu loạt giải pháp giải quyết ùn tắc tại cảng biển

Trả lời Công văn số 8823/BTC-TCHQ ngày 6/8/2021 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc tại cảng biển (dự thảo Thông tư), Bộ Công Thương nhấn mạnh, về cơ bản, nhất trí với dự thảo Thông tư.
Tháo gỡ ùn tắc tại cảng biển: Cần rõ ràng, dễ thực hiện

Chỉ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu là chưa đủ

Tuy nhiên, việc ùn tắc hàng hóa tại cảng biển không chỉ do nguyên nhân của hàng hóa nhập khẩu và khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới xảy ra. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cảng biển tránh việc ùn tắc hàng hóa xảy ra không chỉ do khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Bộ Công Thương đề nghị sửa tên Thông tư thành: “Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa ùn tắc tại cảng biển”.

Bộ Công Thương nêu loạt giải pháp giải quyết ùn tắc tại cảng biển
Thời gian qua, có hiện tượng ùn tắc tại một số cảng biển nước ta do dịch bệnh Covid-19

Đồng thời, đoạn cuối của phần căn cứ, đề nghị sửa đổi nội dung cho phù hợp với việc sửa đổi tên Thông tư nêu trên thành: “Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa ùn tắc tại cảng biển”. Song song với đó, sửa đổi điều 1 thành: Thông tư này quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa ùn tắc tại cảng biển”, đồng thời bổ sung đối tượng là “Doanh nghiệp chủ hàng”.

Về cơ sở xác định hàng hóa ùn tắc tại cảng biển, Bộ Công Thương cho rằng, cơ sở xác định hàng hóa ùn tắc tại cảng biển là sản lượng hàng hóa tồn bãi đạt ngưỡng sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển đã được doanh nghiệp kinh doanh cảng biển công bố. Đồng thời, có văn bản của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển về việc sản lượng hàng tồn bãi đạt ngưỡng sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển được Chi Cục Hải quan quản lý kiểm tra, xác nhận đồng ý cho áp dụng thực hiện Thông tư này.

Tại khoản 1 Điều 5 “Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển nơi hàng hóa vận chuyển đi”, đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm b thành: Chỉ thực hiện vận chuyển hàng hóa khi có sự chấp thuận của hãng tàu/đại lý hãng tàu hoặc chủ hàng đã xác lập quyền sở hữu hàng hóa với hãng tàu/đại lý hãng tàu và kế hoạch vận chuyển hàng hóa đã được Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi phê duyệt. Toàn bộ lô hàng, thuộc cùng một vận tải đơn, cùng thuộc một chủ hàng về cùng một cảng biển, cảng cạn, ICD để lưu giữ hàng hóa. Đồng thời, sửa đổi điểm c thành: “Có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kiểm tra về việc sản lượng hàng hóa tồn bãi đạt ngưỡng sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển và xác nhận đủ điều kiện áp dụng Thông tư này”. Sửa đổi điểm e thành: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời gian thực hiện việc vận chuyển hàng hóa cần chuyển cửa khẩu, báo cáo quyết toán tình hình thực hiện việc vận chuyển hàng hóa (theo mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư này)”.

Bộ Công Thương cũng đề nghị cân nhắc bỏ nội dung quy định tại các điểm d, e, g tại khoản 1 Điều 5 bởi hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nội hàm các quy định của điểm d, e, g. Công tác báo cáo được thực hiện qua giao thức hải quan điện tử, sẽ giảm được các bước quy trình thực hiện cho các đơn vị liên quan và phù hợp với thực tiễn do khoảng cách về địa lý giữa điểm đi và điểm đến.

Làm rõ trách nhiệm của hãng tàu

Tại Điều 6 về trách nhiệm của hãng tàu/đại lý hãng tàu, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung nội dung: “Trường hợp chủ hàng đã hoàn tất thủ tục nhận hàng, xác nhận quyền chủ sở hữu hàng hóa với hãng tàu/đại lý hãng tàu, thì chủ hàng và doanh nghiệp kinh doanh cảng biển sẽ quyết định địa điểm cảng, ICD vận chuyển hàng hóa đến, sau khi được cơ quan hải quan phê duyệt đủ điều kiện áp dụng thông tư này. Chi phí vận chuyển phát sinh do các bên tự thỏa thuận.”.

