73 năm ngành Công Thương

Vẫn vững vàng 2 trụ cột công nghiệp và thương mại

Ngày này cách đây 73 năm, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.
Ngày 16/5, Bộ Công Thương công bố "Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2023" Hội nghị ngành Công Thương 06 tỉnh Bắc Trung Bộ Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Hành trình đầy tự hào

73 năm trước, giữa lúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp có những bước chuyển mang tính chiến lược, khi Đảng ta vừa ra công khai hoạt động sau Đại hội lần thứ II và chính thức hoá vai trò lãnh đạo toàn dân kháng chiến kiến quốc, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam) đã ký Sắc lệnh số 21/SL đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương.

Đây là sự kiện vô cùng quan trọng không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của ngành Công Thương cả nước mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc khẳng định vai trò, sứ mệnh của ngành Công Thương trên hai lĩnh vực thương mại và công nghiệp, trao truyền cho ngành sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong kháng chiến và dựng xây cơ sở vật chất làm nền tảng cho phát triển đất nước.

Trải qua chặng đường 73 năm, dù dưới tên gọi nào, mô hình tổ chức nào, Bộ Công Thương cũng là một bộ kinh tế đa ngành, luôn giữ vai trò tiên phong trong phát triển của đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu rộng với quốc tế, nhất là về hội nhập kinh tế.

Vẫn vững vàng 2 trụ cột công nghiệp và thương mại
Ngành Công Thương hiện đã bao quát đến 70% GDP cả nước

Sự phát triển vững mạnh của các trụ cột công nghiệp và thương mại ngay trong lòng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tạo ra nền tảng hạ tầng kỹ thuật - kinh tế căn bản cho công cuộc kiến thiết sau này.

Hoà bình lập lại trên miền Bắc tháng 10/1954, ngành Công Thương bước vào cuộc chiến đấu mới với tư thế mới, vừa xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, vừa chi viện cho miền Nam, phục vụ sự nghiệp thống nhất đất nước.

Đến cuối năm 1975, ở miền Bắc hậu phương xã hội chủ nghĩa đã hình thành một nền công nghiệp tự chủ. Cơ cấu công nghiệp đã phát triển hoàn chỉnh hơn, bao gồm các ngành công nghiệp nặng như: Điện, than, gang thép, chế tạo máy công cụ; công nghiệp hóa chất; công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm. Song song đó là một mạng lưới thương nghiệp rộng khắp toả đến các bản làng. Đây cũng là thời kỳ ngành Công Thương cùng cả nước tích cực khôi phục hạ tầng công nghiệp, thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, trăn trở cho những bước đi mới phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước.

Hòa nhịp cùng sự nghiệp đổi mới, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngành Công Thương kịp thời điều chỉnh cơ cấu, coi trọng công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Đây cũng là thời kỳ ngành Công Thương tham mưu cho Đảng và Chính phủ nhiều chính sách mở rộng quan hệ ngoại thương.

Đến thời điểm năm 2000 tổng số nước có quan hệ ngoại thương với Việt Nam từ 50 nước năm 1990 lên 170 nước và vùng lãnh thổ. Đây cũng là thời điểm nước ta ra khỏi danh sách các nước có nền ngoại thương kém phát triển. Đến nay cùng với 16 FTA đã ký kết, doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội kết nối, tham gia sâu hơn vào mạng lưới cung ứng toàn cầu. Cán cân thương mại liên tục thặng dư từ 2016 đến nay, năm sau cao hơn năm trước, cùng mức xuất siêu liên tiếp đạt nhiều kỷ lục mới. Các FTA đã mở đường cho những mặt hàng có thế mạnh như điện tử, dệt may, thủy sản, da giày, sữa, hàng nông sản… tới những chân trời thị trường mới.

Lớn mạnh cùng đất nước

Trải qua các giai đoạn lịch sử với nhiều lần thay đổi cơ cấu, tổ chức và tên gọi, ngành Công Thương đã lớn mạnh cùng đất nước. Cho tới nay ngành Công Thương đã bao quát đến 70% GDP, trải dài trên nhiều lĩnh vực hoạt động từ sản xuất, kinh doanh tới bảo đảm cung cầu thị trường cùng một hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ cho nền kinh tế. Ngành Công Thương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một ngành kinh tế đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng nền tảng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đi đầu trong chủ động, tích cực hội nhập.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, vượt lên các khó khăn thách thức của môi trường kinh tế cũng như vượt lên những khó khăn, thách thức của chính mình, ngành Công Thương hiện đã phát triển toàn diện, có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bài học luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh được ngành Công Thương xác định là tư tưởng, phương châm hành động để luôn tìm ra những giải pháp vừa bảo đảm hiệu lực quản lý, điều hành, vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong phát triển.

