Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/10/2019 15:36

Báo chí cần kịp thời đấu tranh loại bỏ thông tin sai trái

21:44 | 20/06/2019
Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), ngày 20/6/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức hội thảo “Vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng, những vấn đề đặt ra đối với vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong thời gian tới.

bao chi can kip thoi dau tranh loai bo thong tin sai trai
Báo chí có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một không gian tinh thần lành mạnh

Số liệu đưa ra tại hội thảo cho biết, cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí in và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Tính đến tháng 11/2018, cả nước có hơn 19.000 nhà báo được cấp thẻ nhà báo; số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 23.893 người, đang sinh hoạt tại 297 đơn vị cấp Hội.

Cùng với đó Việt Nam đang có 59 nhà xuất bản hoạt động. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn ngành sách đã có gần 32.000 cuốn sách mới với hơn 390 triệu bản, tăng 20,6% so với năm 2017.

Thời gian qua báo chí, xuất bản từng bước đổi mới, tiếp cận khoa học, công nghệ hiện đại và thực sự đóng vai trò to lớn trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; bảo vệ, củng cố và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các tư tưởng, luận điệu sai trái, thù địch, phản động; loại bỏ những phong tục, tập quán, lối sống lỗi thời, lạc hậu, không lành mạnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.

Các ý kiến tại hội thảo đã thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống báo chí, xuất bản hùng hậu và hoạt động sôi động nhưng vẫn có lúc, có nơi để trống trận địa, để mạng xã hội lấn lướt và để các lực lượng thù địch, phản động tấn công trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa; nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Để xảy ra tình trạng đó, rõ ràng có vai trò, trách nhiệm của báo chí, xuất bản.

Từ thực tiễn hoạt động báo chí xuất bản thời gian qua, một trong những nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng cần được đặc biệt đề cao thời gian tới là phải phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, báo chí, xuất bản cần kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh; tích cực đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh loại bỏ nhiều thông tin sai trái, xấu, độc, bịa đặt; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kết quả hội thảo góp phần cung cấp những luận cứ khoa học làm cơ sở để tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động báo chí, xuất bản để báo chí, xuất bản phát huy tốt hơn nữa vai trò trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Quang Lộc