Bộ Công Thương lý giải, theo thông lệ, hàng hóa chuyển cảng đích là trách nhiệm của hãng tàu với chủ hàng, nên việc vận chuyển về cảng đích do hãng tàu hoặc tổ chức được hãng tàu ủy quyền thực hiện, khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng đích và chủ hàng hoàn tất thủ tục xác nhận quyền chủ sở hữu với hãng tàu, thì hãng tàu mới hết trách nhiệm trên hợp đồng vận chuyển. Theo quy định của Thông tư này, trường hợp chủ hàng hoàn tất thủ tục xác nhận quyền chủ sở hữu hàng hóa với hãng tàu, thì hãng tàu đã hết trách nhiệm, nên trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan và vận chuyển đến cảng, ICD để lưu giữ chờ thông quan theo Thông tư này sẽ do chủ hàng hoặc tổ chức được chủ hàng ủy quyền thực hiện.

Vì vậy, đề nghị làm rõ và bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp nêu trên, chủ hàng phải cung cấp thêm chứng từ là Lệnh Giao hàng của hãng tàu và Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện thực hiện thủ tục hải quan và vận chuyển, trong hồ sơ Đề nghị vận chuyển về cảng, ICD chờ làm thủ tục thông quan cho cơ quan hải quan xét duyệt mà không cần ý kiến của hãng tàu.

Bộ Công Thương cũng đề nghị bỏ điểm b khoản 2 Điều 7 vì hàng hóa được vận chuyển bằng hình thức vận chuyển độc lập, nên khi hàng hóa đã tập kết đầy đủ tại điểm đến, cơ quan hải quan điểm đến xác nhận hàng hóa đã đến điểm đến bằng nghiệp vụ BIA trên hệ thống hải quan điện tử.

Tại khoản 3 Điều 7, nhằm hỗ trợ việc vận chuyển nhanh, kịp thời xếp dỡ hàng hóa lên tàu, giải phóng hàng hóa và tàu nhanh chóng, đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “Đối với hàng hóa container xuất nhập khẩu, trung chuyển còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển thuộc đối tượng quy định tại Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại điểm 3 khoản 28 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính, khi thực hiện theo hình thức vận chuyển độc lập giữa các cảng thuộc cùng khu vực giám sát của cùng chi cục Hải quan quản lý thì không thực hiện niêm phong hải quan”. Bởi theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính, hàng hóa khi thực hiện theo hình thức vận chuyển độc lập giữa các cảng thuộc cùng khu vực giám sát của cùng chi cục Hải quan quản lý vẫn phải niêm phong hải quan trước khi vận chuyển.

Tại Điều 8 “Hiệu lực thị hành, Bộ Công Thương đề nghị làm rõ nội dung tại khoản 2. Đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 thành: “Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc có liên quan, cơ quan hải quan, người khai hải quan và các đơn vị tổ chức có liên quan báo cáo phản ánh cụ thể về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết”.

Tại mục 3 Phụ lục 1, ở cột “Biển kiểm soát PTVT vận chuyển hàng hóa”, đề nghị chỉ thể hiện loại hình vận chuyển là thủy hay bộ. Bởi trong hoạt động vận tải chỉ có thể biết chính xác tên phương tiện, biển kiểm soát phương tiện vận chuyển sau khi cơ quan hải quan phê duyệt hàng hóa đủ điều kiện vận chuyển và trong quá trình xếp, dỡ hàng hóa lên phương tiện sẽ có những phát sinh liên quan đến kỹ thuật vận hành của phương tiện nên có sự thay đổi. Vì vậy, đề nghị chỉ thực hiện giám sát theo tuyến đường, thời gian vận chuyển và kẹp chì hải quan, hãng vận chuyển.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Bảo Ngọc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

100 gian hàng tại Tuần hàng Việt huyện Thanh Trì: Đưa hàng Việt đến với người dân ngoại thành Hà Nội

100 gian hàng tại Tuần hàng Việt huyện Thanh Trì: Đưa hàng Việt đến với người dân ngoại thành Hà Nội

Chương trình Tuần hàng Việt tại huyện Thanh Trì là hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt đến với người dân huyện ngoại thành Hà Nội; đồng thời tạo điều kiện quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản của huyện Thanh Trì đến người tiêu dùng Thủ đô.
Giữ vững chuỗi liên kết cho hàng Việt

Giữ vững chuỗi liên kết cho hàng Việt

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Giữ vững mối liên kết, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
"Bộ Công Thương sẵn sàng hỗ trợ kết nối cung cầu nhằm tiêu thụ hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành"