Có thể khẳng định, ngành Công Thương luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, quản lý bao trùm nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước cũng như chăm lo đời sống cho nhân dân. Mỗi thành công của cách mạng Việt Nam đều mang đậm dấu ấn thành tích của ngành Công Thương Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, từ năm 2021 đến nay, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã quán triệt quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng, triển khai chương trình hành động của ngành Công Thương bằng tinh thần "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, chủ động, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, tự lực, tự cường vì lợi ích quốc gia, dân tộc” tập trung cho 3 đột phá chiến lược và 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Chủ động phát hiện những điểm nghẽn của nền kinh tế để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, chồng chéo; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu mới đòi hỏi ngành Công Thương không chỉ phát huy mạnh mẽ truyền thống song hành cùng lịch sử đấu tranh và dựng xây đất nước mà còn cần có những đổi mới cao hơn, mạnh mẽ hơn.

Không thoả mãn, bằng lòng với những gì đã đạt được, trên cơ sở nắm chắc 2 trụ cột là công nghiệp và thương mại, trong bối cảnh phát triển mới với những đòi hỏi mới, ngành Công Thương tiếp tục đi sâu thực hiện 5 nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan về phát triển công nghiệp, thương mại; nhất là các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thể chế. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đồng thời đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện cơ cấu lại ngành Công Thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động tham mưu khai thác các cơ hội từ quan hệ đối ngoại.

Tập trung sắp xếp lại bộ máy, nhân sự; chấn chỉnh, xốc lại kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Biết bao thế hệ người Công Thương đã không tiếc mồ hôi, công sức và cả xương máu để có được lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương suốt 73 năm phát triển. Đó luôn là niềm tự hào, đồng thời là lời nhắc, là động lực để những người Công Thương hôm nay luôn nỗ lực bằng trách nhiệm của mình cùng cả nước vươn tới những đỉnh cao phát triển mới.

Quang Lộc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngành Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công điện của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ

Công điện của Thủ tướng về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ

Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cụ thể.
Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% là có cơ sở nhưng vẫn cần thận trọng

Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% là có cơ sở nhưng vẫn cần thận trọng

Kinh tế thế giới có tín hiệu phục hồi, tăng trưởng GDP trong nước 6 tháng đầu năm tích cực là cơ sở để Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm 2024.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập

Là nhà lãnh đạo lỗi lạc, trong cuộc sống đời thường Tổng Bí thư luôn giản dị, khiêm tốn, mẫu mực được dân kính, dân yêu…
Vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam

Vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành công mới, quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đưa ra những quyết sách quan trọng…

Tin cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Quân đội khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tuổi trẻ Quân đội khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư mong muốn những người trẻ mặc áo lính luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công an và Quân đội là

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công an và Quân đội là 'lá chắn' bảo vệ đất nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; chăm lo xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh…
Hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chấn hưng, phát triển nền văn hóa

Hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chấn hưng, phát triển nền văn hóa

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo hết lòng vì sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Xây dựng ngành Công Thương vững mạnh, phát triển xứng đáng với mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xây dựng ngành Công Thương vững mạnh, phát triển xứng đáng với mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những thông điệp sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Bộ Công Thương năm 2018 vẫn là phương châm chỉ đạo cho toàn Ngành Công Thương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành điện Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành điện Việt Nam

Với việc ký ban hành Nghị quyết 55/NQ-TW và 4 lần đến thăm ngành điện cho thấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến an ninh năng lượng quốc gia.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ kiệt xuất của nhân dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20/7, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban Lễ tang Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.
Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Điện, thư, thông điệp chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo nhiều quốc gia gửi điện, thư chia buồn.
Dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt bạn bè quốc tế

Dấu ấn ngoại giao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt bạn bè quốc tế

Trường phái ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự kế thừa và phát huy tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của nhân dân.
8 điểm đặc biệt về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

8 điểm đặc biệt về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà chia sẻ 8 điểm đặc biệt về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư.
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật kiệt xuất trong phong trào cộng sản quốc tế"

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật kiệt xuất trong phong trào cộng sản quốc tế"

Phó Giáo sư Piotr Tsvetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt đánh giá Tổng Bí thư là nhân vật kiệt xuất trong phong trào cộng sản quốc tế.
Lãnh đạo các nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo các nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Lãnh đạo nhiều nước gửi điện, thư chia buồn đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Kiều bào ở châu Âu xúc động, tiếc thương vô hạn khi biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Kiều bào ở châu Âu xúc động, tiếc thương vô hạn khi biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, kiều bào ở châu Âu đã bày tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn, khi phải tiễn biệt ông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Công Thương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Công Thương

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều sự quan tâm tới ngành Công Thương.
10 nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

10 nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính phủ vừa ban hành Danh mục nhiệm vụ triển khai đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang tại Việt Nam

Quy định về việc tổ chức Lễ Quốc tang tại Việt Nam

Theo quy định, các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang trong thời gian Quốc tang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động