Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 10/04/2020 03:10
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Xem xét, quyết định “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi”

06:00 | 01/11/2019
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, đã khai mạc ngày 21/10/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Chương trình kỳ họp sẽ kéo dài đến 27/11. Trong Chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ đưa ra xem xét, quyết định Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đây là kỳ họp cuối năm, chương trình nghị sự của kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 12 dự án luật, bộ luật, 4 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018.

xem xet quyet dinh de an tong the phat trien kinh te xa hoi vung dong bao dtts va mien nui
Khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV - Kỳ họp sẽ quyết định những vấn đề lớn
liên quan tới chính sách dân tộc giai đoạn 2020 - 2030

Đặc biệt, trong 5 vấn đề quan trọng được đưa ra xem xét quyết định tại kỳ họp Quốc hội lần này, có một vấn đề sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với vùng dân tộc, miền núi và gần 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Đó là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án).

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã trình bày tờ trình phê duyệt Đề án trước Quốc hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, đời sống của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên rõ rệt. Nhưng hiện nay, vùng DTTS và miền núi vẫn là nơi khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Từ tình hình trên, rất cần thiết phải xây dựng Đề án nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

Để thực hiện Đề án, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đưa ra 11 giải pháp trọng tâm, bao gồm: Xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trong giai đoạn 2021 - 2030 (gồm 8 dự án thành phần). Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Huy động mọi nguồn lực, trong đó, nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác. Điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của UBDT là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc; tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN. Tiếp tục ban hành chính sách đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là hỗ trợ đảm bảo ăn, ở của học sinh ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em…

Trình bày báo cáo thẩm tra Đề án, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho biết, Hội đồng Dân tộc tán thành với sự cần thiết xây dựng Đề án. Việc Quốc hội phê duyệt Đề án là cụ thể hóa việc thực hiện khoản 5, Điều 70 Hiến pháp năm 2013: “Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của nhà nước”; tạo bước ngoặt mới, đột phá cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

“Trên cơ sở bản báo cáo này và với tình cảm, trách nhiệm trước hơn 14 triệu đồng bào các DTTS, Hội đồng Dân tộc đề nghị Quốc hội xem xét, phê duyệt Đề án tại kỳ họp này. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, Quốc hội giao cho Chính phủ tiếp tục xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2020, để thực hiện từ năm 2021” - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến đề nghị.

T.H