Vùng Đồng bằng sông Hồng: Triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác giảm nghèo bền vững

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác giảm nghèo bền vững ở vùng Đồng bằng sông Hồng đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ.
Vùng đồng bằng sông Hồng: Phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập Vùng Đồng bằng sông Hồng: Nhà đầu tư ngoại quan tâm lĩnh vực nào? Khai thác và phát huy thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Tính theo chuẩn nghèo đa chiều, vùng Đồng bằng sông Hồng hiện còn khoảng 45.370 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,8%. Tỷ lệ hộ nghèo của vùng qua các giai đoạn đều thấp thứ 2 so với các vùng kinh tế cả nước và thấp hơn bình quân tỷ lệ hộ nghèo của cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác giảm nghèo bền vững
Nhiều mô hình mới, cách làm hay giúp người dân xóa đói giảm nghèo

Để đạt được kết quả như vậy, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là do các cấp, các ngành, người dân và cả hệ thống chính trị trong vùng đã vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết; hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững được ban hành khá đầy đủ, toàn diện, được triển khai kịp thời, đồng bộ.

Bên cạnh đó, nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và việc huy động nguồn lực toàn xã hội vượt mục tiêu đề ra; huy động sự hưởng ứng tích cực của cả xã hội, cộng đồng, người dân, đặc biệt là sự tham gia của chính hộ nghèo; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, liên kết vùng được ưu tiên đầu tư, nhiều địa phương đã nỗ lực thoát khỏi tình trạng khó khăn để xây dựng vùng nông thôn mới.

Mặc dù công tác giảm nghèo bền vững ở Vùng đồng bằng sông Hồng được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo tiếp cận đa chiều với nhiều mô hình mới, cách làm hay, tuy nhiên, trên toàn vùng vẫn còn chênh lệch giàu nghèo, điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, việc làm giữa các địa phương, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. Sự phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư có xu hướng gia tăng; hiệu quả giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho người nghèo còn thấp. Chưa có chính sách đặc thù đối với hộ nghèo không có khả năng lao động;

Quá trình đô thị hóa và di dân tự do trong vùng làm nảy sinh nhiều thách thức đối với việc bảo đảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đối với người di cư, đặc biệt là vấn đề nhà ở, trường học và chăm sóc y tế, dinh dưỡng đối với người nghèo đô thị, người lao động ở các khu công nghiệp.

Công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân chưa được chú trọng tại một số địa phương, tình trạng một bộ phận người dân có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

Phấn đấu không còn ai có mức sống dưới 1,25 USD/ngày

Cũng theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về công tác giảm nghèo, vùng Đồng bằng sông Hồng phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 2,5%/năm; xoá bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người ở mọi nơi trong vùng, không còn ai có mức sống dưới 1,25 USD một ngày theo sức mua tương đương (PPP năm 2005).

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác giảm nghèo bền vững
Phát triển chăn nuôi tại khu vực xã miền núi Lê Lợi, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; xoá bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người ở mọi nơi, không còn ai có mức sống dưới 1,9 USD một ngày theo sức mua tương đương (PPP năm 2011).

Theo đó, vùng sẽ tăng cường nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là cấp cơ sở về công tác giảm nghèo trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác giảm nghèo; phân công chi bộ, đảng viên trực tiếp tham gia phong trào giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, “giảm nghèo theo địa chỉ”, mỗi chi bộ phụ trách ít nhất một địa bàn nghèo, mỗi đảng viên phụ trách ít nhất một hộ gia đình nghèo. Chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy về giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Bên cạnh đó, đặt yêu cầu thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững. Chú trọng thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội kết nối các địa phương trong vùng và với các vùng kinh tế trong cả nước, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với người nghèo, giảm nghèo gắn với quốc phòng - an ninh.

Đổi mới thực chất cách tiếp cận và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về giảm nghèo. Tập trung hỗ trợ người nghèo trong đào tạo nghề nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, có việc làm, sinh kế, đất sản xuất, nhà ở, nâng cao thu nhập và giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin và dịch vụ xã hội khác), hoàn thành cơ bản việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ, thiếu kiên cố trên quy mô vùng. Bố trí hợp lý khu dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo; hoàn thiện cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp vào việc hỗ trợ người nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”. Xây dựng mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tự quản, hộ gia đình thoát nghèo, sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi tiêu biểu. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến giảm nghèo.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: giảm nghèo bền vững

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng quang ngôi vô địch Robocon Việt Nam 2023

Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng quang ngôi vô địch Robocon Việt Nam 2023

Tại vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam – Robocon Việt Nam 2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã giành chiến thắng trước Chey -Yo chỉ trong 42 giây.
Philippines sắp đón siêu bão Mawar mạnh kỷ lục trong năm 2023

Philippines sắp đón siêu bão Mawar mạnh kỷ lục trong năm 2023

Dự báo siêu bão Mawar - hiện được gọi là Betty đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2023 trên toàn cầu, đang trên đường đổ bộ vào Philippines.
Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương: Đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn

Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương: Đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn

Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hình ảnh đẹp về Công an Thanh Hóa đội nắng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Hình ảnh đẹp về Công an Thanh Hóa đội nắng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Hình ảnh đẹp về những chiến sĩ Công an Thanh Hóa đội nắng xuống đồng, lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ giúp người dân thu hoạch lúa mùa.
Cơ hội học tập chương trình nguyên bản Anh quốc tại Việt Nam

Cơ hội học tập chương trình nguyên bản Anh quốc tại Việt Nam

Chương trình đào tạo UWE Bristol - Phenikaa Campus nguyên bản Anh quốc thông báo chính thức mở tuyển sinh năm học 2023.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Sản phụ tử vong tại Bệnh viện Thiện Hạnh do thuyên tắc ối?