"Bộ Công Thương sẵn sàng hỗ trợ kết nối cung cầu nhằm tiêu thụ hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành"

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã khẳng định như vậy tại Lễ khai mạc Hội nghị kết nối cung - cầu giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2021, diễn ra sáng 2/12, tại TP. Hồ Chí Minh.
Giúp hàng hoá Việt thâm nhập thành công thị trường Hoa Kỳ

Giúp hàng hoá Việt thâm nhập thành công thị trường Hoa Kỳ

Dù đòi hỏi quy chuẩn chất lượng khắt khe, rào cản đến từ sự cạnh tranh và khoảng cách địa lý nhưng thị trường Hoa Kỳ với quy mô dân số lớn, sức tiêu dùng cao và có nhu cầu với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam vẫn rất hấp dẫn với doanh nghiệp trong nước.
Hoàn thiện hệ thống pháp lý, thiết lập môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp khí

Hoàn thiện hệ thống pháp lý, thiết lập môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp khí

Đó là nội dung chính được đưa ra tại Hội nghị “Kinh doanh khí: Tiến tới khuôn khổ pháp lý toàn diện thúc đẩy kinh doanh và phát triển thị trường” tổ chức tại Hà Nội sáng 30/11.

Tin cùng chuyên mục

Xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc, cán cân thương mại được cải thiện

Xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc, cán cân thương mại được cải thiện

Sau 11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tiếp tục khởi sắc. Cán cân thương mại nghiêng mạnh về hướng xuất siêu.
Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Sau nhiều năm tổ chức, các chuyên gia cho rằng cần điều chỉnh một số quy định, tiêu chí và phương thức hỗ trợ nhằm tăng sức hấp dẫn cho công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Thương mại biên giới: Bước chuyển tích cực

Thương mại biên giới: Bước chuyển tích cực

Hoạt động thương mại biên giới trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá với các nước có chung đường biên giới thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển thương mại nói riêng và kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới nói chung, đặc biệt, giúp nâng cao đời sống dân cư vùng biên giới; chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.
Đủ điện cho phục hồi kinh tế năm 2022

Đủ điện cho phục hồi kinh tế năm 2022

Sự phục hồi của sản xuất công nghiệp trong giai đoạn bình thường mới sẽ kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở mức cao. Do đó, bên cạnh các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống, cần đẩy mạnh tiết kiệm điện…
Lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế, doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế, doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ đã đánh giá triển vọng tái mở cửa, phục hồi kinh tế của Việt Nam lạc quan hơn. Nhiều dự án mở rộng sản xuất đã được DN Hoa Kỳ cam kết triển khai nhanh nhất.
Doanh nghiệp đảm bảo vừa chống dịch vừa sản xuất an toàn

Doanh nghiệp đảm bảo vừa chống dịch vừa sản xuất an toàn

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp (DN) trong các khu chế xuất- khu công nghiệp (KCX- KCN), khu công nghệ cao (KCNC) tại TP. Hồ Chí Minh tất bật trở lại trong thời gian cuối năm này. Các DN vừa phải hoàn tất các đơn hàng còn tồn đọng bị gián đoạn trong thời gian giãn cách vừa phải tăng tốc thực hiện những đơn hàng mới của năm 2022.
Xuất khẩu gạo: Kỳ vọng nào cho cuối năm?

Xuất khẩu gạo: Kỳ vọng nào cho cuối năm?

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021, xuất khẩu gạo đạt 618.162 tấn, trị giá 321,941 triệu USD, tăng 4,1% lượng và tăng 9,8% về giá trị. Cộng dồn 10 tháng đạt trên 5,183 triệu tấn, trị giá 2,738 tỉ USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 3,7% về giá trị.
Đảm bảo lợi ích ngành mía đường trong nước

Đảm bảo lợi ích ngành mía đường trong nước

Sau khi áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường mía Thái Lan, Bộ Công Thương đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Tài chính, Hiệp hội Mía đường Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước theo dõi sát tình hình nhập khẩu. Đây là thông tin được ông Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) - chia sẻ khi trao đổi với báo chí.
Tưng bừng các hoạt động “Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnightsale”

Tưng bừng các hoạt động “Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnightsale”

