Vì sao việc triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế chậm?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc phân giao và triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội rất chậm.
Rà soát, hoàn thiện danh mục dự án phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội Phiên họp bất thường xem xét danh mục, mức vốn cho dự án phục hồi kinh tế Chính phủ dành 147.138 tỷ đồng cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Xem xét phân bổ gần 15.000 tỷ đồng cho 129 dự án

Ngày 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2).

Vì sao việc triển khai dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế chậm?
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trên cơ sở các nội dung tại Báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 02/01/2022 của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết quy định mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và phân bổ vốn, các cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án đầu tư công thuộc Chương trình và một số nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển; tăng chi từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176 nghìn tỷ đồng với thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 năm 2022 và 2023 để hỗ trợ, đầu tư các nhiệm vụ, dự án trong từng ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, giao Chính phủ căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết, khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của Chương trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện các danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Đề cập kết quả hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án dự kiến bố trí từ số vốn còn lại của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, quá trình rà soát, hoàn thiện danh mục, mức vốn dự kiến cho các dự án được thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng, tuân thủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu, cơ cấu vốn theo ngành, lĩnh vực tại Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Tổng hợp kết quả rà soát có một số thay đổi về danh mục so với thời điểm báo cáo Quốc hội tháng 01/2022 như sau: Một là, gộp dự án để giảm bớt đầu mối quản lý dự án, không chia nhỏ theo địa danh, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh tên dự án để bảo đảm phù hợp địa danh, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, khả năng thực hiện dự án… những thay đổi này không làm thay đổi mục tiêu, đối tượng, địa phương và mức vốn dự kiến theo lĩnh vực đầu tư đã được Quốc hội quyết định.

Hai là, đối với lĩnh vực y tế: Danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án đề xuất tại thời điểm xây dựng danh mục báo cáo Quốc hội trong báo cáo số 01/BC-CP và Tờ trình số 02/TTr-CP ngày 2/1/2022 của Chính phủ mới xác định được các địa phương, các tuyến y tế cơ sở và y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật, bệnh viện, viện cấp trung ương cần đầu tư.

Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá kỹ thực trạng để đề xuất lại danh mục dự án, phù hợp với nhu cầu thực tế tại từng đơn vị và khả năng cân đối vốn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về 129 dự án thuộc Chương trình với số vốn dự kiến là 14.710,315 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn.

Đồng thời, cho ý kiến điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 4 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp.

Trên cơ sở đó, 10 địa phương thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của Chương trình năm 2023 cho từng dự án thành phần do mình quản lý.

Đề nghị rà soát kỹ về thời hạn hoàn thành các dự án

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng, việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp tục phân bổ số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội còn lại là đúng theo thẩm quyền tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 43).

Vì sao việc triển khai dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế chậm?
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Qua rà soát, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ, đối với danh mục dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, đề nghị rà soát kỹ về thời hạn hoàn thành các dự án; đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, dự án đúng thời hạn theo Nghị quyết 43.

Đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách địa phương, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng cam kết; có chế tài xử lý đối với địa phương không thực hiện đúng cam kết, không bố trí đủ vốn để các dự án hoàn thành trong năm 2023 để đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết 43.

Ông Nguyễn Phú Cường cho hay, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng thống nhất cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện 4 dự án đường cao tốc.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh bày tỏ băn khoăn khi danh mục dự án trình lần này có những dự án giải ngân trong cả giai đoạn 2024-2025, trong khi Nghị quyết 43 quy định giao vốn cho các dự án giải ngân cho giai đoạn 2022-2023.

Ngoài ra, việc đề xuất bố trí điều chỉnh vốn cho 4 dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông cũng khiến Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế băn khoăn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế làm rõ 3 trong 4 dự án này đã có nghị quyết của Quốc hội quy định trong đó xác định tỷ lệ vốn trung ương, vốn địa phương, yêu cầu Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố có dự án đi qua có Nghị quyết cam kết bố trí vốn, tiến độ cụ thể.

Nếu lần này có sự điều chỉnh thì dù không có thay đổi về tổng mức đầu tư, không thay đổi về kết cấu hạ tầng như thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã nêu nhưng cũng đã có sự thay đổi so với quy định của Nghị quyết của Quốc hội.

Mặt khác, số vốn còn lại chưa giao là rất nhiều thì việc giải ngân trong năm 2023 như tinh thần Nghị quyết 43 của Quốc hội sẽ không khả thi. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đặt vấn đề cần phải làm rõ vấn đề này và phải có phương án để xử lý vốn một cách phù hợp, có hiến kế để điều hòa vốn của Chương trình hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế với vốn đầu tư công.

Ba nguyên nhân gây chậm trễ trong triển khai

Giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc phân giao và triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội rất chậm. Trong đó, có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, tập trung vào ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, phải thực hiện đúng Nghị quyết 43 về nguyên tắc, tiêu chí; thứ hai, phải thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định của Luật Đầu tư công, những vấn đề đó sẽ làm mất thêm thời gian; thứ ba, các đề xuất của một số bộ, ngành và địa phương không sát thực tiễn.