Đắk Lắk: Sản phụ tử vong tại Bệnh viện Thiện Hạnh do thuyên tắc ối?

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) đã làm báo cáo gửi Sở Y tế về vụ sản phụ tử vong sau khi sinh mổ, nguyên nhân xác định ban đầu do thuyên tắc ối.
Độc đáo nghề cuộn rơm liên tỉnh ở miền Trung

Độc đáo nghề cuộn rơm liên tỉnh ở miền Trung

Trước đây, sau mỗi vụ thu hoạch, nông dân Nghệ An thường đốt bỏ rơm ngoài đồng thì hiện tại, rơm được thương lái đến tận chân ruộng thu mua.
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

Sáng 27/5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5/2023) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2023).
Việt Nam đang theo sát đường đi của siêu bão Mawar

Việt Nam đang theo sát đường đi của siêu bão Mawar

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến, hướng di chuyển của siêu bão Mawar tại Thái Bình Dương với sức gió cấp 17.
Những món quà ý nghĩa tặng bé yêu ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Những món quà ý nghĩa tặng bé yêu ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Quốc tế thiếu nhi là ngày ý nghĩa với các bé yêu. Vào ngày này, bên cạnh việc dẫn các bé đi chơi, bố mẹ nên dành tặng cho bé những món quà ý nghĩa cho con.
TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện đang thiếu nhiều loại thuốc hiếm

TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện đang thiếu nhiều loại thuốc hiếm

TP. Hồ Chí Minh đang thiếu nhiều thuốc hiếm do không có nhà cung ứng, bệnh nhân phải sử dụng phác đồ điều trị thay thế.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra việc mua sắm kit test ở 3 bệnh viện

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra việc mua sắm kit test ở 3 bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Hóc Môn, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Dã chiến số 13 thuộc diện thanh, kiểm tra mua sắm kít xét nghiệm, vaccine Covid-19.
Đánh giá thí điểm mô hình Kosen tại 3 trường cao đẳng Bộ Công Thương

Đánh giá thí điểm mô hình Kosen tại 3 trường cao đẳng Bộ Công Thương

Ủy ban Mô hình KOSEN đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 đánh giá thí điểm triển khai mô hình Kosen tại 3 trường cao đẳng của Bộ Công Thương.
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên biển

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa hoàn tất hồ sơ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao đối tượng cho cơ quan công an.
Quảng Nam: Các xã miền núi “ngại” phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Nam: Các xã miền núi “ngại” phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Giai đoạn 2021- 2025, nhiều địa phương miền núi "ngại" phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, do đó, tỉnh Quảng Nam khó đạt mục tiêu do Trung ương giao.
Những lá đơn xin thoát nghèo: “Thắp lửa” ý chí tự lực vươn lên

Những lá đơn xin thoát nghèo: “Thắp lửa” ý chí tự lực vươn lên

Xin thoát nghèo không hẳn vì họ đã hết khó khăn nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ họ mong được tự thân, nhường suất nghèo cho những gia cảnh đáng thương hơn...
Nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam

Nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Hội Nhi khoa Việt Nam và Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ Công Thương: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ Công Thương: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Ngày 26/5, Công đoàn Thanh tra Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới.
Kiểm tra doanh nghiệp bột đá ở Nghệ An có 3 công nhân tử vong vì bụi phổi

Kiểm tra doanh nghiệp bột đá ở Nghệ An có 3 công nhân tử vong vì bụi phổi

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến, KCN Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam nơi xảy ra 3 công nhân tử vong vì bụi phổi.
Hội nghị đối thoại giấy phép lao động và kiến nghị sửa đổi Nghị định 15

Hội nghị đối thoại giấy phép lao động và kiến nghị sửa đổi Nghị định 15

Hội nghị đối thoại EuroCham với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giấy phép lao động và kiến nghị sửa đổi Nghị định 15 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời can thiệp và cứu sống một nam bệnh nhân (68 tuổi) bị suy tim nặng, rối loạn nhịp tim.
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai có ý nghĩa rất lớn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên, việc tiếp cận sử dụng đất đai vẫn còn khó khăn.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định cho ôtô cá nhân thêm 6 tháng

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định cho ôtô cá nhân thêm 6 tháng

Theo đề xuất mới sẽ có gần 1,4 triệu ôtô đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định thêm 6 tháng.
Vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh hành hung: Thông tin mới nhất

Vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh hành hung: Thông tin mới nhất

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý vụ cô giáo Trường THPT Lê Duẩn vừa bị phụ huynh vào nhà riêng hành hung.
Cận cảnh trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện đa khoa Định Hóa, Thái Nguyên

Cận cảnh trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện đa khoa Định Hóa, Thái Nguyên

Nhà khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên vừa được Sun Group bàn giao đi vào sử dụng với các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động