20h tối 26/11, tại siêu thị Big C Thăng Long, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc chương trình “Hà Nội đêm không ngủ - Hanoi Midnightsale” Online xuống phố - Kết nối cung cầu Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, TP. Hà Nội năm 2021. Sự kiện hưởng ứng ngày Black Friday được diễn ra trong ngày 26/11 đã thu hút khoảng 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại lớn, các siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội.
Ứng phó hiệu quả, đảm bảo xuất khẩu bền vững

Ứng phó hiệu quả, đảm bảo xuất khẩu bền vững

Trong bối cảnh nền kinh tế tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), các doanh nghiệp, các ngành sản xuất, xuất khẩu cần coi công cụ, biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) là yếu tố tất yếu trong môi trường kinh doanh, hội nhập.
Gỡ “nút thắt” thúc đẩy năng lượng tái tạo

Gỡ “nút thắt” thúc đẩy năng lượng tái tạo

Để năng lượng tái tạo (NLTT) thực sự phát triển một cách bền vững, đồng thời tạo cơ chế thu hút các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực điện, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, Việt Nam cần tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện để không bị cắt giảm công suất, đồng thời tăng liên kết vùng mạnh mẽ để xuất khẩu điện khi thừa hàng hóa năng lượng tái tạo trong nước.
Hội nghị Kết nối cung cầu Đà Nẵng 2021: Kết nối khôi phục kinh tế hậu Covid-19

Hội nghị Kết nối cung cầu Đà Nẵng 2021: Kết nối khôi phục kinh tế hậu Covid-19

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối thành công với các nhà phân phối tại Hội nghị Kết nối cung cầu Đà Nẵng 2021.
Khởi động ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday lớn nhất năm

Khởi động ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday lớn nhất năm

Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến 2021 là năm thứ 8 liên tiếp chương trình được tổ chức, cũng là một năm chứng kiến thương mại điện tử Việt Nam đã có những bước tăng trưởng phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như tương lai nền kinh tế số Việt Nam.
Xây dựng luật phát triển công nghiệp: Không nhanh sẽ lỡ nhịp

Xây dựng luật phát triển công nghiệp: Không nhanh sẽ lỡ nhịp

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp, tập trung thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tạo cơ chế, môi trường hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư.
Quyết định tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021”

Quyết định tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021”

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2649/QĐ- BCT về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2021” vào thứ Sáu ngày 3/12/2021 trên phạm vi toàn quốc.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Địa phương giữ vai trò quan trọng

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Địa phương giữ vai trò quan trọng

Mô hình hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ giữa Trung ương, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đầu tàu là một trong những chương trình hợp tác điển hình mà Bộ Công Thương đã triển khai. Từ đó, các địa phương có thể tham khảo, thực hiện hướng tới nâng cao năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Hơn 100 gian hàng tham gia tại Tuần hàng Việt huyện Ba Vì 2021

Hơn 100 gian hàng tham gia tại Tuần hàng Việt huyện Ba Vì 2021

Từ ngày 25-29/11/2021, tại Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Ba Vì và UBND xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức chương trình Tuần hàng Việt. Hơn 100 gian hàng với đa dạng các mặt hàng tham gia Tuần hàng Việt lần này.
Đưa nông sản Bắc Kạn lên sàn thương mại điện tử

Đưa nông sản Bắc Kạn lên sàn thương mại điện tử

Với mục tiêu mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh, đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai xây dựng sàn thương mại điện tử (TMĐT) tạo điều kiện đưa sản phẩm OCOP của địa phương tiếp cận gần hơn với thị trường trong và ngoài nước.
Tăng tốc các hoạt động xúc tiến thương mại dịp cuối năm

Tăng tốc các hoạt động xúc tiến thương mại dịp cuối năm

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước bị gián đoạn, tạm hoãn. Hiện nay, trong giai đoạn bình thường mới ngành Công Thương đang cùng các doanh nghiệp (DN) tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm các khách hàng trong và ngoài nước nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Từ câu chuyện vận chuyển vải thiều đến logistics cho nông sản

Từ câu chuyện vận chuyển vải thiều đến logistics cho nông sản

Những ngày tháng 5/2021, giữa vụ vải thiều chín rộ, từ tâm dịch Bắc Giang, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) lần đầu tiên kết nối và xuất khẩu hàng trăm tấn vải thiều đi các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Úc, Cộng hòa Czech, Pháp… đánh dấu hành trình phát triển mô hình logistics chuyên biệt cho nông sản của một doanh nghiệp bưu chính quốc gia vì cộng đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mobile VerionPhiên bản di động