Đối với những dự án kéo dài sang năm 2024 và 2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện nay chỉ cho phép Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2022 và năm 2023 nhưng lại cho phép sử dụng nhiều nguồn vốn hỗn hợp để cùng thực hiện một dự án. Các dự án này lại theo phân theo nhóm A, nhóm B, nhóm C nên mới kéo dài, và thẩm quyền phê duyệt các dự án này là của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, Chính phủ sẽ chỉ đạo theo hướng thực hiện đúng Nghị quyết số 43, Luật Đầu tư công và đôn đốc, thúc đẩy việc giải ngân. Trong đó, Quốc hội đã cho phép điều hòa giữa các nguồn vốn để đảm bảo linh hoạt và đảm bảo hiệu quả.

Trong thời gian năm 2022 và 2023, đặc biệt là trong năm 2023, Chính phủ sẽ tập trung giải ngân hết nguồn vốn Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Còn các nguồn vốn của địa phương và các nguồn vốn khác sẽ thực hiện ở năm 2024 và năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến cho 129 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng nhiệm vụ, dự án khi quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời, Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ đạo các địa phương bố trí đủ phần vốn địa phương đã cam kết để hoàn thành đúng tiến độ các dự án sử dụng cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách đia phương.
Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Làm một vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, một trong những nhiệm vụ quan trọng của điều tra vụ án là xác định những sơ hở trong công tác quản lý để tạo cơ chế không thể tham nhũng.
Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Viện trưởng Lê Minh Trí nêu giải pháp để cán bộ "không muốn, không dám tham nhũng"

Viện trưởng Lê Minh Trí nêu giải pháp để cán bộ "không muốn, không dám tham nhũng"

Để cán bộ "không muốn, không dám và không thể tham nhũng", Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đưa ra 3 giải pháp.
Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Hà Nội với ông Chử Xuân Dũng

Thủ tướng phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Hà Nội với ông Chử Xuân Dũng

Ngày 20/3, Thủ tướng đã có quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.
Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh

Chính phủ đề xuất nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí

Chiều ngày 20/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao nói gì về việc thu hồi tài sản tham nhũng?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án TAND tối cao nói gì về việc thu hồi tài sản tham nhũng?

Theo đại biểu Quốc hội, việc thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn ít, chưa đạt kỳ vọng theo mong muốn của Quốc hội và của người dân.
Án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải do tâm lý nể nang, né tránh?

Án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải do tâm lý nể nang, né tránh?

Đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về vấn đề án hành chính tỷ lệ hủy, sửa cao có phải là do nể nang hay không?
Chủ tịch Quốc hội: Ngành tòa án, kiểm sát góp phần tích cực vào phòng chống tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội: Ngành tòa án, kiểm sát góp phần tích cực vào phòng chống tham nhũng

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga từ ngày 20 đến 22/3.
Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình

Sáng 20/3, tại phiên họp thứ 21, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.
Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho tân Phó Tư lệnh Quân khu 1

Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng cho tân Phó Tư lệnh Quân khu 1

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, tân Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin về việc xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng

Các vụ án kinh tế, tham nhũng mà Tòa án đã xét xử chủ yếu là phạm các tội về: “Tham ô tài sản”, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”...
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Báo Công Thương giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023: Báo Công Thương giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng

Chiều 19/3, Hội báo toàn quốc năm 2023 đã chính thức bế mạc. Báo Công Thương vinh dự giành giải C – Bìa báo Tết ấn tượng.
Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Rất nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh đã được Thủ tướng giải đáp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Việt Nam- “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế toàn cầu

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên: Việt Nam- “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế toàn cầu

Phiên họp cấp cao của VBF 2023 ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong tăng trưởng GDP và thúc đẩy nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.
Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023

Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2023

Phiên họp cấp cao của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên sẽ diễn ra tại Hà Nội vào sáng 19/3, Thủ tướng Chính phủ tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo.
Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chính phủ mong nhận được ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Khẩn trương giải quyết vấn đề phát sinh dự án cầu Rạch Miễu 2

Khẩn trương giải quyết vấn đề phát sinh dự án cầu Rạch Miễu 2

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương giải quyết vấn đề phát sinh dự án cầu Rạch Miễu 2.
Thủ tướng: Người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

Thủ tướng: Người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi 3,5 tỷ USD năm 2022 - tăng 23% so với năm trước, song Thủ tướng nhìn nhận hiệu quả chưa tương xứng với nguồn lực.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sáng 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ

Viện trưởng Lê Minh Trí: Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án về kinh tế, chức vụ

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các vụ án về kinh tế, chức vụ đều được ngành Kiểm sát xử lý có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh.
Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Đỗ Thành Trung

Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Đỗ Thành Trung

Chiều 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Thủ tướng Chính phủ với ông Đỗ Thành Trung.
Bộ Chính trị giao ông Mai Văn Tuất điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị giao ông Mai Văn Tuất điều hành Tỉnh ủy Ninh Bình

Bộ Chính trị giao ông Mai Văn Tuất điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thay bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 3

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 3

Diễn đàn với chủ đề Đột phá mới cho miền Trung – Tây Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi kép xanh và công nghệ số trong chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động